| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/60/11 Rady Gminy Jaworze

z dnia 28 czerwca 2011r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Jaworze

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) w związku z art. 4 ust. 1 oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 190, poz. 1606, ze zm.)

Rada Gminy Jaworze uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr VIII/70/07 Rady Gminy Jaworze z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie Statutu Gminy Jaworze, zmienionej uchwałą nr XXX/257/09 Rady Gminy Jaworze z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Jaworze, wprowadza się następujące zmiany:

1) Uchyla się § 13.

2) § 14 otrzymuje brzmienie:

§ 14. 1. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady.

2. Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.

3. Czynności związane ze zwołaniem pierwszej sesji obejmują:

1) określenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej Rady,

2) przygotowanie projektu porządku obrad,

3) podpisania oraz przesłania zaproszeń.;

3) § 17 otrzymuje brzmienie:

§ 17. 1. Rada ze swojego grona może powołać stałe i doraźne komisje, ustalając ich skład osobowy.

2. Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady podejmują z ramienia Rady zadania polegające na koordynowaniu prac poszczególnych komisji. Podziału tych zadań dokonuje Przewodniczący Rady.;

4) W § 19 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

5. Sesji może być nadany charakter uroczysty dla uczczenia ważnych dla Gminy wydarzeń lub okoliczności albo z innych, szczególnie ważnych powodów.;

5) Po § 20 dodaje się § 20a w brzmieniu:

§ 20a. 1. Sesje przygotowuje Przewodniczący Rady.

2. Przygotowanie sesji obejmuje w szczególności:

a) ustalenie czasu i miejsca obrad;

b) ustalenie porządku obrad;

c) zapewnienie dostarczenia radnym zawiadomienia o zwołaniu sesji wraz z porządkiem obrad oraz projektami uchwał.

3. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Przewodniczący zawiadamia radnych z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż 7 dni przed terminem sesji, pisemnie lub w inny właściwy sposób doręczając materiały wskazane w ust. 2 lit c.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin, o którym mowa w ust. 3 może ulec skróceniu.

5. W razie niedotrzymania terminów, o których mowa w ust. 3 i 4 Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji może być zgłoszony przez radnego tylko na początku sesji, przed głosowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianę porządku obrad.

6. Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku obrad podaje się do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej.;

6) § 22 otrzymuje brzmienie:

§ 22. Wójt obowiązany jest udzielić Radzie wszelkiej pomocy technicznej, organizacyjnej i prawnej w przygotowaniu i odbyciu sesji;

7) § 28 otrzymuje brzmienie:

§ 28. 1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez prowadzącego obrady Rady formuły: „Otwieram sesję Rady Gminy Jaworze nr …”.

2. Po otwarciu sesji prowadzący obrady Rady stwierdza na podstawie listy obecności zdolność albo brak zdolności Rady do podejmowania uchwał. W trakcie sesji Przewodniczący ustala tę zdolność w przypadkach wątpliwych lub na wniosek.

3. W razie gdy obrady nie mogą się toczyć z braku liczby Radnych wymaganej do podejmowania uchwał, Przewodniczący przerywa obrady podając godzinę ich wznowienia, o ile istnieje możliwość uzupełnienia tej liczby do wymaganej. W innych przypadkach odracza sesję, podając jej nowy termin albo informację, że termin ten będzie ustalony później.;

8) Po § 33 dodaje się § 33 a w brzmieniu:

§ 33a. 1. Do Rady, Przewodniczącego Rady i Wójta wolne wnioski, o których mowa w § 30 pkt 6, mogą składać radni, komisje i kluby radnych.

2. Wniosek zawiera propozycję zmiany istniejącego stanu z uzasadnieniem. Wnioski składa się w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy lub na sesji - Przewodniczącemu.

3. W sprawach należących do właściwości Wójta, Przewodniczący przekazuje wniosek Wójtowi. W pozostałych sprawach Przewodniczący przekazuje wniosek właściwej komisji Rady do zaopiniowania.

4. Odpowiedź na wniosek powinna być udzielona niezwłocznie w terminie uwzględniającym tok pracy Rady, nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od złożenia wniosku.

5. Jeżeli wnioskodawca nie zgadza się ze sposobem załatwienia wniosku ma prawo przedstawić go na sesji Rady, która może wniosek poprzeć lub odrzucić.;

9) § 43 otrzymuje brzmienie:

§ 43. 1. W okresie międzysesyjnym radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokołu z ostatniej sesji, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga prowadzący sesję po wysłuchaniu protokolanta i przesłuchaniu nagrania z przebiegu sesji.

2. Jeżeli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzględniony, wnioskodawca może wnieść sprzeciw do Rady.

3. Rada przyjmuje protokół z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o którym mowa w ust. 2.;

10) § 57 otrzymuje brzmienie:

§ 57. 1. Rada może powołać następujące komisje stałe:

1) Budżetu i Finansów,

2) Gospodarki i Infrastruktury,

3) Mienia i Gospodarki Nieruchomościami,

4) Rolnictwa i Ochrony Środowiska,

5) Samorządu i Spraw Lokalnych,

6) Zdrowia i Spraw Społecznych.

2. Do zadań komisji stałych należy:

1) nadzór nad realizacją zadań w zakresie spraw, do których komisja została powołana;

2) wstępne rozpatrywanie skarg i wniosków mieszkańców w sprawach działalności Rady w zakresie kompetencji komisji;

3) opiniowanie projektów uchwał oraz spraw przekazanych komisji przez Radę oraz spraw przedkładanych przez członków komisji i mieszkańców Gminy w zakresie kompetencji komisji;

4) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowywanie projektów uchwał Rady;

5) sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwał Rady w zakresie kompetencji komisji;

6) opiniowanie projektu budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok poprzedni.

3. W czasie trwania kadencji Rada ze swojego grona może powoływać doraźne komisje do wykonywania określonych zadań ustalając przedmiot ich działania.;

11) Po § 57 dodaje się § 57a w brzmieniu:

§ 57a. 1. Z zastrzeżeniem rozdziału VI, przedmiotem działania Komisji:

1) Budżetu i Finansów są sprawy z zakresu budżetu i finansów, a w szczególności:

a) pozyskiwanie środków zewnętrznych,

b) podatki i opłaty,

c) zaciąganie długoterminowych pożyczek,

d) zaciąganie zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę,

e) procedury uchwalania budżetu,

f) sprawozdania z działalności finansowej Gminy,

g) inne sprawy, w których wymagana jest opinia Komisji.

2) Gospodarki i Infrastruktury są sprawy z zakresu inwestycji, infrastruktury i planowania przestrzennego, a w szczególności:

a) planowanie i realizacja inwestycji gminnych,

b) infrastruktura drogowa oraz organizacja ruchu drogowego,

c) ład i zagospodarowanie przestrzenne,

d) wodociągi, zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i cieplną,

e) gminne targowiska i hale targowe,

f) cmentarze gminne,

g) transport zbiorowy i komunikacja,

h) sprawy związane z gospodarką komunalną,

i) sprawy związane z rozwojem infrastruktury gminnej,

j) opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego Gminy,

k) opracowywanie planów strategii rozwoju Gminy,

l) działalność gminnych spółek prawa handlowego,

m) wnioski koncesyjne dotyczące eksploatacji złóż i kopalin,

n) sprawy związane z bezpieczeństwem drogowym i zwalczaniem klęsk żywiołowych, ochroną przeciwpowodziową i ochroną przeciwpożarową,

o) utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,

p) projekt budżetu Gminy w zakresie zadań ujętych w działalności Komisji,.

q) inne sprawy, w których wymagana jest opinia Komisji.

3) Mienia i Gospodarki Nieruchomościami są sprawy z zakresu mienia komunalnego, lokali gminnych oraz gospodarki nieruchomościami, a w szczególności:

a) nadawanie lub zmiana nazw ulic i placów,

b) sprawy pomników i umieszczania tablic pamiątkowych,

c) skreślenie lub wpisanie obiektu do rejestru zabytków,

d) współdziałanie w zakresie gospodarki zasobami lokali mieszkalnych i użytkowych,

e) współdziałanie w zakresie gospodarowania gruntami,

f) plany inwestycji i remontów dotyczących mienia komunalnego,

g) sprawy komunalizacji mienia Skarbu Państwa,

h) projekt budżetu Gminy w zakresie zadań ujętych w działalności Komisji,

i) inne sprawy, w których wymagana jest opinia Komisji.

4) Rolnictwa i Ochrony Środowiska są sprawy z zakresu rolnictwa, ochrony środowiska, ekologii oraz kanalizacji, a w szczególności:

a) sprawy inwestycji proekologicznych,

b) współdziałanie w zakresie edukacji ekologicznej mieszkańców,

c) kwestie działalności gospodarczej pod kątem uciążliwości dla środowiska,

d) gospodarka wodna,

e) utrzymanie terenów zielonych - zieleń gminna i zadrzewienia,

f) rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe,

g) kanalizacja sanitarna w gminie Jaworze,

h) usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych,

i) utrzymanie czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,

j) współdziałanie w ramach Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Bielska” i Lokalnej Grupy Rybackiej „Bielska Kraina”,

k) projekt budżetu Gminy w zakresie zadań ujętych w działalności Komisji,

l) inne sprawy, w których wymagana jest opinia Komisji.

5) Samorządu i Spraw Lokalnych są sprawy z zakresu funkcjonowania samorządu, współpracy lokalnej i zagranicznej, bezpieczeństwa i oświaty, a w szczególności:

a) wewnętrzny ustrój gminy (statut) oraz związków gmin,

b) działalność stowarzyszeń działających na terenie Gminy – w tym program współpracy z organizacjami pozarządowymi,

c) wybór kandydatów na ławników,

d) wnioski o rozwiązanie z radnym umowy o pracę,

e) współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw,

f) współdziałanie w zakresie zwalczania zjawisk patologii społecznej,

g) współdziałanie z Policją, Strażą Pożarną i innymi instytucjami w sprawie ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego,

h) sprawy edukacji publicznej, w tym funkcjonowanie systemu oświaty,

i) funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Gminy,

j) współdziałanie w zakresie rozwoju i promocji Gminy,

k) współdziałanie w zakresie upowszechniania kultury,

l) działalność kulturalna oraz inicjowanie przedsięwzięć kulturalnych,

m) rekreacja, sport i turystyka,

n) współdziałanie ze związkami twórczymi, stowarzyszeniami społeczno-kulturalnymi oraz samorządami lokalnymi,

o) sprawy z zakresu przyznawania stypendiów w dziedzinie kultury, sztuki, kultury fizycznej oraz oświaty i nauki,

p) rozpatrywanie kandydatur do nagród i odznaczeń lokalnych, regionalnych etc – w tym do medalu „Zasłużony dla rozwoju Jaworza”,

q) sprawy dotyczące nadawania honorowego obywatelstwa Gminy,

r) projektu budżetu Gminy w zakresie zadań ujętych w działalności Komisji,

s) inne zadania, niezastrzeżone na rzecz pozostałych Komisji.

6) Zdrowia i Spraw Społecznych są sprawy z zakresu zdrowia, polityki społecznej, polityki prorodzinnej, pomocy społecznej, a w szczególności:

a) zdrowie, polityka społeczna, pomoc społeczna, bezrobocie, problematyka przydziału środków z funduszu przeznaczonego na pomoc społeczną oraz wszelkiego rodzaju zasiłków, a także system dotacji na cele społeczne,

b) zapobieganie alkoholizmowi i narkomanii,

c) sprawy dotyczące patologii społecznych,

d) sprawy dotyczące liczby i zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, o których mowa w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz innych projektów uchwał wynikających z tej ustawy,

e) współdziałanie w zakresie profilaktyki zdrowotnej,

f) sprawy dotyczące funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej, kontraktowania usług medycznych, praktyki lekarza rodzinnego, lecznictwa uzdrowiskowego itp.,

g) współdziałanie w zakresie zagadnień rehabilitacji osób niepełnosprawnych (dążenie do wspólnego działania służby zdrowia, towarzystw społecznych i całego społeczeństwa na rzecz osób niepełnosprawnych),

h) sprawy dotyczące funkcjonowania aptek,

i) współdziałanie w zakresie utrzymania obiektów przeznaczonych do świadczenia usług medycznych (remonty i inwestycje),

j) sprawy dotyczące operatu uzdrowiskowego, audytu uzdrowiskowego oraz działalności uzdrowiskowej,

k) współdziałanie z radami społecznymi zakładów służby zdrowia, których organem założycielskim jest Gmina,

l) współdziałanie z Narodowym Funduszem Zdrowia,

m) współdziałanie w sprawach dotyczących rodziny,

n) wspieranie osób starszych, osamotnionych, rodzin niepełnych, rodzin zagrożonych patologią, rodzin dotkniętych niepełnosprawnością,

o) współdziałanie przy tworzeniu świetlic środowiskowych,

p) sprawy związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworzu,

q) współdziałanie w zakresie pomocy społecznej ze stowarzyszeniami, fundacjami, związkami zawodowymi, ośrodkiem pomocy społecznej i innymi instytucjami publicznymi w zakresie spraw objętych przedmiotem działania Komisji,

r) sprawy związane z problematyką warunków sanitarnych w Gminie,

s) projekt budżetu Gminy w zakresie zadań ujętych w działalności Komisji,

t) inne sprawy, w których wymagana jest opinia Komisji.;

12) § 58 otrzymuje brzmienie:

§ 58. Komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają plany pracy oraz okresowe sprawozdania ze swojej działalności.;

13) Uchyla się § 64.

§ 2. Uchyla się postanowienia § 2:

1) Uchwały NR I/7/10 Rady Gminy Jaworzez z dnia 2 grudnia 2010 r.w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Jaworze,

2) Uchwały NR I/9/10 Rady Gminy Jaworzez z dnia 2 grudnia 2010 r.w sprawie powołania Komisji Samorządu i Spraw Lokalnych Rady Gminy Jaworze,

3) Uchwały NR I/11/10 Rady Gminy Jaworzez z dnia 2 grudnia 2010 r.w sprawie powołania Komisji Gospodarki i Infrastrukruty Rady Gminy Jaworze,

4) Uchwały NR I/13/10 Rady Gminy Jaworzez z dnia 2 grudnia 2010 r.w sprawie powołania Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Jaworze,

5) Uchwały NR I/15/10 Rady Gminy Jaworzez z dnia 2 grudnia 2010 r.w sprawie powołania Komisji Mienia i Gospodarki Nieruchomościami Rady Gminy Jaworze,

6) Uchwały NR I/17/10 Rady Gminy Jaworzez z dnia 2 grudnia 2010 r.w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Gminy Jaworze.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Jaworze


Andrzej Śliwka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ONISZCZUK & ASSOCIATES

Kancelaria prawna, która specjalizuje się w obsłudze klientów korporacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »