| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr PR.0007.147.2011 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA

z dnia 29 czerwca 2011r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Ruda Śląska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 17, poz. 95)

Rada Miasta Ruda Śląska uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjąć „Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Ruda Śląska”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała nr 237/XV/2007 Rady Miasta w Rudzie Śląskiej z dnia 30.08.2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Ruda Śląska i zmieniające ją uchwały nr 948/L/2009 z dnia 29.10.2009 r. i nr 1086/LXI/2010 z dnia 13.05.2010r. Rady Miasta Ruda Śląska.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr PR.0007.147.2011
RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA
z dnia 29 czerwca 2011 r.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Ruda Śląska, zwany dalej „Regulaminem”, określa:

1)sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w art. 90 d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r., nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);

2)formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów;

3)tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego;

4)tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego.

Rozdział 2.
Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego oraz jego formy

§ 2. 1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 miesięczna wysokość stypendium szkolnego nie może być wyższa niż:

1)160 % kwoty zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), gdy miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia przekracza 200 zł,

2)180 % kwoty zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), gdy miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza lub jest równa 200 zł.

2. W przypadku występowania w rodzinie bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, wielodzietności, braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizmu, narkomanii, rodziny niepełnej, zaistnienia zdarzenia losowego miesięczna wysokość stypendium szkolnego może zostać powiększona o 20% kwoty zasiłku rodzinnego, o której mowa w ust. 1 powyżej.

§ 3. 1. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

1)pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności:

a) zakupu podręczników, lektur, encyklopedii, atlasów, tablic matematycznych, innych książek pomocnych w realizacji procesu dydaktycznego,

b) zakupu pomocy dydaktycznych, w tym sprzętu komputerowego, oprogramowania edukacyjnego,

c) zakupu przyborów szkolnych, w tym: zeszytów, bloków rysunkowych, długopisów, piórników, plecaków, tornistrów,

d) zakupu stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego, w tym dresów sportowych (bluza sportowa, spodnie sportowe), spodenek gimnastycznych lub getrów, koszulek gimnastycznych, a także obuwia sportowego,

e) zakupu stroju kąpielowego, czepka, klapek na basen, okularów pływackich,

f) zakupu przyborów do nauki zawodu, stroju ochronnego na praktyki,

g) zakupu innych artykułów niezbędnych do nauki w poszczególnych rodzajach i typach szkół oraz związanych ze specyfiką szkoły,

h) zakupu mebli: biurka, krzesła do biurka, lampy biurowej,

i) abonamentu internetowego.

2)całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, rozwijających wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, udziału w zajęciach językowych, komputerowych, artystycznych, sportowych oraz innych płatnych zajęciach edukacyjnych, udziału w wycieczkach lub obozach o charakterze edukacyjnym, „zielonej szkole” oraz zbiorowych, organizowanych przez szkołę, wyjściach do kina, teatru, innych instytucji.

2. Uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów stypendium szkolne może być udzielone w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym w szczególności:

a) pokrycia kosztów zakwaterowania w internacie, bursie, domu studenta, kwaterach prywatnych;

b) pokrycia kosztów dojazdu do szkoły środkami komunikacji zbiorowej;

3. Uczniowie, o których mowa w ust. 2, otrzymujący jednocześnie środki na pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, mogą otrzymać stypendium szkolne w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania do wysokości różnicy pomiędzy kwotą rzeczywistych kosztów a kwotą wypłaconą na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

4. Pomoc rzeczowa, o której mowa w ust. 1 pkt 1 powyżej jest realizowana poprzez refundację wydatków z następującymi ograniczeniami:

a) sprzęt komputerowy, oprogramowanie edukacyjne o wartości powyżej 200 zł za 1 sztukę raz na 3 lata,

b) abonament internetowy do 50 zł miesięcznie,

c) dres sportowy (bluza sportowa, spodnie sportowe) po 1 sztuce na semestr – do 120 zł za komplet,

d) spodenki gimnastyczne lub getry, koszulka gimnastyczna po 1 sztuce na semestr – do 100 zł za komplet,

e) obuwie sportowe po 2 pary na semestr - do 70 zł za parę,

f) strój kąpielowy, czepek, klapki na basen, okulary pływackie po 1 sztuce w roku szkolnym jeżeli uczeń w ramach zajęć szkolnych uczęszcza na basen,

g) przybory do nauki zawodu, strój ochronny na praktyki po 1 sztuce w roku szkolnym,

h) inne artykuły niezbędne do nauki w poszczególnych rodzajach i typach szkół oraz związane ze specyfiką szkoły,

i) meble: biurka, krzesła do biurka, lampa biurowa powyżej 200 zł za sztukę raz na 3 lata.

5. Refundacji nie podlegają wydatki na wynagrodzenia za usługi montażowe, serwisowe oraz podobne. Ponadto w ramach pomocy rzeczowej refundacji nie podlegają wydatki o charakterze nieedukacynym w szczególności wydatki na: czapki, kurtki, swetry, bluzki, rajstopy, skarpety, bieliznę osobistą, strój na studniówkę, strój pierwszokomunijny, obuwie i odzież codziennego użytku a także wydatki na ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków, komitet rodzicielski, jak również obozy, wycieczki i zimowiska rekreacyjne, kolonie i półkolonie, śpiwory, namioty, regały na książki, stojaki na płyty, wkładki ortopedyczne, sprzęt rehabilitacyjny.

Rozdział 3.
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

§ 4. Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego dla ucznia jest złożenie wniosku o przyznanie stypendium. Pomocniczy wzór wniosku określa załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 5. 1. Stypendium szkolne udzielone w formie określonej w § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu realizowane jest poprzez refundację poniesionych przez rodziców, opiekunów prawnych lub pełnoletniego ucznia wydatków, po przedłożeniu dowodów potwierdzających poniesione wydatki, w szczególności umów sprzedaży, imiennych: faktur, rachunków, dowodów zapłaty, biletów miesięcznych oraz zaświadczeń ze szkoły.

2. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności: marnotrawienia pomocy, wydatkowania otrzymanych środków na cele niezgodne z przeznaczeniem, stypendium szkolne w formie określonej w § 3 ust. 1 pkt 1 może być realizowane poprzez wydanie talonu umożliwiającego nabycie rzeczy wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 1 lit. od a) do h) Regulaminu albo dokonanie ich zakupu i przekazanie Wnioskodawcy. Zakupu dokonuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W przypadkach, w których charakter kupowanej rzeczy tego wymaga zakup dokonywany jest po uzgodnieniu z rodzicami, opiekunami prawnymi lub pełnoletnim uczniem.

3. Stypendium szkolne w formie określonej w § 3 ust. 1 pkt 2 Regulaminu, na wniosek rodziców, opiekunów prawnych, pełnoletniego ucznia lub szkoły może być realizowane poprzez przekazanie środków na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego zajęcia lub organizatora wyjazdu, po przedłożeniu przez rodziców, opiekunów prawnych lub pełnoletniego ucznia dowodu wysokości odpłatności za zajęcia lub udział w wyjeździe oraz pisemnego zaświadczenia potwierdzającego udziałw zajęciach bądź uczestnictwo w wyjeździe.

4. Stypendium szkolne w formie określonej w § 3 ust. 2 lit. a) Regulaminu, na wniosek rodziców, opiekunów prawnych, pełnoletniego ucznia lub szkoły może być realizowane poprzez przekazanie środków na rachunek bankowy podmiotu zapewniającego zakwaterowanie.

5. Wydatki, o których mowa w ust. 1 są refundowane do kwoty faktycznie poniesionej, jednak nie wyższej od kwoty przyznanego stypendium, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej.

6. W przypadku gdy złożone dowody poniesienia wydatków opiewają na kwotę wyższą niż miesięczna wysokość przyznanego stypendium, mogą one być uwzględnione jako dowody poniesienia wydatków w kolejnych miesiącach, na które stypendium przyznano, zgodnie z wydaną decyzją. Zasada ta dotyczy części wydatków przewyższającej miesięczną wysokość stypendium.

Rozdział 4.
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego

§ 6. 1. Warunkiem ubiegania się o przyznanie zasiłku szkolnego dla ucznia jest złożenie wniosku o przyznanie zasiłku. Pomocniczy wzór określa załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.

2. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym i jest realizowany poprzez refundację poniesionych przez rodziców, opiekunów prawnych albo pełnoletniego ucznia wydatków, po przedłożeniu dowodów wykazujących poniesienie tych wydatków.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 7. Wzory, o których mowa w niniejszym Regulaminie mają charakter jedynie pomocniczy, służący ułatwieniu dla Wnioskodawców i Stron postępowań i nie stanowią normatywnych wzorów, od przestrzegania których uzależnione jest przyznanie prawa do świadczeń.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr PR.0007.147.2011
RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA
z dnia 29 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.PDF

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr PR.0007.147.2011
RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA
z dnia 29 czerwca 2011 r.
Zalacznik2.PDF

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska


Jarosław Wieszołek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Pietrusiński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »