| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/52/11 Rady Gminy Wielowieś

z dnia 16 czerwca 2011r.

w sprawie zasad udzielania i wymiaru obniżek oraz zwolnień z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 42 ust. 6 i ust. 7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami) po uzgodnieniu z związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli oraz przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Rada Gminy Wielowieś uchwala co następuje:
§ 1.  1. Ustala się zasady udzielania i wymiaru obniżek oraz zwolnień z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych Gminy Wielowieś - załącznik nr 1.
2. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela – załącznik nr 2.
§ 2. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 1 pkt. 1 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z tym, że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXV-187/02 Rady Gminy Wielowieś z dnia 29 sierpnia 2002 roku w sprawie udzielania i obniżania tygodniowego wymiaru godzin.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielowieś.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązująca od 1 września 2011 r.
Przewodniczący Rady Gminy Wielowieś

Stefan Kusz
 
Załącznik nr 1
do uchwały Nr VII/52/11
Rady Gminy Wielowieś
z dnia 16 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.doc

Zasady udzielania i wymiaru obniżek z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych Gminy Wielowieś.
Załącznik nr 2
do uchwały Nr VII/52/11
Rady Gminy Wielowieś
z dnia 16 czerwca 2011 r.
Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.
L.p. Stanowisko Tygodniowy wymiar zajęć
1. Pedagog 20
2. Psycholog 20
3. Logopeda 20
4. Nauczyciel przedszkola realizujący obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. 22
Przewodniczący Rady Gminy Wielowieś

Stefan Kusz
 
reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adam Bartosiewicz

doradca podatkowy, radca prawny, doktor nauk prawnych ze specjalnością prawo finansowe, wspólnik kancelarii doradztwa podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »