| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 129/XVII/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 21 lipca 2011r.

w sprawie uchwały Rady Gminy Suszec Nr IX/57/69/2011 z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Ewangelicko - Augsburskiej w Żorach


Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 4 i art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 roku Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) oraz art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach u c h w a l a co następuje:
§ 1Stwierdza się nieważność uchwały Rady Gminy Suszec Nr IX/57/69/2011 z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Żorach z powodu istotnego naruszenia art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) oraz z art. 6 w związku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), poprzez udzielenie dotacji na ochronę zabytku położonego na terenie innej gminy, co wykracza poza zakres zadań gminy Suszec.
§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
Uchwała Rady Gminy Suszec z dnia 22 czerwca 2011 r. Nr IX/57/69/2011 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Żorach wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach 1 lipca 2011 r. Prowadząc postępowanie nadzorcze dotyczące przedłożonej uchwały Rady Gminy Suszec Kolegium Izby stwierdziło jej nieważność i zważyło, co następuje : W powołanej powyżej uchwale Rada Gminy Suszec postanowiła udzielić dotacji celowej w wysokości 15 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz na wymianę rur spustowych budynku kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w Żorach , należącego do Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Żorach ,położonego na działce nr 212 w Żorach przy ul. Osińskiej – Nr KW GL1X/00010769/1, wpisanego do rejestru zabytków Województwa Śląskiego pod numerem A/98/03 . Szczegółowe warunki przekazania i rozliczenia dotacji celowej określone zostaną w umowie . W ocenie Kolegium takie zapisy uchwały naruszają w sposób istotny obowiązujący porządek prawny. W odniesieniu do powyższego stanu faktycznego istotne dla jego oceny jest łączne rozważenie następujących przepisów prawa: art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162 ,poz.1568 z późn. zm.), art. 6 w związku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 ,poz.1591 z późn. zm.). Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami organ stanowiący gminy może udzielić dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, na zasadach określonych w podjętej przez ten organ uchwale . Rada Gminy Suszec podjęła w dniu 30 czerwca 2010 roku uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Uchwałę tę powołano w podstawie prawnej badanej uchwały . Kolegium RIO zwraca uwagę na to, iż uchwała w sprawie określenia zasad udzielania dotacji jest prawem miejscowym i na jej podstawie gmina może planować tylko te dotacje, które sfinansują lub dofinansują prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane znajdujące się bezpośrednio na terenie danej gminy. Prawo samorządu gminnego do stanowienia aktów prawa miejscowego w formie uchwał wynika z art. 40 ust. 1 i 41 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym W przedmiotowym stanie faktycznym - dotacji z budżetu Gminy Suszec dla Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Żorach - należy, zdaniem Kolegium, oceniać legalność uchwały biorąc również pod uwagę przepis art. 6 i art. 1 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z art. 6 do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Ustawową definicję gminy reguluje art. 1 ust. 2 tejże ustawy, zgodnie z którym ilekroć w ustawie jest mowa o gminie, należy przez to rozumieć wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium . Wobec powyższego, Kolegium oceniło, że udzielenie dotacji przez Gminę Suszec na ochronę zabytku położonego na terenie innej gminy wykroczyło poza zakres zadań Gminy Suszec i orzekło jak w sentencji . Na niniejszą uchwałę Radzie Gminy Suszec przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach – w terminie trzydziestu dni od jej doręczenia.
Przewodniczący Kolegium

wz. Krzysztof Róg
 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EFT International

EFT International zajmuje się pomaganiem firmom w osiągnięciu sukcesu na zagranicznych rynkach, głównie w Wielkiej Brytanii i Indiach.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »