| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/55/11 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych

z dnia 22 marca 2011r.

w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 ze zm.) art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2010r. nr 234 poz. 1536)

Rada Miejska w Łaziskach Górnych uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwała określa tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej wymienionych w art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. DZ. U. z 2010r. nr 234, poz. 1536) i stanowiących zadania własne gminy.

§ 2.

1. Gmina Miejska Łaziska Górne, podejmując decyzję o współfinansowaniu inicjatywy lokalnej, mającej na celu przedsięwzięcia polepszające warunki życia mieszkańców będzie się kierowała w szczególności zasadami:

1) preferowania zadań, których realizacja przyczynia się do poprawy stanu środowiska,

2) preferowania zadań, których realizacja likwiduje bariery infrastrukturalne

3) preferowania zadań, w wyniku których korzyści odniesie jak największa liczba mieszkańców.

2. Wysokość udziału Gminy i Inicjatora w zadaniach publicznych realizowanych w ramach inicjatyw lokalnych oraz zasady rozliczania poniesionych nakładów będą ustalane każdorazowo w odrębnych umowach pomiędzy tymi podmiotami z zastrzeżeniem, że wkład własny Inicjatora nie może być niższy niż 15% całkowitej wartości zadania.

3. Realizacja zgłoszonego zadania publicznego jest uzależniona od możliwości finansowych Gminy Łaziska Górne.

§ 3.

1. Wkład własny Inicjatora w realizację inicjatywy lokalnej mogą stanowić:

1) środki finansowe zgromadzone przez Inicjatora,

2) praca społeczna świadczona przez Inicjatora,

3) świadczenia rzeczowe, w tym: dokumentacja projektowa, kosztorysy inwestorskie, usługi transportowe, materiały, niezbędne do realizacji inicjatywy lokalnej.

2. Wsparcie Gminy Miejskiej Łaziska Górne w ramach inicjatywy lokalnej może mieć formę:

1) rzeczową - użyczenie sprzętu, narzędzi, pomieszczeń niezbędnych do realizacji inicjatywy lokalnej, w zakresie możliwości Gminy,

2) organizacyjną - wsparcie merytoryczne przy opracowywaniu dokumentacji oraz wsparcie informacyjne, w zakresie możliwości Gminy,

3) finansową – uwzględnienie w budżecie Gminy środków na realizację zadania publicznego.

3. Formy udziału Inicjatora i Gminy w realizacji zadania publicznego będą określane w umowie o wykonanie inicjatywy lokalnej

§ 4.

1. Inicjator składa w Urzędzie Miejskim w Łaziskach Górnych wniosek o wsparcie realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, w formie pisemnej na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Do wniosku należy dołączyć:

1) oświadczenie woli Inicjatora dotyczące deklaracji udziału w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,

2) kopię odpisu z rejestru lub wyciągu z ewidencji rejestrowej lub inny dokument potwierdzający status prawny Inicjatora, jeżeli wniosek został złożony za pośrednictwem organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i umocowania osób go reprezentujących.

3. Do wniosku można dołączyć w szczególności kosztorys inwestorski, projekty budowlane, decyzję o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie realizacji zadania.

4. Właściwa komórka organizacyjna Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych lub jednostka organizacyjna w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku:

1) dokonuje oceny wniosku według kryteriów określonych w §5,

2) przyjmuje wniosek do realizacji bądź odrzuca go z podaniem uzasadnienia.

§ 5.

Oceny wniosku dokonuje się biorąc pod uwagę następujące kryteria szczegółowe:

1) zgodność inicjatywy z potrzebami społeczności lokalnej,

2) wysokość udziału finansowego Inicjatora w łącznych szacunkowych kosztach realizacji inicjatywy lokalnej,

3) wkład rzeczowy Inicjatora w realizację inicjatywy lokalnej, w szczególności: dokumentacja projektowa, kosztorysy inwestorskie, usługi transportowe, materiały niezbędne do realizacji inicjatywy lokalnej,

4) wkład pracy społecznej w realizację inicjatywy lokalnej,

5) zaawansowanie przygotowań do realizacji zadania będącego przedmiotem wniosku,

6) wysokość środków z budżetu Gminy Łaziska Górne potrzebnych do realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,

7) koszty eksploatacji inicjatywy lokalnej, ponoszone przez Gminę po jej zrealizowaniu.

§ 6.

Po podjęciu decyzji o realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej Burmistrz Miasta wspólnie z Inicjatorem opracowuje dokumenty niezbędne do wprowadzenia inicjatywy lokalnej, w tym harmonogram zawierający:

1) nazwę inicjatywy lokalnej,

2) sposób realizacji inicjatywy lokalnej,

3) realizatora inicjatywy lokalnej,

4) przewidywany okres realizacji,

5) koszt inicjatywy lokalnej.

§ 7.

1. Warunkiem realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej jest zawarcie umowy pomiędzy Gminą Miejską Łaziska Górne a Inicjatorem.

2. Umowa powinna zawierać:

1) szczegółowy opis współfinansowanego zadania publicznego z terminem wykonania inicjatywy lokalnej,

2) wysokość kwoty współfinansowania przypadającą na Gminę Łaziska Górne i określenie trybu płatności,

3) udział Inicjatora,

4) obowiązek realizacji zadania publicznego w danym roku budżetowym,

5) tryb kontroli wykonania zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,

6) termin i sposób rozliczenia zrealizowanego zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,

7) regulacje prawa własności Gminy Łaziska Górne do urządzeń i budowli powstałych w wyniku realizacji inicjatywy lokalnej,

8) zobowiązanie Inicjatora do przedłożenia dokumentów potwierdzających wywiązanie się z zobowiązań względem wykonawcy i podwykonawcy.

3. Nadzór nad realizacją zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej prowadzi Gmina Miejska Łaziska Górne.

§ 8.

Informacje o realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej należy podać do publicznej wiadomości na stronach internetowych Gminy Łaziska Górne.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łaziska Górne.


§ 10.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tadeusz Król


Załącznik do Uchwały Nr VI/55/11
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 22 marca 2011 r.
Zalacznik1.docx

WNIOSEK O WSPARCIE INICJATYWY LOKALNEJ

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adrian Goska

Radca prawny, prawnik zarządzający Kancelarii Radców Prawnych Goska&Gortat.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »