| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 97/2011 Rady Miasta Siemianowic Śląskich

z dnia 16 czerwca 2011r.

w sprawie utworzenia programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży uczącej się w Siemianowicach Śląskich

w sprawie: utworzenia programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży uczącej się w Siemianowicach Śląskich.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) oraz art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 roku z późniejszymi zmianami).

Rada Miasta Siemianowic Śląskich uchwala:

§ 1.

Utworzyć program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży uczącej się w Siemianowicach Śląskich, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Siemianowic Śląskich.

§ 3.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 01 września 2011 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Siemianowic Śląskich


Adam Cebula


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 97/2011
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 16 czerwca 2011 r.

PROGRAM WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONEJ MŁODZIEŻY UCZĄCEJ SIĘ W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

Rozdział I.
Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Program skierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu Siemianowice Śląskie.

2. Ilekroć mowa o:

1) Programie - należy przez to rozumieć Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży uczącej się w Siemianowicach Śląskich,

2) uczniu - należy przez to rozumieć ucznia ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej,

3) szkole - należy przez to rozumieć szkołę ponadgimnazjalną z wyłączeniem szkoły dla dorosłych,

4) mieście - należy przez to rozumieć miasto na prawach powiatu Siemianowice Śląskie.

3. Celem programu jest:

1) promowanie uczniów wybitnie uzdolnionych poprzez wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia wyników w dziedzinie nauki, sportu oraz twórczości artystycznej, osiąganych przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych w mieście,

2) zachęcenie uczniów do reprezentowania miasta w konkursach, olimpiadach oraz zawodach sportowych na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym,

3) doprowadzenie do wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów, dzięki czemu grono stypendystów będzie stanowiło pozytywny wzorzec dla środowiska szkolnego oraz będzie wzmacniać poczucie więzi społecznych uczniów i własnej wartości w społeczności miasta,

4) promocja miasta poprzez reprezentowanie go przez uczniów w kraju oraz poza jego granicami oraz zaistnienie szkół ponadgimnazjalnych miasta w ogólnopolskich rankingach szkół oraz osiąganie wyższej pozycji w rankingach maturalnych.

Rozdział II.
Forma realizacji programu

§ 2.

1. Jako formę realizacji Programu ustanawia się stypendium o charakterze motywacyjnym o nazwie „ Stypendium miasta Siemianowice Śląskie”, zwane dalej stypendium.

2. Ustala się następujące kategorie stypendiów:

1) za wysokie wyniki w nauce,

2) za bardzo dobre wyniki w nauce oraz znaczące osiągnięcia w dziedzinach artystycznych,

3) za dobre wyniki w nauce oraz znaczące osiągnięcia sportowe.

3. Stypendium nie ma charakteru socjalnego.

Rozdział III.
Zasady przyznawania stypendium

§ 3.

1. W ramach Programu może zostać przyznane stypendium:

1) uczniowi, który w roku szkolnym poprzedzającym złożenie wniosku uzyskał na świadectwie szkolnym średnią ocen rocznych 5,3 lub

2) uczniowi – laureatowi, który (na przestrzeni 2 lat szkolnych poprzedzających złożenie wniosku) uzyskał miejsca I – III w konkursie przedmiotowym lub artystycznym o zasięgu ogólnopolskim bądź międzynarodowym oraz w roku szkolnym poprzedzającym złożenie wniosku uzyskał na świadectwie szkolnym średnią ocen rocznych co najmniej 4,8 lub

3) uczniowi, który (na przestrzeni 2 lat szkolnych poprzedzających złożenie wniosku) uzyskał miejsca I – III w zawodach sportowych o randze Mistrzostw Polski (organizowanych przez Krajowy Związek Sportowy danej dyscypliny), Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata w kategorii juniorów lub seniorów oraz w roku szkolnym poprzedzającym złożenie wniosku uzyskał na świadectwie szkolnym średnią ocen rocznych co najmniej 4,4.

§ 4.

Uczniowie są objęci Programem w okresie od września do czerwca roku szkolnego, w którym zostało im przyznane stypendium.

§ 5.

1. Wnioski o przyznanie stypendium w ramach Programu mogą składać:

1) dyrektorzy szkół,

2) dyrektorzy placówek, instytucji kultury, prezesi klubów sportowych,

3) rodzice lub prawni opiekunowie ucznia,

4) pełnoletni uczniowie.

2. Wnioskodawcy wymienieni w ust. 1 składają wnioski o przyznanie stypendium do Prezydenta Miasta.

3. Wnioskodawcy wymienieni w ust. 1 pkt 2 - 4 składają wnioski o przyznanie stypendium za pośrednictwem dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń, ubiegający się o stypendium. Termin złożenia wniosku u dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń ubiegający się o stypendium: 10 września roku szkolnego następującego po roku szkolnym, w którym zostały spełnione kryteria wymienione w § 3.

4. Dyrektor szkoły przekazuje wnioski do Prezydenta Miasta w terminie do 15 września.

§ 6.

Wzór wniosku o przyznanie stypendium stanowi załącznik do niniejszego Programu.

§ 7.

1. Wysokość stypendium w ramach Programu określa Prezydent Miasta.

2. Stypendium przyznaje Prezydent Miasta.

3. Stypendium wypłacane będzie gotówką w kasie Urzędu Miasta lub przelewem na wskazany rachunek bankowy w dwóch ratach w ciągu roku szkolnego: w miesiącach styczniu oraz czerwcu roku szkolnego, w którym uczniowi zostało przyznane stypendium w ramach Programu.

4. W przypadku ucznia niepełnoletniego stypendium wypłacane będzie do rąk rodzica lub jego opiekuna prawnego albo przekazywane przelewem na wskazany przez nich rachunek bankowy.

Rozdział IV.
Postanowienia końcowe

§ 8.

1. Przyznanie stypendium w jednej kategorii, o której mowa w § 2 ust. 2, nie wyklucza uzyskania stypendium w drugiej kategorii.

2. Stypendia, o których mowa w § 2 ust. 2 finansowane są z budżetu miasta.

3. Stypendysta wyraża zgodę na wykorzystanie przez miasto swoich danych osobowych w celach promocyjnych związanych z Programem.

4. W sprawach nieuregulowanych ostateczne decyzje podejmuje Prezydent Miasta.


Załącznik do Uchwały Nr 97/2011
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 16 czerwca 2011 r.
Zalacznik.doc

Załącznik do Programu

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KRAUSE LEGAL Kancelaria prawna

Nasza kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną skierowaną do właścicieli firm rodzinnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »