| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/109/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 29 czerwca 2011r.

w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Miasta Świętochłowice

na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. , Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) w związku z art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miejska w Świętochłowicach uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy na terenie Miasta Świętochłowice mogą ubiegać się o dotację celową z budżetu Gminy Świętochłowice.

2. Wysokość dotacji celowej udzielanej na każde dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Świętochłowice objęte opieką w żłobku ustala się w kwocie 300,00 zł miesięcznie.

3. Wysokość dotacji celowej udzielanej na każde dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Świętochłowice objęte opieką w klubie dziecięcym ustala się w kwocie 100,00 zł miesięcznie.

4. Dotacji, o której mowa w ust. 2 i 3 udziela się począwszy od dnia 1 stycznia 2012 r.

§ 2. 1. Osoby fizyczne lub osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące na terenie Gminy Świętochłowice żłobki lub kluby dziecięce, przedstawiają Prezydentowi Miasta Świetochłowice nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji wniosek zawierający :

1) zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,

2) oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych) z deklaracją zapisu dziecka do żłobka lub klubu dziecięcego,

3) liczbę dzieci, które mają być objęte opieką żłobka lub klubu dziecięcego,

4) nazwę i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja,

5) zobowiązanie do informowania organu dotującego o zmianach :

- numeru konta bankowego, na które ma być przekazywna dotacja,

- nazwy lub imienia i nazwiska podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy,

- miejsca prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.

2. Warunkiem przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce jest złożenie wniosku , o którym mowa w ust. 1.

§ 3. 1. Dotacja celowa przeznaczona jest na sprawowanie opieki przez żłobek lub klub dziecięcy, nad dzieckiem do lat 3 rodziców / opiekunów prawnych pracujących.

2. Dotacji celowej udziela się pod warunkiem zapewnienia przez podmiot, o którym mowa w § 2 ust. 1 opieki nad dzieckiem w formie żłobka w minimalnym wymiarze 10 godzin dziennie, a w formie klubu dziecięcego w minimalnym wymiarze 5 godzin dziennie.

3. Dotacji celowej udziela się pod warunkiem:

1) ustalenia przez podmiot prowadzący żłobek opłaty za pobyt dziecka, pobieranej od rodziców (opiekunów prawnych) w wysokości nie przekraczającej 360 zł miesięcznie,

2) ustalenia przez podmiot prowadzący klub dziecięcy opłaty za pobyt dziecka, pobieranej od rodziców (opiekunów prawnych) w wysokości nie przekraczającej 150 zł miesięcznie.

§ 4. 1. Dotacja, o której mowa w § 1 bedzie przekazywana z dołu, w transzach miesięcznych, w zależności od liczby dzieci faktycznie uczęszczających w miesiącu poprzedzającym przekazanie transzy - do 10 dnia następnego miesiąca.

2. Podmiot , o którym mowa w § 1, przedkłada wniosek o wypłatę miesięcznej transzy dotacji wraz z listą obecności dzieci podpisaną przez rodziców (opiekunów prawnych).

3. Dotacja będzie pomniejszona o 1/20 za każdy dzień nieobecności dziecka w żłobku lub w klubie dziecięcym.

4. Dotacja za kolejny miesiąc zostanie wstrzymana w przypadku, gdy podmiot, opisany w ust. 2 nie przedłoży wniosku o wypłatę miesięcznej transzy dotacji wraz z listą obecności dzieci podpisaną przez rodziców (opiekunów prawnych) lub jeśli podmiot zostanie wykreślony z rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

5. Ostateczne rozliczenie dotacji za okres roczny nastąpi w terminie do dnia 10 stycznia roku następnego po roku, w którym została udzielona dotacja.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świętochłowice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Świętochłowicach


Gerda Król

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Niebudek

Kancelaria specjalizująca się w doradztwie podatkowym i prawnym dla różnych branż i sektorów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »