| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/59/11 Rady Gminy Koszarawa

z dnia 28 czerwca 2011r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Koszarawie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania


Na podstawie art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz.1493, ze zm. ) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.)
Rada Gminy Koszarawa uchwala :
§ 1. Określić tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Koszarawie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
§ 2. 1) Członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, zwanego dalej Zespołem, Wójt Gminy powołuje spośród przedstawicieli podmiotów wymienionych w art. 9a ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
2) Wójt Gminy zaprasza do pracy w Zespole przedstawicieli Prokuratury Rejonowej w Żywcu oraz przedstawicieli innych podmiotów niż określone w ust. 1 pkt. 1-7 działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
3) Liczbę przedstawicieli podmiotów oraz osoby przedstawicieli określa się zgodnie z warunkami wynikającymi z porozumień zawartych przez Wójta Gminy z podmiotami, o których mowa w ust. 1 i 2.
4) Powołanie Zespołu następuje w drodze zarządzenia Wójta Gminy.
5) Wójt Gminy odwołuje członka Zespołu:
a) na jego wniosek;
b) na wniosek podmiotu, którego jest przedstawicielem;
c) na wniosek przewodniczącego Zespołu, w trybie właściwym dla jego powołania.
6) Pierwsze posiedzenie Zespołu celem dokonania wyboru przewodniczącego zwołuje Wójt Gminy w terminie do 30 dni od daty zawarcia porozumień z podmiotami, o których mowa w ust. 1 i 2; na pierwszym posiedzeniu Zespołu na wniosek przewodniczącego wybierany jest także zastępca przewodniczącego.
7) Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej trzech członków Zespołu, wskazując termin, miejsce oraz cel posiedzenia Zespołu, o czym powiadamia na piśmie członków Zespołu, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.
8) Prace Zespołu są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu Zespołu bierze udział co najmniej połowa jego członków.
9) Posiedzenia Zespołu odbywają się zgodnie z rocznym planem pracy Zespołu.
10) Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który zawiera w szczególności: informację o składzie Zespołu uczestniczącym w posiedzeniu, opis przebiegu posiedzenia oraz podjęte uchwały.
11) Zespół podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zespołu; uchwała stanowi załącznik do protokołu posiedzenia Zespołu.
12) Posiedzenia Zespołu mogą się odbywać z udziałem poszczególnych grup roboczych.
13) Liczebność grupy roboczej określa Zespół w zależności od potrzeb indywidualnego przypadku.
14) Grupy robocze informują Zespół o wynikach swojej pracy.
15) Zespół przygotowuje roczne sprawozdanie ze swojej działalności i przedkłada go Wójtowi Gminy w terminie do dnia 30 marca każdego roku.
16) Jawność posiedzenia Zespołu może zostać wyłączona na podstawie przepisów ustawowych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koszarawa
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Czesław Majdak
 

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Miżołębska

biuro prawne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »