| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 140/VIII/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 26 maja 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 61/VII/03 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 23 stycznia 2003r. w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Sosnowca (z późniejszymi zmianami)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Sosnowcu

uchwala

§ 1. W Uchwale Nr 61/VII/03 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 23 stycznia 2003r. w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Sosnowca (z późniejszymi zmianami), w załączniku nr 9 – Regulaminie Rady Miejskiej w Sosnowcu, wprowadza się następujące zmiany :

1) W § 10 po ustępie 3 dodaje się ustęp 4 w brzmieniu :

„Przewodniczący bez głosowania ogłasza przerwę, podając godzinę wznowienia obrad Rady, na wniosek Prezydenta, komisji, klubów lub z własnej inicjatywy".

2) W § 15, ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Porządek obrad Rady powinien przewidywać również przyjęcie przez Radę protokołu z poprzedniej sesji, który jest udostępniany radnym w Biurze Rady po upływie 15 dni roboczych .”

3) W § 17 po ustępie 5 dodaje się ustęp 6 w brzmieniu:

„6. Przy podejmowaniu przez Radę ustaleń odnoszących się do procedowania na sesji, głosowanie może być zastąpione wypowiedzianą przez przewodniczącego obrad formułą: „jeśli nie słyszę głosu sprzeciwu, uznam, że Rada propozycję przyjęła”. Brak sprzeciwu interpretuje się jako podjęcie przez Radę ustalenia jednogłośnie”.

4) W § 24 ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

„1.Z każdej sesji sporządza się protokół, stanowiący urzędowy zapis przebiegu obrad.”,

5) W § 24 ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przebieg sesji rejestrowany jest na nośniku elektronicznym”,

6) W § 24 po ustępie 2 dodaje się ustęp 2a i 2b w brzmieniu:

„2a. Nagranie z przebiegu sesji na nośniku elektronicznym – zapis audiowideo stanowi załącznik do protokołu.”,

„2b. Nagranie z przebiegu posiedzenia komisji na nośniku elektronicznym – zapis audio stanowi załącznik do protokołu.”

7) W § 24 po ustępie 2b dodaje się ustęp 2c w brzmieniu :

„2c. W przypadku braku zapisu na nośniku elektronicznym protokół z obrad Rady sporządza się na podstawie relacji osób obecnych na sesji.”

8) W § 24 ustęp 4 otrzymuje brzmienie :

„4. Protokół z sesji sporządza pracownik Biura Rady Miejskiej i jego kopię przesyła do Prezydenta najpóźniej w ciągu 15 dni roboczych.”

9) W § 26 ustęp 1 punkt 5 otrzymuje brzmienie :

„5) streszczenie przebiegu obrad Rady”.

10) W § 26 w ustępie 2 skreśla się wyrazy:

„oraz odrębną listę zaproszonych gości”.

11) „§ 37 skreślić w całości”,

12) W § 40 po ustępie 2 dodaje się ustęp 2a w brzmieniu :

„2a. W przypadku wspólnych posiedzeń komisji wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby członków każdej z obradujących komisji".

13) W § 43 po ustępie 3 dodaje się ustęp 3a w brzmieniu :

„3a. Radni oraz zaproszone osoby są powiadamiani przez Biuro Rady Miejskiej o posiedzeniu komisji najpóźniej na 7 dni przed dniem posiedzenia komisji w przyjęty sposób.”

14) W § 44 po ustępie 1 dodaje się ustęp 2 w brzmieniu :

„2. Przy sporządzaniu protokołu z posiedzenia komisji paragraf 24 , ustęp 1, 2 , 2c,5, 6, 7 oraz paragraf 26 Regulaminu Rady stosuje się odpowiednio.”,

15) § 51 otrzymuje brzmienie :

„Z inicjatywą uchwałodawczą może wystąpić :

1) Prezydent,

2) Przewodniczący Rady

3) komisja Rady

4) klub radnych,

5) 3 radnych,

6) grupa co najmniej 1% mieszkańców mających czynne prawo wyborcze,

zwany dalej wnioskodawcą.”

16) W § 52 ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

„2.Wniosek mieszkańców powinien zawierać projekt uchwały spełniający wymogi określone w Regulaminie Rady, zaopiniowany przez radcę prawnego lub adwokata w zakresie zgodności projektu z prawem oraz listę osób popierających pozwalającą stwierdzić, że jest to mieszkaniec miasta Sosnowca oraz fakt poparcia. Każda strona listy musi zawierać w nagłówku jednoznaczne stwierdzenie czego wniosek dotyczy i wskazywać imię i nazwisko osoby występującej w imieniu wszystkich wnioskodawców. Lista musi zawierać czytelne dane wnioskodawców tj. imię i nazwisko, adres, nr PESEL oraz własnoręczny podpis popierających wniosek. Wniosek mieszkańców winien być rozpatrzony przez Radę w ciągu 60 dni od dnia złożenia.”

17) W § 54 w ustępie 1, punkt 1, po wyrazach „3 radnych”, po przecinku dodaje się wyrazy w brzmieniu: „przewodniczącego Rady, grupę co najmniej 1 % mieszkańców mających czynne prawo wyborcze”.

18) W § 54 w ustępie 1, punkt 2, po wyrazach „3 radnych”, po przecinku dodaje się wyrazy w brzmieniu: „przewodniczącego Rady, grupę co najmniej 1 % mieszkańców mających czynne prawo wyborcze”.

19) W § 54 dodaje się po ustępie 2 ustęp 3 w brzmieniu:

„3. W uzasadnionych przypadkach Rada może podjąć uchwałę bez opinii Komisji”.

§ 2. W pozostałej części Uchwała Nr 61/VII/03 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 23 stycznia 2003r. w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Sosnowca (z późniejszymi zmianami) pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczacy Rady Miejskiej w Sosnowcu


Arkadiusz Chęciński

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »