| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/85/11 Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 30 czerwca 2011r.

w sprawie zmiany uchwały własnej Nr VIII/63/07 z dnia 26 kwietnia 2007 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 72 ust. 1, art. 91b i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) – Rada Miejska Cieszyna postanawia:

§ 1. Zmienić uchwałę nr VIII/63/07 z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej w ten sposób, że treść § 1 pkt 1 ust. 2 uchwały zastępuje się następująco: „2. Ustala się „Regulamin przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Cieszyn” stanowiący załącznik do uchwały.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna


mgr Bolesław Zemła


Załącznik do Uchwały Nr IX/85/11
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 30 czerwca 2011 r.

REGULAMIN

przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Cieszyn

Podstawa prawna: art. 72 ust. 1 i ust. 4 oraz art. 91b ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).

§ 1. 1. Warunkiem ubiegania się o pomoc zdrowotną jest zatrudnienie na stanowisku nauczyciela w jednostkach oświatowych Gminy Cieszyn w wymiarze nie niższym niż połowa wymiaru zajęć.

2. Warunek uważa się za spełniony także w przypadku nauczyciela, z którym rozwiązano stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne w czasie gdy był zatrudniony w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Cieszyn.

§ 2. 1. Pomoc zdrowotna przyznawana jest osobom uprawnionym, o których mowa w § 1 w związku z:

1) przewlekłą lub ciężką chorobą,

2) chorobą zawodową,

3) leczeniem szpitalnym,

4) leczeniem specjalistycznym,

oraz poniesionymi z powyższych tytułów wydatkami na zakup leków, sprzętu rehabilitacyjnego itp.

2. Warunkiem przyznania pomocy zdrowotnej jest posiadanie w okresie trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, dochodu w przeliczeniu na 1 osobę w rodzinie nauczyciela nie przekraczającego minimalnego wynagrodzenia za pracę, publikowanego w Dzienniku Ustaw, które stanowi kryterium dochodowe a w przypadku osób samotnie gospodarujących w wysokości nie przekraczającej 150% ww. wynagrodzenia.

§ 3. 1. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie bezzwrotnej zapomogi pieniężnej na pisemny wniosek nauczyciela.

2. Wnioski składa się w Zespole Obsługi Jednostek Oświatowych w Cieszynie przy ul. Ratuszowej 1.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 należy dołączyć:

1) oświadczenie o dochodach brutto z trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, przypadających na jednego członka w rodzinie nauczyciela,

2) aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia nauczyciela lub dokument poświadczający pobyt w szpitalu w okresie do 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku,

3) dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków z tytułu leczenia, zakupu leków itp.

4. Zapomoga zdrowotna może być udzielona nie częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym.

§ 4. 1. Przy rozpatrywaniu wniosków brana jest pod uwagę wysokość kosztów poniesionych przez nauczyciela w związku z leczeniem oraz jego sytuacja materialna.

2. Wysokość przyznanej zapomogi zdrowotnej uzależniona jest od:

1) sytuacji materialnej nauczyciela na podstawie wysokości dochodu przypadającego na 1 osobę w rodzinie nauczyciela – wtedy zapomoga przyznawana jest zgodnie z poniższymi progami dochodowymi:

Dochód na członka rodziny

Wysokość zapomogi zdrowotnej

powyżej 90% do 100% kryterium dochodowego

400 zł

powyżej 80% do 90% kryterium dochodowego

500 zł

powyżej 70% do 80% kryterium dochodowego

600 zł

powyżej 60% do 70% kryterium dochodowego

700 zł

do 60% kryterium dochodowego

800 zł

2) wysokości udokumentowanych, poniesionych przez nauczyciela wydatków związanych z leczeniem, zakupem leków itp. W przypadku udokumentowania przez nauczyciela poniesienia wydatków przewyższających kwotę zapomogi wynikającej z tabeli w pkt 1), jej wysokość zostanie podwyższona proporcjonalnie do poniesionych wydatków, jednak nie więcej niż o 50% kwoty zapomogi wynikającej z tabeli w pkt 1).

§ 5. Zapomoga zdrowotna wypłacana jest w kasie Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Cieszynie w godzinach urzędowania lub przelewem na rachunek bankowy Wnioskodawcy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Strict Minds Communication

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »