| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/59/11 Rady Gminy Koszarawa

z dnia 28 czerwca 2011r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Koszarawie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania


Na podstawie art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz.1493, ze zm. ) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.)
Rada Gminy Koszarawa uchwala :
§ 1. Określić tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Koszarawie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
§ 2. 1) Członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, zwanego dalej Zespołem, Wójt Gminy powołuje spośród przedstawicieli podmiotów wymienionych w art. 9a ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
2) Wójt Gminy zaprasza do pracy w Zespole przedstawicieli Prokuratury Rejonowej w Żywcu oraz przedstawicieli innych podmiotów niż określone w ust. 1 pkt. 1-7 działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
3) Liczbę przedstawicieli podmiotów oraz osoby przedstawicieli określa się zgodnie z warunkami wynikającymi z porozumień zawartych przez Wójta Gminy z podmiotami, o których mowa w ust. 1 i 2.
4) Powołanie Zespołu następuje w drodze zarządzenia Wójta Gminy.
5) Wójt Gminy odwołuje członka Zespołu:
a) na jego wniosek;
b) na wniosek podmiotu, którego jest przedstawicielem;
c) na wniosek przewodniczącego Zespołu, w trybie właściwym dla jego powołania.
6) Pierwsze posiedzenie Zespołu celem dokonania wyboru przewodniczącego zwołuje Wójt Gminy w terminie do 30 dni od daty zawarcia porozumień z podmiotami, o których mowa w ust. 1 i 2; na pierwszym posiedzeniu Zespołu na wniosek przewodniczącego wybierany jest także zastępca przewodniczącego.
7) Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej trzech członków Zespołu, wskazując termin, miejsce oraz cel posiedzenia Zespołu, o czym powiadamia na piśmie członków Zespołu, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.
8) Prace Zespołu są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu Zespołu bierze udział co najmniej połowa jego członków.
9) Posiedzenia Zespołu odbywają się zgodnie z rocznym planem pracy Zespołu.
10) Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który zawiera w szczególności: informację o składzie Zespołu uczestniczącym w posiedzeniu, opis przebiegu posiedzenia oraz podjęte uchwały.
11) Zespół podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zespołu; uchwała stanowi załącznik do protokołu posiedzenia Zespołu.
12) Posiedzenia Zespołu mogą się odbywać z udziałem poszczególnych grup roboczych.
13) Liczebność grupy roboczej określa Zespół w zależności od potrzeb indywidualnego przypadku.
14) Grupy robocze informują Zespół o wynikach swojej pracy.
15) Zespół przygotowuje roczne sprawozdanie ze swojej działalności i przedkłada go Wójtowi Gminy w terminie do dnia 30 marca każdego roku.
16) Jawność posiedzenia Zespołu może zostać wyłączona na podstawie przepisów ustawowych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koszarawa
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Czesław Majdak
 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Barnik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »