| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/112/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 22 czerwca 2011r.

w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego w Dąbrowie Górniczej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45 poz. 235), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) - na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej
uchwala

§ 1. Ustalić Statut Żłobka Miejskiego w Dąbrowie Górniczej w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Kazimierz Woźniczka


Załącznik do Uchwały Nr VIII/112/11
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 22 czerwca 2011 r.

Statut Żłobka Miejskiego w Dąbrowie Górniczej

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Żłobek Miejski w Dąbrowie Górniczej zwany dalej „Żłobkiem” jest samodzielną jednostką budżetową, nie posiadającą osobowości prawnej, działająca jako wyodrębniona jednostka budżetowa.

2. Siedziba Żłobka znajduje się w Dąbrowie Górniczej przy ul. Jaworowa 4.

3. W strukturach Żłobka funkcjonuje filia przy ul. Tysiąclecia 23.

4. Żłobek funkcjonuje przez cały rok, od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt.

5. Liczba miejsc w „Żłobku” wynosi 160, w tym 24 miejsca w filii.

§ 2. Żłobek działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

1. ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz.235),

2. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.),

3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240, z póżn. zm.),

4. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.),

5. ustawy z dnia 29 września 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.),

6. Kodeksu Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 759, z późn. zm.),

7. niniejszego statutu

8. innych aktów prawnych.

§ 3. Żłobek jest jednostką organizacyjną gminy o zasięgu lokalnym.

§ 4. Żłobek nosi nazwę:

Żłobek Miejski w Dąbrowie Górniczej.

§ 5. Żłobek używa pieczęci:

ŻŁOBEK MIEJSKI

ul. Jaworowa 4

41-310 DĄBROWA GÓRNICZA

JEDNOSTKA BUDŻETOWA

§ 6. Nadzór nad działalnością Żłobka sprawuje Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej.

Rozdział 2.
Cele i zadania

§ 7. 1. Żłobek realizuje cele i zadania określone w przepisach ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

2. Żłobek zapewnia między innymi:

1) Opiekę i pielęgnację w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci.

2) Stymulowanie rozwoju dzieci.

3) Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej niezbędnej do radzenia sobie w nowych sytuacjach.

4) Wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez zajęcia ruchowe muzyczne, plastyczne.

5) Możliwość wspólnej zabawy i nauki stosownej do wieku dzieci.

6) Wspomaganie rodziny w wychowaniu z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dzieci, które odbywa się w trakcie zabaw i zajęć organizowanych w czasie pobytu dzieci w Żłobku, oraz poprzez prowadzenie konsultacji i udzielanie rodzicom/ opiekunom prawnym informacji.

Rozdział 3.
Warunki przyjmowania dzieci

§ 8. 1. Po podpisaniu przez rodziców/opiekunów prawnych umowy cywilnoprawnej do Żłobka przyjmowane są dzieci:

1) w pierwszej kolejności obojga pracujących rodziców/opiekunów prawnych oraz wychowywane samotnie przez pracujących matkę albo ojca, albo opiekuna prawnego,

2) zamieszkałe wraz z co najmniej jednym rodzicem/opiekunem prawnym w Dąbrowie Górniczej.

2. O przyjęciu dziecka do Żłobka decyduje kolejność złożonego podania.

3. Dzieci nieprzyjęte do Żłobka, w związku z brakiem miejsc, umieszczane są na liście oczekujących na przyjęcie do Żłobka.

4. Warunkiem utrzymania miejsca na liście oczekujących na przyjęcie do Żłobka jest comiesięczne potwierdzanie przez rodzica/opiekuna prawnego, woli korzystania z usług Żłobka.

5. Niespełnienie warunku, o którym mowa w ust. 4, skutkuje wykreśleniem z listy oczekujących na przyjęcie do Żłobka.

6. W przypadku zwolnienia się miejsca w Żłobku, dzieci przyjmowane są zgodnie z kolejnością na liście oczekujących na przyjęcie do Żłobka.

Rozdział 4.
Opłaty za pobyt i wyżywienie

§ 9. 1. Korzystanie ze świadczeń Żłobka jest odpłatne.

2. W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku, zwrotowi podlega opłata za pobyt i wyżywienie za każdy dzień nieobecności dziecka.

3. Zwrot opłaty, o której mowa w ust 2, następuje w formie odpisu od należności za pobyt i wyżywienie w następnym miesiącu.

Rozdział 5.
Zasady działania i organizacji

§ 10. 1. Pracą Żłobka kieruje Dyrektor, który:

1) zarządza oraz ustala organizację wewnętrzną i reprezentuje Żłobek na zewnątrz,

2) sprawuje nadzór nad majątkiem Żłobka,

3) tworzy warunki do realizacji zadań statutowych poprzez właściwe gospodarowanie środkami określonymi w planie finansowym Żłobka i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

4) organizuje w sposób właściwy pracę w Żłobku.

2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta.

3. Dyrektor wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Żłobku.

4. Dyrektor działa w ramach zwykłego zarządu i jest upoważniony do składania oświadczeń woli oraz dokonywania czynności prawnych związanych z funkcjonowaniem Żłobka, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta.

5. W celu realizacji zadań statutowych Dyrektor uprawniony jest do wydawania zarządzeń, regulaminów i instrukcji.

6. W czasie nieobecności Dyrektora Żłobkiem kieruje Zastępca Dyrektora Żłobka lub wyznaczony przez niego pracownik.

§ 11. Tryb pracy Żłobka oraz organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny zatwierdzony przez Dyrektora Żłobka.

§ 12. 1. W Żłobku zatrudnia się pracowników merytorycznych oraz pracowników administracji i obsługi.

2. Kwalifikacje niezbędne do zajmowanych stanowisk, zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników Żłobka określają odrębne przepisy.

3. Podział czynności, uprawnień i odpowiedzialności pracowników określają indywidualne zakresy czynności ustalone przez Dyrektora Żłobka.

Rozdział 6.
Zasady gospodarki finansowej

§ 13. 1. Żłobek prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych w ustawie o finansach publicznych.

2. Żłobek posiada wyodrębniony rachunek bankowy.

§ 14. Podstawą gospodarki finansowej Żłobka są roczne plany dochodów i wydatków.

§ 15. Żłobek prowadzi rachunkowość na zasadach przewidzianych ustawą o finansach publicznych i ustawą o rachunkowości.

Rozdział 7.
Postanowienia końcowe

§ 16. 1. Łączenia, przekształcenia i likwidacji Żłobka dokonuje Rada Miejska w drodze uchwały.

2. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie przewidzianym dla jego nadania.

§ 17. Statut wchodzi w życie z dniem wejścia w życie uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Kazimierz Woźniczka

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »