| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/97/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 30 czerwca 2011r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Powiatu Wodzisławskiego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Na podstawie art. 12 pkt 11) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) w związku z art. 403 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 ze zm.) oraz art. 250-253 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.) z zachowaniem przepisu art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t. j. Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404 ze zm.)

Rada Powiatu Wodzisławskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Ustala się zasady udzielenia dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczania.

2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) Ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 ze zm.),

2) ustawie o finansach publicznych - rozumie się przez to ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.),

3) dotacji - rozumie się przez to dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej.

3. Z budżetu Powiatu Wodzisławskiego mogą być udzielane dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie określonym przepisem art. 403 ust. 1 Ustawy, realizowanych na terenie Powiatu Wodzisławskiego, mających na celu osiągnięcie poprawy stanu środowiska.

4. Dotacje mogą być udzielane podmiotom wymienionym w przepisie art. 403 ust. 4 Ustawy.

§ 2. Kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania

1. Do finansowania lub dofinansowania zostaną zakwalifikowane inwestycje spełniające następujące kryteria:

1) Realizacja zadania przyczyni się do poprawy stanu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (uzyskania efektu ekologicznego).

2) Spełnienie wymagań realizacji zadania określonych w Ustawie.

3) Możliwość realizacji zadania w ciągu danego roku budżetowego.

2. Wnioskodawca będący podmiotem niezaliczanym do sektora finansów publicznych wymienionym w przepisie art. 403 ust. 4 pkt 1 Ustawy może otrzymać dotację, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 3) uchwały pod warunkiem, że nie korzystał wcześniej z dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub dofinansowania ze środków budżetu miasta bądź gminy z terenu Powiatu Wodzisławskiego, lub z innych źródeł niepodlegających zwrotowi.

3. W przypadku gdy dotacja będzie stanowiła pomoc de minimis w rozumieniu przepisów prawa Unii Europejskiej, wnioskodawca niezależnie od kryteriów określonych ustępami poprzedzającymi powinien spełniać kryteria udzielania pomocy de minimis w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t. j. Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404 ze zm.), a także rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006) oraz dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające spełnienie tego kryterium przez wnioskodawcę.

§ 3. Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji

1. Dotacji udziela się na pisemny wniosek podmiotów wskazanych w § 1 ust. 4 niniejszej uchwały.

2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Do wniosku należy dołączyć dokumenty i oświadczenia wymienione we wzorze wniosku oraz w niniejszej uchwale.

3. Niezależnie od dokumentów i oświadczeń wskazanych we wzorze wniosku Podmiot, ubiegający się o udzielenie dotacji stanowiącej pomoc de minimis dołącza do wniosku następujące dokumenty:

1) Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) Informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis określone w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej obowiązującym w dniu złożenia wniosku.

4. Wnioski o udzielenie dotacji składa się do Zarządu Powiatu Wodzisławskiego za pośrednictwem Wydziału Ochrony Środowiska, w terminie do dnia 10 sierpnia roku poprzedzającego rok, w którym będzie udzielona dotacja.

5. Wnioski podlegają ocenie pod względem formalnym i merytorycznym przez Wydział Ochrony Środowiska.

6. W przypadku braków formalnych wniosku wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Nieuzupełnienie braków formalnych w wyznaczonym terminie spowoduje odrzucenie wniosku.

7. Wnioski spełniające wymagania formalne podlegają ocenie merytorycznej. Ocena merytoryczna dokonywana jest w oparciu o kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania określone w § 2.

8. Dotacja zostanie udzielona podmiotom, których wnioski zostaną pozytywnie ocenione w zakresie wymagań formalnych i kryteriów merytorycznych pod warunkiem, iż w budżecie Powiatu Wodzisławskiego będą środki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz do wyczerpania środków otrzymanych na realizację powyższych zadań.

9. Ostateczną decyzję o udzieleniu dotacji danemu podmiotowi podejmuje Zarząd Powiatu Wodzisławskiego w formie uchwały.

10. Informacja w sprawie udzielenia dotacji zostanie przekazana wnioskodawcy pisemnie.

11. Informacje o udzielonych dotacjach podawane są do publicznej wiadomości.

12. Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Wodzisławskim a wnioskodawcą.

13. Umowa, o której mowa w ust. 12 określa w szczególności:

1) opis zadania, w tym cel na jaki dotacja została przyznana, i termin jego wykonania,

2) wysokość dotacji oraz sposób wypłaty,

3) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego,

4) termin wykonania zadania,

5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji,

6) termin zwrotu niewykorzystanej dotacji,

7) tryb kontroli wykonania zadania.

14. Umowa o udzielenie dotacji, w celu jej podpisania, zostanie wysłana do wnioskodawcy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, na adres wskazany we wniosku.

15. Dotacje nie zostaną udzielone, a umowę, o której mowa w ust. 12 powyżej uważa się za niezawartą, jeżeli wnioskodawca nie zwróci podpisanego przez siebie egzemplarza umowy w terminie 14 dni licząc od dnia jej doręczenia.

16. Dotacja nie może przekroczyć 50 % całkowitych kosztów zadania.

17. Dotacja zostanie przekazana na prowadzony w banku krajowym rachunek bankowy podmiotu otrzymującego dotację wskazany we wniosku, po otrzymaniu faktur lub innych dowodów księgowych potwierdzających wykonanie zadania.

18. Z treści faktury lub innego dowodu księgowego winno jednoznacznie wynikać, iż zostały one wystawione na rzecz podmiotu, któremu przyznano dotację.

19. Faktura lub inny dowód księgowy winny być wystawione w czasie realizacji zadania.

20. Dotacje nie będą udzielane na inwestycje zrealizowane przed datą zawarcia umowy.

21. Podmiot, który otrzymał dotację celową zobowiązany jest umożliwić przeprowadzenie kontroli w trakcie realizacji oraz po wykonaniu zadania.

22. Kontrola dotowanego zadania obejmuje w szczególności:

1) wykonanie zadania zgodnie z zawartą umową,

2) kontrolę dokumentów związanych z realizacją zadania, w tym posiadania niezbędnej dokumentacji wymaganej przepisami prawa oraz określonej w postanowieniach umowy,

3) na żądanie podmiotu dotującego dostarczenie lub udostępnienie dokumentów lub innych nośników informacji oraz udzielenie wyjaśnień i informacji ustnie lub na piśmie dotyczących wykonania zadania, w terminie określonym przez kontrolującego,

4) na żądanie podmiotu dotującego wykonywanie częściowych (miesięcznych lub kwartalnych) sprawozdań z dotowanego zadania, w terminie określonym przez kontrolującego.

§ 4. Sposób rozliczania dotacji

1. Podmiot, z którym zawarto umowę o udzielenie dotacji, zobowiązany jest do przedłożenia szczegółowego rozliczenia kosztów zadania, w terminie 15 dni po jego wykonaniu.

2. Rozliczenie dotacji nastąpi po przedstawieniu przez podmiot dotowany dokumentów wymaganych w postanowieniach umowy.

3. Dotacja udzielona z budżetu Powiatu wykorzystana:

1) niezgodnie z przeznaczeniem,

2) w nadmiernej wysokości,

podlega zwrotowi do budżetu Powiatu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia powyższych okoliczności.

4. Dotacją pobraną w nadmiernej wysokości jest dotacja otrzymana z budżetu Powiatu w wysokości wyższej niż:

1) określona w niniejszej umowie,

2) niezbędna na dofinansowanie dotowanego zadania.

5. Zwrotowi do budżetu Powiatu podlega ta część dotacji, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrana w nadmiernej wysokości.

6. Odsetki od dotacji podlegającej zwrotowi do budżetu Powiatu nalicza się począwszy od dnia:

1) przekazania z budżetu Powiatu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem,

2) następującego po upływie terminu zwrotu określonego w ust. 3 w odniesieniu do dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

7. Za dzień zwrotu środków uważa się dzień uznania rachunku bankowego budżetu Powiatu Wodzisławskiego.

§ 5. Postanowienia końcowe

1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego.

2. Wnioski o udzielenie dotacji złożone przed dniem wejścia w życie uchwały podlegają ocenie zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały, a dotacja zostanie udzielona w 2011 r., o ile wnioskodawca dostosuje wniosek do wymagań uchwały w terminie 1 miesiąca licząc od dnia jej wejścia w życie.

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Eugeniusz Wala


Załącznik do Uchwały Nr VIII/97/2011
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 30 czerwca 2011 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polish Advisory Group

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »