| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/144/2011 Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 28 czerwca 2011r.

w sprawie: zasad i trybu korzystania z innych niż obiekty sportowo-rekreacyjne gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących w posiadaniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz powierzenie Burmistrzowi Mikołowa uprawnień do ustalania wysokości opłat za korzystanie z tych obiektów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.).

Na wniosek Burmistrza Mikołowa –

Rada Miejska Mikołowa uchwala:

§ 1. Przyjąć „Zasady i tryb korzystania z innych niż obiekty sportowo-rekreacyjne gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących w posiadaniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie”, stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2. Upoważnić Burmistrza Mikołowa do ustalenia wysokości opłat za korzystanie z innych niż obiekty sportowo-rekreacyjne gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, o których mowa w § 1 uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania jej w "Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego".


Załącznik do Uchwały Nr IX/144/2011
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 28 czerwca 2011 r.

Zasady i tryb korzystania z innych niż obiekty sportowo-rekreacyjne gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących w posiadaniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie.

§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa o:

1.Gminie – rozumie się przez to Gminę Mikołów,

2.Ośrodku – rozumie się przez to Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie (MOSiR),

3.Obiektach– rozumie się przez inne niż obiekty sportowo-rekreacyjne gminne obiekty i urządzenia użyteczności publicznej edukacyjne i usługowe, w szczególności: Domek Parkowy i Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej ŚOB wraz z urządzeniami i wyposażeniem, będące w posiadaniu MOSiR w Mikołowie,

4.Organizatorze – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z innych niż obiekty sportowo-rekreacyjne gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej edukacyjnych i usługowych,

5.Imprezie – rozumie się przez to planowane zajęcie innego niż obiekty sportowo-rekreacyjne gminnego obiektu i urządzenia użyteczności publicznej edukacyjnego i usługowego przez Organizatora w celu przeprowadzenia niekomercyjnej imprezy edukacyjnej, kulturalnej lub rekreacyjnej, w tym z udziałem publiczności.

§ 2. Obiekty, o których mowa w § 1 pkt 3 są ogólnodostępne.

§ 3. 1.Korzystanie z Obiektów może odbywać się:

1)odpłatnie,

2)nieodpłatnie.

2.Wysokość opłat za korzystanie z Obiektów ustala Burmistrz Mikołowa na podstawie propozycji Ośrodka, uwzględniających koszty ich eksploatacji.

3.W uzasadnionych interesem publicznym przypadkach dopuszcza się udzielenie zniżek, które spowodują określenie opłat na poziomie niższym od kosztów eksploatacji Obiektów.

§ 4. Obiekty lub ich części mogą być udostępniane nieodpłatnie następującym podmiotom:

1.Organizatorom Imprez zleconych przez Gminę lub odbywających się pod patronatem Burmistrza Mikołowa,

2.Organizatorom Imprez edukacyjnych, promocyjnych, charytatywnych, prorodzinnych i innych za uprzednią zgodą Burmistrza Mikołowa,

3.Innym organizacjom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, które wspomagają proces edukacyjny oraz rozwój kultury i rekreacji lub realizują programy profilaktyczne na rzecz dzieci i młodzieży z terenu Gminy.

§ 5. 1.Podstawą do korzystania z Obiektów lub ich części przez Organizatorów jest umowa zawarta z Ośrodkiem.

2.W przypadku nieodpłatnego udostępnienia o którym mowa w § 4 koszty eksploatacyjne niezbędne do funkcjonowania użyczanego Obiektu lub jego części, Organizator ponosić będzie proporcjonalnie do użyczonej powierzchni.

§ 6. 1. Organizacja Imprez na terenie Obiektów będzie się odbywać na podstawie harmonogramów korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, zatwierdzanych przez dyrektora Ośrodka.

2. Harmonogramy korzystania z Obiektów są ustalane na podstawie aktualnych możliwości techniczno-organizacyjnych Ośrodka.

§ 7. 1.Dyrektor Ośrodka opracowuje regulaminy porządkowe poszczególnych Obiektów i podaje ich treść do publicznej wiadomości poprzez ich wywieszenie na terenie Obiektów.

2.Podmioty korzystające z Obiektów zobowiązane są do przestrzegania zatwierdzonych przez Ośrodek regulaminów porządkowych.

§ 8. Zasady organizowania i przeprowadzania przetargów na wynajem lokali użytkowych na terenie Obiektów podmiotom innym niż wskazane w § 4, określa Regulamin Organizowania i Przeprowadzania Przetargów na Wynajem Lokali Użytkowych wprowadzony Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa z dnia 23 maja 2003 roku.

§ 9. 1. Dyrektor Ośrodka nieodpłatnie udostępnia miejsca na ekspozycję reklam na Obiektach następującym podmiotom:

1) nieodpłatnie korzystającym z Obiektów,

2) organizującym Imprezy, o których mowa w § 1 pkt 5.

2. Miejsce, formę oraz zakres tej ekspozycji wyznacza Ośrodek.

§ 10. Podmioty o których mowa w § 4, organizując Imprezy w czasie ich trwania mogą ubiegać się o otrzymanie zgody na sprzedaż własnych materiałów promocyjnych w miejscu i zakresie uzgodnionym z Ośrodkiem.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tadeusz Socha

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »