| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/60/11 Rady Gminy Jaworze

z dnia 28 czerwca 2011r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Jaworze

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) w związku z art. 4 ust. 1 oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 190, poz. 1606, ze zm.)

Rada Gminy Jaworze uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr VIII/70/07 Rady Gminy Jaworze z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie Statutu Gminy Jaworze, zmienionej uchwałą nr XXX/257/09 Rady Gminy Jaworze z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Jaworze, wprowadza się następujące zmiany:

1) Uchyla się § 13.

2) § 14 otrzymuje brzmienie:

§ 14. 1. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady.

2. Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.

3. Czynności związane ze zwołaniem pierwszej sesji obejmują:

1) określenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej Rady,

2) przygotowanie projektu porządku obrad,

3) podpisania oraz przesłania zaproszeń.;

3) § 17 otrzymuje brzmienie:

§ 17. 1. Rada ze swojego grona może powołać stałe i doraźne komisje, ustalając ich skład osobowy.

2. Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady podejmują z ramienia Rady zadania polegające na koordynowaniu prac poszczególnych komisji. Podziału tych zadań dokonuje Przewodniczący Rady.;

4) W § 19 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

5. Sesji może być nadany charakter uroczysty dla uczczenia ważnych dla Gminy wydarzeń lub okoliczności albo z innych, szczególnie ważnych powodów.;

5) Po § 20 dodaje się § 20a w brzmieniu:

§ 20a. 1. Sesje przygotowuje Przewodniczący Rady.

2. Przygotowanie sesji obejmuje w szczególności:

a) ustalenie czasu i miejsca obrad;

b) ustalenie porządku obrad;

c) zapewnienie dostarczenia radnym zawiadomienia o zwołaniu sesji wraz z porządkiem obrad oraz projektami uchwał.

3. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Przewodniczący zawiadamia radnych z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż 7 dni przed terminem sesji, pisemnie lub w inny właściwy sposób doręczając materiały wskazane w ust. 2 lit c.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin, o którym mowa w ust. 3 może ulec skróceniu.

5. W razie niedotrzymania terminów, o których mowa w ust. 3 i 4 Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji może być zgłoszony przez radnego tylko na początku sesji, przed głosowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianę porządku obrad.

6. Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku obrad podaje się do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej.;

6) § 22 otrzymuje brzmienie:

§ 22. Wójt obowiązany jest udzielić Radzie wszelkiej pomocy technicznej, organizacyjnej i prawnej w przygotowaniu i odbyciu sesji;

7) § 28 otrzymuje brzmienie:

§ 28. 1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez prowadzącego obrady Rady formuły: „Otwieram sesję Rady Gminy Jaworze nr …”.

2. Po otwarciu sesji prowadzący obrady Rady stwierdza na podstawie listy obecności zdolność albo brak zdolności Rady do podejmowania uchwał. W trakcie sesji Przewodniczący ustala tę zdolność w przypadkach wątpliwych lub na wniosek.

3. W razie gdy obrady nie mogą się toczyć z braku liczby Radnych wymaganej do podejmowania uchwał, Przewodniczący przerywa obrady podając godzinę ich wznowienia, o ile istnieje możliwość uzupełnienia tej liczby do wymaganej. W innych przypadkach odracza sesję, podając jej nowy termin albo informację, że termin ten będzie ustalony później.;

8) Po § 33 dodaje się § 33 a w brzmieniu:

§ 33a. 1. Do Rady, Przewodniczącego Rady i Wójta wolne wnioski, o których mowa w § 30 pkt 6, mogą składać radni, komisje i kluby radnych.

2. Wniosek zawiera propozycję zmiany istniejącego stanu z uzasadnieniem. Wnioski składa się w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy lub na sesji - Przewodniczącemu.

3. W sprawach należących do właściwości Wójta, Przewodniczący przekazuje wniosek Wójtowi. W pozostałych sprawach Przewodniczący przekazuje wniosek właściwej komisji Rady do zaopiniowania.

4. Odpowiedź na wniosek powinna być udzielona niezwłocznie w terminie uwzględniającym tok pracy Rady, nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od złożenia wniosku.

5. Jeżeli wnioskodawca nie zgadza się ze sposobem załatwienia wniosku ma prawo przedstawić go na sesji Rady, która może wniosek poprzeć lub odrzucić.;

9) § 43 otrzymuje brzmienie:

§ 43. 1. W okresie międzysesyjnym radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokołu z ostatniej sesji, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga prowadzący sesję po wysłuchaniu protokolanta i przesłuchaniu nagrania z przebiegu sesji.

2. Jeżeli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzględniony, wnioskodawca może wnieść sprzeciw do Rady.

3. Rada przyjmuje protokół z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o którym mowa w ust. 2.;

10) § 57 otrzymuje brzmienie:

§ 57. 1. Rada może powołać następujące komisje stałe:

1) Budżetu i Finansów,

2) Gospodarki i Infrastruktury,

3) Mienia i Gospodarki Nieruchomościami,

4) Rolnictwa i Ochrony Środowiska,

5) Samorządu i Spraw Lokalnych,

6) Zdrowia i Spraw Społecznych.

2. Do zadań komisji stałych należy:

1) nadzór nad realizacją zadań w zakresie spraw, do których komisja została powołana;

2) wstępne rozpatrywanie skarg i wniosków mieszkańców w sprawach działalności Rady w zakresie kompetencji komisji;

3) opiniowanie projektów uchwał oraz spraw przekazanych komisji przez Radę oraz spraw przedkładanych przez członków komisji i mieszkańców Gminy w zakresie kompetencji komisji;

4) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowywanie projektów uchwał Rady;

5) sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwał Rady w zakresie kompetencji komisji;

6) opiniowanie projektu budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok poprzedni.

3. W czasie trwania kadencji Rada ze swojego grona może powoływać doraźne komisje do wykonywania określonych zadań ustalając przedmiot ich działania.;

11) Po § 57 dodaje się § 57a w brzmieniu:

§ 57a. 1. Z zastrzeżeniem rozdziału VI, przedmiotem działania Komisji:

1) Budżetu i Finansów są sprawy z zakresu budżetu i finansów, a w szczególności:

a) pozyskiwanie środków zewnętrznych,

b) podatki i opłaty,

c) zaciąganie długoterminowych pożyczek,

d) zaciąganie zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę,

e) procedury uchwalania budżetu,

f) sprawozdania z działalności finansowej Gminy,

g) inne sprawy, w których wymagana jest opinia Komisji.

2) Gospodarki i Infrastruktury są sprawy z zakresu inwestycji, infrastruktury i planowania przestrzennego, a w szczególności:

a) planowanie i realizacja inwestycji gminnych,

b) infrastruktura drogowa oraz organizacja ruchu drogowego,

c) ład i zagospodarowanie przestrzenne,

d) wodociągi, zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i cieplną,

e) gminne targowiska i hale targowe,

f) cmentarze gminne,

g) transport zbiorowy i komunikacja,

h) sprawy związane z gospodarką komunalną,

i) sprawy związane z rozwojem infrastruktury gminnej,

j) opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego Gminy,

k) opracowywanie planów strategii rozwoju Gminy,

l) działalność gminnych spółek prawa handlowego,

m) wnioski koncesyjne dotyczące eksploatacji złóż i kopalin,

n) sprawy związane z bezpieczeństwem drogowym i zwalczaniem klęsk żywiołowych, ochroną przeciwpowodziową i ochroną przeciwpożarową,

o) utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,

p) projekt budżetu Gminy w zakresie zadań ujętych w działalności Komisji,.

q) inne sprawy, w których wymagana jest opinia Komisji.

3) Mienia i Gospodarki Nieruchomościami są sprawy z zakresu mienia komunalnego, lokali gminnych oraz gospodarki nieruchomościami, a w szczególności:

a) nadawanie lub zmiana nazw ulic i placów,

b) sprawy pomników i umieszczania tablic pamiątkowych,

c) skreślenie lub wpisanie obiektu do rejestru zabytków,

d) współdziałanie w zakresie gospodarki zasobami lokali mieszkalnych i użytkowych,

e) współdziałanie w zakresie gospodarowania gruntami,

f) plany inwestycji i remontów dotyczących mienia komunalnego,

g) sprawy komunalizacji mienia Skarbu Państwa,

h) projekt budżetu Gminy w zakresie zadań ujętych w działalności Komisji,

i) inne sprawy, w których wymagana jest opinia Komisji.

4) Rolnictwa i Ochrony Środowiska są sprawy z zakresu rolnictwa, ochrony środowiska, ekologii oraz kanalizacji, a w szczególności:

a) sprawy inwestycji proekologicznych,

b) współdziałanie w zakresie edukacji ekologicznej mieszkańców,

c) kwestie działalności gospodarczej pod kątem uciążliwości dla środowiska,

d) gospodarka wodna,

e) utrzymanie terenów zielonych - zieleń gminna i zadrzewienia,

f) rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe,

g) kanalizacja sanitarna w gminie Jaworze,

h) usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych,

i) utrzymanie czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,

j) współdziałanie w ramach Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Bielska” i Lokalnej Grupy Rybackiej „Bielska Kraina”,

k) projekt budżetu Gminy w zakresie zadań ujętych w działalności Komisji,

l) inne sprawy, w których wymagana jest opinia Komisji.

5) Samorządu i Spraw Lokalnych są sprawy z zakresu funkcjonowania samorządu, współpracy lokalnej i zagranicznej, bezpieczeństwa i oświaty, a w szczególności:

a) wewnętrzny ustrój gminy (statut) oraz związków gmin,

b) działalność stowarzyszeń działających na terenie Gminy – w tym program współpracy z organizacjami pozarządowymi,

c) wybór kandydatów na ławników,

d) wnioski o rozwiązanie z radnym umowy o pracę,

e) współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw,

f) współdziałanie w zakresie zwalczania zjawisk patologii społecznej,

g) współdziałanie z Policją, Strażą Pożarną i innymi instytucjami w sprawie ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego,

h) sprawy edukacji publicznej, w tym funkcjonowanie systemu oświaty,

i) funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Gminy,

j) współdziałanie w zakresie rozwoju i promocji Gminy,

k) współdziałanie w zakresie upowszechniania kultury,

l) działalność kulturalna oraz inicjowanie przedsięwzięć kulturalnych,

m) rekreacja, sport i turystyka,

n) współdziałanie ze związkami twórczymi, stowarzyszeniami społeczno-kulturalnymi oraz samorządami lokalnymi,

o) sprawy z zakresu przyznawania stypendiów w dziedzinie kultury, sztuki, kultury fizycznej oraz oświaty i nauki,

p) rozpatrywanie kandydatur do nagród i odznaczeń lokalnych, regionalnych etc – w tym do medalu „Zasłużony dla rozwoju Jaworza”,

q) sprawy dotyczące nadawania honorowego obywatelstwa Gminy,

r) projektu budżetu Gminy w zakresie zadań ujętych w działalności Komisji,

s) inne zadania, niezastrzeżone na rzecz pozostałych Komisji.

6) Zdrowia i Spraw Społecznych są sprawy z zakresu zdrowia, polityki społecznej, polityki prorodzinnej, pomocy społecznej, a w szczególności:

a) zdrowie, polityka społeczna, pomoc społeczna, bezrobocie, problematyka przydziału środków z funduszu przeznaczonego na pomoc społeczną oraz wszelkiego rodzaju zasiłków, a także system dotacji na cele społeczne,

b) zapobieganie alkoholizmowi i narkomanii,

c) sprawy dotyczące patologii społecznych,

d) sprawy dotyczące liczby i zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, o których mowa w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz innych projektów uchwał wynikających z tej ustawy,

e) współdziałanie w zakresie profilaktyki zdrowotnej,

f) sprawy dotyczące funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej, kontraktowania usług medycznych, praktyki lekarza rodzinnego, lecznictwa uzdrowiskowego itp.,

g) współdziałanie w zakresie zagadnień rehabilitacji osób niepełnosprawnych (dążenie do wspólnego działania służby zdrowia, towarzystw społecznych i całego społeczeństwa na rzecz osób niepełnosprawnych),

h) sprawy dotyczące funkcjonowania aptek,

i) współdziałanie w zakresie utrzymania obiektów przeznaczonych do świadczenia usług medycznych (remonty i inwestycje),

j) sprawy dotyczące operatu uzdrowiskowego, audytu uzdrowiskowego oraz działalności uzdrowiskowej,

k) współdziałanie z radami społecznymi zakładów służby zdrowia, których organem założycielskim jest Gmina,

l) współdziałanie z Narodowym Funduszem Zdrowia,

m) współdziałanie w sprawach dotyczących rodziny,

n) wspieranie osób starszych, osamotnionych, rodzin niepełnych, rodzin zagrożonych patologią, rodzin dotkniętych niepełnosprawnością,

o) współdziałanie przy tworzeniu świetlic środowiskowych,

p) sprawy związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworzu,

q) współdziałanie w zakresie pomocy społecznej ze stowarzyszeniami, fundacjami, związkami zawodowymi, ośrodkiem pomocy społecznej i innymi instytucjami publicznymi w zakresie spraw objętych przedmiotem działania Komisji,

r) sprawy związane z problematyką warunków sanitarnych w Gminie,

s) projekt budżetu Gminy w zakresie zadań ujętych w działalności Komisji,

t) inne sprawy, w których wymagana jest opinia Komisji.;

12) § 58 otrzymuje brzmienie:

§ 58. Komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają plany pracy oraz okresowe sprawozdania ze swojej działalności.;

13) Uchyla się § 64.

§ 2. Uchyla się postanowienia § 2:

1) Uchwały NR I/7/10 Rady Gminy Jaworzez z dnia 2 grudnia 2010 r.w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Jaworze,

2) Uchwały NR I/9/10 Rady Gminy Jaworzez z dnia 2 grudnia 2010 r.w sprawie powołania Komisji Samorządu i Spraw Lokalnych Rady Gminy Jaworze,

3) Uchwały NR I/11/10 Rady Gminy Jaworzez z dnia 2 grudnia 2010 r.w sprawie powołania Komisji Gospodarki i Infrastrukruty Rady Gminy Jaworze,

4) Uchwały NR I/13/10 Rady Gminy Jaworzez z dnia 2 grudnia 2010 r.w sprawie powołania Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Jaworze,

5) Uchwały NR I/15/10 Rady Gminy Jaworzez z dnia 2 grudnia 2010 r.w sprawie powołania Komisji Mienia i Gospodarki Nieruchomościami Rady Gminy Jaworze,

6) Uchwały NR I/17/10 Rady Gminy Jaworzez z dnia 2 grudnia 2010 r.w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Gminy Jaworze.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Jaworze


Andrzej Śliwka

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Józef Edmund Nowicki

CONEXIS Kancelaria Zamówień Publicznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »