| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/53/2011 Rady Gminy Ożarowice

z dnia 19 maja 2011r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień w dziedzinie sportu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a i 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 27 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 Nr 127, poz. 857 ze zm. ), po uprzednim przeprowadzeniu konsultacji w trybie i na zasadach określonych w Uchwale Nr XL/546/2010 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

§ 1. 1. Ustanawia się nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagrody dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie lub krajowym współzawodnictwie sportowym w piłce nożnej, piłce ręcznej, koszykówce, lekkoatletyce, tenisie stołowym oraz w sportach motorowodnych, uznając jednocześnie, że wymienione dyscypliny sportowe mają istotne znaczenie dla rozwoju sportu na obszarze Gminy Ożarowice.

2. Zasady i tryb przyznawania nagród i wyróżnień określa: Regulamin w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień w dziedzinie sportu stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Nagrody i wyróżnienia wypłacane są ze środków budżetu gminy, określonych uchwałą budżetową na dany rok budżetowy.

§ 2. 1. Nagrody i wyróżnienia przyznaje corocznie Wójt Gminy po zasięgnięciu opinii Komisji ds. Kultury, Sportu, Oświaty i Zdrowia Rady Gminy Ożarowice.

2. Komisja wymieniona w ust. 1 działa na podstawie Regulaminu wymienionego w § 1 ust. 2.

3. Nagrody i wyróżnienia przyznawane są za osiągnięcia w dziedzinie sportu w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku.

§ 3. Traci moc Uchwała nr XXI/262/2008 Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród dla zawodników osiągających wysokie wyniki w sporcie kwalifikowanym.

§ 4. Wnioski o przyznanie nagrody i wyróżnienia w trybie niniejszej uchwały można składać w terminie od dnia wejścia jej w życie do dnia 31 października 2011 roku.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/53/2011
Rady Gminy Ożarowice
z dnia 19 maja 2011 r.

Regulamin w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień w dziedzinie sportu.

§ 1. Zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym, mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia.

§ 2. 1. Wyróżnieniami przyznawanymi zawodnikom, o których mowa w § 1 są:

1) dyplomy i listy gratulacyjne,

2) puchary i statuetki,

3) drobne upominki rzeczowe.

2. Wyróżnienie za osiągnięcie wysokich wyników sportowych może otrzymać zawodnik,który:

1) jest mieszkańcem Gminy Ożarowice lub działa w klubie sportowym, mającym siedzibę na jej terenie;

2) czynnie uczestniczy we współzawodnictwie sportowym;

3) godnie reprezentuje Gminę Ożarowice,

4) wykazuje nienaganną postawę sportową i przestrzega powszechnie obowiązujących norm społecznych.

3. Wartość wyróżnień określonych w ust.1 ustala się na kwotę do 500 zł.

§ 3. 1. Ustala się następujące rodzaje nagród:

1) nagroda pieniężna w wysokości 3.000 zł za:

a) ustanowienie rekordu świata,

b) zajęcie od pierwszego do trzeciego miejsca na Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach Europy,

2) nagroda pieniężna w wysokości 2.500 zł za:

a) ustanowienie rekordu Europy,

b) zajęcie od czwartego do szóstego miejsca na Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach Europy,

3) nagroda pieniężna w wysokości 2.000 zł za:

a) ustanowienie rekordu Polski,

b) zajęcie od pierwszego do trzeciego miejsca na Mistrzostwach Polski, Pucharze Polski lub imprezie o równorzędnej randze,

c) udział w Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach Europy,

d) zakwalifikowanie się do Kadry Narodowej Polski i udział w zawodach jako reprezentant Polski.

2. Nagrodę za osiągnięcie wysokich wyników sportowych może otrzymać zawodnik, który spełnia warunki zawarte w ust. 1 oraz ukończył 16 lat.

3. W przypadku osiągnięcia przez zawodnika dwóch lub więcej wysokich wyników sportowych, o których mowa w ust. 1 przyznaje się jedną nagrodę w wysokości 3.500 zł.

4. Zawodnikom sportowych gier zespołowych przyznaje się nagrodę zbiorową dla zespołu w wysokości 10% nagrody określonej w ust. 1 pkt. 1 lit. b, ust. 2 lit. b, ust. 3 lit. b, pomnożonej przez liczbę zawodników drużyny.

5. Trenerowi, jeśli szkoleni przez niego zawodnicy uzyskali wysoki wynik sportowy i którym zostały przyznane nagrody określone w ust. 1 pkt. 1-3 może być przyznana nagroda w wysokości 50% nagrody ustalonej w ust.1 pkt. 1-3.

§ 4. 1. Wnioski o przyznanie nagrody lub wyróżnienia w szczególności mogą składać: osoby fizyczne, stowarzyszenia kultury fizycznej, związki i kluby sportowe.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, składa się do Wójta Gminy Ożarowice w terminie do dnia 31 marca.

3. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia powinien zawierać:

1) dane wnioskodawcy,

2) dane osobowe zawodnika,

3) informację o kwalifikacjach i osiągnięciach sportowych zawodnika,

4) oświadczenie zawodnika o wyrażeniu zgody na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych oraz przekazaniu do publicznej wiadomości informacji o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia.

4. Wniosek powinien być udokumentowany poniższymi załącznikami:

1) dokumenty potwierdzające osiągnięcia zawodnika;

2) dokumenty potwierdzające przynależność kandydata do klubu sportowego.

5. W razie stwierdzenia braków formalnych dotyczących wniosku wzywa się wnioskodawcę do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do usunięcia braków formalnych wniosku.

6. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku:

1) złożenia po terminie;

2) rezygnacji wnioskodawcy z występowania o nagrodę;

3) nieusunięcia braków formalnych w wyznaczonym terminie.

7. Wzór wniosku stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu.

§ 5. 1. Pozbawienie nagrody lub wyróżnienia może nastąpić w wyniku:

1) naruszenia obowiązujących regulaminów – międzynarodowej organizacji sportowej, polskiego związku sportowego, okręgowego związku sportowego lub klubu sportowego,

2) nałożenia kary dyscyplinarnej przez podmiot wskazany w pkt 1,

3) wykrycie w organiźmie zawodnika środków dopingujących,

4) dyskwalifikacji nałożonej decyzją właściwego organu,

5) rażącego naruszenia norm etyczno – moralnych bądź podejmowania działań godzących w dobre imię gminy,

6) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne.

2. Wójt Gminy w drodze zarządzenia pozbawia zawodnika nagrody i wyróżnienia na wniosek podmiotów, które wystąpiły z wnioskiem lub z własnej inicjatywy.

3. Wójt Gminy w drodze zarządzenia pozbawia trenera nagrody na wniosek podmiotów, które wystąpiły z wnioskiem lub z własnej inicjatywy.

4. Wniosek o pozbawienie zawodnika /trenera nagrody lub wyróżnienia powinien zawierać co najmniej:

1) uzasadnienie,

2) dowody potwierdzające zmianę stanu faktycznego związanego z przyznaniem nagrody lub wyróżnienia,

3) wyjaśnienia zawodnika.

5. Pozbawienie nagrody lub wyróżnienia powoduje konieczność zwrotu do budżetu gminy równowartości otrzymanej nagrody lub wyróżnienia.

§ 6. 1. Do kompetencji Komisji o której mowa w § 2 ust. 1 Uchwały Nr VI/53/2011 Rady Gminy Ożarowice z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień w dziedzinie sportu, należy w szczególności:

1) weryfikacja złożonych wniosków pod względem formalnym,

2) opiniowanie wniosków pod względem merytorycznym.

2. Komisja po zaopiniowaniu wniosków przedkłada w terminie do dnia 30 kwietnia swoje propozycje Wójtowi Gminy Ożarowice, celem podjęcia decyzji zarówno w zakresie przyznania nagrody lub wyróżnienia, jak i wysokości nagrody lub rodzaju wyróżnienia.

§ 7. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem nagrody lub wyróżnienia.

§ 8. Podmiot zgłaszający kandydatów do nagrody lub wyróżnienia oraz zawodnicy zobowiązani są do dbania o dobre imię Gminy Ożarowice oraz jej promocje na wszystkich imprezach sportowych.

§ 9. Informację o przyznanych nagrodach pieniężnych i wyróżnieniach Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu Gminy Ożarowice www.bip.ozarowice,pl

Załącznik do Uchwały Nr VI/53/2011
Rady Gminy Ożarowice
z dnia 19 maja 2011 r.
Zalacznik.pdf

Załącznik do regulaminu

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Piernikarz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EFT International

EFT International zajmuje się pomaganiem firmom w osiągnięciu sukcesu na zagranicznych rynkach, głównie w Wielkiej Brytanii i Indiach.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »