| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/53/2011 Rady Gminy Ożarowice

z dnia 19 maja 2011r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień w dziedzinie sportu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a i 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 27 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 Nr 127, poz. 857 ze zm. ), po uprzednim przeprowadzeniu konsultacji w trybie i na zasadach określonych w Uchwale Nr XL/546/2010 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

§ 1. 1. Ustanawia się nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagrody dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie lub krajowym współzawodnictwie sportowym w piłce nożnej, piłce ręcznej, koszykówce, lekkoatletyce, tenisie stołowym oraz w sportach motorowodnych, uznając jednocześnie, że wymienione dyscypliny sportowe mają istotne znaczenie dla rozwoju sportu na obszarze Gminy Ożarowice.

2. Zasady i tryb przyznawania nagród i wyróżnień określa: Regulamin w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień w dziedzinie sportu stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Nagrody i wyróżnienia wypłacane są ze środków budżetu gminy, określonych uchwałą budżetową na dany rok budżetowy.

§ 2. 1. Nagrody i wyróżnienia przyznaje corocznie Wójt Gminy po zasięgnięciu opinii Komisji ds. Kultury, Sportu, Oświaty i Zdrowia Rady Gminy Ożarowice.

2. Komisja wymieniona w ust. 1 działa na podstawie Regulaminu wymienionego w § 1 ust. 2.

3. Nagrody i wyróżnienia przyznawane są za osiągnięcia w dziedzinie sportu w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku.

§ 3. Traci moc Uchwała nr XXI/262/2008 Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród dla zawodników osiągających wysokie wyniki w sporcie kwalifikowanym.

§ 4. Wnioski o przyznanie nagrody i wyróżnienia w trybie niniejszej uchwały można składać w terminie od dnia wejścia jej w życie do dnia 31 października 2011 roku.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/53/2011
Rady Gminy Ożarowice
z dnia 19 maja 2011 r.

Regulamin w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień w dziedzinie sportu.

§ 1. Zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym, mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia.

§ 2. 1. Wyróżnieniami przyznawanymi zawodnikom, o których mowa w § 1 są:

1) dyplomy i listy gratulacyjne,

2) puchary i statuetki,

3) drobne upominki rzeczowe.

2. Wyróżnienie za osiągnięcie wysokich wyników sportowych może otrzymać zawodnik,który:

1) jest mieszkańcem Gminy Ożarowice lub działa w klubie sportowym, mającym siedzibę na jej terenie;

2) czynnie uczestniczy we współzawodnictwie sportowym;

3) godnie reprezentuje Gminę Ożarowice,

4) wykazuje nienaganną postawę sportową i przestrzega powszechnie obowiązujących norm społecznych.

3. Wartość wyróżnień określonych w ust.1 ustala się na kwotę do 500 zł.

§ 3. 1. Ustala się następujące rodzaje nagród:

1) nagroda pieniężna w wysokości 3.000 zł za:

a) ustanowienie rekordu świata,

b) zajęcie od pierwszego do trzeciego miejsca na Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach Europy,

2) nagroda pieniężna w wysokości 2.500 zł za:

a) ustanowienie rekordu Europy,

b) zajęcie od czwartego do szóstego miejsca na Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach Europy,

3) nagroda pieniężna w wysokości 2.000 zł za:

a) ustanowienie rekordu Polski,

b) zajęcie od pierwszego do trzeciego miejsca na Mistrzostwach Polski, Pucharze Polski lub imprezie o równorzędnej randze,

c) udział w Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach Europy,

d) zakwalifikowanie się do Kadry Narodowej Polski i udział w zawodach jako reprezentant Polski.

2. Nagrodę za osiągnięcie wysokich wyników sportowych może otrzymać zawodnik, który spełnia warunki zawarte w ust. 1 oraz ukończył 16 lat.

3. W przypadku osiągnięcia przez zawodnika dwóch lub więcej wysokich wyników sportowych, o których mowa w ust. 1 przyznaje się jedną nagrodę w wysokości 3.500 zł.

4. Zawodnikom sportowych gier zespołowych przyznaje się nagrodę zbiorową dla zespołu w wysokości 10% nagrody określonej w ust. 1 pkt. 1 lit. b, ust. 2 lit. b, ust. 3 lit. b, pomnożonej przez liczbę zawodników drużyny.

5. Trenerowi, jeśli szkoleni przez niego zawodnicy uzyskali wysoki wynik sportowy i którym zostały przyznane nagrody określone w ust. 1 pkt. 1-3 może być przyznana nagroda w wysokości 50% nagrody ustalonej w ust.1 pkt. 1-3.

§ 4. 1. Wnioski o przyznanie nagrody lub wyróżnienia w szczególności mogą składać: osoby fizyczne, stowarzyszenia kultury fizycznej, związki i kluby sportowe.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, składa się do Wójta Gminy Ożarowice w terminie do dnia 31 marca.

3. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia powinien zawierać:

1) dane wnioskodawcy,

2) dane osobowe zawodnika,

3) informację o kwalifikacjach i osiągnięciach sportowych zawodnika,

4) oświadczenie zawodnika o wyrażeniu zgody na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych oraz przekazaniu do publicznej wiadomości informacji o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia.

4. Wniosek powinien być udokumentowany poniższymi załącznikami:

1) dokumenty potwierdzające osiągnięcia zawodnika;

2) dokumenty potwierdzające przynależność kandydata do klubu sportowego.

5. W razie stwierdzenia braków formalnych dotyczących wniosku wzywa się wnioskodawcę do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do usunięcia braków formalnych wniosku.

6. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku:

1) złożenia po terminie;

2) rezygnacji wnioskodawcy z występowania o nagrodę;

3) nieusunięcia braków formalnych w wyznaczonym terminie.

7. Wzór wniosku stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu.

§ 5. 1. Pozbawienie nagrody lub wyróżnienia może nastąpić w wyniku:

1) naruszenia obowiązujących regulaminów – międzynarodowej organizacji sportowej, polskiego związku sportowego, okręgowego związku sportowego lub klubu sportowego,

2) nałożenia kary dyscyplinarnej przez podmiot wskazany w pkt 1,

3) wykrycie w organiźmie zawodnika środków dopingujących,

4) dyskwalifikacji nałożonej decyzją właściwego organu,

5) rażącego naruszenia norm etyczno – moralnych bądź podejmowania działań godzących w dobre imię gminy,

6) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne.

2. Wójt Gminy w drodze zarządzenia pozbawia zawodnika nagrody i wyróżnienia na wniosek podmiotów, które wystąpiły z wnioskiem lub z własnej inicjatywy.

3. Wójt Gminy w drodze zarządzenia pozbawia trenera nagrody na wniosek podmiotów, które wystąpiły z wnioskiem lub z własnej inicjatywy.

4. Wniosek o pozbawienie zawodnika /trenera nagrody lub wyróżnienia powinien zawierać co najmniej:

1) uzasadnienie,

2) dowody potwierdzające zmianę stanu faktycznego związanego z przyznaniem nagrody lub wyróżnienia,

3) wyjaśnienia zawodnika.

5. Pozbawienie nagrody lub wyróżnienia powoduje konieczność zwrotu do budżetu gminy równowartości otrzymanej nagrody lub wyróżnienia.

§ 6. 1. Do kompetencji Komisji o której mowa w § 2 ust. 1 Uchwały Nr VI/53/2011 Rady Gminy Ożarowice z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień w dziedzinie sportu, należy w szczególności:

1) weryfikacja złożonych wniosków pod względem formalnym,

2) opiniowanie wniosków pod względem merytorycznym.

2. Komisja po zaopiniowaniu wniosków przedkłada w terminie do dnia 30 kwietnia swoje propozycje Wójtowi Gminy Ożarowice, celem podjęcia decyzji zarówno w zakresie przyznania nagrody lub wyróżnienia, jak i wysokości nagrody lub rodzaju wyróżnienia.

§ 7. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem nagrody lub wyróżnienia.

§ 8. Podmiot zgłaszający kandydatów do nagrody lub wyróżnienia oraz zawodnicy zobowiązani są do dbania o dobre imię Gminy Ożarowice oraz jej promocje na wszystkich imprezach sportowych.

§ 9. Informację o przyznanych nagrodach pieniężnych i wyróżnieniach Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu Gminy Ożarowice www.bip.ozarowice,pl

Załącznik do Uchwały Nr VI/53/2011
Rady Gminy Ożarowice
z dnia 19 maja 2011 r.
Zalacznik.pdf

Załącznik do regulaminu

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Piernikarz

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »