| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 145/XI/2011 Rady Miasta Rybnika

z dnia 29 czerwca 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały nr 499/XXXVI/2009 Rady Miasta Rybnika z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych założonych przez Miasto w zakresie dotyczącym nauczycieli, do których stosuje się przepisy Karty Nauczyciela

Or-0150/00116/11

2011/051253

Uchwała Nr 145/XI/2011
Rady Miasta Rybnika

z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr 499/XXXVI/2009 Rady Miasta Rybnika z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych założonych przez Miasto w zakresie dotyczącym nauczycieli, do których stosuje się przepisy Karty Nauczyciela.

Działając na podstawie:

- art. 30 ust. 6 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. 2006, nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami)

- art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2001, nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

na wniosek Prezydenta Miasta Rybnika po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu oraz w uzgodnieniu z organizacjami związkowymi działającymi w jednostkach oświatowych Miasta Rybnika

RADA MIASTA RYBNIKA
uchwala:

§ 1. W Regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały nr 499/XXXVI/2009 Rady Miasta Rybnika z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie jak w tytule wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

"1 Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jako składnika wynagrodzenia miesięcznego jest :

1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

a w szczególności :

- uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.,

- umiejętności rozwiązywania problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,

- pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki.

2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności :

- pełnienie funkcji społecznych,

- pełnienie funkcji społecznego inspektora pracy oraz inspektora bhp w placówkach oświatowych,

- systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków,

- podnoszenie umiejętności zawodowych,

- wzbogacanie własnego warsztatu pracy,

- dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych,

- prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej w tym pedagogicznej,

- rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,

- przestrzeganie dyscypliny pracy,

- realizacja programów finansowanych ze środków zewnętrznych.

3) wprowadzanie innowacji pedagogicznych poprawiających jakość kształcenia uczniów.

4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust.2 pkt 2 ustawy,

a w szczególności :

- udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,

- udział w komisjach przedmiotowych i innych,

- opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,

- prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,

- aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.

2. Dodatek motywacyjny dla dyrektorów przyznawany jest za wypełnienie wymogów jak w ust. 1,

a także za:

- skuteczne zarządzanie szkołą zapewniające ciągły rozwój i doskonalenie jakości jej pracy, przy wykazywaniu szczególnej dbałości o stan techniczno-porządkowy obiektów oraz wskaźników budżetowych,

- właściwą współpracę z organem prowadzącym szkołę,

- rzetelne realizowanie podstawowych funkcji szkoły, kształtowanie moralnych postaw młodzieży,

- zaangażowanie i uzyskiwane wyniki pracy,

- prawidłowe funkcjonowanie audytu energetycznego w placówce,

- pozyskiwanie środków pozabudżetowych,

- promocję szkoły na zewnątrz,

- realizację programów finansowanych ze środków zewnętrznych.

3. Dodatek motywacyjny w ramach regulaminu przyznaje się na okresy od 1 stycznia do 31 sierpnia i od 1 września do 31 grudnia w wysokości nie wyższej niż 20 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego z najwyższym poziomem wykształcenia.

4. W przypadku realizacji programów finansowanych ze środków zewnętrznych dodatek motywacyjny może być zwiększony do wysokości nie wyższej niż 90% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego z najwyższym poziomem wykształcenia.

5. Wysokość dodatku motywacyjnego na podstawie niniejszych zasad dla nauczycieli ustala dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii przedstawicieli związków zawodowych działających na terenie szkoły.

6. O wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół decyduje Prezydent Miasta.

7. Dodatek motywacyjny przyznawany jest z uwzględnieniem ust. 1 i 5 oraz nie przysługuje za okres pobierania zasiłku chorobowego."

2. § 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół, zespołów szkół oraz dyrektorów zespołów szkolno-przedszkolnych z wyłączeniem szkół opisanych w ust. 2 oblicza się wg poniższego wzoru:

Dk=D+((śl-ol)x50zł)

gdzie

Dk - to dodatek funkcyjny przysługujący dyrektorowi szkoły, nie większy jednak niż dodatek D wynikający z tabeli

D – to dodatek wynikający z tabeli określonej w poniższej tabeli:

DYREKTOR SZKOŁY, ZESPOŁU SZKÓŁ I ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

Ilość oddziałów

Wysokość dodatku

do 9 oddziałów

1100

od 10 do 14 oddziałów

1200

od 15 do 19 oddziałów

1300

od 20 do 24 oddziałów

1400

od 25 do 29 oddziałów

1500

od 30 oddziałów

1600

Zwiększenie dodatku za prowadzenie zespołu szkół i zespołu szkolno-przedszkolnego

200

śl – średnie napełnienie oddziału w danej szkole, określone przez stosunek liczby uczniów do liczby oddziałów w danej szkole

ol –optymalna liczba uczniów w oddziale dla danego typu szkoły określona w zarządzeniu Prezydenta Miasta

2. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkole opisanej w poniższej tabeli albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły, przysługuje miesięczny dodatek funkcyjny w wysokości w niej określonej:

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Ilość oddziałów

Wysokość dodatku

do 3 oddziałów

750

od 4 do 5 oddziałów

850

powyżej 5 oddziałów

950

DYREKTOR POZOSTAŁYCH PLACÓWEK

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

950

Placówki wychowania pozaszkolnego

1050

Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej i Centrum Kształcenia Praktycznego

1500

INNE STANOWISKA KIEROWNICZE

Kierownik warsztatu szkolnego

450

Z-ca Kierownika warsztatu szkolnego

350

WICEDYREKTORZY

Rodzaj placówki

Wysokość dodatku

przedszkola

400

szkoły podstawowe i gimnazja

500

szkoły ponadgimnazjalne (zespoły szkół, zespoły szkolno - przedszkolne)

600

Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej, placówki wychowania pozaszkolnego, Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej i Centrum Kształcenia Praktycznego

400

3. Dodatek funkcyjny, o którym mowa w ust.1 i 2 może ulec zwiększeniu o 25 % z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań.

4. Dodatek funkcyjny, o którym mowa w ust. 1 i 2 przysługuje nauczycielom i wicedyrektorom, których wyznaczono do pełnienia obowiązków w zastępstwie dyrektora w sytuacji opisanej w art. 39 ust. 7 ustawy o systemie oświaty.

5. Wysokość dodatku funkcyjnego z tytułu powierzenia wychowawstwa oblicza się w następujący sposób:

a) w przedszkolu w wysokości - 3 zł x liczba dzieci w oddziale,

b) w szkole podstawowej w wysokości - 4 zł x liczba uczniów w oddziale,

c) w gimnazjum w wysokości – 4,50 zł x liczba uczniów w oddziale,

d) w szkole ponadgimnazjalnej w wysokości - 3 zł x liczba uczniów w oddziale.

6. Ze względu na specyfikę działania oddziału dodatek określony w ust. 5 podlega korekcie o następujące wagi:

a) w oddziale integracyjnym – x 1,2

b) w oddziale dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim – x 1,5

c) w oddziale dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i niepełnosprawnościami sprzężonymi – x 1,7

d) w oddziale dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym – x 2,4

e) w oddziale dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim – x 3

f) w oddziale dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i niepełnosprawnościami sprzężonymi – x 4

g) w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem – x 6

7. Dodatek określony w ust. 5 przyznaje się jednej osobie w oddziale.

8. Dodatek określony w ust. 5 przysługuje do końca roku szkolnego, również w oddziałach maturalnych.

9. Dodatek funkcyjny określony w ust. 1, 2 i 5 w danym roku szkolnym przyznaje się na okresy od 1 września do ostatniego dnia lutego (wg liczby uczniów i oddziałów na dzień 10 września) oraz od 1 marca do 31 sierpnia (wg liczby uczniów i oddziałów na dzień 10 lutego).

10. Za sprawowanie funkcji opiekuna stażu przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości - 30,00 zł.

11. Za sprawowania funkcji doradcy metodycznego przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości - 350,00 zł.

12. Za sprawowanie funkcji nauczyciela konsultanta (lidera wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli) przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości - 50,00 zł.

13. Dodatek, o którym mowa w ust. 10 przysługuje w okresie trwania stażu.”

3. § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Dodatek, o którym mowa w § 4 ust. 10 nie przysługuje za okres przerw w odbywaniu stażu przez nauczyciela, o którym mowa w art. 9d ust. 5 ustawy.”

4. w § 7 po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się z zastrzeżeniem pkt 2, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego łącznie z dodatkiem za warunki pracy przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub zastępstwa doraźnego (godzina ponadwymiarowa i zastępstwo doraźne jest wypłacane zgodnie z wielkością pensum z jakiego są realizowane).”

5. uchyla się § 8 ust.1-3

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 r. po uprzednim opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Andrzej Wojaczek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AYMING POLSKA

Konsulting strategiczny i operacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »