| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/48/11 Rady Gminy Jaworze

z dnia 28 czerwca 2008r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jaworze

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 3 i 4, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) i art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. Nr 5, poz. 13)

Rada Gminy Jaworze uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określić przystanki komunikacyjne i dworce, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jaworze, udostępnione dla operatorów i przewoźników według wykazu stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określić zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jaworze według załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaworze.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Jaworze


Andrzej Śliwka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/48/11
Rady Gminy Jaworze
z dnia 28 czerwca 2008 r.

WYKAZ PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH,
KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM LUB ZARZĄDZAJĄCYM JEST GMINA JAWORZE

Nazwa przystanku

Ulica

Kierunek

Nr przystanku

Jaworze – Amfiteatr

Wapienicka

Bielsko-Biała

12

Jaworze – Amfiteatr

Wapienicka

Jaworze Centurm/Nałęże

13

Jaworze – dawny basen

Słoneczna

Bielsko-Biała

28

Jaworze – dawny basen

Słoneczna

Jaworze Górne

29

Jaworze – Bukowa

Turystyczna

Bielsko-Biała

30

Jaworze – Bukowa

Turystyczna

Jaworze Górne

31

Jaworze Centrum

Zdrojowa

Bielsko-Biała/Nałęże

14

Jaworze Centrum

Zdrojowa

Jaworze Górne/Bielsko-B.

15

Jaworze – Cholewik

Zdrojowa

Bielsko-Biała/Nałęże

5

Jaworze – Cholewik

Zdrojowa

Jaworze Górne/Bielsko-B.

6

Jaworze Dolne – Wiarus

Bielska

Bielsko-Biała

3

Jaworze Dolne – Wiarus

Bielska

Jaworze Górne

4

Jaworze Dolne – Wierzby

Bielska

Bielsko-Biała

1

Jaworze Dolne – Wierzby

Bielska

Jaworze Górne

2

Jaworze – Gimnazjum

Wapienicka

Bielsko-Biała

8

Jaworze – Gimnazjum

Wapienicka

Jaworze Centrum/Nałęże

9

Jaworze – Górecka

Cisowa

Bielsko-Biała

24

Jaworze – Górecka

Cisowa

Jaworze Nałęże

25

Jaworze Górne

Turystyczna

Bielsko-Biała

32

Jaworze Górne

Turystyczna

Przystanek końcowy

33

Jaworze – Kolonia

Wapienicka

Bielsko-Biała

10

Jaworze – Kolonia

Wapienicka

Jaworze Centrum/Nałęże

11

Jaworze Nałęże

Cisowa

Przystanek końcowy

26

Jaworze Nałęże

Cisowa

Bielsko-Biała

27

Jaworze Nałęże „Źródełko”

Cisowa

Bielsko-Biała

20

Jaworze Nałęże „Źródełko”

Cisowa

Jaworze Nałęże

21

Jaworze – Piekarnia

Zdrojowa

Bielsko-Biała/Nałęże

16

Jaworze – Piekarnia

Zdrojowa

Jaworze Górne/Bielsko-B.

17

Jaworze – Poczta

Cieszyńska

Bielsko-Biała

7

Jaworze – skrzyżowanie

Słoneczna/Cisowa

Bielsko-Biała

18

Jaworze – skrzyżowanie

Słoneczna/Cisowa

Jaworze Nałęże

19

Jaworze – Śliwka

Cisowa

Bielsko-Biała

22

Jaworze – Śliwka

Cisowa

Jaworze Nałęże

23

Przewodniczący Rady Gminy Jaworze


Andrzej Śliwka


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/48/11
Rady Gminy Jaworze
z dnia 28 czerwca 2008 r.

ZASADY KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH,
KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM LUB ZARZĄDZAJĄCYM JEST GMINA JAWORZE

§ 1. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jaworze, może odbywać się wyłącznie w celu realizacji przewozów (wsiadanie i wysiadanie pasażerów).

§ 2. 1. Z przystanków komunikacyjnych lub dworców, o których mowa w § 1, korzystać mogą wyłącznie operatorzy publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcy w ramach wykonywania publicznego transportu zbiorowego, uprawnieni do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób, zwani dalej przewoźnikami.

2. Warunkiem korzystania z przystanków komunikacyjnych lub dworców jest posiadanie ważnej umowy na korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców na terenie Gminy Jaworze.

3. Podmiot korzystający z przystanków komunikacyjnych lub dworców zobowiązuje się do:

1) korzystania z przystanków komunikacyjnych lub dworców w sposób umożliwiający innym podmiotom korzystanie z nich na równych prawach,

2) powiadamiania zarządzającego przystankami komunikacyjnymi i dworcami o zmianie rozkładu jazdy i ilości, przystanków, z których korzysta,

3) terminowego regulowania opłat wynikających z zawartej umowy na korzystanie.

§ 3. Udostępnienie przystanków komunikacyjnych i dworców następuje w drodze umowy, o której mowa w ust. 2, zawieranej na pisemny wniosek składany w Urzędzie Gminy Jaworze, do którego należy dołączyć:

1) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej,

2) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON),

3) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),

4) potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób,

5) proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, czasy odjazdów i przyjazdów oraz długość linii podaną w kilometrach i odległości między przystankami na terenie Gminy Jaworze,

6) mapę z zaznaczaną linią komunikacyjną i przystankami na terenie Gminy Jaworze,

7) wykaz obsługiwanych przystanków ze wskazaniem ich numerów, nazw i lokalizacji,

8) w przypadku linii rozpoczynających lub kończących się na terenie Gminy Jaworze miejsca postoju dla pojazdów realizujących przewozy na przystanku początkowym i końcowym.

§ 4. 1. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców jest odpłatne w oparciu o stawki opłaty ustalane przez Radę Gminy Jaworze.

2. Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców jest naliczana i pobierana przez wójta gminy Jaworze w miesięcznych cyklach rozliczeniowych.

§ 5. Wójt może odmówić korzystania z przystanków komunikacyjnych i dworców w przypadku, gdy:

1) wydanie zgody może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego,

2) z podmiotem uprzednio rozwiązano umowę z powodów, o których mowa w § 6 ust. 1-3 i 5-7,

3) wydanie zgody ograniczy przepustowość przystanków komunikacyjnych (uniemożliwi lub w znaczny sposób utrudni korzystanie z przystanków przez uprawnionych przedsiębiorców),

4) podmiot ma zamiar świadczyć usługi przewozowe na tej samej trasie i w tym samym czasie co inni uprawnieni przedsiębiorcy.

§ 6. 1. Umowa na korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców może zostać rozwiązana w przypadku stwierdzenia:

1) nieprzestrzegania rozkładu jazdy, powodujące utrudnienia w korzystaniu z przystanków przez inne podmioty lub,

2) nieuregulowania należności za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez dwa kolejne okresy rozliczeniowe, o których mowa w § 4 ust. 2, lub

3) stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez m.in. blokowanie wjazdu do zatok autobusowych innym przewoźnikom lub

4) niepowiadomienia zarządcy o zmianie rozkładu jazdy lub przystanków, z których dany podmiot korzysta lub

5) naruszenia niniejszych zasad,

2. Umowa na korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców ulega rozwiązaniu w przypadku stwierdzenia:

1) wygaśnięcia uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób lub

2) cofnięcia uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób lub

3) zaprzestania działalności przewozowej.

§ 7. Podmiot zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia wójta gminy Jaworze z miesięcznym wyprzedzeniem o planowanych zmianach, które mają wpływ na informacje zawarte w dokumentach załączonych do wniosku, o którym w § 2, lub o zaprzestaniu działalności przewozowej.

§ 8. 1. Zabrania się zatrzymywania pojazdów na przystankach komunikacyjnych i dworcach ponad czas potrzebny do obsługi pasażerów, w szczególności w celu oczekiwania na pasażerów.

2. Dopuszcza się możliwość postojów wynikających z rozkładów jazdy jedynie na pętlach autobusowych oraz przystankach początkowych i końcowych, o ile zostały na nich wyznaczone w tym celu określone miejsca.

§ 9. 1. Rozkłady jazdy środków transportu podawane są do publicznej wiadomości na wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy przystankach komunikacyjnych. Każdy rozkład jazdy zawiera nazwę operatora lub przewoźnika i ewentualnie jego logo.

2. Umieszczenie tablicy z rozkładem jazdy oraz jej utrzymanie w należytym stanie technicznym należy do operatora lub przewoźnika.

3. O zamiarze umieszczenia tablicy, o której mowa w ust. 2, operator lub przewoźnik niezwłocznie informuje wójta gminy Jaworze w celu uzgodnienia jej wymiarów, grafiki oraz sposobu montażu.

4. Zabrania się na terenie przystanków komunikacyjnych i dworców bez uprzedniej zgody wójta gminy Jaworze rozmieszczania plakatów i ogłoszeń oraz prowadzenia innej działalności niż przewóz osób.

Przewodniczący Rady Gminy Jaworze


Andrzej Śliwka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »