| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/43/11 Rady Gminy Marklowice

z dnia 30 czerwca 2011r.

w sprawie opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Marklowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 14 ust. 5 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. z 2004 r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. z 2010 r. Dz. U. Nr 17, poz. 95) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. z 2010 r., Dz. U. Nr 234, poz. 1536)

Rada Gminy Marklowice uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przedszkole publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Marklowice, realizuje bezpłatnie program wychowania przedszkolnego uwzględniający podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw oświaty w wymiarze 5 godzin dziennie oraz naukę religii.

2. Dziecko, które nie uczestniczy w nauce religii ma, w tym czasie, zapewnioną bezpłatną opiekę.

§ 2.

1. Opłata za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar wskazany w § 1 wynosi 1,20 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć dydaktycznych, opiekuńczych lub wychowawczych.

2. Opłata ustalana jest miesięcznie jako iloczyn liczby godzin zajęć i stawki wskazanej w ust. 1.

3. Szczegółowy zakres świadczeń realizowanych przez przedszkole, w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy przedszkolem, a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marklowice i Dyrektorowi przedszkola.


§ 4.

Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/215/09 z dnia 22 grudnia 2009 r. ze zmianami w sprawie opłat za usługi przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Marklowice (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 22 lutego 2010 r. Nr 30, poz. 423).

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązywania od 1 września 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy Marklowice


inż. Andrzej Brychcy

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zielona Linia

Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »