| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 97/2011 Rady Miasta Siemianowic Śląskich

z dnia 16 czerwca 2011r.

w sprawie utworzenia programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży uczącej się w Siemianowicach Śląskich

w sprawie: utworzenia programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży uczącej się w Siemianowicach Śląskich.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) oraz art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 roku z późniejszymi zmianami).

Rada Miasta Siemianowic Śląskich uchwala:

§ 1.

Utworzyć program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży uczącej się w Siemianowicach Śląskich, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Siemianowic Śląskich.

§ 3.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 01 września 2011 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Siemianowic Śląskich


Adam Cebula


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 97/2011
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 16 czerwca 2011 r.

PROGRAM WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONEJ MŁODZIEŻY UCZĄCEJ SIĘ W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

Rozdział I.
Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Program skierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu Siemianowice Śląskie.

2. Ilekroć mowa o:

1) Programie - należy przez to rozumieć Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży uczącej się w Siemianowicach Śląskich,

2) uczniu - należy przez to rozumieć ucznia ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej,

3) szkole - należy przez to rozumieć szkołę ponadgimnazjalną z wyłączeniem szkoły dla dorosłych,

4) mieście - należy przez to rozumieć miasto na prawach powiatu Siemianowice Śląskie.

3. Celem programu jest:

1) promowanie uczniów wybitnie uzdolnionych poprzez wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia wyników w dziedzinie nauki, sportu oraz twórczości artystycznej, osiąganych przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych w mieście,

2) zachęcenie uczniów do reprezentowania miasta w konkursach, olimpiadach oraz zawodach sportowych na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym,

3) doprowadzenie do wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów, dzięki czemu grono stypendystów będzie stanowiło pozytywny wzorzec dla środowiska szkolnego oraz będzie wzmacniać poczucie więzi społecznych uczniów i własnej wartości w społeczności miasta,

4) promocja miasta poprzez reprezentowanie go przez uczniów w kraju oraz poza jego granicami oraz zaistnienie szkół ponadgimnazjalnych miasta w ogólnopolskich rankingach szkół oraz osiąganie wyższej pozycji w rankingach maturalnych.

Rozdział II.
Forma realizacji programu

§ 2.

1. Jako formę realizacji Programu ustanawia się stypendium o charakterze motywacyjnym o nazwie „ Stypendium miasta Siemianowice Śląskie”, zwane dalej stypendium.

2. Ustala się następujące kategorie stypendiów:

1) za wysokie wyniki w nauce,

2) za bardzo dobre wyniki w nauce oraz znaczące osiągnięcia w dziedzinach artystycznych,

3) za dobre wyniki w nauce oraz znaczące osiągnięcia sportowe.

3. Stypendium nie ma charakteru socjalnego.

Rozdział III.
Zasady przyznawania stypendium

§ 3.

1. W ramach Programu może zostać przyznane stypendium:

1) uczniowi, który w roku szkolnym poprzedzającym złożenie wniosku uzyskał na świadectwie szkolnym średnią ocen rocznych 5,3 lub

2) uczniowi – laureatowi, który (na przestrzeni 2 lat szkolnych poprzedzających złożenie wniosku) uzyskał miejsca I – III w konkursie przedmiotowym lub artystycznym o zasięgu ogólnopolskim bądź międzynarodowym oraz w roku szkolnym poprzedzającym złożenie wniosku uzyskał na świadectwie szkolnym średnią ocen rocznych co najmniej 4,8 lub

3) uczniowi, który (na przestrzeni 2 lat szkolnych poprzedzających złożenie wniosku) uzyskał miejsca I – III w zawodach sportowych o randze Mistrzostw Polski (organizowanych przez Krajowy Związek Sportowy danej dyscypliny), Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata w kategorii juniorów lub seniorów oraz w roku szkolnym poprzedzającym złożenie wniosku uzyskał na świadectwie szkolnym średnią ocen rocznych co najmniej 4,4.

§ 4.

Uczniowie są objęci Programem w okresie od września do czerwca roku szkolnego, w którym zostało im przyznane stypendium.

§ 5.

1. Wnioski o przyznanie stypendium w ramach Programu mogą składać:

1) dyrektorzy szkół,

2) dyrektorzy placówek, instytucji kultury, prezesi klubów sportowych,

3) rodzice lub prawni opiekunowie ucznia,

4) pełnoletni uczniowie.

2. Wnioskodawcy wymienieni w ust. 1 składają wnioski o przyznanie stypendium do Prezydenta Miasta.

3. Wnioskodawcy wymienieni w ust. 1 pkt 2 - 4 składają wnioski o przyznanie stypendium za pośrednictwem dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń, ubiegający się o stypendium. Termin złożenia wniosku u dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń ubiegający się o stypendium: 10 września roku szkolnego następującego po roku szkolnym, w którym zostały spełnione kryteria wymienione w § 3.

4. Dyrektor szkoły przekazuje wnioski do Prezydenta Miasta w terminie do 15 września.

§ 6.

Wzór wniosku o przyznanie stypendium stanowi załącznik do niniejszego Programu.

§ 7.

1. Wysokość stypendium w ramach Programu określa Prezydent Miasta.

2. Stypendium przyznaje Prezydent Miasta.

3. Stypendium wypłacane będzie gotówką w kasie Urzędu Miasta lub przelewem na wskazany rachunek bankowy w dwóch ratach w ciągu roku szkolnego: w miesiącach styczniu oraz czerwcu roku szkolnego, w którym uczniowi zostało przyznane stypendium w ramach Programu.

4. W przypadku ucznia niepełnoletniego stypendium wypłacane będzie do rąk rodzica lub jego opiekuna prawnego albo przekazywane przelewem na wskazany przez nich rachunek bankowy.

Rozdział IV.
Postanowienia końcowe

§ 8.

1. Przyznanie stypendium w jednej kategorii, o której mowa w § 2 ust. 2, nie wyklucza uzyskania stypendium w drugiej kategorii.

2. Stypendia, o których mowa w § 2 ust. 2 finansowane są z budżetu miasta.

3. Stypendysta wyraża zgodę na wykorzystanie przez miasto swoich danych osobowych w celach promocyjnych związanych z Programem.

4. W sprawach nieuregulowanych ostateczne decyzje podejmuje Prezydent Miasta.


Załącznik do Uchwały Nr 97/2011
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 16 czerwca 2011 r.
Zalacznik.doc

Załącznik do Programu

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Baszczyński

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »