| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/120/11 Rady Miasta Knurów

z dnia 29 czerwca 2011r.

w sprawie: ustalenia Statutu Żłobka Publicznego z siedzibą w Knurowie przy ul. Lotników Nr 3

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 8, 11 i 75 ustawy z dnia 04 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95), na wniosek Prezydenta Miasta Knurów

Rada Miasta Knurów, uchwala :

§ 1.

Ustala się Statut Żłobka Publicznego z siedzibą w Knurowie przy ul. Lotników Nr 3 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Jan Trzęsiok


Załącznik do Uchwały Nr VIII/120/11
Rady Miasta Knurów
z dnia 29 czerwca 2011 r.

STATUT ŻŁOBKA PUBLICZNEGO W KNUROWIE

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Żłobek Publiczny w Knurowie zwany dalej żłobkiem jest jednostką budżetową i działa jako jednostka organizacyjna Gminy Knurów.

2. Żłobek działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235),

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz 1591 ze zmianami),

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami),

4) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami),

5) ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zmianami),

6) niniejszego Statutu.

§ 2.

1. Obszarem działalności żłobka jest gmina Knurów.

2. Siedziba żłobka mieści się w Knurowie przy ul. Lotników Nr 3.

3. Nazwa żłobka brzmi : „Żłobek Publiczny w Knurowie”.

4. Żłobek używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu : Żłobek Publiczny w Knurowie 44-196 Knurów, ul. Lotników Nr 3. Ponadto pieczęć zawiera w treści : numer NIP, numer REGON oraz numer telefonu i faksu.

CELE I ZADANIA ORAZ SPOSÓB ICH REALIZACJI

§ 3.

1. Głównym celem działalności żłobka jest sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat lub do lat 4, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym.

2. Zadaniem żłobka, w szczególności jest:

1) zapewnienie dziecku zorganizowanej opieki w warunkach zbliżonych do warunków domowych,

2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,

3) prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka,

4) zapewnienie dzieciom w czasie ich pobytu w żłobku odpowiedniego do wieku i stanu zdrowia wyżywienia zgodnie z normami i zasadami dietetyki,

5) dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci.

3. Realizację zadań, o których mowa w ust. 2 zapewnia Dyrektor żłobka.

4. W czasie pobytu dziecka w żłobku oraz w trakcie zajęć poza obiektem, opiekę nad dzieckiem sprawuje fachowy personel zatrudniony przez Dyrektora żłobka.

5. Dla realizacji celów i zadań określonych w ust. 1 i 2 żłobek m.in.:

1) prowadzi gry i zabawy z dzieckiem, rozwijające indywidualne zdolności ruchowe i manualne dziecka,

2) uczy podstawowych nawyków higienicznych, przygotowujących dzieci do pobytu w przedszkolu,

3) wspomaga indywidualny rozwój każdego dziecka, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego, szczególnie uwzględniając rodzaj jego niepełnosprawności,

4) prowadzi konsultacje i udziela porad rodzicom dzieci w zakresie pracy z dzieckiem, w zakresie współczesnych zasad odżywiania, higieny i wychowania.

ZASADY DZIAŁANIA I ORGANIZACJI

§ 4.

1. Żłobkiem kieruje Dyrektor żłobka zwany dalej Dyrektorem, którego zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Knurów.

2. Zakres obowiązków służbowych, upoważnień i odpowiedzialności Dyrektora określa Prezydent Miasta Knurów.

3. Dyrektor wykonuje czynności z zakresu prawa pracy i jest przełożonym pracowników zatrudnionych w żłobku.

4. Do uprawnień i obowiązków Dyrektora należy:

1) dbałość o realizację zadań określonych w § 3 ust. 2,

2) samodzielne podejmowanie decyzji zgodnie z prawem i statutem,

3) wprowadzenie stosownych regulaminów dotyczących wewnętrznej organizacji pracy żłobka oraz zasad i warunków wynagradzania jego pracowników, wynikających z obowiązujących przepisów prawa,

4) współpraca z organizacjami związkowymi we wszystkich sprawach wynikających z przepisów prawa.

5. W sytuacjach wymagających zastępstwa, Dyrektor ma prawo powierzyć zastępstwo na czas jego nieobecności wyznaczonemu przez siebie pracownikowi w sprawach zwykłego zarządu, za wyjątkiem czynności z zakresu prawa pracy.

6. Wewnętrzną organizację żłobka określa Dyrektor w Regulaminie organizacyjnym.

WARUNKI PRZYJMOWANIA DZIECI DO ŻŁOBKA

§ 5.

1. Podstawą objęcia dziecka opieką w żłobku jest złożenie przez rodzica, opiekuna prawnego dziecka w terminie do 31 marca każdego roku „Karty zgłoszenia dziecka do żłobka” i zawarcie z nim umowy cywilno-prawnej na jeden rok szkolny (t.j od 01 września danego roku do 31 sierpnia następnego roku), z możliwością przedłużenia na lata następne. Przedłużenie wymaga formy pisemnej.

2. Do żłobka mogą być przyjęte dzieci niepełnosprawne.

3. W miarę istnienia wolnych miejsc żłobek przyjmuje dzieci przez cały rok.

4. Jeżeli liczba zgłoszonych do żłobka dzieci przekracza liczbę miejsc, o przyjęciu decyduje Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora, zwana dalej komisją. Komisja pracuje wg kryteriów określonych w Regulaminie organizacyjnym żłobka.

5. Dziecko może być skreślone z listy dzieci uczęszczających do żłobka, w przypadku zalegania przez rodzica z zapłatą za pobyt dziecka w żłobku, za okres co najmniej dwóch miesięcy.

6. Decyzję o skreśleniu dziecka z listy uczęszczających do żłobka wydaje Dyrektor w formie pisemnej.

OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W ŻŁOBKU

§ 6.

1. Rodzice są zobowiązani do ponoszenia opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci w żłobku.

2. Opłatę za pobyt dziecka w żłobku, maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie ustala Rada Miasta Knurów.

3. Za każdy dzień nieobecności dziecka w żłobku zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa.

4. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku spowodowanej jego pobytem w szpitalu lub w sanatorium zmniejszeniu podlega opłata za pobyt w wysokości proporcjonalnej do dni nieobecności.

5. Przyjęcie dziecka do żłobka po 15 dniu miesiąca powoduje obniżenie opłaty za pobyt o 50%.

6. Zakres usług świadczonych przez żłobek oraz terminy wnoszenia opłat określonych w ust. 1 określa umowa zawarta pomiędzy Dyrektorem żłobka a rodzicami (opiekunami prawnymi), o której mowa w § 5 ust. 1.

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ

§ 7.

1. Żłobek jest jednostką budżetową prowadzącą działalność finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

2. Obsługę prawną oraz finansowo-księgową prowadzi Miejski Zespół Jednostek Oświatowych w Knurowie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8.

Nadzór nad działalnością żłobka sprawuje Prezydent Miasta Knurów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

§ 9.

Za realizację postanowień niniejszego statutu odpowiedzialność ponosi Dyrektor.

§ 10.

Wszelkie zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie przewidzianym dla jego nadania.

Przewodniczący Rady


Jan Trzęsiok

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Fiuk

Doradca ekonomiczny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »