| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 130/X/2011 Rady Miasta Lubliniec

z dnia 26 lipca 2011r.

w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Lubliniec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (jednolity tekst Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Rada Miejska w Lublińcu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się opłatę za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lubliniec, przekraczające usługi o których mowa w art. 6 ust.1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty realizowane bezpłatnie, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Usługi przedszkoli świadczone bezpłatnie obejmują 5 godzin dziennie i realizowane są w godzinach od 8 00 do 13 00.

§ 2. 1. Ustala się opłatę za świadczenie zajęć o charakterze dydaktycznym, wychowawczym i opiekuńczym ponad usługi realizowane bezpłatnie, o których mowa w § 1 ust. 2 w wysokości 1,70 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu.

2. Zniżka w wysokości 50% opłaty o której mowa w ust. 1 wnoszonej przez rodziców (opiekunów prawnych) dziecka przysługuje:

1) dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności

2) za drugie i każde następne dziecko

3. Ulga zostaje zastosowana po złożeniu pisemnego wniosku rodziców (opiekunów prawnych) dziecka do dyrektora przedszkola.

§ 3. Szczegółowy zakres świadczeń realizowanych przez przedszkola publiczne w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej oraz odpłatności, o których mowa w § 1 i 2 określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka.

§ 4. Traci moc uchwała Nr 95/VIII/2011 Rady Miasta Lubliniec z dnia 31 maja 2011r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Lubliniec.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2011 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Piotr Półtorak

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pawłowska

Doradca Podatkowy (nr wpisu 11638)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »