| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/89/11 Rady Miejskiej w Zabrzu

z dnia 16 maja 2011r.

w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego w Zabrzu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, pkt 15, oraz art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45 poz. 235) na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze

Rada Miejska w Zabrzu
u c h w a l a:

§ 1.

Ustala się statut Żłobka Miejskiego w Zabrzu, przy ul. Buchenwaldczyków 32 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

§ 3.

Traci moc załącznik do Uchwały Nr XV/215/99 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 22.11.1999 r. z późn. zm. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego – Żłobek Miejski w Zabrzu, ul. Buchenwaldczyków 32 oraz utworzenia jednostki budżetowej – Żłobek Miejski w Zabrzu ul. Buchenwaldczyków 32.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Zabrzu


Gabriela Pudlo - Chojnacka


Załącznik do Uchwały Nr IX/89/11
Rady Miejskiej w Zabrzu
z dnia 16 maja 2011 r.

STATUT
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W ZABRZU


I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Żłobek w Zabrzu, zwany dalej Żłobkiem działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 04 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235);

2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);

3. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);

4. Niniejszego statutu.

§ 2.

1. Siedziba Żłobka mieści się w Zabrzu przy ul. Buchenwaldczyków 32.

2. Żłobek może prowadzić działalność w filiach mieszczących się na terenie Miasta Zabrze.

3. Żłobek jest jednostką organizacyjną Miasta Zabrze, działającą w formie jednostki budżetowej.

4. Nadzór nad Żłobkiem sprawuje Prezydent Miasta

§ 3.

Żłobek ma charakter lokalny. Obszar działania Żłobka obejmuje Miasto Zabrze.

II. Cele i zadania Żłobka oraz sposób ich realizacji

§ 5.

Celem działania Żłobka jest sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

§ 6.

1. Do zadań Żłobka należą w szczególności:

1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;

2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;

3) prowadzenie zajęć opiekuńczo- wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka

2. Żłobek realizuje zadania poprzez:

1) sprawowanie opieki, wychowanie i edukację z zapewnieniem bezpieczeństwa;

2) rozbudzanie aktywności dziecka w celu rozwoju indywidualnych predyspozycji i jego możliwości;

3) promowanie zachowań prozdrowotnych poprzez wyrabianie nawyków higienicznego odżywiania i wypoczynku;

4) współpracę z rodzicami oraz udzielanie porad w zakresie pracy z dziećmi;

5) zapewnienie prawidłowego żywienia dostosowanego do wieku dzieci i stanu zdrowia;

6) zagwarantowanie miejsca do zabawy i odpoczynku dzieciom.

III. Warunki przyjmowania dzieci

§ 7.

1. Do Żłobka przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Zabrze. O przyjęciu dziecka w pierwszej kolejności decyduje kolejność złożonego podania;

2. Zapisy do Żłobka prowadzone są przez cały rok;

3. Dzieci nieprzyjęte do Żłobka, w związku z brakiem miejsc, umieszczane są na liście oczekujących na przyjęcie do Żłobka;

4. Dzieci w Żłobku zapisywane są do grup według ich zbliżonego wieku oraz rozwoju psychofizycznego;

5. Przy przyjęciu dziecka do Żłobka rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do podpisania umowy cywilnoprawnej

IV. Zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie

§ 8.

1. Wysokość opłaty za pobyt i wyżywienie w Żłobku ustala odrębna uchwała Rady Miejskiej w Zabrzu;

2. Opłata za pobyt i wyżywienie dziecka objętego opieką Żłobka wnoszona jest za dany miesiąc z góry do 15-tego dnia tego miesiąca.

3. W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku:

a) opłata za pobyt dziecka wnoszona jest w pełnej wysokosci;

b) opłata za wyżywienie podlega zwrotowi, zgodnie z zasadą: dzienna stawka żywieniowa mnożona przez ilość dni nieobecności dziecka i rozliczana jest w terminie płatności za nastepny miesiąc.

V. Zarządzanie i organizacja wewnętrzna

§ 9.

1. Żłobkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Żłobka;

2. Z Dyrektorem Żłobka stosunek pracy nawiązuje i rozwiązuje Prezydent Miasta Zabrze;

3. Dyrektor Żłobka w szczególności:

a) zarządza Żłobkiem, kieruje jego działalnością oraz ustala jego organizację wewnętrzną,

b) sprawuje nadzór nad majątkiem Żłobka;

c) tworzy warunki do realizacji zadań statutowych poprzez właściwe gospodarowanie środkami określonymi w planie finansowym i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

d) zatrudnia pracowników Żłobka wykonując uprawnienia pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy.

4. Dyrektor, działając zgodnie z przepisami prawa i pełnomocnictwami udzielonymi mu przez Prezydenta Miasta, podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie pełną odpowiedzialność.

5. Dyrektor kieruje jednostką przy pomocy głównego księgowego.

6. Organizację wewnętrzną Żłobka oraz godziny pracy określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora.

VI. Postanowienia końcowe .

§ 10.

Zmiany niniejszego statutu dokonuje się w trybie i na zasadach obowiązujących przy jego nadaniu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Daniela Wybrańczyk

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »