| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/60/11 Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 25 maja 2011r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Orzeszu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.17 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz.1362 z późniejszymi zmianami) oraz art.9a ust.15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz.1493 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska Orzesze uchwala

§ 1. Przyjąć tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Orzeszu oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, których treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Jan Mach


Załącznik do Uchwały Nr VIII/60/11
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 25 maja 2011 r.

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Orzeszu i szczegółowe warunki jego funkcjonowania

§ 1. Uchwała reguluje tryb, sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Orzesze oraz szczegółowe warunki i zasady jego funkcjonowania.

§ 2. 1. Burmistrz Miasta powołuje członków Zespołu spośród przedstawicieli podmiotów, o których mowa w art.9 a ust.3 oraz ust.4 i 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w drodze zarządzenia.

2. Zespół działa na zasadzie porozumień zawartych pomiędzy Burmistrzem Miasta Orzesza a podmiotami, których przedstawiciele powołani zostaną do Zespołu.

§ 3. Zespół Interdyscyplinarny jest powoływany na okres 4 lat.

§ 4. Burmistrz Miasta Orzesze może odwołać członka Zespołu przed upływem kadencji:

1. w przypadku złożenia pisemnej rezygnacji z udziału w pracach Zespołu jego członka,

2. na wniosek instytucji, która delegowała członka do pracy w Zespole,

3. na uzasadniony wniosek Przewodniczącego Zespołu,

4. w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.

§ 5. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Burmistrz Miasta w terminie 30 dni od daty zawarcia porozumień, o których mowa w art.9 a ust.8 w/w ustaw.

§ 6. 1. Na pierwszym posiedzeniu Zespół wybiera przewodniczącego Zespołu oraz Zastępcę Przewodniczącego Zespołu zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

2. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu, a gdy jest to niemożliwe Zastępca Przewodniczącego.

3. W przypadku odwołania Przewodniczącego Zespołu, powołanie nowego przewodniczącego Zespołu powinno nastąpić nie później niż na najbliższym posiedzeniu Zespołu.

4. Posiedzenia Zespołu zwołuje pisemnie Przewodniczący a gdy nie jest to możliwe – Zastępca Przewodniczącego z określeniem miejsca, terminu i celu posiedzenia na 5 dni przed posiedzeniem. Powiadomienia o zwołaniu posiedzenia można dokonać również telefonicznie, faxem lub za pomocą poczty elektronicznej. W szczególnie uzasadnionym przypadku zwołanie Zespołu może nastąpić w krótszym terminie.

5. Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb lub na wniosek co najmniej połowy członków Zespołu, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.

6. Z każdego posiedzenia Zespołu sporządzany jest protokół, który zawiera w szczególności informację o składzie osobowym Zespołu, przebiegu posiedzenia oraz podjętych ustaleniach. Protokół jest przyjmowany i podpisywany na następnym posiedzeniu Zespołu. Protokół podpisuje Przewodniczący Zespołu.

7. Sprawy rozstrzygane są przez Zespół zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy wszystkich członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

8. W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie Zespół może tworzyć grupy robocze. Grupy robocze wybierają ze swojego grona Przewodniczącego, który kieruje jego pracą, prowadzi dokumentację i przedstawia wyniki pracy grupy Zespołowi.

9. Uczestnictwo w posiedzeniach Zespołu jest obowiązkowe. Członek Zespołu w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w posiedzeniu niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie Przewodniczącego Zespołu.

§ 7. Obsługę organizacyjno–techniczną Zespołu zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzeszu.

§ 8. 1. Uczestnictwo w Zespole Interdyscyplinarnym ma charakter społeczny. Za udział w posiedzeniach nie przysługuje wynagrodzenie.

2. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

§ 9. Organizacja Zespołu oraz szczegółowe zasady jego działania uregulowane zostaną w Regulaminie Działania Zespołu Interdyscyplinarnego uchwalonym przez Zespół oraz zatwierdzonym przez Burmistrza Miasta Orzesze.

§ 10. Przewodniczący Zespołu zobowiązany jest do przedkładania Burmistrzowi Miasta sprawozdań z pracy Zespołu w terminach:

1. do 31 lipca za okres pierwszego półrocza,

2. do 31 stycznia za okres drugiego półrocza roku ubiegłego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Jan Mach

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Realizuje rządową politykę ochrony konsumentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »