| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/186/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 6 lipca 2011r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gliwice

Na podstawie art.14 ust. 5 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Gliwicach

uchwala:

§ 1.

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:

1) przedszkolu - należy przez to rozumieć także oddziały przedszkolne w szkole podstawowej;

2) rodzicach - należy przez to rozumieć również opiekunów prawnych;

3) minimalnym wynagrodzeniu za pracę - należy przez to rozumieć aktualnie obowiązujące minimalne wynagrodzenie o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r., Nr 200 poz. 1679 z późn. zm.);

4) zasiłku rodzinnym i pielęgnacyjnym - należy przez to rozumieć świadczenia określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz .U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992 z póżn zm.).

§ 2.

1. Przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gliwice zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.

2. Godziny o których mowa w ust.1 określa statut przedszkola.

§ 3.

1. Rodzice ponoszą odpłatność za każdą rozpoczętą godzinę nauczania, wychowania i opieki nad dzieckiem przekraczającą wymiar godzin określony w § 2 ust. 1 w wysokości 0,3% minimalnego wynagrodzenia za pracę za 1 i 2 godzinę oraz 0,1% za każdą kolejną.

2. Liczbę godzin nauczania, wychowania i opieki sprawowanej przez przedszkole określa umowa cywilnoprawna zawarta między dyrektorem przedszkola a rodzicami.

§ 4.

1. Opłata o której mowa w § 3 ust 1 jest ustalana miesięcznie, a jej wysokość podlega zaokrągleniu do pełnych złotych zgodnie z zasadami obowiązującymi w rachunkowości.

2. Opłata o której mowa w § 3 ust.1 nie obejmuje zajęć dodatkowych organizowanych przez przedszkole na zlecenie rodziców.

§ 5.

Obniża się wysokość opłaty, o której mowa w § 3 ust. 1 o 50 % w przypadku gdy z usług przedszkola prowadzonego przez Miasto Gliwice korzysta drugie i każde kolejne dziecko.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice oraz dyrektorom przedszkoli.

§ 7.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gliwicach


Zbigniew Wygoda

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wyrwa

Doradca podatkowy nr 12653

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »