| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 126/X/2011 Rady Miasta Lubliniec

z dnia 26 lipca 2011r.

zmieniająca Uchwałę Nr 478/XLII/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Lublińca

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Rada Miejska w Lublińcu uchwala, co następuje:

§ 1. W „Regulaminie przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Lubliniec” stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 478/XLII/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 lipca 2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Lubliniec ( Dz. Urz. Woj. Śl. z 2009 r. Nr 162, poz. 3059; zm.: z 2010 r. Nr 30, poz. 422) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Stypendium szkolne udziela się w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów:

a) udziału w pozaszkolnych zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych zajęciach edukacyjnych i innych przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę; pokrycia innych dodatkowych opłat i wydatków wymaganych obligatoryjnie przez szkołę,

b) udziału w zajęciach edukacyjnych poszerzających wiedzę, a w szczególności nauki języków obcych, zajęć muzycznych, komputerowych, sportowych, plastycznych, zajęć na basenie i innych,

c) zakupu podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, programów komputerowych, pomocy edukacyjnych, przyborów i pomocy szkolnych, stroju sportowego, opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach (wyjazdach) do kin, teatrów lub innych imprezach edukacyjnych organizowanych przez szkołę,

d) związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania ( dojazdu do szkoły, opłat za pobyt w internacie lub bursie, posiłków w stołówkach szkolnych ) dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów.

2. Stypendium szkolne udziela się w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym w formie zakupu:

a) podręczników, lektur, encyklopedii, słowników i innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego;

b) pomocy dydaktycznych, przyborów szkolnych;

c) stroju i obuwia sportowego wymaganego na zajęcia wychowania fizycznego, innego stroju wymaganego obligatoryjnie przez szkołę.”

2) w § 5 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„ 4. Stypendium szkolne będzie realizowane w formie:

a) częściowej lub całkowitej refundacji kosztów poniesionych przez wnioskodawcę po uprzednim przedłożeniu oryginałów rachunków, faktur lub innych dowodów księgowych;

b) pomocy rzeczowej – środków wydatkowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, dotyczy to wyłącznie podręczników, przyborów szkolnych, stroju wymaganego przez szkołę wskazanych w § 3 ust. 2.

5. Zwrot kosztów, o których mowa w § 3 po przedstawieniu rachunków, faktur lub innych dowodów księgowych za poniesione wydatki wystawionych na wnioskodawcę lub Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nastąpi w formie wypłaty w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej bądź przelewem na rachunek bankowy wnioskodawcy lub kontrahenta.”

3) w § 8 ust.1 i 2 otrzymują brzmienie:

„ 1. W przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, a w szczególności:

a) śmierci rodzica lub prawnego opiekuna,

b) klęski żywiołowej,

c) ciężkiej, przewlekłej choroby,

d) wypadku,

zasiłek szkolny będzie realizowany w formie:

- zwrotu kosztów poniesionych przez wnioskodawcę związanych z procesem edukacyjnym, po ich udokumentowaniu,

- pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

2. Zwrot kosztów po przedstawieniu rachunków i faktur za poniesione wydatki wystawionych na wnioskodawcę lub Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nastąpi w formie wypłaty w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu bądź przelewem na rachunek bankowy wnioskodawcy lub kontrahenta.”

4) Użyty w Regulaminie w odpowiednim przypadku wyraz „Kierownik” zastępuje się użytym w odpowiednim przypadku wyrazem „ Dyrektor.”

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr 478/XLII/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 lipca 2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Lubliniec nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubliniec.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2011 roku

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Piotr Półtorak

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Lidia Bucka

Adwokat, doktor nauk prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »