| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/48/11 Rady Gminy Jaworze

z dnia 28 czerwca 2008r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jaworze

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 3 i 4, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) i art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. Nr 5, poz. 13)

Rada Gminy Jaworze uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określić przystanki komunikacyjne i dworce, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jaworze, udostępnione dla operatorów i przewoźników według wykazu stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określić zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jaworze według załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaworze.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Jaworze


Andrzej Śliwka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/48/11
Rady Gminy Jaworze
z dnia 28 czerwca 2008 r.

WYKAZ PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH,
KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM LUB ZARZĄDZAJĄCYM JEST GMINA JAWORZE

Nazwa przystanku

Ulica

Kierunek

Nr przystanku

Jaworze – Amfiteatr

Wapienicka

Bielsko-Biała

12

Jaworze – Amfiteatr

Wapienicka

Jaworze Centurm/Nałęże

13

Jaworze – dawny basen

Słoneczna

Bielsko-Biała

28

Jaworze – dawny basen

Słoneczna

Jaworze Górne

29

Jaworze – Bukowa

Turystyczna

Bielsko-Biała

30

Jaworze – Bukowa

Turystyczna

Jaworze Górne

31

Jaworze Centrum

Zdrojowa

Bielsko-Biała/Nałęże

14

Jaworze Centrum

Zdrojowa

Jaworze Górne/Bielsko-B.

15

Jaworze – Cholewik

Zdrojowa

Bielsko-Biała/Nałęże

5

Jaworze – Cholewik

Zdrojowa

Jaworze Górne/Bielsko-B.

6

Jaworze Dolne – Wiarus

Bielska

Bielsko-Biała

3

Jaworze Dolne – Wiarus

Bielska

Jaworze Górne

4

Jaworze Dolne – Wierzby

Bielska

Bielsko-Biała

1

Jaworze Dolne – Wierzby

Bielska

Jaworze Górne

2

Jaworze – Gimnazjum

Wapienicka

Bielsko-Biała

8

Jaworze – Gimnazjum

Wapienicka

Jaworze Centrum/Nałęże

9

Jaworze – Górecka

Cisowa

Bielsko-Biała

24

Jaworze – Górecka

Cisowa

Jaworze Nałęże

25

Jaworze Górne

Turystyczna

Bielsko-Biała

32

Jaworze Górne

Turystyczna

Przystanek końcowy

33

Jaworze – Kolonia

Wapienicka

Bielsko-Biała

10

Jaworze – Kolonia

Wapienicka

Jaworze Centrum/Nałęże

11

Jaworze Nałęże

Cisowa

Przystanek końcowy

26

Jaworze Nałęże

Cisowa

Bielsko-Biała

27

Jaworze Nałęże „Źródełko”

Cisowa

Bielsko-Biała

20

Jaworze Nałęże „Źródełko”

Cisowa

Jaworze Nałęże

21

Jaworze – Piekarnia

Zdrojowa

Bielsko-Biała/Nałęże

16

Jaworze – Piekarnia

Zdrojowa

Jaworze Górne/Bielsko-B.

17

Jaworze – Poczta

Cieszyńska

Bielsko-Biała

7

Jaworze – skrzyżowanie

Słoneczna/Cisowa

Bielsko-Biała

18

Jaworze – skrzyżowanie

Słoneczna/Cisowa

Jaworze Nałęże

19

Jaworze – Śliwka

Cisowa

Bielsko-Biała

22

Jaworze – Śliwka

Cisowa

Jaworze Nałęże

23

Przewodniczący Rady Gminy Jaworze


Andrzej Śliwka


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/48/11
Rady Gminy Jaworze
z dnia 28 czerwca 2008 r.

ZASADY KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH,
KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM LUB ZARZĄDZAJĄCYM JEST GMINA JAWORZE

§ 1. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jaworze, może odbywać się wyłącznie w celu realizacji przewozów (wsiadanie i wysiadanie pasażerów).

§ 2. 1. Z przystanków komunikacyjnych lub dworców, o których mowa w § 1, korzystać mogą wyłącznie operatorzy publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcy w ramach wykonywania publicznego transportu zbiorowego, uprawnieni do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób, zwani dalej przewoźnikami.

2. Warunkiem korzystania z przystanków komunikacyjnych lub dworców jest posiadanie ważnej umowy na korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców na terenie Gminy Jaworze.

3. Podmiot korzystający z przystanków komunikacyjnych lub dworców zobowiązuje się do:

1) korzystania z przystanków komunikacyjnych lub dworców w sposób umożliwiający innym podmiotom korzystanie z nich na równych prawach,

2) powiadamiania zarządzającego przystankami komunikacyjnymi i dworcami o zmianie rozkładu jazdy i ilości, przystanków, z których korzysta,

3) terminowego regulowania opłat wynikających z zawartej umowy na korzystanie.

§ 3. Udostępnienie przystanków komunikacyjnych i dworców następuje w drodze umowy, o której mowa w ust. 2, zawieranej na pisemny wniosek składany w Urzędzie Gminy Jaworze, do którego należy dołączyć:

1) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej,

2) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON),

3) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),

4) potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób,

5) proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, czasy odjazdów i przyjazdów oraz długość linii podaną w kilometrach i odległości między przystankami na terenie Gminy Jaworze,

6) mapę z zaznaczaną linią komunikacyjną i przystankami na terenie Gminy Jaworze,

7) wykaz obsługiwanych przystanków ze wskazaniem ich numerów, nazw i lokalizacji,

8) w przypadku linii rozpoczynających lub kończących się na terenie Gminy Jaworze miejsca postoju dla pojazdów realizujących przewozy na przystanku początkowym i końcowym.

§ 4. 1. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców jest odpłatne w oparciu o stawki opłaty ustalane przez Radę Gminy Jaworze.

2. Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców jest naliczana i pobierana przez wójta gminy Jaworze w miesięcznych cyklach rozliczeniowych.

§ 5. Wójt może odmówić korzystania z przystanków komunikacyjnych i dworców w przypadku, gdy:

1) wydanie zgody może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego,

2) z podmiotem uprzednio rozwiązano umowę z powodów, o których mowa w § 6 ust. 1-3 i 5-7,

3) wydanie zgody ograniczy przepustowość przystanków komunikacyjnych (uniemożliwi lub w znaczny sposób utrudni korzystanie z przystanków przez uprawnionych przedsiębiorców),

4) podmiot ma zamiar świadczyć usługi przewozowe na tej samej trasie i w tym samym czasie co inni uprawnieni przedsiębiorcy.

§ 6. 1. Umowa na korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców może zostać rozwiązana w przypadku stwierdzenia:

1) nieprzestrzegania rozkładu jazdy, powodujące utrudnienia w korzystaniu z przystanków przez inne podmioty lub,

2) nieuregulowania należności za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez dwa kolejne okresy rozliczeniowe, o których mowa w § 4 ust. 2, lub

3) stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez m.in. blokowanie wjazdu do zatok autobusowych innym przewoźnikom lub

4) niepowiadomienia zarządcy o zmianie rozkładu jazdy lub przystanków, z których dany podmiot korzysta lub

5) naruszenia niniejszych zasad,

2. Umowa na korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców ulega rozwiązaniu w przypadku stwierdzenia:

1) wygaśnięcia uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób lub

2) cofnięcia uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób lub

3) zaprzestania działalności przewozowej.

§ 7. Podmiot zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia wójta gminy Jaworze z miesięcznym wyprzedzeniem o planowanych zmianach, które mają wpływ na informacje zawarte w dokumentach załączonych do wniosku, o którym w § 2, lub o zaprzestaniu działalności przewozowej.

§ 8. 1. Zabrania się zatrzymywania pojazdów na przystankach komunikacyjnych i dworcach ponad czas potrzebny do obsługi pasażerów, w szczególności w celu oczekiwania na pasażerów.

2. Dopuszcza się możliwość postojów wynikających z rozkładów jazdy jedynie na pętlach autobusowych oraz przystankach początkowych i końcowych, o ile zostały na nich wyznaczone w tym celu określone miejsca.

§ 9. 1. Rozkłady jazdy środków transportu podawane są do publicznej wiadomości na wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy przystankach komunikacyjnych. Każdy rozkład jazdy zawiera nazwę operatora lub przewoźnika i ewentualnie jego logo.

2. Umieszczenie tablicy z rozkładem jazdy oraz jej utrzymanie w należytym stanie technicznym należy do operatora lub przewoźnika.

3. O zamiarze umieszczenia tablicy, o której mowa w ust. 2, operator lub przewoźnik niezwłocznie informuje wójta gminy Jaworze w celu uzgodnienia jej wymiarów, grafiki oraz sposobu montażu.

4. Zabrania się na terenie przystanków komunikacyjnych i dworców bez uprzedniej zgody wójta gminy Jaworze rozmieszczania plakatów i ogłoszeń oraz prowadzenia innej działalności niż przewóz osób.

Przewodniczący Rady Gminy Jaworze


Andrzej Śliwka

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Forum Od-nowa

Organizacja non-profit

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »