| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/52/11 Rady Gminy Wielowieś

z dnia 16 czerwca 2011r.

w sprawie zasad udzielania i wymiaru obniżek oraz zwolnień z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 42 ust. 6 i ust. 7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami) po uzgodnieniu z związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli oraz przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Rada Gminy Wielowieś uchwala co następuje:
§ 1.  1. Ustala się zasady udzielania i wymiaru obniżek oraz zwolnień z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych Gminy Wielowieś - załącznik nr 1.
2. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela – załącznik nr 2.
§ 2. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 1 pkt. 1 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z tym, że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXV-187/02 Rady Gminy Wielowieś z dnia 29 sierpnia 2002 roku w sprawie udzielania i obniżania tygodniowego wymiaru godzin.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielowieś.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązująca od 1 września 2011 r.
Przewodniczący Rady Gminy Wielowieś

Stefan Kusz
 
Załącznik nr 1
do uchwały Nr VII/52/11
Rady Gminy Wielowieś
z dnia 16 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.doc

Zasady udzielania i wymiaru obniżek z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych Gminy Wielowieś.
Załącznik nr 2
do uchwały Nr VII/52/11
Rady Gminy Wielowieś
z dnia 16 czerwca 2011 r.
Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.
L.p. Stanowisko Tygodniowy wymiar zajęć
1. Pedagog 20
2. Psycholog 20
3. Logopeda 20
4. Nauczyciel przedszkola realizujący obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. 22
Przewodniczący Rady Gminy Wielowieś

Stefan Kusz
 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »