| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Woźniki; Zarządu Powiatu w Lublińcu

z dnia 29 czerwca 2011r.

o współpracy przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie projektu na budowę chodnika i kanalizacji deszczowej wraz z remontem drogi przy ul. Lompy w Psarach (d.p. S 2342)"

Na podstawie Porozumienia z dnia 23 lutego 2011 r. zawartego na okoliczność przekazania - przejęcia zarządu nad drogami powiatowymi ustala się między stronami następujące warunki przygotowania, realizacji oraz finansowania zadania „Opracowanie projektu na budowę chodnika i kanalizacji deszczowej wraz z remontem drogi przy ul. Lompy w Psarach (d.p. S 2342) .”, zwanego dalej „zadaniem”.

§ 2.

1. Prowadzenie zadania, o którym mowa w § 1, powierza się „Burmistrzowi”.

2. „Burmistrz” zobowiązuje się przygotować niezbędną dokumentację techniczną realizacji zadania wraz z załatwieniem spraw formalnoprawnych oraz zobowiązuje się przeprowadzić przetarg na wykonanie zadania, o którym mowa w § 1.

3. „Zarząd Powiatu” zastrzega sobie możliwość wglądu w dokumentację przetargową na realizację zadań przez swoich przedstawicieli w osobach: Naczelnika Wydziału Komunikacji, Drogownictwa i Transportu Starostwa Powiatowego w Lublińcu lub wyznaczonego Inspektora Nadzoru.

§ 3.

Umowę z wykonawcą zadania zobowiązany jest podpisać „Burmistrz”.

§ 4.

Nadzór techniczny nad realizacją zadania prowadzić będzie „Burmistrz”, przy udziale upoważnionych przedstawicieli „Zarządu Powiatu”.

§ 5.

„Zarząd Powiatu” przekaże Gminie Woźniki kwotę 43 050,00 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące pięćdziesiąt złotych 00/100) w formie dotacji na dofinansowanie zadania wymienionego w § 1, na konto nr BS Myszków O/Woźniki 37827910230200013020020001. Dotacja zostanie przekazana według następującej klasyfikacji budżetowej: dział 600 rozdział 60014 § 6610.

§ 6.

1. Kwota wskazana w § 5 zostanie przekazana na konto Urzędu Miejskiego Woźniki, w terminie do dnia 20 listopada 2011 roku.

2. Na wniosek „Burmistrza”, dopuszcza się możliwość wcześniejszego przekazania środków wymienionych w § 5.

§ 7.

1. Zadanie zostanie zakończone i rozliczone przez „Burmistrza” do 30 listopada 2011 r., a rozliczenie zadania będzie jednocześnie rozliczeniem dotacji otrzymanej w drodze porozumienia z dnia 20 maja 2011 r. od Gminy Woźniki.

2. Środki nie wykorzystane podlegają zwrotowi na rachunek Powiatu Lublinieckiego, nie później niż do 10 grudnia 2011 r.

3. W przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z porozumieniem bądź pobranych w nadmiernej wysokości Starosta Lubliniecki podejmie decyzję o kwocie zwrotu dotacji wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia stwierdzenia przedmiotowych okoliczności.

4. We wszystkich czynnościach odbiorczych „Burmistrz” zapewni udział przedstawicieli „Zarządu Powiatu” w osobach: Naczelnika Wydziału Budownictwa i Architektury oraz Naczelnika Wydziału Komunikacji, Drogownictwa i Transportu Starostwa Powiatowego w Lublińcu.

§ 8.

Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 9.

Porozumienie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Starosta


mgr inż Joachim Smyła


Wicestarosta


mgr Tadeusz Konina

Burmistrz


Alojzy Cichowski

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

e-agropodatki.pl

Pierwszy w Polsce podatkowy serwis informacyjny dla rolników indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »