| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/89/2011 Rady Gminy Pawłowice

z dnia 21 czerwca 2011r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Warszowice, dla obszaru działek nr 988/91, 986/91, 990/91, 992/91 km2 dod 5 w obrębie Warszowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 8, art. 20 ust. 1, art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), na wniosek Wójta Gminy Pawłowice Rada Gminy Pawłowice stwierdza zgodność przedmiotowego planu z obowiązującym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pawłowice”, które zostało uchwalone uchwałą Nr XXVII/314/2009 Rady Gminy Pawłowice z dnia 24 listopada 2009 roku, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej

Rada Gminy Pawłowice

uchwala:

zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Warszowice, dla obszaru działek nr 988/91, 986/91, 990/91, 992/91 km2 dod 5 w obrębie Warszowice

Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. 1. Plan dotyczy terenów, dla których zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/322/2009 Rady Gminy Pawłowice z dnia 24 listopada 2009 roku, przystąpiono do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Warszowice, w części obejmującej nieruchomość oznaczoną działkami nr 988/91, 986/91, 990/91, 992/91 km2 dod 5, obręb Warszowice, w granicach określonych na załączniku graficznym do tej uchwały.

2. Przedmiotem ustaleń niniejszego planu są ustalenia zgodne z zapisami studium oraz przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru objętego planem.

3. Integralną część uchwały stanowią:

1) tekst uchwały, zwany dalej „tekstem planu”;

2) załącznik graficzny nr 1 – w skali 1:1000, zwany dalej "rysunkiem planu".

4. Załącznikami do uchwały są:

1) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcia Rady Gminy Pawłowice o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu planu;

2) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcia Rady Gminy Pawłowice o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

§ 2. 1. Jeżeli w uchwale jest mowa o:

1) "działce inwestycyjnej" – należy przez to rozumieć: jedną lub zespół działek ewidencyjnych, na których będzie realizowana inwestycja.

2) "intensywności zabudowy" – należy przez to rozumieć: wskaźnik, który wyraża stosunek sumy powierzchni całkowitej kondygnacji nadziemnych budynków, do powierzchni całkowitej działki inwestycyjnej;

3) "nieprzekraczalnej linii zabudowy" – należy przez to rozumieć: liniowe oznaczenie graficzne, po wewnętrznej stronie którego dopuszcza się wznoszenie naziemnych części obiektów budowlanych;

4) "obszarze planu" – należy przez to rozumieć: wszystkie tereny objęte granicą sporządzanego planu;

5) "planie" – należy przez to rozumieć: ustalenia zawarte w tekście planu oraz na rysunku planu, stanowiącym załącznik graficzny nr 1 do tekstu planu;

6) "powierzchni pod zabudowę" – należy przez to rozumieć: wskaźnik, który wyraża stosunek powierzchni zabudowy liczony po zewnętrznym obrysie istniejących i projektowanych budynków do powierzchni całkowitej działki;

7) "przeznaczeniu terenu" – należy przez to rozumieć: funkcje zabudowy, sposoby zagospodarowania oraz rodzaje działalności dopuszczone na danym terenie;

8) "przeznaczeniu podstawowym" – należy przez to rozumieć: "przeznaczenie terenu", jakie może występować na działce inwestycyjnej i w budynkach na niej zlokalizowanych w sposób samodzielny lub niesamodzielny, przy założeniu, że jego udział będzie stanowił więcej niż 50% powierzchni terenu w ramach poszczególnych działek inwestycyjnych i powierzchni użytkowej budynków na nich zlokalizowanych, z zastrzeżeniem, o którym mowa w definicji "przeznaczenia towarzyszącego";

9) "przeznaczeniu dopuszczalnym" – należy przez to rozumieć: "przeznaczenie terenu", jakie może jedynie współwystępować z podstawowym przeznaczeniem terenu, z zastrzeżeniem: dopuszcza się lokalizowanie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów układu komunikacyjnego oraz zieleni urządzonej obejmujących 100% powierzchni działek, lecz nie więcej niż 50% powierzchni terenu, w obrębie którego zostaną zlokalizowane;

10) "rysunku planu" – należy przez to rozumieć: rysunek planu na mapie zasadniczej w skali 1:1000, stanowiący załącznik graficzny nr 1 do niniejszego tekstu planu;

11) "terenie" – należy przez to rozumieć: ograniczoną liniami rozgraniczającymi część obszaru planu o ustalonym różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

12) "uciążliwości" – należy przez to rozumieć: zjawiska o negatywnym wpływie na warunki życia mieszkańców oraz stan środowiska przyrodniczego, w tym m.in. zanieczyszczenie powietrza, wód i gleby, hałas, wibracje, promieniowanie niejonizujące, odory i inne w rozumieniu aktów wykonawczych do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.);

13) "usłudze nieuciążliwej" – należy przez to rozumieć: działalności usługowe spełniające wymogi ochrony środowiska, dla których nie jest wymagana decyzja środowiskowa, w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) z wyłączeniem inwestycji celu publicznego z zakresu łączności.

2. Pozostałe, niezdefiniowane określenia użyte w ustaleniach niniejszej uchwały należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w przepisach odrębnych.

§ 3. 1. Oznaczenia graficzne na rysunku planu, które są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego planem;

2) linia rozgraniczająca tereny;

3) nieprzekraczalna linia zabudowy;

4) U – teren zabudowy usługowej;

5) R – teren rolniczy;

6) KDD – teren dróg publicznych klasy dojazdowej.

2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu o charakterze informacyjnym:

1) złoże Warszowice – Pawłowice Północ (cały obszar mpzp);

2) czwartorzędowy UPWP QII – Rejon Małej Wisły (cały obszar mpzp);

3) Główny Zbiornik Wód Podziemnych Rybnik nr 345 (cały obszar mpzp);

Rozdział 2.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

§ 4. 1. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów:

1) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: U ustala się:

a) przeznaczenie podstawowe: usługi nieuciążliwe w zakresie - usługi hotelarskie oraz wszystkie inne usługi świadczone turystom lub odwiedzającym, w tym: usługi gastronomii, handlu, rozrywki, itp;

b) przeznaczenie dopuszczalne:

- lokale mieszkalne;

- budynki gospodarcze;

- obiekty małej architektury;

- dojazdy, miejsca postojowe i garaże przewidziane do obsługi terenu: U;

- infrastruktura techniczna, w tym inwestycje celu publicznego z zakresu łączności;

- zieleń urządzona;

2) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem R ustala się:

a) przeznaczenie podstawowe: uprawy polowe;

b) przeznaczenie towarzyszące: sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

3) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDD ustala się:

a) przeznaczenie podstawowe: drogi publiczne klasy dojazdowej;

b) przeznaczenie towarzyszące:

- sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

- ścieżki dla rowerów;

- obiekty małej architektury;

- zieleń urządzona.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) wysokość zabudowy określona w ustaleniach szczegółowych nie dotyczy infrastruktury technicznej oraz inwestycji celu publicznego z zakresu łączności;

2) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem U ustala się:

a) dopuszcza się wysunięcie przed ustaloną w planie linię zabudowy:

- schodów zewnętrznych, podjazdów, balkonów, gzymsów, zadaszeń wejść, elementów odwodnienia dachów i okapów wykraczających na odległość maksymalnie: 1 m;

- urządzeń dla niepełnosprawnych na odległość wynikającą z przepisów odrębnych, tj. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami);

b) maksymalna wysokość zabudowy: 14,5 m;

c) maksymalna intensywność zabudowy: 1;

d) maksymalna powierzchnia pod zabudowę: 50%;

e) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 15%;

f) stosowanie dachów o dowolnym wyrazie architektonicznym;

g) zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki elewacji i ogrodzeń;

h) zharmonizowanie kolorystyki elewacji i materiałów wykończeniowych poszczególnych budynków zlokalizowanych na tych samych działkach inwestycyjnych;

i) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych;

j) zakaz lokalizowania reklam:

- wyższych niż: 12 m, licząc od powierzchni terenu do ich najwyższego punktu;

- w odległości mniejszej niż 50 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi krajowej nr 81, zlokalizowanej poza obszarem planu;

k) zjazdy do działek inwestycyjnych dla terenu U z drogi dojazdowej (obsługującej) zlokalizowanej przy zachodniej granicy tego terenu;

3) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem R ustala się:

a) zakaz zabudowy;

b) zakaz lokalizowania reklam;

4) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDD ustala się:

a) zakaz lokalizowania reklam;

b) powiązanie z drogą krajową wyłącznie z możliwością wykonywania relacji prawoskrętnych, bez możliwości przejazdu poprzecznego.

3. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) obowiązek utrzymania standardów emisyjnych przez nowe obiekty budowlane, zgodnie z aktami wykonawczymi do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.);

2) zakaz lokalizowania inwestycji, których działalność może powodować przekroczenie dopuszczalnych norm poza działkę inwestycyjną, do której inwestor posiada tytuł prawny, określonych w aktach wykonawczych do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) z dopuszczeniem lokalizowania inwestycji celu publicznego z zakresu łączności;

4. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1) na obszarze planu nie występują ani nie wyznacza się obiektów chronionych z zakresu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr 162., poz. 1568 z późn. zm.).

5. Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1) na obszarze planu nie wyznacza się terenów przestrzeni publicznych zgodnych z art. 15 ust. 2, pkt 5) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).

6. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów:

1) równoważny poziom dźwięku nie powinien przekraczać dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku, określonego w przepisach odrębnych z zakresu ochrony środowiska (tj. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826) jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej;

2) obszar planu w całości znajduje się w zasięgu czwartorzędowego Użytkowego Poziomu Wód Podziemnych (UPWP QII – Rejon Małej Wisły);

3) obszar planu miejscowego znajduje się na terenie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych – Nr 345 (zbiornik Rybnik) – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych, Dz. U. Nr 126, poz. 878)

4) obszar planu w całości znajduje się w zasięgu występowania złoża węgla kamiennego Warszowice – Pawłowice Północ;

5) na obszarze planu nie występują tereny górnicze zgodne z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r., Nr 228, poz. 1947 z późn. zm.);

6) na obszarze planu nie występują tereny zagrożone powodzią zgodne z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r., Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.);

7) na obszarze planu nie występują tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych zgodne z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.);

8) na obszarze planu nie występują obiekty związanych z Obroną Cywilną zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 1988 r., Nr 30, poz. 207, z późn. zm.).

7. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:

1) minimalna wielkość nowo wydzielonych działek pod zabudowę: 2000 m2 ;

2) minimalna szerokość frontów nowo wydzielonych działek pod zabudowę: 25 m;

3) kąt położenia granicy działki pod zabudowę w stosunku do pasa drogowego: 800 ÷ 1000 ;

4) możliwość wydzielania działek o mniejszych wielkościach niż określone w ustaleniach szczegółowych, w sytuacji kiedy:

a) wydzielone działki zostaną przeznaczone na powiększenie działek sąsiednich (poprzez ich scalenie), z zastrzeżeniem: działki uzyskane w wyniku tego podziału i nie przewidziane na powiększenie działek sąsiednich muszą spełniać warunki minimalnych wielkości określonych w ustaleniach szczegółowych;

b) wydzielone działki zostaną przeznaczone pod teren komunikacji lub infrastruktury technicznej;

5) na obszarze niniejszego planu nie ustala się granic obszarów wymagających scalenia i podziału nieruchomości zgodnych z art. 15 ust. 3, pkt 1) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).

8. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) w zakresie bilansu miejsc postojowych ustala się:

a) minimalnie: 30 miejsc postojowych na 100 miejsc konsumpcyjnych w usługach gastronomii;

b) minimalnie: 30 miejsc postojowych na 100 łóżek w hotelach, motelach;

c) minimalnie: 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 35 m2 powierzchni użytkowej usług pozostałych, lecz nie mniej niż 2 miejsca postojowe;

d) wszystkie miejsca postojowe oraz place manewrowe przewidziane do obsługi zabudowy należy lokalizować w ramach działek inwestycyjnych, na których te budynki są usytuowane lub na działce albo jej części położonej w bezpośrednim sąsiedztwie, do której inwestor posiada tytuł prawny;

2) w zakresie lokalizowania oraz przebudowy sieci infrastruktury technicznej ustala się:

a) możliwość lokalizowania wszelkich sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

b) podczas prac inwestycyjnych nakazuje się uwzględnienie stref technicznych, eksploatacyjnych itp. od sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

c) dopuszcza się przebudowę sieci kolidujących z istniejącym i planowanym przeznaczeniem terenów;

3) w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

a) zaopatrzenie w wodę z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej;

4) w zakresie odprowadzania ścieków bytowych i przemysłowych ustala się:

a) zakaz odprowadzania ścieków powstałych na obszarze planu do wód powierzchniowych, rowów melioracyjnych oraz wprost do gruntu;

b) możliwość odprowadzania ścieków z budynków do szczelnych atestowanych zbiorników bezodpływowych, opróżnianych za pośrednictwem wyspecjalizowanych służb, posiadających stosowne zezwolenia od właściwych organów administracji, do czasu budowy kanalizacji sanitarnej;

c) w wypadku pojawienia się możliwości podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej, zbiorniki powinny ulec likwidacji;

d) zakaz stosowania indywidualnych oczyszczalni ścieków;

5) w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych ustala się:

a) obowiązek utwardzania i skanalizowania terenów o powierzchni pow. 0,1 ha, na których może dojść do zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi i chemicznymi;

b) obowiązek neutralizowania substancji ropopochodnych i chemicznych na terenach własnych inwestorów, przed ich wprowadzeniem do kanalizacji;

c) zagospodarowanie wód opadowych na terenach własnych inwestorów lub odprowadzanie ich z działek w trawnikach przez system rozsączający lub odprowadzenie do wód powierzchniowych oraz rowów melioracyjnych, do czasu budowy kanalizacji;

6) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

a) budowę stacji transformatorowych oraz sieci rozdzielczej średniego i niskiego napięcia, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby;

b) realizację zasilania w średnie i niskie napięcie liniami napowietrznymi lub kablami podziemnymi;;

7) w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:

a) zakazuje się lokalizowania ogrodzeń w odległości mniejszej niż: 0,5 m od gazociągu;

b) nakazuje się lokalizowanie szafek gazowych w linii ogrodzenia, otwieranych na zewnątrz lub miejscu uzgodnionym z zarządcami sieci gazowej;

c) możliwość stosowania indywidualnych zbiorników gazowych do celów bytowych i gospodarczych, w przypadku braku możliwości podłączania do sieci gazowej;

8) w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się:

a) indywidualne i zbiorowe zaopatrzenie w energię cieplną;

b) stosowanie proekologicznych wysokosprawnych źródeł energii cieplnej, charakteryzujących się brakiem lub niską emisją substancji do powietrza;

9) w zakresie obsługi telekomunikacji ustala się:

a) możliwość świadczenia usług telekomunikacyjnych przez wszystkich uprawnionych operatorów;

10) w zakresie gospodarki odpadami ustala się:

a) gospodarowanie odpadami zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r., Nr 39, poz. 251 z późn. zm.), ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r., Nr 236, poz. 2008) oraz gminnymi regulaminami.

9. Ustalenia dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania:

1) możliwość lokalizowania zabudowy tymczasowej o funkcji zgodnej z planowanym przeznaczeniem terenu.

10. Ustalenia dotyczące stawek procentowych stanowiących podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1) ustala się 30% stawkę służącą naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości.

Rozdział 3.
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Pawłowice.

§ 7. W granicy obszaru objętego planem traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Warszowice zatwierdzony uchwałą Nr XXIV/340/2005 Rady Gminy Pawłowice z dnia 15 kwietnia 2005 r.

Przewodniczący Rady


mgr Franciszek Dziendziel


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII / 89 / 2011
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 21 czerwca 2011 r.

w sprawie: sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Warszowice, dla obszaru działek nr 988/91, 986/91, 990/91, 992/91 km2 dod 5

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zielona Linia

Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »