| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/79/11 Rady Gminy Herby

z dnia 21 czerwca 2011r.

w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Herbach

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Herbach w treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr XXXI/300/05 Rady Gminy Herby z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Herbach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Herby.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Józef Kozielski


Załącznik do Uchwały Nr VII/79/11
Rady Gminy Herby
z dnia 21 czerwca 2011 r.

STATUT Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Herby z siedzibą w Herbach

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Herby z siedzibą w Herbach , zwany dalej „Ośrodkiem” działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a szczególności na podstawie:

1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

2. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),

3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

4. niniejszego statutu.

§ 2. 1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Herby.

2. Ośrodek nie posiada osobowości prawnej.

§ 3. 1. Obszar działania Ośrodka obejmuje teren Gminy Herby.

2. Siedzibą Ośrodka jest miejscowość Herby.

§ 4. Organem zarządzającym i nadzorującym działalność Ośrodka jest Wójt Gminy Herby, zwany dalej Wójtem Gminy.

Rozdział 2.
Cele i zadania Ośrodka

§ 5. Celem działania Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, przede wszystkim poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

§ 6. 1. Zakres działania Ośrodka określają:

1) ustawy i akty wykonawcze do ustaw,

2) uchwały Rady Gminy Herby, zwanej dalej Radą Gminy oraz zarządzenia Wójta Gminy Herby.

2. Ośrodek realizuje zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie ustalonym w ust. 1.

§ 7. 1. Do podstawowych zadań Ośrodka należy:

1) wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,

2) realizację rządowych programów pomocy społecznej i gminnych programów osłonowych.

2. Ośrodek realizuje także zlecone mu zadania:

1) przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych,

2) przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,

3) podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych,

4) prowadzenie obsługi organizacyjno-technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego,

5) inne zadania wynikające z upoważnienia lub przepisów prawa.

3. Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

§ 8. 1. Ośrodek realizując zadania wskazane w § 7 współpracuje w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

2. Współpraca wskazana w ust. 1 odbywa się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

3. Realizując współpracę wskazaną w ust. 1 Ośrodek w miarę potrzeb i możliwości pełni rolę koordynatora rozwiązywania kwestii społecznych, przy poszanowaniu zasad wskazanych w ust. 2.

§ 9. Ośrodek realizując zadania pomocy społecznej może przekazywać osobom potrzebującym pomoc w postaci rzeczowej.

Rozdział 3.
Organizacja i zarządzanie Ośrodkiem

§ 10. 1. Ośrodkiem kieruje Kierownik Ośrodka, zwany dalej Kierownikiem, który reprezentuje Ośrodek na zewnątrz,.

2. Kierownika zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy.

3. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika jest Wójt Gminy.

4. Sprawy indywidualne z zakresu administracji publicznej Kierownik załatwia na podstawie upoważnienia Wójta Gminy lub wynikającego bezpośrednio z przepisów rangi ustawowej.

§ 11. 1. W Ośrodku zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracji i obsługi.

2. Kierownik jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa.

3. . Kierownik i pracownicy zatrudnieni w Ośrodku powinni posiadać kwalifikacje określone przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 rok Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) i ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) oraz innych odpowiednich aktów prawnych.

§ 12. Kierownik ustala zasady wynagradzania i nagradzania pracowników w formie regulaminu.

§ 13. Strukturę wewnętrzną Ośrodka określa regulamin organizacyjny.

§ 14. Nadzór nad realizacją przez Ośrodek zadań z zakresu pomocy społecznej oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej sprawuje Wojewoda Śląski.

Rozdział 4.
Majątek i gospodarka finansowa Ośrodka

§ 15. Majątek Ośrodka jest własnością Gminy Herby .

§ 16. 1. Wójt Gminy zapewnia Ośrodkowi m.in. niezbędne do prowadzenia działalności: pomieszczenia, urządzenia, sprzęt, wyposażenie pomieszczeń.

2. Wyposażenie pomieszczeń nie stanowiące środków trwałych, wyposażenie pracowników w odzież roboczą, ochronną, środki czystości i inne Ośrodek zakupuje ze środków obrotowych do wysokości określonej w planie finansowym kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

§ 17. 1. Sprzedaż i kasacja środków trwałych wymaga zgody Wójta Gminy.

2. Likwidację wyposażenia w użytkowaniu, o którym mowa w § 16 ust. 2 Ośrodek przeprowadza na zasadach ogólnie obowiązujących, a decyzję o skreśleniu ze stanu podejmuje Kierownik na wniosek komisji likwidacyjnej powołanej w Ośrodku.

§ 18. Formą organizacyjno-prawną funkcjonowania Ośrodka jest jednostka budżetowa.

§ 19. 1. Wydatki na realizację zadań własnych pokrywane są z budżetu Gminy.

2. Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej środki zapewnia budżet państwa.

§ 20. 1. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy, sporządzony przez Kierownika Ośrodka na podstawie budżetu Gminy uchwalonego przez Radę Gminy, przyjmowany przez Wójta Gminy w formie zarządzenia jako element układu wykonawczego do budżetu Gminy.

2. W planie finansowym Ośrodka w ciągu roku mogą być dokonywane zmiany w następstwie uchwał Rady Gminy lub zarządzeń Wójta Gminy.

§ 21. 1. Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową i pokrywa wydatki ze środków otrzymanych z budżetu Gminy, a uzyskane dochody odprowadza do tego budżetu.

2. Ośrodek rozlicza się z dochodów i wydatków oraz otrzymanych środków na wydatki budżetowe na zasadach określonych dla jednostek budżetowych.

§ 22. Do składania w imieniu Ośrodka oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków finansowych oraz innych zobowiązań tego typu wymagane jest współdziałanie Kierownika i Głównego Księgowego lub w czasie ich nieobecności, osób przez nich upoważnionych.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 23. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w drodze uchwały Rady Gminy.

§ 24. Statut niniejszy wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »