| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/88/2011 Rady Gminy Pawłowice

z dnia 21 czerwca 2011r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectw Pawłowice i Warszowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591, z późniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami), w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. Nr 130, poz. 871) oraz po stwierdzeniu zgodności planu miejscowego z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pawłowice", przyjętego Uchwałą Nr XXVII/314/2009 Rady Gminy Pawłowice z dnia 24 listopada 2009 roku, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisję Działalności Społecznej

Rada Gminy Pawłowice

uchwala:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części sołectw Pawłowice i Warszowice

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części sołectw Pawłowice i Warszowice w gminie Pawłowice, obejmujący tereny o łącznej powierzchni 1243,10 ha w granicach określonych w Uchwale Nr XVI/200/2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 czerwca 2008 roku, ma na celu ustalenie zasad zagospodarowania terenów umożliwiających kontynuację rozwoju funkcji mieszkaniowej oraz ustalenie warunków przyszłej eksploatacji złoża węgla kamiennego i metanu

§ 2. 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów gminy Pawłowice, zwany dalej planem miejscowym, składa się z tekstu planu miejscowego, który stanowi treść uchwały oraz rysunku planu miejscowego, który stanowią 4 załączniki graficzne nr 1a, 1b, 1c oraz 1d do uchwały, w skali 1 : 2 000.

2. Do planu miejscowego Rada Gminy Pawłowice dołącza:

1) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu - stanowiące załącznik nr 2;

2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych - stanowiące załącznik nr 3.

§ 3. Tekst planu miejscowego zawiera następujące ustalenia:

1) przepisy ogólne - zawarte w rozdziale 1;

2) przepisy dotyczące przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania oraz dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów - zawarte w rozdziale 2;

3) przepisy dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu - zawarte w rozdziale 3;

4) przepisy dotyczące szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazów zabudowy - zawarte w rozdziale 4;

5) przepisy dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - zawarte w rozdziale 5;

6) przepisy dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, dotyczące terenów przeznaczonych do realizacji celów publicznych - zawarte w rozdziale 6;

7) przepisy dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych - zawarte w rozdziale 7;

8) przepisy dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej - zawarte w rozdziale 8;

9) przepisy dotyczące stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości - zawarte w rozdziale 9;

10) przepisy końcowe - zawarte w rozdziale 10.

§ 4. 1. Rysunek planu miejscowego obowiązuje w zakresie:

1) ustalonych graficznie linii granic obszaru objętego planem;

2) ustalonych graficznie linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) ustalonych symbolami literowymi przeznaczeń podstawowych terenów;

4) ustalonych graficznie nieprzekraczalnych linii zabudowy;

5) ustalonych graficznie terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi;

6) ustalonych graficznie lokalizacji obiektów wartościowych wymagających zachowania i ochrony;

7) ustalonych graficznie lokalizacji stanowisk archeologicznych.

2. Zastosowane na rysunku planu miejscowego symbole literowe oznaczają następujące przeznaczenia podstawowe terenów:

1) U - tereny zabudowy usługowej;

2) US - tereny sportu i rekreacji;

3) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

4) P - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów;

5) ZL - tereny zieleni leśnej;

6) ZI - tereny zieleni izolacyjnej;

7) RU - tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych;

8) RM - tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych;

9) RP - tereny rolnicze;

10) RZ - tereny łąk i pastwisk;

11) KG - tereny ulic głównych;

12) KZ - tereny ulic zbiorczych;

13) KD - tereny ulic dojazdowych;

14) KX - tereny ciągów pieszo-jezdnych;

15) WS - tereny wód powierzchniowych;

16) IT - tereny infrastruktury technicznej.

§ 5. Ilekroć w tekście planu miejscowego jest mowa o:

1) planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu miejscowego, o którym mowa w § 1 uchwały;

2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Pawłowice;

3) rysunku planu - należy przez to rozumieć łącznie 4 części rysunku planu miejscowego wykonanego na mapie zasadniczej w skali 1:1 000 pomniejszonej do skali 1:2 000;

4) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć ustalony w planie sposób użytkowania nieruchomości lub jej części położonej w obrębie terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi, który na tej nieruchomości winien przeważać i któremu mogą towarzyszyć inne sposoby użytkowania ustalone w uchwale jako dopuszczone;

5) terenach publicznych - należy przez to rozumieć tereny przeznaczone do użytku publicznego, ogólnodostępne;

6) uciążliwości oddziaływania - należy przez to rozumieć ponadnormatywne zanieczyszczenia powietrza, ziemi i wód oraz ponadnormatywne oddziaływania hałasu, szkodliwego promieniowania, drgań przekraczające dopuszczalne wartości, a także zagrożenie wybuchem;

7) terenie przeznaczonym do inwestycji - należy przez to rozumieć nieruchomość lub jej część położoną w obrębie terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi, na której planowana jest inwestycja;

Rozdział 2.
Przepisy dotyczące przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania oraz dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów.

§ 6. 1. Wyznacza się ustalone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi tereny usług oznaczone symbolami 1U ÷ 8U, z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty i urządzenia usług.

2. Na terenach, o których mowa w ust.1 dopuszcza się realizację:

1) lokali mieszkalnych lokalizowanych w obiektach usługowych;

2) obiektów i urządzeń sportu i rekreacji;

3) obiektów małej architektury;

4) garaży i budynków gospodarczych;

5) wewnętrznych dróg dojazdowych, ścieżek rowerowych i parkingów niezbędnych dla obsługi terenu;

6) zieleni izolacyjnej i zieleni urządzonej;

7) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

3. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 6U ustala się możliwość realizacji obiektów i urządzeń utylizacji odpadów zielonych.

4. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 7U dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej jako uzupełnienie zabudowy usługowej.

§ 7. 1. Wyznacza się ustalony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi teren sportu i rekreacji oznaczony symbolem 1US, z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty i urządzenia sportu, rekreacji i wypoczynku.

2. Na terenie, o którym mowa w ust.1 dopuszcza się realizację:

1) obiektów i urządzeń usług;

2) mieszkań funkcyjnych lokalizowanych w obiektach usługowych;

3) obiektów małej architektury;

4) wiat, garaży i budynków gospodarczych;

5) wewnętrznych dróg dojazdowych, ścieżek rowerowych i parkingów niezbędnych dla obsługi terenu;

6) zieleni izolacyjnej i zieleni urządzonej;

7) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 8. 1. Wyznacza się ustalone na rysunku planu linami rozgraniczającymi tereny mieszkaniowe oznaczone symbolami 1MN ÷ 53MN z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, w tym zabudowę szeregową.

2. Na terenach, o których mowa w ust.1 dopuszcza się realizację:

1) obiektów i urządzeń usług;

2) obiektów i urządzeń sportu i rekreacji;

3) obiektów i urządzeń rzemiosła;

4) rozbudowy istniejących siedlisk gospodarstw rolnych;

5) obiektów małej architektury;

6) garaży i budynków gospodarczych;

7) wewnętrznych dróg dojazdowych, ścieżek rowerowych i parkingów niezbędnych dla obsług terenu;

8) zieleni izolacyjnej i zieleni urządzonej;

9) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

3. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 48MN ustala się możliwość realizacji obiektów usługowych i produkcyjnych oraz magazynowych.

4. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN, 6MN, 7MN, 8MN, 10MN, 25MN, 26MN, 27MN, 28MN, 38MN, 39MN, 40MN, 41MN ustala się możliwość realizacji zabudowy zagrodowej.

§ 9. 1. Wyznacza się ustalone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oznaczone symbolami 1P ÷ 4P z podstawowym przeznaczeniem terenów pod obiekty i urządzenia produkcyjne, składy i magazyny.

2. Na terenach, o których mowa w ust.1 dopuszcza się realizację:

1) obiektów i urządzeń usług;

2) budynków administracyjnych;

3) obiektów i urządzeń rzemiosła;

4) obiektów małej architektury;

5) garaży i budynków gospodarczych;

6) wewnętrznych dróg dojazdowych, ścieżek rowerowych i parkingów niezbędnych dla obsługi terenu;

7) zieleni izolacyjnej i zieleni urządzonej;

8) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

3. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 2P ustala się możliwość utrzymania szybu wentylacyjnego KWK "Pniówek".

4. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 4P ustala się możliwość rozbudowy istniejących obiektów chowu drobiu.

§ 10. 1. Wyznacza się ustalone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi tereny zieleni oznaczone symbolami 1ZL ÷ 30ZL z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zieleń leśną.

2. Na terenach, o których mowa w ust.1 dopuszcza się realizację:

1) ścieżek rowerowych i spacerowych;

2) obiektów związanych z gospodarką leśną.

§ 11. 1. Wyznacza się ustalone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi tereny zieleni oznaczone symbolami 1ZI ÷ 10ZI z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zieleń izolacyjną.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się możliwość realizacji:

1) ścieżek rowerowych i spacerowych;

2) obiektów i urządzeń małej architektury;

3) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 12. 1. Wyznacza się ustalony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi teren rolny oznaczony symbolem 1RU z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty i urządzenia obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się możliwość realizacji:

1) budynków administracyjnych;

2) budynków mieszkalnych;

3) wewnętrznych dróg dojazdowych i parkingów niezbędnych dla obsługi terenu;

4) zieleni izolacyjnej i zieleni urządzonej;

5) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 13. 1. Wyznacza się ustalone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi tereny rolne oznaczone symbolami 1RM ÷ 7RM z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę zagrodową w gospodarstwach rolnych.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się możliwość realizacji:

1) garaży i budynków gospodarczych;

2) obiektów i urządzeń małej architektury;

3) wewnętrznych dróg dojazdowych i parkingów niezbędnych dla obsługi terenu;

4) zieleni izolacyjnej i zieleni urządzonej;

5) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 14. 1. Wyznacza się ustalone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi tereny rolne oznaczone symbolami 1RP ÷ 10RP z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod uprawy rolnicze.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się możliwość realizacji:

1) zabudowy rolniczej, z zastrzeżeniem jej lokalizacji na terenach oznaczonych symbolami 1RP ÷ 9RP w odległości maksymalnie do 50,0 m licząc od ulic publicznych lub od terenów zabudowanych;

2) rolniczych dróg gospodarczych niezbędnych dla obsługi terenu;

3) ścieżek rowerowych

4) zadrzewień śródpolnych;

5) zieleni izolacyjnej;

6) rowów melioracyjnych;

7) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

3. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 10RP ustala się możliwość realizacji nowych siedlisk gospodarstw rolnych.

4. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 3RP oraz 7RP, ustala się możliwość realizacji turbin wiatrowych.

§ 15. 1. Wyznacza się ustalone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi tereny rolne oznaczone symbolami 1RZ ÷ 25RZ z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod łąki i pastwiska.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się możliwość realizacji:

1) stawów hodowlanych;

2) rolniczych dróg gospodarczych niezbędnych dla obsługi terenu;

3) ścieżek rowerowych

4) zadrzewień śródpolnych i zalesień;

5) rowów melioracyjnych;

6) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

3. Do czasu zagospodarowania zgodnie z planem terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 8RZ, 11RZ, 16RZ ustala się możliwość dotychczasowego ich użytkowania z jednoczesnym zakazem rozbudowy istniejących obiektów kubaturowych oraz z zakazem realizacji nowej zabudowy, z zastrzeżeniem, że zakazy te nie dotyczą obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej.

§ 16. 1. Wyznacza się ustalone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi tereny komunikacji oznaczone symbolami 1KG, 1KZ ÷ 2KZ, 1KD ÷ 12KD z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod ulice publiczne.

2. Na terenach, o których mowa w ust.1 dopuszcza się realizację:

1) nasypów drogowych związanych z realizacją ulic;

2) zatok przystanków autobusowych;

3) wiat przystanków autobusowych;

4) chodników;

5) ścieżek rowerowych;

6) ciągów zieleni izolacyjnej;

7) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

3. Do czasu zagospodarowania terenów zgodnie z planem ustala się możliwość dotychczasowego użytkowania terenów z zakazem realizacji nowych obiektów kubaturowych.

§ 17. 1. Wyznacza się ustalone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi tereny komunikacji oznaczone symbolami 1KX ÷ 15KX z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod publiczne ciągi pieszo-jezdne.

2. Na terenach, o którym mowa w ust.1 dopuszcza się możliwość realizacji:

1) ścieżek rowerowych;

2) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

3. Do czasu zagospodarowania terenów zgodnie z planem ustala się możliwość dotychczasowego użytkowania terenów z zakazem realizacji nowych obiektów kubaturowych.

§ 18. 1. Wyznacza się ustalone na rysunku planu linami rozgraniczającymi tereny wód oznaczone symbolami 1WS ÷ 33WS z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod potok Pawłówka oraz pod stawy hodowlane.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się możliwość realizacji obiektów i urządzeń hydrotechnicznych, kładek i pomostów oraz innych urządzeń służących do napełniania stawów.

§ 19. 1. Wyznacza się ustalone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi tereny infrastruktury technicznej oznaczone symbolami 1IT÷ 9IT z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Na terenach, o których mowa w ust.1 dopuszcza się możliwość realizacji:

1) sieci infrastruktury technicznej;

2) obiektów i urządzeń hydrotechnicznych;

3) wewnętrznych dróg dojazdowych i parkingów niezbędnych dla obsługi terenu;

4) wewnętrznych dróg dojazdowych i parkingów niezbędnych dla obsługi terenu;

Rozdział 3.
Przepisy dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy

§ 20. 1. Na terenach objętych planem nie ustala się obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości.

2. W przypadku przystąpienia do scalania i podziału nieruchomości ustala się konieczność spełnienia łącznie następujących warunków:

1) podział na działki budowlane może nastąpić, jeżeli każda działka przeznaczona do zabudowy będzie mieć bezpośredni dostęp do ulicy publicznej lub publicznego ciągu pieszo-jezdnego;

2) kąt położenia granic nowotworzonych działek w stosunku do linii rozgraniczających ulicy publicznej lub publicznego ciągu pieszo-jezdnego będzie się mieścił w przedziale 600 - 900

3) minimalna powierzchnia nowotworzonej działki będzie wynosić 150,0 m2 dla zabudowy szeregowej, 450,0 m2 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej, a dla pozostałej zabudowy minimalna powierzchnia nowotworzonej działki będzie wynosić 800,0 m2;

4) nowotworzona działka będzie miała minimalną szerokość frontu wynoszącą 6,0 m dla zabudowy szeregowej, 14,0 m dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej, a dla pozostałej zabudowy minimalną szerokość frontu działki wynoszącą 20,0 m.

3. Dopuszcza się wtórne podziały terenu dokonywane w celu uzyskania nieruchomości o wymiarach, kształcie geometrycznym oraz dostępie do drogi publicznej umożliwiających realizację zabudowy.

4. W przypadku wydzielania dróg wewnętrznych ustala się, że ich minimalna szerokość wynosić będzie 5,0 m.

§ 21. 1. Dla terenów objętych niniejszym planem ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu.

2. Dla terenów objętych niniejszym planem, dla których nie ustalono graficznie nieprzekraczalnych linii zabudowy, ustala się następujące odległości zabudowy od granicy działki drogowej:

1) ulic klasy główna oznaczonych na rysunku planu symbolem KG - minimum 15 m;

2) ulic klasy zbiorcza oznaczonych na rysunku planu symbolem KZ - minimum 5 m;

3) ulic klasy lokalna oznaczonych na rysunku planu symbolem KL - minimum 4 m;

4) ulic klasy dojazdowa oznaczonych symbolem KD oraz ciągów pieszo-jezdnych oznaczonych symbolem KX - minimum 4 m.

3. Pomiędzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, a liniami rozgraniczającymi poszczególne tereny dopuszcza się realizację wewnętrznych dróg dojazdowych, parkingów, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz zieleni.

§ 22. Ustala się następujące zasady i standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, z zastrzeżeniem, że nie dotyczą one obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej:

1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1U ÷ 8U:

a) maksymalna wysokość zabudowy - 16 m,

b) maksymalna powierzchnia zabudowy - 50% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji,

c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 30% działki przeznaczonej do inwestycji,

d) ilość miejsc parkingowych wynosić będzie minimum 1 miejsce na 30 m2 powierzchni całkowitej obiektów usług administracji, handlu, rzemiosła lub zdrowia, zlokalizowanych na działce oraz minimum 2 miejsca na 1 mieszkanie;

e) dachy kształtowane indywidualnie o spadkach połaci do 450 , a w sytuacji kształtowania dominant przestrzennych o spadkach połaci 200 ÷ 600 .

2) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1US:

a) maksymalna wysokość zabudowy - 15 m,

b) maksymalna powierzchnia zabudowy - 30% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji,

c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 30% działki przeznaczonej do inwestycji,

d) ilość miejsc parkingowych dla samochodów osobowych wynosić będzie minimum 1 miejsce parkingowe na 10 miejsc na widowni obiektów sportowych, a także minimum 2 miejsca na 1 mieszkanie,

e) ilość miejsc parkingowych dla autobusów wynosić będzie minimum 1 miejsce parkingowe na 60 miejsc na widowni obiektów sportowych;

f) dachy kształtowane indywidualnie o spadkach połaci do 450 , a w sytuacji kształtowania dominant przestrzennych o spadkach połaci 200 ÷ 600 .

3) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN ÷ 53MN oraz 1RU:

a) maksymalna wysokość zabudowy - 10,5 m, z zastrzeżeniem realizacji nie więcej niż 3 kondygnacji nadziemnych włącznie z poddaszem użytkowym,

b) maksymalna powierzchnia zabudowy - 30% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji,

c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 50% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji,

d) ilość miejsc parkingowych wynosić będzie minimum 2 miejsca na 1 mieszkanie oraz minimum 1 miejsce na 40 m2 powierzchni całkowitej obiektów usług zlokalizowanych w budynku mieszkalnym;

e) dachy kształtowane indywidualnie o spadkach połaci do 450 .

4) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1P ÷ 4P:

a) maksymalna wysokość zabudowy - 15 m, z zastrzeżeniem możliwości zwiększenia wysokości obiektów i urządzeń ponad wartość podaną w przypadkach uzasadnionych względami technologicznymi,

b) maksymalna powierzchnia zabudowy -70% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji,

c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 15% działki przeznaczonej do inwestycji,

d) ilość miejsc parkingowych wynosić będzie minimum 1 miejsce na 40 m2 powierzchni całkowitej obiektów produkcyjnych, magazynów i składów, obiektów usług lub rzemiosła, zlokalizowanych na działce;

e) dachy kształtowane indywidualnie o spadkach połaci do 450 .

Rozdział 4.
Przepisy dotyczące szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazów zabudowy

§ 23. Dla terenów objętych planem nie ustala się szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazów zabudowy.

Rozdział 5.
Przepisy dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 24. 1. Realizacje zabudowy i przekształcenia zagospodarowania przestrzennego terenów muszą uwzględniać wymogi ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

2. Wymogi, o których mowa w ust. 1 spełnianie będą poprzez:

1) realizacje nowej zabudowy z uwzględnieniem nawiązania kompozycyjnego do zabudowy istniejącej;

2) realizacje przekształceń terenów z uwzględnieniem istniejącego zagospodarowania oraz lokalnych wartości przyrodniczych i kulturowych;

3) kształtowanie przestrzeni publicznej realizowanej w ciągach komunikacyjnych.

§ 25. 1. Dla terenów objętych planem ustala się, z zastrzeżeniem § 32 ust. 3, zasady ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu kulturowego respektujące konieczność utrzymania i dbałość o powiązania przyrodnicze w ramach korytarza ekologicznego potoku Pawłówka, zgodnie z ustaleniami określonymi w przepisach niniejszego paragrafu.

2. W zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem:

1) nakazuje się spełnienie warunków w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza;

2) nakazuje się stosowanie paliw ekologicznych w zabudowie mieszkaniowej, usługowej, produkcyjnej i magazynowej

3. W zakresie ochrony przed hałasem komunikacyjnym i przemysłowym zakazuje się lokalizacji obiektów budowlanych i urządzeń przekraczających wymogi w zakresie dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku w stosunku do istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej i usługowej oraz ustala się dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, określone wskaźnikami hałasu (zgodnie z ustanowionymi, odrębnymi przepisami):

1) dla terenów mieszkaniowych (oznaczonych symbolami 1MN ÷ 53MN) jak dla "terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej";

2) dla terenów usług ( oznaczonych symbolami 1U ÷ 8U oraz 1US ) jak dla "terenów przeznaczo-nych na cele mieszkaniowo-usługowe".

4. W zakresie ochrony powierzchni ziemi i środowiska przed odpadami ustala się:

1) zasady gromadzenia i usuwania odpadów komunalnych należy prowadzić zgodnie z regulacjami obowiązującymi w gminie z uwzględnieniem wymogu segregacji odpadów;

2) zakaz składowania skały płonnej;

3) masy ziemne stanowiące grunt rodzimy, usuwane lub przemieszczane w związku z realizacją przedsięwzięcia mogą być wykorzystane dla potrzeb niwelacji terenu lub realizacji elementów zagospodarowania terenu;

4) na etapie przygotowania inwestycji dotyczących działalności produkcyjnej, baz i składów, oraz usług obowiązek sporządzenia bilansu odpadów (określenia zasad gospodarki odpadami, a zwłaszcza ich gospodarczego wykorzystania w trakcie budowy).

5. W zakresie ochrony powierzchni ziemi przed deformacjami ustala się zakaz wprowadzania zmian ukształtowania terenu prowadzących do powstawania zalewisk bezodpływowych.

6. W zakresie ochrony wód przed zanieczyszczeniem:

1) ustala się ochronę przed zanieczyszczeniami wód czwartorzędowego użytkowego piętra wodonośnego w granicach ich występowania, określonych na rysunku planu;

2) ustala się wysoką i najwyższą ochronę przed zanieczyszczeniami wód Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 345 w granicach jego występowania, określonych na rysunku planu;

3) nakazuje się stosowanie rozwiązań technicznych na okres budowy zapewniających:

a) zabezpieczenie wód powierzchniowych przed zamulaniem na skutek zwiększonej erozji powierzchni terenu budowy,

b) zabezpieczenie wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniami wypłukanymi z materiałów stosowanych do budowy oraz wyciekami z maszyn i samochodów, jak również przed ściekami z baz transportowo-sprzętowych (w szczególności zastosowanie systemów separacji substancji ropopochodnych),

4) nakazuje się instalowanie urządzeń oczyszczających wody opadowe i roztopowe tj. separatorów i osadników na terenach, na których istnieje niebezpieczeństwo zanieczyszczenia wód opadowych substancjami ropopochodnymi lub innymi substancjami toksycznymi.

§ 26. Ustala się zachowanie i ochronę pomnikowych dębów szypułkowych występujących na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 27MN oraz 3RP.

§ 27. 1. Ustala się zachowanie i ochronę następujących wartościowych obiektów oznaczonych graficznie na rysunku planu:

1) krzyża przydrożnego z figurą Świętego Franciszka, zlokalizowanego przy ulicy Wyzwolenia 67, na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 13MN;

2) krzyża przydrożnego kapliczkowego z figurą Matki Boskiej z 1910 roku, zlokalizowanego przy ulicy Wyzwolenia 57, na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1KZ;

3) krzyża przydrożnego kapliczkowego z figurą Matki Boskiej z 1899 roku, zlokalizowanego przy ulicy Wyzwolenia 72 a, na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 13MN;

4) krzyża przydrożnego kapliczkowego z figurą Matki Boskiej z 1886 roku, zlokalizowanego przy ulicy Zapłocie 51, na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 26MN;

5) krzyża przydrożnego kapliczkowego z figurą Matki Boskiej z 1890 roku, zlokalizowanego przy ulicy Łąkowej 16, na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 38MN;

6) krzyża przydrożnego kapliczkowego z figurą Matki Boskiej z 1844 roku, zlokalizowanego przy ulicy Pszczyńskiej 116, na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 51MN;

7) krzyża przydrożnego kapliczkowego z figurą Matki Boskiej z 1844 roku, zlokalizowanego przy ulicy Pszczyńskiej 23, na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 3MN;

8) krzyża przydrożnego kapliczkowego z figurą Matki Boskiej z 1835 roku, zlokalizowanego przy ulicy Pszczyńskiej 131, na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 5MN;

9) figury Świętego Józefa z końca XIX wieku, zlokalizowanej przy ulicy Pszczyńskiej 57, na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 3MN;

10) kapliczki szafkowej z wizerunkiem Matki Boskiej z początku XIX w., zlokalizowanej przy ulicy Pszczyńskiej 89, na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 43MN;

11) budynku mieszkalnego z I poł. XX w., zlokalizowanego przy ulicy Pszczyńskiej 53, na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 3MN;

12) budynku mieszkalnego i gospodarczego z I poł. XX w., zlokalizowanego przy ulicy Pszczyńskiej 107, na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 43MN.

2. Ochrona obiektów, o których mowa w ust. 1 polega na utrzymaniu bez zmian ich architektonicznej formy.

§ 28. 1. Ustala się strefy ochrony archeologicznej w obrębie stanowisk archeologicznych obszaru A ZP 104-45 oznaczonych graficznie na rysunku planu, a położonych:

1) na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 7RP, stanowisko nr 3 - ślad osadnictwa;

2) na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 7RP, stanowisko nr 4 - ślad osadnictwa;

3) na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 3U, stanowisko nr 5 - osada.

2. Prace realizowane w sąsiedztwie stanowisk, o których mowa w ust. 1 wymagają nadzoru archeologicznego. Zakres nadzoru należy uzgodnić z Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Katowicach, natomiast prace realizowane w obrębie stanowisk archeologicznych należy poprzedzić badaniami wyprzedzającymi.

Rozdział 6.
Przepisy dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, dotyczące terenów przeznaczonych do realizacji celów publicznych

§ 29. Ustala się następujące zasady kształtowania przestrzeni publicznych:

1) ulice, gminne ciągi pieszo-jezdne, place i ciągi piesze wyposażane będą sukcesywnie w sieć oświetleniową typu ulicznego lub parkowego oraz w chodniki;

2) na placach i ciągach pieszych, w miejscach występowania schodów terenowych, ustala się konieczność realizacji podjazdów dla wózków.

§ 30. Ustala się następujące tereny przeznaczone dla realizacji celów publicznych:

1) tereny komunikacji oznaczone na rysunku planu symbolami 1KG, 1KZ ÷ 2KZ, 1KD ÷ 12KD oraz 1KX ÷ 15KX;

2) tereny infrastruktury technicznej oznaczone na rysunku planu symbolami 1IT ÷ 9IT.

Rozdział 7.
Przepisy dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych

§ 31. 1. Na terenach objętych planem ustala się konieczność uwzględnienia prowadzonej eksploatacji węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej w ustanowionym obszarze i terenie górniczym "Krzyżowice III" poprzez:

1) umożliwienie wykonania uprawnień przedsiębiorcy określonych w koncesji Nr 158/94;

2) zabezpieczenie planowanych na terenach objętych planem obiektów budowlanych i sieci infrastruktury technicznej na przewidywane wpływy eksploatacji górniczej na powierzchnię.

2. Na terenach objętych planem, w rejonie udokumentowanego złoża "Pawłowice 1", dopuszcza się możliwość prowadzenia eksploatacji węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej z zastrzeżeniem zachowania warunków, że potencjalna eksploatacja węgla kamiennego i metanu nie może:

1) stwarzać zagrożeń dla istniejącej zabudowy;

2) ograniczać możliwości rozwoju zabudowy na obszarach wskazanych w planie do urbanizacji;

3) degradować wartości kulturowych krajobrazu;

4) degradować wartości przyrodniczych;

5) uniemożliwiać spływy grawitacyjne wód wzdłuż głównych cieków wodnych;

6) prowadzić do powstawania zalewisk.

3. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 2P ustala się teren chroniony przed wpływami eksploatacji obejmujący szyb V, stację wentylatorów oraz rozdzielnię 6kV, dla którego w złożu wyznaczony został filar ochronny.

4. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 14MN ustala się, że przed ubieganiem się o wydanie pozwolenia na realizację obiektów kubaturowych należy sporządzić dokumentację geologiczno-inżynierską dla ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.

§ 32. 1. Na terenach objętych planem występują tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi oznaczone graficznie na rysunku planu.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się:

1) konieczność zapewnienia stałego naturalnego grawitacyjnego przepływu wód potoku Pawłówka istniejącym korytem;

2) zakaz tworzenia zbiornika bezodpływowego.

3. Na terenach objętych planem ustala się możliwość regulacji cieków oraz budowy wałów przeciwpowodziowych.

§ 33. Na terenach objętych planem nie występują tereny narażone na niebezpieczeństwo osuwania się mas ziemnych.

Rozdział 8.
Przepisy dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

§ 34. Z zastrzeżeniem lokalnych przewężeń, spowodowanych istniejącym zagospodarowaniem, ustalonych liniami rozgraniczającymi na rysunku planu ustala się szerokości pasa terenów w liniach rozgraniczających ulic oznaczonych na rysunku planu:

1) symbolem KG - 25,0 m;

2) symbolem KZ - od 20,0 m do 22,0 m;

3) symbolem KD - od 10,0 m do 20,0 m.

§ 35. Ustala się minimalną szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających ciągów pieszo-jezdnych oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KX ÷ 15KX - 6,0 m.

§ 36. 1. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

1) dostawę wody z gminnej sieci wodociągowej;

2) utrzymanie, możliwość przebudowy i rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej;

3) możliwość rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej w sposób pierścieniowy lub sięgaczowy w liniach rozgraniczających ulic.

2. W zakresie odprowadzenia ścieków, ustala się:

1) rozdzielczy system kanalizacji z odprowadzeniem ścieków bytowych na oczyszczalnię ścieków, a wód opadowych i roztopowych do cieków;

2) do czasu realizacji sieci, o której mowa w pkt 1 dopuszcza się:

a) funkcjonowanie sieci ogólnospławnej,

b) gromadzenie ścieków w szczelnych zbiornikach z okresowym wywozem ścieków na oczyszczalnię,

3) wyposażenie ulic w kanalizację deszczową.

3. W zakresie elektroenergetyki ustala się:

1) utrzymanie przebiegu istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych wraz ze strefami uciążliwości;

2) możliwość przebudowy i przełożenia linii, o których mowa w pkt 1 pod warunkiem zachowania ich tranzytowego charakteru;

3) zasilanie odbiorców z istniejącego systemu sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia oraz możliwość rozbudowy systemu w postaci sieci kablowych;

4) w terenach urbanizacji napowietrzne linie elektroenergetyczne średniego i niskiego napięcia winne być przebudowane na sieć kablową;

5) możliwość realizacji napowietrznej linii wysokiego napięcia 2 x 110 kV na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 14WS i 4RZ;

6) możliwość utrzymania i przebudowy istniejących stacji transformatorowych oraz możliwość realizacji nowych stacji SN/nn.

4. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się rozwój sieci gazowej w liniach rozgraniczających ulic i ciągów pieszo-jezdnych.

Rozdział 9.
Przepisy dotyczące stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

§ 37. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 6U, 7U, 1MN, 14 MN, 33MN, 35MN, 42MN, 44MN, 46MN, 47MN, 48MN oraz 49MN ustala się, z zastrzeżeniem ust 2, 30% stawkę, służącą do naliczania opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

2. Dla pozostałych terenów objętych planem stawki, o której mowa w ust.1 nie ustala się.

Rozdział 10.
Przepisy końcowe

§ 38. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz publikacji na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pawłowice.

§ 39. Uchwałę powierza się do wykonania Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 40. Uchwała wchodzi w życie po 30 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr Franciszek Dziendziel


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII / 88 / 2011
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 21 czerwca 2011 r.

Rysunek planu (4 załączniki graficzne: 1a, 1b, 1c,1d)


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII / 88 / 2011
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 21 czerwca 2011 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU

L.p.

Data wpływu uwagi

Oznaczenie nieruchomości,
której dotyczy uwaga

Treść uwagi

Ustalenia projektu
planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga

Rozstrzygnięcie
Rady Gminy

Uwaga uwzględniona

Uwaga nieuwzględniona

1

2

3

4

5

6

7

1

26.01.2011r.

Działki o nr
4228/310,
4229/310

Uwagi do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego przy ulicy Pszczyńskiej w sołectwie Warszowice.
Po zapoznaniu się z wyłożonym projektem planu zagospodarowania przestrzennego wnoszę o zmianę przeznaczenia terenu zieleni leśnej oznaczonego na planie symbolem 5ZL na teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową z dopuszczoną realizacją obiektów handlu, gastronomii, rzemiosła, budynków gospodarczych i garaży. Teren 5ZL obejmuje między innymi działki o numerach 4228/310 i 4229/310, których jesteśmy właścicielami. Kupując te działki naszą intencją było przeznaczyć je pod zabudowę mieszkaniową.
W postanowieniu z dnia 16.12.2009 roku w piśmie GPGM7430/1/62/2009 Pan Wójt pozytywnie zaopiniował możliwość podziału nieruchomości i wydzielenie działki (aktualnie jest to działka 4228/310) na uzupełnienie sąsiedniej nieruchomości tj. działki 4226/310. Jesteśmy właścicielami działki 4226/310 i działka ta ma status działki budowlanej. Wydaje się że przekształcenie działki 4228/310 w teren budowlany jest naturalną kolejnością.
Działka 4229/310 przylega bezpośrednio do ulicy Pszczyńskiej. Sąsiadujące z nią tereny mają status terenu przeznaczonego pod zabudowę. Na wyżej wymienionej działce znajduje się rów melioracyjny odprowadzający wodę z dreny. Po konsultacjach ze Spółką Wodną Warszowice, Referatem Ochrony Środowiska Gminy Pawłowice i Referatem Ochrony Środowiska Starostwa w Pszczynie, jest aktualnie złożony w Starostwie operat wodno-prawny z prośbą o pozwolenie na zastąpienie rowu melioracyjnego rurą biegnącą wzdłuż granicy działki. Rura ta będzie przedłużeniem istniejącej dreny.
Równolegle z tymi pracami na wyżej wymienionych działkach jest prowadzona wycinka drzew zgodnie z pozwoleniami o nr OSR.7635-00115/10 i OSR.7635-00146/10.
Biorąc pod uwagę zmiany, które zaszły na terenie 5ZL w stosunku do poprzednio obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego wydaje się że nasza prośba ma uzasadnienie.
Proszę o pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku.
Załączniki:
a) kopia mapy GPGM.7430/1/62/2009,
b) mapka orientacyjna.

Teren zieleni leśnej
oznaczony symbolem 5 ZL.

X

11.02.2011r.

Działki o nr 1067/109, 1068/109

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectw Pawłowice i Warszowice.
W trybie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 roku, Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami) wnoszę uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectw Pawłowice i Warszowice, wyłożonym do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Pawłowice obwieszczeniem z dnia 20 grudnia 2010 roku i kwestionuję ustalenia przyjęte w w/w planie dla części stanowiących moją wyłączną własność działek o nr 1067/19 i 1068/109, bezpośrednio przylegających do ul. Wyzwolenia, a polegające na przeznaczeniu ich w dalszym ciągu na tereny rolnicze RP, pomimo dokonania w planie zmiany przeznaczenia pozostałej przeważającej części w/w działek w pasie bezpośrednio przylegającym do ul. Wyzwolenia na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Podnieść należy, iż nie zgadzam się z pozostawieniem przeznaczenia niewielkiej części przedmiotowych działek w pasie bezpośrednio przylegającym do ul. Wyzwolenia (o kształcie trójkątnym) w dalszym ciągu jako tereny rolnicze, pomimo, iż odnośnie pozostałej części w/w pasa zmieniono jego przeznaczenie na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Należy zaznaczyć, iż pozostawienie niewielkiej części w/w nieruchomości w dalszym ciągu jako tereny rolnicze znacznie utrudni możliwość zagospodarowania terenu przeznaczonego w planie na zabudowę. Już sam bowiem kształt pozostawionej części rolniczej spowoduje problemy związane z usytuowaniem budynków, urządzeń oraz z ewentualnym podziałem części budowlanej.
Ponadto należy zaznaczyć, iż pozostawienie skrawka w/w nieruchomości jako terenu rolnego jest również zbędne i niecelowe dla prowadzenia na niej działalności rolniczej. Uzasadnionym byłoby przeznaczenie całego pasa w/w nieruchomości aż do granicy działki nr 1068/109 na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Mając na względzie powyższe wnoszę o dokonanie zmiany w przedstawionym do uchwalenia projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przedmiotowych działek w częściach bezpośrednio przylegających do ul. Wyzwolenia poprzez przeznaczenie ich w całości na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, aż do końca granicy działki nr 1068/109.

Teren upraw polowych oznaczony
symbolem 5 RP.

X


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII / 88 / 2011
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 21 czerwca 2011 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ O ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH.

§ 1. 1. Ustalenia zmiany planów miejscowych nakładają na Gminę Pawłowice obowiązki realizacji nowych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej.W związku z powyższym ustala się finansowanie zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy w kwocie około 1 369 110,00 zł

2. Ustala się, że źródłem finansowania inwestycji i zadań, o których mowa w ust. 1 będą:

1) środki własne gminy

2) kredyt bankowy

3) środki uzyskane z funduszy i programów rozwoju

4) emisja obligacji komunalnych

§ 2. Ustala się możliwość wykorzystania innych źródeł środków finansowych nie wymienionych w § 1 ust. 2, w tym również finansowania inwestycji ze środków prywatnych.

§ 3. Wykonanie finansowania inwestycji powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Adamczyk

Doświadczony manager i profesjonalistka z dziedziny ekonomii zdrowia, specjalizująca się w analizie biznesowej, w tym w kontroli zarządczej w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu i analizy finansowej szpitala oraz w analityce rynku farmaceutycznego i analizach refundacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »