| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/112/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 22 czerwca 2011r.

w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego w Dąbrowie Górniczej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45 poz. 235), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) - na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej
uchwala

§ 1. Ustalić Statut Żłobka Miejskiego w Dąbrowie Górniczej w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Kazimierz Woźniczka


Załącznik do Uchwały Nr VIII/112/11
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 22 czerwca 2011 r.

Statut Żłobka Miejskiego w Dąbrowie Górniczej

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Żłobek Miejski w Dąbrowie Górniczej zwany dalej „Żłobkiem” jest samodzielną jednostką budżetową, nie posiadającą osobowości prawnej, działająca jako wyodrębniona jednostka budżetowa.

2. Siedziba Żłobka znajduje się w Dąbrowie Górniczej przy ul. Jaworowa 4.

3. W strukturach Żłobka funkcjonuje filia przy ul. Tysiąclecia 23.

4. Żłobek funkcjonuje przez cały rok, od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt.

5. Liczba miejsc w „Żłobku” wynosi 160, w tym 24 miejsca w filii.

§ 2. Żłobek działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

1. ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz.235),

2. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.),

3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240, z póżn. zm.),

4. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.),

5. ustawy z dnia 29 września 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.),

6. Kodeksu Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 759, z późn. zm.),

7. niniejszego statutu

8. innych aktów prawnych.

§ 3. Żłobek jest jednostką organizacyjną gminy o zasięgu lokalnym.

§ 4. Żłobek nosi nazwę:

Żłobek Miejski w Dąbrowie Górniczej.

§ 5. Żłobek używa pieczęci:

ŻŁOBEK MIEJSKI

ul. Jaworowa 4

41-310 DĄBROWA GÓRNICZA

JEDNOSTKA BUDŻETOWA

§ 6. Nadzór nad działalnością Żłobka sprawuje Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej.

Rozdział 2.
Cele i zadania

§ 7. 1. Żłobek realizuje cele i zadania określone w przepisach ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

2. Żłobek zapewnia między innymi:

1) Opiekę i pielęgnację w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci.

2) Stymulowanie rozwoju dzieci.

3) Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej niezbędnej do radzenia sobie w nowych sytuacjach.

4) Wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez zajęcia ruchowe muzyczne, plastyczne.

5) Możliwość wspólnej zabawy i nauki stosownej do wieku dzieci.

6) Wspomaganie rodziny w wychowaniu z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dzieci, które odbywa się w trakcie zabaw i zajęć organizowanych w czasie pobytu dzieci w Żłobku, oraz poprzez prowadzenie konsultacji i udzielanie rodzicom/ opiekunom prawnym informacji.

Rozdział 3.
Warunki przyjmowania dzieci

§ 8. 1. Po podpisaniu przez rodziców/opiekunów prawnych umowy cywilnoprawnej do Żłobka przyjmowane są dzieci:

1) w pierwszej kolejności obojga pracujących rodziców/opiekunów prawnych oraz wychowywane samotnie przez pracujących matkę albo ojca, albo opiekuna prawnego,

2) zamieszkałe wraz z co najmniej jednym rodzicem/opiekunem prawnym w Dąbrowie Górniczej.

2. O przyjęciu dziecka do Żłobka decyduje kolejność złożonego podania.

3. Dzieci nieprzyjęte do Żłobka, w związku z brakiem miejsc, umieszczane są na liście oczekujących na przyjęcie do Żłobka.

4. Warunkiem utrzymania miejsca na liście oczekujących na przyjęcie do Żłobka jest comiesięczne potwierdzanie przez rodzica/opiekuna prawnego, woli korzystania z usług Żłobka.

5. Niespełnienie warunku, o którym mowa w ust. 4, skutkuje wykreśleniem z listy oczekujących na przyjęcie do Żłobka.

6. W przypadku zwolnienia się miejsca w Żłobku, dzieci przyjmowane są zgodnie z kolejnością na liście oczekujących na przyjęcie do Żłobka.

Rozdział 4.
Opłaty za pobyt i wyżywienie

§ 9. 1. Korzystanie ze świadczeń Żłobka jest odpłatne.

2. W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku, zwrotowi podlega opłata za pobyt i wyżywienie za każdy dzień nieobecności dziecka.

3. Zwrot opłaty, o której mowa w ust 2, następuje w formie odpisu od należności za pobyt i wyżywienie w następnym miesiącu.

Rozdział 5.
Zasady działania i organizacji

§ 10. 1. Pracą Żłobka kieruje Dyrektor, który:

1) zarządza oraz ustala organizację wewnętrzną i reprezentuje Żłobek na zewnątrz,

2) sprawuje nadzór nad majątkiem Żłobka,

3) tworzy warunki do realizacji zadań statutowych poprzez właściwe gospodarowanie środkami określonymi w planie finansowym Żłobka i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

4) organizuje w sposób właściwy pracę w Żłobku.

2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta.

3. Dyrektor wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Żłobku.

4. Dyrektor działa w ramach zwykłego zarządu i jest upoważniony do składania oświadczeń woli oraz dokonywania czynności prawnych związanych z funkcjonowaniem Żłobka, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta.

5. W celu realizacji zadań statutowych Dyrektor uprawniony jest do wydawania zarządzeń, regulaminów i instrukcji.

6. W czasie nieobecności Dyrektora Żłobkiem kieruje Zastępca Dyrektora Żłobka lub wyznaczony przez niego pracownik.

§ 11. Tryb pracy Żłobka oraz organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny zatwierdzony przez Dyrektora Żłobka.

§ 12. 1. W Żłobku zatrudnia się pracowników merytorycznych oraz pracowników administracji i obsługi.

2. Kwalifikacje niezbędne do zajmowanych stanowisk, zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników Żłobka określają odrębne przepisy.

3. Podział czynności, uprawnień i odpowiedzialności pracowników określają indywidualne zakresy czynności ustalone przez Dyrektora Żłobka.

Rozdział 6.
Zasady gospodarki finansowej

§ 13. 1. Żłobek prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych w ustawie o finansach publicznych.

2. Żłobek posiada wyodrębniony rachunek bankowy.

§ 14. Podstawą gospodarki finansowej Żłobka są roczne plany dochodów i wydatków.

§ 15. Żłobek prowadzi rachunkowość na zasadach przewidzianych ustawą o finansach publicznych i ustawą o rachunkowości.

Rozdział 7.
Postanowienia końcowe

§ 16. 1. Łączenia, przekształcenia i likwidacji Żłobka dokonuje Rada Miejska w drodze uchwały.

2. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie przewidzianym dla jego nadania.

§ 17. Statut wchodzi w życie z dniem wejścia w życie uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Kazimierz Woźniczka

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska to kancelaria radców prawnych specjalizująca się w obsłudze prawnej spraw z zakresu szeroko pojmowanej własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego, własności przemysłowej, a także zagadnień dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w Internecie (nowe media).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »