| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OWA-4210-41(3)/2011/13859/IIZM1/KM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 26 lipca 2011r.

zatwierdzająca pierwszą zmianę II taryfy dla ciepła ustaloną przez Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w części dotyczącej źródeł ciepła zlokalizowanych w województwie śląskim

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 18, Nr 34, poz. 173 i Nr 106, poz. 622) w związku z art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2
i pkt 3 lit. b, w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U.
z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530) oraz art. 104 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego,

po rozpatrzeniu wniosku

przedsiębiorstwa energetycznego:

Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

zwanego dalej: "Przedsiębiorstwem",

które posiada:

- numer 0000218420 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

- numer identyfikacji podatkowej (NIP): 526-27-95-322,

zawartego w piśmie z dnia 7 lipca 2011 r., znak: OEC-ZAT-611-13-2/11, w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła,

postanawiam


zatwierdzić ustaloną przez Przedsiębiorstwo i stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji zmianę taryfy dla ciepła, w części dotyczącej prowadzonej przez Przedsiebiorstwo działalności gospodarczej polegającej na dostarczaniu ciepła do odbiorców ze źródeł ciepła zlokalizowanych w województwie śląskim: w Bytomiu przy ul. Gwareckiej 15 oraz w Lublińcu przy ul. 74 GPP 3, zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 stycznia 2011 r. nr OKA-4210-44(14)/2010/2011/13859/II/KT, na okres do
28 lutego 2012 r.

U Z A S A D N I E N I E

Przedsiębiorstwo, posiadające koncesje na: wytwarzanie ciepła - udzieloną decyzją z dnia 1 lutego 2008 r. nr WCC/1163/13859/W/OWA/2008/ML, z późn. zm., przesyłanie i dystrybucję ciepła - udzieloną decyzją z dnia 1 lutego 2008 r. nr PCC/1139/13859/W/OWA/2008/ML, z późn. zm. oraz na obrót ciepłem - udzieloną decyzją z dnia 1 lutego 2008 r. nr OCC/355/13859/W/OWA/2008/ML z późn. zm.

ustaliło taryfę dla ciepła w części dotyczącej prowadzonej przez Przedsiebiorstwo działalności gospodarczej polegającej na dostarczaniu ciepła do odbiorców ze źródeł ciepła zlokalizowanych w województwie śląskim: w Bytomiu przy ul. Gwareckiej 15 oraz w Lublińcu przy ul. 74 GPP 3, która została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 stycznia 2011 r. nr OKA-4210-44(14)/2010/2011/13859/II/KT, na okres do 28 lutego 2012 r.

Pismem z dnia 7 lipca 2011 r., znak: OEC-ZAT-611-13-2/11, Przedsiębiorstwo przedkładając zmianę ww. taryfy, zwróciło się z wnioskiem jej zatwierdzenie w zakresie wysokości określonych w niej stawek opłat za ciepło w związku ze zmianą kosztów zakupu paliwa gazowego.


Wniosek Przedsiębiorstwa w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła dotyczy prowadzonej przez Przedsiębiorstwo działalności gospodarczej w zakresie zaopatrzenia w ciepło odbiorców z terenu Bytomia i Lublińca, dla których ciepło wytwarzane jest w kotłowniach opalanych gazem ziemnym wysokometanowym.


Uzasadnieniem powyższej zmiany jest okoliczność przewidziana w § 28 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291) w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło, tj. wzrost kosztów zakupu paliwa gazowego w stosunku do tych kosztów, które stanowiły podstawę kalkulacji obecnie obowiązującej taryfy dla ciepła, spowodowane nową taryfą dla paliw gazowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. z siedzibą w Warszawie, zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DTA-4212-12(11)/2011/652/IV/AG w dniu 30 czerwca 2011 r.


W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało zmianę taryfy dla ciepła zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 - 46 Prawa energetycznego oraz przepisami rozporządzenia taryfowego.


Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.


W niniejszej sprawie, słuszny interes strony przejawia się w uprawnieniu do zapewnienia Przedsiębiorstwu pokrycia przez zmianę taryfy uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności w zakresie zaopatrzenia odbiorców w ciepło.


Zważywszy, iż w niniejszej sprawie uznałem, że zostały spełnione przesłanki określone w powyższym przepisie, umożliwiające zmianę decyzji, postanowiłem orzec, jak w sentencji.


P O U C Z E N I E

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Oddziału Centralnego Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie, ul. Canaletta 4, 00 - 099 Warszawa.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, niniejsza decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Niniejsza decyzja zwolniona jest z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) w związku z treścią załącznika do tej ustawy (część I pkt 53 tab. 4 pkt 1).


specjalista
Katarzyna Mazurek
Otrzymują:

1. Pan Marek Wrzesiński Pełnomocnik

Zespołu Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o.,z siedzibą w Warszawie,

adres do korespondencji: ul. Elektoralna 24,[ 00-892 Warszawa

2. Wojewoda Śląski

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
gł.specjsta w Oddziale Centralnym Urzędu Regulacji Energetyki


Renata Wysocka

Załącznik do Decyzji Nr OWA-4210-41(3)/2011/13859/IIzm1/KM
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 26 lipca 2011 r.
Zalacznik1.pdf

ZZN WAM Sp.z o.o. zm. taryfy woj. śląskie0001

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

taxonline.pl

Serwis podatkowy PwC

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »