| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/128/11 Rady Miasta Tychy

z dnia 26 maja 2011r.

w sprawie ustanowienia stypendium miasta Tychy pn. "Tyskie Orły" dla uczniów mających znaczące osiągnięcia będące wynikiem ich uzdolnień i zainteresowań, kreatywności i przedsiębiorczości lub mających znaczące osiągnięcia sportowe oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów miasta Tychy pn. "Tyskie Orły"

Na podstawie art. 40 ust. 1; art. 41 ust. 1 i art. 42 oraz art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857), na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty i Spraw Społecznych, Komisję Kultury, Sportu i Turystyki oraz Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

1. Ustanawia się stypendium miasta Tychy pn. „Tyskie Orły” dla uczniów mających znaczące osiągnięcia będące wynikiem ich uzdolnień i zainteresowań, kreatywności i przedsiębiorczości lub mających znaczące osiągnięcia sportowe, którzy są mieszkańcami miasta Tychy i uczęszczają do szkół na terenie miasta Tychy lub są zrzeszeni w tyskich stowarzyszeniach i klubach sportowych.

2. Zasady przyznawania stypendium określa Regulamin przyznawania stypendium miasta Tychy pn. „Tyskie Orły” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wnioski o przyznanie stypendium, o którym mowa w § 1 ust. 1 rozpatruje Komisja Stypendialna powołana przez Prezydenta Miasta Tychy, zwana dalej Komisją.

2. W skład Komisji wchodzą:

1) Zastępca Prezydenta Miasta Tychy do spraw społecznych,

2) Przewodniczący Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miasta Tychy,

3) Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Tychy,

4) Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach,

5) Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach,

6) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tychach,

7) siedmiu desygnowanych przez Prezydenta Miasta dyrektorów szkół w Tychach (po dwóch ze szkół podstawowych, dwóch z gimnazjów, dwóch ze szkół ponadgimnazjalnych, w tym jeden ze szkoły zawodowej, oraz dyrektor szkoły artystycznej).

3. Komisja działa w oparciu o Regulamin przyznawania stypendiów, o którym mowa w § 1 ust. 2 oraz przyjęty przez siebie regulamin pracy.

§ 3

Stypendia miasta Tychy pn. „Tyskie Orły” finansowane będą ze środków własnych budżetu miasta Tychy.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr 0150/XXXII/715/09 Rady Miasta Tychy z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia stypendium miasta Tychy pn. „Tyskie Orły” dla uczniów mających znaczące osiągnięcia będące wynikiem ich uzdolnień i zainteresowań, kreatywności i przedsiębiorczości lub mających znaczące osiągnięcia sportowe oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów miasta Tychy pn. „Tyskie Orły”.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Tychy


mgr Zygmunt Marczuk


Załącznik do Uchwały Nr VIII/128/11
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 maja 2011 r.

Regulamin przyznawania stypendiów miasta Tychy pod nazwą „Tyskie Orły”

§ 1

Cel przyznawania stypendium

1. Stypendium jest formą wyróżnienia i promocji dla uczniów mających znaczące osiągnięcia będące wynikiem ich uzdolnień i zainteresowań, kreatywności i przedsiębiorczości lub mających znaczące osiągnięcia sportowe.

2. Stypendium jest przyznawane w celu rozwoju i wsparcia zainteresowań i uzdolnień ucznia.

§ 2

Beneficjenci

1. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie zamieszkujący na terenie Miasta Tychy uczęszczający do szkół podstawowych od klasy IV, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży, działających na terenie miasta Tychy, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. O stypendium za osiągnięcia sportowe mogą ubiegać się uczniowie zamieszkujący na terenie Miasta Tychy uczęszczający do szkół podstawowych od klasy IV, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, którzy są zrzeszeni w tyskich stowarzyszeniach i klubach sportowych.

3. Kandydat do stypendium musi posiadać co najmniej dobrą ocenę z zachowania.

§ 3

Kryteria przyznawania stypendium

1. Warunkiem ubiegania się o stypendium za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne oraz w zakresie przedsiębiorczości i kreatywności jest spełnienie przez ucznia co najmniej dwóch z następujących kryteriów, przy czym o randze i wadze osiągnięć decyduje przedstawiona poniżej kolejność kryteriów:

1) zdobycie przez ucznia tytułu laureata lub finalisty w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zajęcie czołowych miejsc (I-III) lub otrzymanie wyróżnień w innych konkursach lub festiwalach, na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim lub wojewódzkim, ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych,

2) posiadanie przez ucznia znaczących osiągnięć będących wynikiem kreatywności i przedsiębiorczości,

3) osiągnięcie przez ucznia w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium oceny celującej z trzech wybranych z poniższej listy przedmiotów:

- język polski,

- język obcy,

- historia,

- matematyka,

- przyroda,

- fizyka i astronomia,

- chemia,

- biologia,

- geografia,

- informatyka,

- podstawy przedsiębiorczości,

- technologia informacyjna,

- przedmioty zawodowe.

2. Warunkiem ubiegania się o stypendium za osiągnięcia sportowe jest zajęcie przez ucznia miejsc od I do III w mistrzostwach Polski lub zakwalifikowanie się do kadry Polski w sportach olimpijskich oraz futsalu.

§ 4

Zgłaszanie wniosków o przyznanie stypendium

1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić:

1) dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń, po pozytywnym zaopiniowaniu zgłoszenia ucznia do stypendium przez Radę Pedagogiczną,

2) tyski klub sportowy zrzeszający ucznia.

2. Do każdego wniosku o przyznanie stypendium dołącza się dokumenty potwierdzające wskazane w nim osiągnięcia i spełnianie wymaganych regulaminem kryteriów, a w szczególności kserokopie dyplomów, wyróżnień itp.

3. Wnioski składa się do Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach w terminie do 5 września każdego roku szkolnego.

4. Warunkiem przyjęcia przez Miejski Zarząd Oświaty w Tychach wniosku o przyznanie stypendium jest wyrażenie zgody przez ucznia pełnoletniego lub opiekunów prawnych uczniów niepełnoletnich na przetwarzanie przez Miejski Zarząd Oświaty w Tychach danych osobowych swoich oraz ucznia dla potrzeb procesu przyznawania i wypłacania stypendiów.

5. Wzór wniosku o przyznanie stypendium określa Prezydent Miasta w drodze zarządzenia.

§ 5

Procedura przyznawania i wypłacania stypendiów

1. Do oceny wniosków Prezydent Miasta Tychy powołuje Komisję Stypendialną.

2. Stypendia przyznaje Prezydent Miasta Tychy po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnej w ramach środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie.

3. Punktację i wagę poszczególnych osiągnięć uczniów ustala Komisja Stypendialna.

4. Wysokość stypendium uzależniona jest od oceny wniosku i od środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Miasta Tychy na dany rok.

5. Komisja Stypendialna ustala listę rankingową uczniów, którą wraz z propozycją wysokości stypendiów przedkłada do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta Tychy.

6. Stypendium przyznawane jest na okres 1 roku szkolnego (z wyłączeniem lipca i sierpnia) za osiągnięcia z poprzedniego roku szkolnego.

7. Absolwent szkoły ponadgimnazjalnej, któremu przyznano stypendium za jego osiągnięcia w ostatnim roku nauki w szkole, zachowuje do niego prawo przez okres, na jaki zostało ono przyznane.

8. Stypendium przekazuje się na wskazane przez stypendystę lub opiekuna prawnego konto bankowe lub jest wypłacane w kasie Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach.

§ 6

Procedura wstrzymywania oraz pozbawiania przyznanego stypendium

1. Wypłatę stypendium za osiągnięcia sportowe wstrzymuje się na wniosek klubu, jeżeli:

1) uczeń zaniedbuje realizację programu szkolenia,

2) uczeń został zawieszony w prawach zawodnika przez zrzeszający go klub.

2. Ucznia pozbawia się stypendium za osiągnięcia sportowe na wniosek klubu, jeżeli:

1) odmówił udziału w zawodach objętych programem szkolenia,

2) zaprzestał uprawiania sportu objętego programem szkolenia,

3) jego postawa etyczna i zachowanie odbiegają od norm społecznych,

4) wystąpił z dotychczasowego klubu sportowego,

5) nie jest już mieszkańcem Miasta Tychy.

3. W przypadku zaprzestania przez ucznia uprawiania sportu z przyczyn czasowej niezdolności zdrowotnej stwierdzonej przez lekarza medycyny sportowej, stypendium jest wypłacane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Po tym okresie, jeśli uczeń nie powróci do realizacji programu szkoleń, pozbawia się go przyznanego stypendium.

4. Ucznia pozbawia się stypendium za osiągnięcia inne niż sportowe na wniosek dyrektora szkoły, jeżeli:

1) zaniedbuje rozwijanie swoich uzdolnień i zainteresowań,

2) nie realizuje obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego,

3) nie jest już mieszkańcem Miasta Tychy,

4) jego postawa etyczna i zachowanie odbiegają od norm społecznych.

5. Wstrzymane stypendium wypłaca się uczniowi na wniosek klubu sportowego lub dyrektora szkoły po ustaniu przyczyn jego wstrzymania, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym ustały te przyczyny. Za okres, za który wstrzymano stypendium, świadczenie nie przysługuje.

6. Utrata praw do stypendium następuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności wymienione w ust. 2 i 4.

7. Na wnioskodawcę nakłada się obowiązek niezwłocznego powiadomienia Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach o zmianie miejsca zamieszkania stypendysty oraz innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na konieczność wstrzymania wypłaty lub pozbawienia ucznia przyznanego stypendium, o których mowa w ust. 1-4.

8. Opiekunów prawnych stypendystów uczęszczających w roku pobierania stypendium do innej szkoły niż ta, której dyrektor złożył wniosek o przyznanie stypendium, a w szczególności absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów, zobowiązuje się do niezwłocznego powiadamiania Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach o zmianie miejsca zamieszkania oraz innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na konieczność wstrzymania wypłaty lub pozbawienia przyznanego stypendium, o których mowa w ust. 1-4.

§ 7

Postanowienia końcowe

1. Złożenie wniosku o przyznanie stypendium jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ogłaszania nazwisk stypendystów na stronach internetowych i w prasie.

3. Każdy uczeń, któremu zostało przyznane stypendium miasta Tychy pod nazwą „Tyskie Orły” otrzymuje Dyplom na uroczystości miejskiej z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

4. Placówki oświatowe, do których uczęszczają stypendyści, jak również sami uczniowie, którym przyznano stypendium, mogą wykorzystywać nazwę oraz logo stypendium „Tyskie Orły” w swoich materiałach informacyjnych, promocyjnych oraz na stronach internetowych.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SMM Legal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »