| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/96/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 30 czerwca 2011r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Wodzisławskiego dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji

Na podstawie art. 12 pkt 11) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) art. 164 ust. 5a-5d oraz ust. 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2005 r., Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz art. 250-253 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.) z zachowaniem przepisu art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t. j. Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404 ze zm.)

Rada Powiatu Wodzisławskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Ustala się zasady udzielenia dotacji celowej dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, obejmujące tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczania.

2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) Ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2005 r., Nr 239, poz. 2019 ze zm.),

2) ustawie o finansach publicznych - rozumie się przez to ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.),

3) dotacji - rozumie się przez to dotację celową na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji,

4) spółkach wodnych - rozumie się przez osobę prawną, tworzoną na podstawie Prawa wodnego, zrzeszającą osoby fizyczne lub prawne, mającą na celu zaspokajanie wskazanych Ustawą potrzeb w dziedzinie gospodarowania wodami,

5) bieżącym utrzymaniu urządzeń wodnych - rozumie się przez to eksploatację, konserwację oraz remont urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji,

6) bieżącym utrzymaniu wód - rozumie się przez to zachowanie lub odtworzenie stanu ich dna lub brzegów oraz konserwację lub remont istniejących budowli regulacyjnych w celu zapewnienia swobodnego spływu wód oraz lodów, a także właściwych warunków korzystania z wody.

3. Z budżetu Powiatu Wodzisławskiego mogą być udzielane dotacje celowe na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji realizowanych na terenie Powiatu Wodzisławskiego, mających na celu osiągnięcie poprawy stanu gospodarki wodnej.

4. Udzielenie dotacji spółce wodnej wykonującej urządzenia melioracji wodnych może nastąpić wyłącznie z zachowaniem przepisu art. 164 ust. 7 Ustawy.

5. W przypadku gdy dotacja będzie stanowiła pomoc de minimis w rozumieniu przepisów prawa Unii Europejskiej, spółka wodna powinna spełniać kryteria udzielania pomocy de minimis w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t. j. Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404 ze zm.), a także rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006) oraz dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające spełnienie tego kryterium przez wnioskodawcę.

§ 2. Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji

1. Dotacji celowej udziela się na pisemny wniosek spółki wodnej.

2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Do wniosku należy dołączyć dokumenty i oświadczenia wymienione we wzorze wniosku oraz w niniejszej uchwale.

3. Niezależnie od dokumentów i oświadczeń wskazanych we wzorze wniosku Podmiot, ubiegający się o udzielenie dotacji stanowiącej pomoc de minimis dołącza do wniosku następujące dokumenty:

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

2) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis określone w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej obowiązującym w dniu złożenia wniosku.

4. Wnioski o udzielenie dotacji składa się do Zarządu Powiatu Wodzisławskiego za pośrednictwem Wydziału Ochrony Środowiska, w terminie do dnia 10 sierpnia roku poprzedzającego rok, w którym będzie udzielona dotacja.

5. Wnioski podlegają ocenie pod względem formalnym i merytorycznym przez Wydział Ochrony Środowiska.

6. W przypadku braków formalnych wniosku wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Nieuzupełnienie braków formalnych w wyznaczonym terminie spowoduje odrzucenie wniosku.

7. Wnioski spełniające wymagania formalne podlegają ocenie merytorycznej. Ocena merytoryczna dokonywana jest w oparciu o informacje przedstawione we wniosku.

8. Dotacja zostanie udzielona spółce wodnej, której wniosek zostanie pozytywnie oceniony w zakresie wymagań formalnych i merytorycznych pod warunkiem, iż w budżecie Powiatu Wodzisławskiego będą środki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz do wyczerpania środków otrzymanych na realizację powyższych zadań.

9. Ostateczną decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Wodzisławskiego w formie uchwały.

10. Informacja w sprawie udzielenia dotacji zostanie przekazana wnioskodawcy pisemnie.

11. Informacje o udzielonych dotacjach podawane są do publicznej wiadomości.

12. Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Wodzisławskim a spółką wodną.

13. Umowa, o której mowa w ust. 12 określa w szczególności:

1) opis zadania, w tym cel na jaki dotacja została przyznana, i termin jego wykonania,

2) wysokość dotacji oraz sposób wypłaty,

3) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego,

4) termin wykonania zadania,

5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji,

6) termin zwrotu niewykorzystanej dotacji,

7) tryb kontroli wykonania zadania.

14. Umowa o udzielenie dotacji, w celu jej podpisania, zostanie wysłana do wnioskodawcy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, na adres wskazany we wniosku.

15. Dotacje nie zostaną udzielone, a umowę, o której mowa w ust. 12 powyżej uważa się za niezawartą, jeżeli wnioskodawca nie zwróci podpisanego przez siebie egzemplarza umowy w terminie 14 dni licząc od dnia jej doręczenia.

16. Dotacja nie może przekroczyć 70 % całkowitych kosztów zadania.

17. Dotacja zostanie przekazana na prowadzony w banku krajowym rachunek bankowy podmiotu otrzymującego dotację wskazany we wniosku, po otrzymaniu faktur lub innych dowodów księgowych.

18. Z treści faktury lub innego dowodu księgowego winno jednoznacznie wynikać, iż zostały one wystawione na rzecz podmiotu, któremu przyznano dotację.

19. Faktura lub inny dowód księgowy winny być wystawione w czasie realizacji zadania.

20. Dotacje nie będą udzielane na inwestycje zrealizowane przed datą zawarcia umowy.

21. Podmiot, który otrzymał dotację celową zobowiązany jest umożliwić przeprowadzenie kontroli w trakcie realizacji oraz po wykonaniu zadania.

22. Kontrola dotowanego zadania obejmuje w szczególności:

1) wykonanie zadania zgodnie z zawartą umową,

2) kontrolę dokumentów związanych z realizacją zadania, w tym posiadania niezbędnej dokumentacji wymaganej przepisami prawa oraz określonej w postanowieniach umowy,

3) na żądanie podmiotu dotującego dostarczenie lub udostępnienie dokumentów lub innych nośników informacji oraz udzielenie wyjaśnień i informacji ustnie lub na piśmie dotyczących wykonania zadania, w terminie określonym przez kontrolującego.

§ 3. Sposób rozliczania dotacji

1. Spółka wodna, z którą zawarto umowę o udzielenie dotacji, zobowiązana jest do przedłożenia szczegółowego rozliczenia kosztów zadania, w terminie 15 dni po jego wykonaniu.

2. Rozliczenie dotacji nastąpi po przedstawieniu przez spółkę wodną dokumentów wymaganych w postanowieniach umowy.

3. Dotacja udzielona z budżetu Powiatu wykorzystana:

1) niezgodnie z przeznaczeniem,

2) w nadmiernej wysokości,

podlega zwrotowi do budżetu Powiatu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia powyższych okoliczności.

4. Dotacją pobraną w nadmiernej wysokości jest dotacja otrzymana z budżetu Powiatu w wysokości wyższej niż:

1) określona w niniejszej umowie,

2) niezbędna na dofinansowanie dotowanego zadania.

5. Zwrotowi do budżetu Powiatu podlega ta część dotacji, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrana w nadmiernej wysokości.

6. Odsetki od dotacji podlegającej zwrotowi do budżetu Powiatu nalicza się począwszy od dnia:

1) przekazania z budżetu Powiatu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem,

2) następującego po upływie terminu zwrotu określonego w ust. 3 w odniesieniu do dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

7. Za dzień zwrotu środków uważa się dzień uznania rachunku bankowego budżetu Powiatu Wodzisławskiego.

§ 4. Postanowienia końcowe

1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Eugeniusz Wala


Załącznik do Uchwały Nr VIII/96/2011
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 30 czerwca 2011 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Pikus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »