| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/179/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 30 czerwca 2011r.

w sprawie utworzenia Osiedla Żwirki i Wigury oraz nadania mu statutu

Działając na podstawie art. 5 ust. 2, art. 35 ust. 1, art. 37 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, na wniosek Komisji Statutowej

Rada Miejska w Gliwicach

uchwala:

§ 1.

1. Utworzyć na terenie Miasta Gliwice Osiedle Żwirki i Wigury

2. Nadać Osiedlu Żwirki i Wigury statut w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gliwicach


Zbigniew Wygoda


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/179/2011
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 30 czerwca 2011 r.

STATUT OSIEDLA ŻWIRKI I WIGURY

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Osiedle Żwirki i Wigury zwane dalej "Osiedlem" jest wspólnotą samorządową swych mieszkańców.

§ 2.

1. Terytorium Osiedla obejmuje obszar w granicach przebiegających: od strony północnej - wzdłuż ulicy Nowy Świat, ulicy Pszczyńskiej do skrzyżowania z ulicą Bojkowską, od strony północno-wschodniej - ulicą Bojkowską, Lotników, od strony południowej - ulicą Żwirki i Wigury, Asnyka, Fornalskiej i drogą polną biegnącą do ulicy Rybnickiej, od strony zachodniej - ulicą Rybnicką."

2. Wykaz wszystkich ulic wchodzących w skład Osiedla stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.

3. Mapa z granicami Osiedla stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Statutu.

§ 3.

Ilekroć w Statucie Osiedla jest mowa o Osiedlu, należy przez to rozumieć jego mieszkańców oraz odpowiednie terytorium.

II. ZADANIA OSIEDLA

§ 4.

Celem Osiedla jest tworzenie warunków dla pełnego uczestnictwa mieszkańców w życiu gminy oraz dla harmonijnego jej rozwoju. W szczególności do zadań Osiedla należy:

1) Współpraca z Prezydentem Miasta i Radą Miejską, służąca zaspokajaniu zbiorowych potrzeb i poprawie warunków życia mieszkańców Osiedla.

2) Zapewnienie udziału mieszkańców w rozpatrywaniu spraw związanych z miejscem zamieszkania.

3) Organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac.

4) Współpraca z jednostkami organizacyjnymi miasta położonymi lub działającymi na terenie Osiedla i z innymi organizacjami.

§ 5.

Osiedle może wykonywać zadania przekazywane przez miasto po zapewnieniu odpowiednich środków finansowych z budżetu miasta.

III. WŁADZE OSIEDLA

§ 6.

Organem uchwałodawczym Osiedla jest Rada Osiedlowa licząca 15 osób, z zastrzeżeniem § 25 ust. 4 i 5.

§ 7.

1. Organem wykonawczym Osiedla jest 3-osobowy Zarząd Osiedla, w skład którego wchodzi Przewodniczący Zarządu Osiedla i dwóch Zastępców Przewodniczącego Zarządu Osiedla.

2. Po upływie kadencji Rady Osiedlowej Zarząd Osiedla działa do dnia wyborów nowego Zarządu Osiedla, ale nie dłużej niż rok.

3. W przypadku stwierdzenia nieważności wyborów do Rady Osiedlowej Zarząd Osiedla działa do dnia stwierdzenia nieważności tych wyborów.

4. W przypadku rozwiązania Rady Osiedlowej zgodnie z § 25 ust. 5, Zarząd Osiedla działa do dnia rozwiązania Rady Osiedlowej.

§ 8.

1. Działalność organów Osiedla jest jawna.

2. Jawność działania organów Osiedla określają zasady jawności zawarte w Statucie Miasta Gliwice.

§ 9.

Do kompetencji Rady Osiedlowej należy:

1. Wybór i odwoływanie Przewodniczącego Rady Osiedlowej i jego Zastępcy oraz Zarządu Osiedla i poszczególnych jego członków, na zasadach określonych w § 29.

2. Opracowywanie i uchwalanie programów działania Osiedla i jego planów finansowych, w ramach środków przyznanych w budżecie miasta.

3. Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania zadań przekazywanych przez miasto.

3a. Wyrażanie opinii w formie uchwał w sprawie określania priorytetów realizacji zadań na terenie Osiedla.

4. Opiniowanie spraw dotyczących Osiedla, a w szczególności:

a) projektu planu zagospodarowania przestrzennego terenu Osiedla zgodnie z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym

b) projektowanych i realizowanych inwestycji oraz remontów wynikających z uchwały budżetowej, prowadzonych na terenie Osiedla

c) lokalizacji obiektów (urządzeń) usługowych i pomocniczych oraz miejsc parkowania

d) prac konserwacyjno-porządkowych, w tym remontu dróg

e) otwierania lokali użytkowych oraz lokalizacji zakładów i obiektów, których działalność może być uciążliwa dla otoczenia

f) przebiegu przez teren Osiedla tras linii komunikacyjnych i rozmieszczenia przystanków

g) projektów uchwał Rady Miejskiej dotyczących Osiedla

h) zmian w sieci szkół i przedszkoli

Prezydent występuje do Rady Osiedlowej z informacją o wyżej wymienionych przedsięwzięciach. Rada Osiedlowa zobowiązana jest przekazać opinie Prezydentowi w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania informacji. Opinie w powyższych sprawach nie są dla organów miasta wiążące. W przypadku nieuwzględnienia opinii Rady Osiedlowej doręczonych w przepisowym terminie i formie Prezydent zobowiązany jest do pisemnego wyjaśnienia przyczyn ich nieuwzględnienia.

5. Powoływanie stałych i doraźnych zespołów problemowych Rady Osiedlowej, określanie ich składu i zakresu działania.

6. Przeprowadzanie konsultacji z mieszkańcami Osiedla w przypadkach przewidzianych ustawowo oraz w innych sprawach, ważnych dla mieszkańców tego Osiedla.

7. Sprawowanie nadzoru społecznego nad działalnością inwestycyjną miasta prowadzoną na terenie Osiedla poprzez:

a) udział w odbiorze robót realizowanych na terenie osiedla przez miasto Gliwice lub na jego zlecenie

b) zajmowanie stanowiska na temat pracy i funkcjonowania podmiotów wykonujących na zlecenie miasta Gliwice zadania z zakresu gospodarki komunalnej.

8. Współpraca z radnymi Rady Miejskiej z okręgu wyborczego obejmującego teren Osiedla.

9. Współpraca z Komisjami Rady Miejskiej.

10. Występowanie do Rady Miejskiej z wnioskami o rozpatrzenie spraw, których realizacja wykracza poza możliwości Osiedla.

11. Zajmowanie stanowiska w innych sprawach, ważnych dla społeczności lokalnej.

12. Wnioskowanie zadań do budżetu miasta oraz do wieloletnich planów inwestycyjnych na etapie ich projektowania.

§ 10.

Do obowiązków Przewodniczącego Rady Osiedlowej należy:

1. Zwoływanie posiedzeń Rady Osiedlowej wg potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na kwartał.

2. Zwoływanie nie rzadziej niż raz w roku, poprzez obwieszczenia, zebrań mieszkańców Osiedla.

3. Prowadzenie obrad zebrania mieszkańców i Rady Osiedlowej.

4. Koordynowanie prac zespołów powołanych przez Radę Osiedlową.

§ 11.

Do zadań Zarządu Osiedla należy:

1. Przygotowywanie organizacyjne posiedzeń Rady Osiedlowej i zebrań mieszkańców.

2. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Osiedlowej.

3. Określanie sposobu wykonania uchwał Rady Osiedlowej.

4. Zbieranie wniosków i skarg dotyczących Osiedla oraz nadawanie im biegu.

5. Inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć społecznie użytecznych na terenie Osiedla.

6. Organizowanie współpracy organów Osiedla z organami i jednostkami organizacyjnymi miasta oraz z innymi organizacjami.

7. Informowanie na bieżąco mieszkańców Osiedla o istotnych sprawach dotyczących Osiedla i miasta.

8. Wykonywanie czynności związanych z gospodarowaniem środkami finansowymi przekazanymi do dyspozycji Osiedla.

9. Zawiadamianie Rady Miejskiej, Prezydenta Miasta i radnych Rady Miejskiej z okręgu wyborczego obejmującego teren Osiedla o posiedzeniach organów Osiedla.

10. Występowanie o udzielenie informacji oraz wglądu do dokumentów będących w posiadaniu Prezydenta Miasta, Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych miasta, w sprawach należących do zakresu działania organów Osiedla. Wykonanie tych czynności wymaga powiadomienia odpowiednio Prezydenta Miasta, jego Zastępcy, Sekretarza lub Skarbnika Miasta, kierownika jednostki organizacyjnej miasta lub jego zastępcy i realizowane jest przy pomocy wyznaczonych pracowników, w sposób nie zakłócający normalnego trybu pracy. Ograniczenia udzielania informacji lub udostępnienia dokumentu mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

§ 12.

Przewodniczący Zarządu Osiedla reprezentuje Osiedle na zewnątrz, zwołuje w miarę potrzeb i prowadzi posiedzenia Zarządu Osiedla, uczestniczy w spotkaniach z Prezydentem Miasta oraz w pracach Komisji Rady Miejskiej i sesjach Rady Miejskiej z głosem doradczym w sprawach dotyczących Osiedla bez prawa udziału w głosowaniu.

§ 13.

1. O ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej, uchwały organów Osiedla zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu organu w głosowaniu jawnym.

2. Uchwały zebrania mieszkańców zapadają zwykłą większością głosów mieszkańców Osiedla obecnych na zebraniu. Mają one charakter opiniujący lub inicjujący w stosunku do działań statutowych organów Osiedla lub miasta.

IV. ZASADY ŁĄCZNOŚCI Z MIESZKAŃCAMI

§ 14.

1. Dla utrzymania stałej łączności z mieszkańcami Rada Osiedlowa i Zarząd Osiedla mogą organizować dyżury swych członków. Miejsce, dni i godziny dyżurów podawane są do wiadomości mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie.

2. Wnioski z dyżurów rozpatrywane są na najbliższym posiedzeniu Rady Osiedlowej.

3. W dyżurach mogą brać udział radni Rady Miejskiej.

§ 15.

1. Rada Osiedlowa ma obowiązek składania na zebraniach mieszkańców okresowego sprawozdania z całokształtu swej działalności, w tym z realizacji programu działania Osiedla i jego planu finansowego.

2. W imieniu Rady Osiedlowej sprawozdanie składa Przewodniczący Rady Osiedlowej lub osoba przez niego upoważniona.

§ 16.

1. Z zebrań mieszkańców, posiedzeń Rady Osiedlowej i Zarządu Osiedla sporządza się protokół, który podpisuje prowadzący obrady i protokolant.

2. Protokół i uchwały Rady Osiedlowej, Zarządu Osiedla i zebrania mieszkańców są udostępniane mieszkańcom oraz przekazywane Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na jej wniosek.

V. FINANSE I NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ OSIEDLA

§ 17.

1. Zarząd Osiedla prowadzi gospodarkę finansową w ramach środków przeznaczonych na ten cel w budżecie miasta.

2. Środki finansowe z budżetu miasta na działalność Osiedla mogą być przeznaczone na:

a) wydatki biurowo-administracyjne związane z bieżącym funkcjonowaniem Osiedla, w szczególności na: czynsz za lokal, energię elektryczną, usługi pocztowe, telefoniczne, zakup materiałów biurowych, środków spożywczych, druk i kolportaż materiałów informacyjnych, zakup materiałów związanych z promocją osiedla, zakup materiałów do odnowienia oraz wyposażenia lokalu

b) wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych, sportowych, uroczystości środowiskowych dla mieszkańców Osiedla.

3. Wydatki finansowe Osiedla podlegają procedurom kontrolnym obowiązującym w Urzędzie Miejskim.

§ 18.

Nadzór nad działalnością Organów Osiedla sprawuje Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej.

§ 19.

Organy Osiedla na pisemny wniosek mogą korzystać za pośrednictwem Prezydenta Miasta z porad prawnych radców prawnych obsługujących Urząd Miejski.

VI. TRYB WYBORU I ODWOŁYWANIA ORGANÓW OSIEDLA

§ 20.

1. Pierwsze wybory Rady Osiedlowej odbywają się w terminie ustalonym uchwałą Rady Miejskiej.

2. Kolejne wybory do Rady Osiedlowej odbywają się w ciągu 1 roku od dnia wyborów do Rady Miejskiej. Termin wyborów ustala Rada Miejska.

3. Kadencja Rady Osiedlowej trwa 4 lata.

4. Jeżeli wybory do Rady Osiedlowej przeprowadzono w terminie innym niż określonym w pkt. 2, kadencja Rady Osiedlowej jest skrócona i trwa do czasu przeprowadzenia kolejnych wyborów w terminie określonym w pkt. 2.

5. Termin wyborów ogłasza się przez rozplakatowanie na terenie Osiedla oraz ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. Przynajmniej w jednym z wymienionych miejsc ogłoszenie powinno nastąpić nie później niż 60 dni przed dniem wyborów.

§ 21.

1. Wybory Rady Osiedlowej są równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym.

2. Czynne i bierne prawo wyborcze mają wszyscy pełnoletni na dzień wyborów obywatele polscy oraz obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi, stale zamieszkujący na terenie Osiedla.

3. Osoby stale zamieszkujące na terenie Osiedla, a niezameldowane na pobyt stały, zgłaszają zamiar wzięcia udziału w wyborach poprzez wpisanie się do Stałego Rejestru Wyborców, prowadzonego przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego.

§ 22.

1. Wybory organizuje i przeprowadza Miejska Komisja Wyborcza powołana przez Radę Miejską.

2. Miejska Komisja Wyborcza ustala wzory: formularzy zgłoszenia kandydatów, protokołów rejestrowych kandydatów, list kandydatów, kart do głosowania, protokołów głosowania i zaświadczeń o wyborze oraz przyjmuje zgłoszenia kandydatów do Rady Osiedlowej.

§ 23.

1. Kandydatów do Rady Osiedlowej zgłasza się Miejskiej Komisji Wyborczej najpóźniej w 30-tym dniu przed dniem wyborów.

2. Zgłoszenie kandydata musi zawierać jego imię, nazwisko, adres zamieszkania, wiek, numer PESEL, zawód, pisemną zgodę na kandydowanie oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnianie danych osobowych do wykorzystania w informacjach wyborczych. Może ono również zawierać adnotację o poparciu przez organizację polityczną lub społeczną.

3. Zgłoszenie musi mieć pisemne poparcie co najmniej 10 wyborców z terenu Osiedla. Kandydat nie może sobie udzielić poparcia. Do zgłoszenia kandydata uprawnieni są trzej pierwsi wyborcy na liście.

4. Warunkiem przeprowadzenia wyborów jest zgłoszenie liczby kandydatów co najmniej o 20% większej od liczby mandatów.

5. W przypadku niedokonania wyborów Rady Osiedlowej z powodu zbyt małej liczby kandydatów zgodnie z § 23 ust. 4 kolejne wybory mogą odbyć się na wniosek co najmniej 1% mieszkańców Osiedla uprawnionych do głosowania, ale nie mniej niż liczba kandydatów określona w § 23 ust. 4. Wniosek o przeprowadzenie wyborów w tym trybie można złożyć po 6 miesiącach, jednak nie później niż po upływie 12 miesięcy od dnia wyborów przeprowadzonych zgodnie z § 20 ust. 2. Kadencja tak wybranej Rady Osiedlowej trwa zgodnie z § 20 ust. 4.

§ 24.

1. Wybory przeprowadza się na terenie Osiedla.

2. Głosowanie przeprowadza się na podstawie spisów wyborców, w obwodach ustalonych przez Miejską Komisję Wyborczą.

3. Głosowanie w obwodach przeprowadzają komisje obwodowe powołane przez Miejską Komisję Wyborczą.

4. Komisje obwodowe wybierane są po ogłoszeniu w prasie lokalnej. Miejska Komisja Wyborcza dokonuje losowania ich składu. Komisja obwodowa liczy 5 osób, spośród których 1 osoba reprezentuje jednostkę, w której budynku znajduje się lokal wyborczy, 1 osoba reprezentuje Urząd Miejski, a 3 osoby wybierane są drogą losowania spośród osób, które odpowiedziały na ogłoszenie prasowe. W przypadku braku kandydatów z ogłoszenia prasowego, Miejska Komisja Wyborcza ustala skład komisji obwodowych z udziałem większej liczby osób reprezentujących Urząd Miejski.

4a. Członkami komisji obwodowych nie mogą być osoby kandydujące do Rady Osiedlowej oraz członkowie ich rodzin w rozumieniu art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. nr 159, poz. 1547 z późniejszymi zmianami).

5. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania komisje obwodowe ustalają jego wyniki w swoich obwodach i przekazują do Miejskiej Komisji Wyborczej.

6. Wyniki wyborów ustala Miejska Komisja Wyborcza na postawie wyników głosowań w poszczególnych obwodach, a po ustaleniu niezwłocznie podaje do publicznej wiadomości. Komisja obwodowa wywiesza wyniki w lokalu wyborczym.

§ 25.

1. Za ważny uznaje się głos, w którym wyborca zaznaczył znakiem "x" na karcie do głosowania nazwiska kandydatów w liczbie nie większej niż liczba mandatów.

2. Za wybranych do Rady Osiedlowej uważa się kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów. W przypadku równej liczby głosów o wyborze do Rady Osiedlowej rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez Miejską Komisję Wyborczą.

3. Mandat członka Rady Osiedlowej wygasa w wyniku utraty biernego prawa wyborczego, śmierci lub rezygnacji. Na jego miejsce wchodzi wówczas osoba, która w wyborach uzyskała kolejno największą liczbę głosów.

4. W przypadku braku kandydatów, którzy mogliby obsadzić mandaty wygasłe, wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, a wygasłe mandaty pozostają nieobsadzone. Rada Osiedlowa działa w zmniejszonym składzie.

5. W przypadku, gdy liczba mandatów nieobsadzonych przekracza połowę statutowego składu Rady Osiedlowej, Rada Osiedlowa ulega rozwiązaniu. O rozwiązaniu Rady Osiedlowej powiadamia członków Rady Osiedlowej Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej. Kolejne wybory do Rady Osiedlowej przeprowadza się po upływie kadencji, w terminie określonym w § 20 ust. 2.

§ 26.

W ciągu 7 dni od dnia wyborów wyborca może wnieść na piśmie odwołanie do Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie naruszenia przepisów niniejszej ordynacji i ewentualnie żądać powtórzenia wyborów. Decyzja Komisji jest ostateczna.

§ 26a.

1. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Osiedlowej zwołuje Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w ciągu 14 dni od dnia wręczenia zaświadczeń o wyborze członkom Rady Osiedlowej.

2. Zaświadczenia o wyborze wręcza się członkom Rady Osiedlowej w ciągu 30 dni od dnia wyborów do Rady Osiedlowej.

3. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Osiedlowej, do czasu wyboru Przewodniczącego Rady, prowadzi osoba zwołująca to posiedzenie.

§ 27.

1. Dokumenty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Rady Osiedlowej przechowuje komórka organizacyjna Urzędu Miejskiego obsługująca Radę Miejską.

2. Karty do głosowania wykorzystane i niewykorzystane w czasie wyborów oraz spisy wyborców po upływie 6 miesięcy od dnia wyborów są niszczone.

§ 28.

Odwołanie Rady Osiedlowej może nastąpić w trybie przewidzianym dla wyborów na pisemny wniosek co najmniej 10 % wyborców w terminie określonym uchwałą Rady Miejskiej. Przepisy określone w § 20 ust. 5, § 21, § 22, § 24, § 26 i § 27 stosuje się odpowiednio. Głosowanie nad odwołaniem Rady Osiedlowej jest ważne, jeżeli wzięło w nim udział co najmniej 10 % uprawnionych do głosowania.

§ 29.

1. Rada Osiedlowa wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Osiedlowej i Zastępcę Przewodniczącego Rady Osiedlowej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady Osiedlowej, w głosowaniu tajnym.

2. Rada Osiedlowa wybiera ze swego grona Przewodniczącego Zarządu Osiedla bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady Osiedlowej, w głosowaniu tajnym.

3. Zastępców Przewodniczącego Zarządu Osiedla Rada Osiedlowa wybiera ze swego grona na wniosek Przewodniczącego Zarządu Osiedla zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady Osiedlowej, w głosowaniu tajnym.

4. Odwołanie z funkcji w Radzie Osiedlowej lub w Zarządzie Osiedla lub odwołanie całego Zarządu Osiedla może nastąpić w trybie określonym w punktach 1, 2, 3 na pisemny wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady Osiedlowej.

5. Nie można łączyć funkcji Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Osiedlowej z funkcją Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Osiedla.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30.

1. Statut Osiedla podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Zmiany w Statucie Osiedla dokonywane są w trybie jego uchwalania. Z inicjatywą zmiany może wystąpić również Rada Osiedlowa.


Załącznik nr 1 do Statutu Osiedla Żwirki i Wigury

Wykaz ulic wchodzących w skład Osiedla Żwirki i Wigury

Asnyka od nr 21 do końca nieparzyste

Bajana

Bojkowska od nr 2 do nr 20 parzyste

Dzierżona od nr 1 do nr 30 wszystkie

Fornalskiej nr nieparzyste

Gwarków

Jasna

Junaków

Kochanowskiego od nr 25 do końca wszystkie

Kusocińskiego

Lotników od nr 71 do nr 91 nieparzyste

Młodych Patriotów

Nowy Świat od nr 2 do nr 4 parzyste i od nr 1 do nr 9 nieparzyste

Obotrycka

Pszczyńska od nr 1 do nr 71 nieparzyste i od nr 2 do nr 86 parzyste

Rybnicka od nr 1 do nr 67 nieparzyste

Sobótki

Szarych Szeregów

Zubrzyckiego

ZWM

Żwirki i Wigury od nr 2 do skrzyżowania z ul. Asnyka parzyste, wszystkie nieparzyste


Załącznik nr 2 do Statutu Osiedla Żwirki i Wigury

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Beata Mosór

Zastępca Dyrektora ds. Marketingu i PR w NetArt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »