| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/54/11 Rady Gminy Łękawica

z dnia 22 czerwca 2011r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/199/09 Rady Gminy Łękawica z dnia 25 marca 2009 r w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Łękawica

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) art. 30 ust.6 i 6a, art.49 ust.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz art.13 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych oraz niektórych innych aktów prawnych /Dz.U. z 2010 r. Nr 17, poz.95/ w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli

Rada Gminy Łękawica uchwala, co następuje:

§ 1. W regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXVIII/199/09 Rady Gminy Łękawica z dnia 25 marca 2009 rok w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Łękawica wprowadza się następujące zmiany:

1. § 4 otrzymuje nowe brzmienie: „1. Wysokość dodatku motywacyjnego w oparciu o opracowane kryteria przyznaje: a/ dla nauczyciela – dyrektor zespołu, szkoły; b/ dla wicedyrektora i doradcy metodycznego - dyrektor zespołu w porozumieniu z wójtem gminy; c/ dla dyrektora zespołu, szkoły – wójt gminy. 2. Dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy, jego wysokość winna być zróżnicowana w zależności od spełnienia kryteriów o których mowa w § 3. 3.Przyznany dodatek motywacyjny dla: a/ nauczyciela i doradcy metodycznego nie może być wyższy niż 15% jego wynagrodzenia zasadniczego; b/ wicedyrektora i dyrektora szkoły nie może być wyższy niż 30% jego wynagrodzenia zasadniczego; c/ dyrektora zespołu nie może być wyższy niż 60% jego wynagrodzenia zasadniczego.”

2. § 10 ust.1 otrzymuje nowe brzmienie: „1. Dodatek funkcyjny dla dyrektora zespołu, szkoły- przyznaje wójt, a dla wicedyrektora zespołu - dyrektor zespołu w porozumieniu z wójtem.”

3. § 12 otrzymuje nowe brzmienie: „1. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny z tytułu: 1) sprawowania funkcji opiekuna staż w wysokości 5% „stawki bazowej” określonej w § 11 ust.2 za każdego nauczyciela powierzonego opiece; 2) powierzenia wychowawcy klasy/oddziału w wysokości: a/ 5%„stawki bazowej” określonej w §11 ust.2 w klasach/oddziałach liczących do 20 uczniów; b/ 8% stawki bazowej określonej w § 11 ust.2 w klasach/ oddziałach liczących powyżej 20 uczniów; 3) powierzenia funkcji doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta w wysokości do 20% „stawki bazowej” określonej w §11 ust.2. 2. Wysokość dodatku funkcyjnego o którym mowa w ust. 1 pkt.1 i 2 przyznaje dyrektor zespołu /szkoły/, a dla dyrektora zespołu/szkoły - wójt gminy.” 3. Wysokość dodatku funkcyjnego o którym mowa w ust.1 pkt. 3 przyznaje - dyrektor zespołu w porozumieniu z wójtem gminy.

4. w § 21 w ust. 1 pkt.3 po lit. e dodaje się lit. f w brzmieniu: „f/ realizację ustaleń organizacyjnych organu prowadzącego.”

5. w § 23 ust.1 otrzymuje nowe brzmienie: „1. Z wnioskiem o przyznanie „nagrody wójta” występuje: a/ dla nauczyciela, wicedyrektora i doradcy metodycznego – dyrektor zespołu, szkoły; b/ dla dyrektora zespołu, szkoły – Wójt Gminy, Dyrektor GZOS, Rada Pedagogiczna i Związki Zawodowe.”

6. w § 23 dodaje się ust.8 w brzmieniu: „8. Ostateczną decyzję o przyznaniu nagrody oraz jej wysokości podejmuje wójt gminy.”

7. w § 25 pkt.2 otrzymuje brzmienie: „2. Wysokość „nagrody wójta” wynosi do 200% „stawki bazowej”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 roku.

Przewodniczący Rady


Bronisław Stachura

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kompass Poland

Kompass Poland jest częścią międzynarodowego koncernu Kompass International z siedzibą we Francji, w Paryżu. Kompass International należy do tej samej grupy finansowej co firma Coface. Właścicielem grupy jest Bank Natixis.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »