| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/132/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 30 czerwca 2011r.

w sprawie zmiany uchwały nr VII/164/2007 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na wsparcie rozwoju nowoczesnych technologii i innowacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami), art. 7 ust. 3 i art. 20b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 95, poz. 613 z późn. zmianami), na wniosek Prezydenta Miasta


Rada Miejska w Gliwicach

uchwala:

§ 1.

W uchwale nr VII/164/2007 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na wsparcie rozwoju nowoczesnych technologii i innowacji, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 4 ust. 1, pkt 3 otrzymuje treść:

„formularza określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311),”.

2. W § 4 ust. 1, pkt 4 otrzymuje treść:

„wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis otrzymanych w tym roku oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy w tym okresie, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.”.

3. W § 4 ust. 2 słowa „w pkt 1” zastępuje się słowami „w ust. 1”.

§ 2.

Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.


§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gliwicach


Zbigniew Wygoda


Załącznik do Uchwały Nr X/132/2011
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 30 czerwca 2011 r.

..............................................
imię, nazwisko/ nazwa firmy

..............................................
adres zamieszkania/siedziba firmy

..............................................
NIP

Oświadczenie

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.), a także § 4 ust. 1 pkt 4 uchwały oświadczam, iż:

1. W bieżącym roku oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat otrzymałem pomoc de minimis
o łącznej wartości brutto ………........………… zł, stanowiącej równowartość ………........…… euro. *

2. W bieżącym roku oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat nie otrzymałem pomocy de minimis
od jakiegokolwiek podmiotu udzielającego pomocy ze środków publicznych. *

…………….……………..........………………..
(podpis przedsiębiorcy lub osób
upoważnionych reprezentowania podmiotu)* niewłaściwe skreślić

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Comarch

Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »