| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/54/11 Rady Gminy Łękawica

z dnia 22 czerwca 2011r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/199/09 Rady Gminy Łękawica z dnia 25 marca 2009 r w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Łękawica

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) art. 30 ust.6 i 6a, art.49 ust.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz art.13 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych oraz niektórych innych aktów prawnych /Dz.U. z 2010 r. Nr 17, poz.95/ w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli

Rada Gminy Łękawica uchwala, co następuje:

§ 1. W regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXVIII/199/09 Rady Gminy Łękawica z dnia 25 marca 2009 rok w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Łękawica wprowadza się następujące zmiany:

1. § 4 otrzymuje nowe brzmienie: „1. Wysokość dodatku motywacyjnego w oparciu o opracowane kryteria przyznaje: a/ dla nauczyciela – dyrektor zespołu, szkoły; b/ dla wicedyrektora i doradcy metodycznego - dyrektor zespołu w porozumieniu z wójtem gminy; c/ dla dyrektora zespołu, szkoły – wójt gminy. 2. Dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy, jego wysokość winna być zróżnicowana w zależności od spełnienia kryteriów o których mowa w § 3. 3.Przyznany dodatek motywacyjny dla: a/ nauczyciela i doradcy metodycznego nie może być wyższy niż 15% jego wynagrodzenia zasadniczego; b/ wicedyrektora i dyrektora szkoły nie może być wyższy niż 30% jego wynagrodzenia zasadniczego; c/ dyrektora zespołu nie może być wyższy niż 60% jego wynagrodzenia zasadniczego.”

2. § 10 ust.1 otrzymuje nowe brzmienie: „1. Dodatek funkcyjny dla dyrektora zespołu, szkoły- przyznaje wójt, a dla wicedyrektora zespołu - dyrektor zespołu w porozumieniu z wójtem.”

3. § 12 otrzymuje nowe brzmienie: „1. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny z tytułu: 1) sprawowania funkcji opiekuna staż w wysokości 5% „stawki bazowej” określonej w § 11 ust.2 za każdego nauczyciela powierzonego opiece; 2) powierzenia wychowawcy klasy/oddziału w wysokości: a/ 5%„stawki bazowej” określonej w §11 ust.2 w klasach/oddziałach liczących do 20 uczniów; b/ 8% stawki bazowej określonej w § 11 ust.2 w klasach/ oddziałach liczących powyżej 20 uczniów; 3) powierzenia funkcji doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta w wysokości do 20% „stawki bazowej” określonej w §11 ust.2. 2. Wysokość dodatku funkcyjnego o którym mowa w ust. 1 pkt.1 i 2 przyznaje dyrektor zespołu /szkoły/, a dla dyrektora zespołu/szkoły - wójt gminy.” 3. Wysokość dodatku funkcyjnego o którym mowa w ust.1 pkt. 3 przyznaje - dyrektor zespołu w porozumieniu z wójtem gminy.

4. w § 21 w ust. 1 pkt.3 po lit. e dodaje się lit. f w brzmieniu: „f/ realizację ustaleń organizacyjnych organu prowadzącego.”

5. w § 23 ust.1 otrzymuje nowe brzmienie: „1. Z wnioskiem o przyznanie „nagrody wójta” występuje: a/ dla nauczyciela, wicedyrektora i doradcy metodycznego – dyrektor zespołu, szkoły; b/ dla dyrektora zespołu, szkoły – Wójt Gminy, Dyrektor GZOS, Rada Pedagogiczna i Związki Zawodowe.”

6. w § 23 dodaje się ust.8 w brzmieniu: „8. Ostateczną decyzję o przyznaniu nagrody oraz jej wysokości podejmuje wójt gminy.”

7. w § 25 pkt.2 otrzymuje brzmienie: „2. Wysokość „nagrody wójta” wynosi do 200% „stawki bazowej”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 roku.

Przewodniczący Rady


Bronisław Stachura

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Rakowski

Dyrektor ds. prawnych, Związek Polskiego Leasingu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »