| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 126/X/2011 Rady Miasta Lubliniec

z dnia 26 lipca 2011r.

zmieniająca Uchwałę Nr 478/XLII/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Lublińca

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Rada Miejska w Lublińcu uchwala, co następuje:

§ 1. W „Regulaminie przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Lubliniec” stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 478/XLII/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 lipca 2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Lubliniec ( Dz. Urz. Woj. Śl. z 2009 r. Nr 162, poz. 3059; zm.: z 2010 r. Nr 30, poz. 422) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Stypendium szkolne udziela się w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów:

a) udziału w pozaszkolnych zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych zajęciach edukacyjnych i innych przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę; pokrycia innych dodatkowych opłat i wydatków wymaganych obligatoryjnie przez szkołę,

b) udziału w zajęciach edukacyjnych poszerzających wiedzę, a w szczególności nauki języków obcych, zajęć muzycznych, komputerowych, sportowych, plastycznych, zajęć na basenie i innych,

c) zakupu podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, programów komputerowych, pomocy edukacyjnych, przyborów i pomocy szkolnych, stroju sportowego, opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach (wyjazdach) do kin, teatrów lub innych imprezach edukacyjnych organizowanych przez szkołę,

d) związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania ( dojazdu do szkoły, opłat za pobyt w internacie lub bursie, posiłków w stołówkach szkolnych ) dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów.

2. Stypendium szkolne udziela się w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym w formie zakupu:

a) podręczników, lektur, encyklopedii, słowników i innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego;

b) pomocy dydaktycznych, przyborów szkolnych;

c) stroju i obuwia sportowego wymaganego na zajęcia wychowania fizycznego, innego stroju wymaganego obligatoryjnie przez szkołę.”

2) w § 5 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„ 4. Stypendium szkolne będzie realizowane w formie:

a) częściowej lub całkowitej refundacji kosztów poniesionych przez wnioskodawcę po uprzednim przedłożeniu oryginałów rachunków, faktur lub innych dowodów księgowych;

b) pomocy rzeczowej – środków wydatkowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, dotyczy to wyłącznie podręczników, przyborów szkolnych, stroju wymaganego przez szkołę wskazanych w § 3 ust. 2.

5. Zwrot kosztów, o których mowa w § 3 po przedstawieniu rachunków, faktur lub innych dowodów księgowych za poniesione wydatki wystawionych na wnioskodawcę lub Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nastąpi w formie wypłaty w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej bądź przelewem na rachunek bankowy wnioskodawcy lub kontrahenta.”

3) w § 8 ust.1 i 2 otrzymują brzmienie:

„ 1. W przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, a w szczególności:

a) śmierci rodzica lub prawnego opiekuna,

b) klęski żywiołowej,

c) ciężkiej, przewlekłej choroby,

d) wypadku,

zasiłek szkolny będzie realizowany w formie:

- zwrotu kosztów poniesionych przez wnioskodawcę związanych z procesem edukacyjnym, po ich udokumentowaniu,

- pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

2. Zwrot kosztów po przedstawieniu rachunków i faktur za poniesione wydatki wystawionych na wnioskodawcę lub Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nastąpi w formie wypłaty w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu bądź przelewem na rachunek bankowy wnioskodawcy lub kontrahenta.”

4) Użyty w Regulaminie w odpowiednim przypadku wyraz „Kierownik” zastępuje się użytym w odpowiednim przypadku wyrazem „ Dyrektor.”

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr 478/XLII/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 lipca 2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Lubliniec nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubliniec.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2011 roku

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Piotr Półtorak

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna ARKANA

Profesjonalna obsługa prawna firm i porady prawne dla biznesu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »