| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NP/II/0911/281/11 Wojewody Śląskiego

z dnia 5 lipca 2011r.

stwierdzające nieważność w części uchwały Nr VIII/71/11 Rady Miejskiej w Siewierzu z 27 maja 2011r. w sprawie stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, zlokalizowanych na liniach komunikacyjnych na obszarze Miasta i Gminy Siewierz

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)


stwierdzam nieważność

uchwały Nr VIII/71/11 Rady Miejskiej w Siewierzu z 27 maja 2011r. w sprawie stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, zlokalizowanych na liniach komunikacyjnych na obszarze Miasta i Gminy Siewierz, w części określonej w § 2, § 4 i § 5 uchwały jako niezgodnej z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie drogowym (Dz. U. z 2011r. Nr 5, poz. 13), dalej jako "ustawa".


Uzasadnienie

Na sesji w dniu 27 maja 2011r. Rada Miejska w Siewierzu podjęła uchwałę Nr VIII/71/11 w sprawie stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, zlokalizowanych na liniach komunikacyjnych na obszarze Miasta i Gminy Siewierz. Podstawę prawną do podjęcia przez Radę przedmiotowej uchwały stanowi art. 16 ust. 4 ustawy. Przepis ten stanowi, że "za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, mogą być pobierane opłaty. Stawka opłaty jest ustalana w drodze uchwały podjętej przez właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem niedyskryminujących zasad". Dalsze przepisy tegoż artykułu stanowią o maksymalnej stawce opłaty za jedno zatrzymanie środka transportu, która w przypadku przystanków wynosi 0,05 zł, a w przypadku dworców 1 zł. Przepis art. 16 ust. 6 ustawy stanowi, że stawka opłaty, o której mowa w ust. 5, ulega zmianie w stopniu odpowiadającym planowanemu średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych, ustalonemu w ustawie budżetowej na dany rok. Zmiana następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została ogłoszona ustawa budżetowa.

W § 5 uchwały ustalono, iż "każda zmiana rozkładu jazdy związana ze zmianą ilości zatrzymań środków transportowych na przystankach wymaga powiadomienia Urzędu Miasta i Gminy Siewierz celem aktualizacji wysokości opłaty miesięcznej". W opinii organu nadzoru powyższe unormowanie nie znajduje umocowania w obowiązujących przepisach. Należy zwrócić uwagę, iż zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy uchwała rady gminy powinna określać wyłącznie stawkę opłaty za każde zatrzymanie środka transportu na przystanku. Przyjęta w § 5 uchwały regulacja wprowadza więc do uchwały, posiadającej walor aktu prawa miejscowego, pojęcie opłaty miesięcznej, które nie znajduje umocowania w ustawie. Stosownie do § 2 ust. 3 uchwały opłata miesięczna jawi się jako iloczyn ilości zatrzymań w ciągu miesiąca i opłaty za jedno zatrzymanie, ustalonej w § 3 ust. 1 uchwały. W efekcie, zdaniem organu nadzoru, § 5 uchwały zawiera unormowania, które poza delegacją wyrażoną w art. 16 ust. 4 ustawy, które nie powinny mieć miejsca w uchwale rady gminy, lecz w umowie między jednostką samorządu terytorialnego a przewoźnikiem.

Za pozostające poza delegacją art. 16 ust. 4 ustawy uznać również należy regulacje zawarte w § 2 uchwały, również posługującym się pojęciem opłaty miesięcznej oraz wskazującym sposób ustalania ilości zatrzymań, jak również zawarte w § 4 uchwały, określające sposób płatności. Za przekraczający delegację ustawową musi być uznany ¦§ 6 uchwały wskazujący sposób waloryzowania stawki opłaty za zatrzymanie na przystanku.

W orzecznictwie podkreśla się, że przepisy aktów wykonawczych (do których niewątpliwie zaliczają się akty prawa miejscowego), nie mogą regulować materii ustawowych ani nie mogą wykraczać poza unormowania ustawowe (por. Wyrok WSA w Opolu z dnia 14 lipca 2008, sygn. akt II SA/Op 184/08, Wyrok NSA z dnia 10 marca 2009r., sygn. akt I OSK 1340/08). W związku z czym należy uznać, iż wskazane regulacje uchwały wykraczając poza ustawową delegację istotnie naruszają prawo.

Z uwagi na wymienione nieprawidłowości stwierdzenie nieważności przedmiotowej uchwały, we wskazanej części, jest zasadne i konieczne.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.


Otrzymują:

1) Rada Miejska w Siewierzu

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2) aa.

WOJEWODA ŚLĄSKI


Zygmunt Łukaszczyk

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GACH MIZIŃSKA Kancelaria prawna

Kancelaria GACH MIZIŃSKA spółka jawna to kancelaria specjalizująca się w doradztwie podatkowym oraz w doradztwie prawnym na rzecz przedsiębiorców.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »