| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/58/2011 Rady Gminy Jeleśnia

z dnia 30 czerwca 2011r.

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Jeleśnia lub jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 59 ust. 1, 2 i 3 w związku z art. 56 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Jeleśnia uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa:

1. szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania terminów spłaty i rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Jeleśnia oraz jej jednostkom podległym, zwanych dalej „należnościami” od osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej „dłużnikami”;

2. warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną;

3. organy i osoby uprawnione do udzielania tych ulg.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1. należnościach – rozumie się przez to sumę należności głównej, odsetki ustawowe, koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego, według stanu na dzień złożenia wniosku;

2. uldze – należy przez to rozumieć umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu zapłaty należności pieniężnych;

3. dłużniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej zobowiązaną do zapłacenia należności;

4. ważny interes dłużnika – rozumie się przez to sytuacje finansową, majątkową lub społeczną, również gospodarczą, w której zapłata długu bądź jego części mogłaby zagrozić dalszej egzystencji dłużnika, a w przypadku osób fizycznych również osób pozostających na jego utrzymaniu;

5. interes publiczny – rozumie się przez to pewną potrzebę (dobro), zaspokojenie której powinno służyć zbiorowości lokalnej (mieszkańcom gminy) lub całemu społeczeństwu.

§ 3. 1. Umorzenie należności z urzędu, stosuje się jeżeli:

a) dłużnik – osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł,

b) dłużnik – osoba prawna – została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,

c) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,

d) dłużnik – jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji.

2. Umorzenie należności z urzędu można również stosować, w przypadku gdy wysokość należności nie przekracza kwoty 100 zł, a przewidywany koszt dochodzenia w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym byłby niewspółmiernie wysoki w stosunku do tej należności.

3. Umorzenie należności, o których mowa w niniejszym paragrafie następuje na dzień wydania oświadczenia woli.

§ 4. 1. Umorzenie należności w całości lub w części może nastąpić na wniosek dłużnika, w sytuacji uzasadnionej ważnymi względami gospodarczymi, społecznymi, gdy zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny, a także z przyczyn określonych w § 3 ust.1 lit. c.

2. Umorzenie należności, obciążającej więcej niż jednego dłużnika może nastąpić wtedy, gdy warunki uzasadniające umorzenie są spełnione wobec wszystkich dłużników.

3. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności głównej, w odpowiednim stosunku do tej należności podlegają umorzeniu odsetki oraz należności uboczne.

4. Umorzenie, o którym mowa w niniejszym paragrafie następuje na dzień złożenia wniosku.

§ 5. 1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika, a także gdy zachodzi ważny interes publiczny, na wniosek dłużnika można:

a) odroczyć termin spłaty całości lub części należności,

b) rozłożyć należność w całości lub części na raty.

2. Odroczenie terminu spłaty należności może nastąpić na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku, natomiast okres spłaty należności rozłożonej na raty nie może być dłuższy niż 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

3. Od należności, której termin spłaty odroczono lub którą rozłożono na raty nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od dnia złożenia wniosku do dnia, który został określony jako termin płatności.

4. W przypadku nie dokonania (w całości lub części) spłaty w wyznaczonym terminie odroczonej należności lub którejkolwiek z rat na jakie należność została rozłożona, należność pozostała do zapłaty staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami liczonymi od pierwotnego terminu płatności.

§ 6. Dłużnik będący osobą fizyczną prowadzący gospodarstwo domowe, ubiegając się o udzielenie ulgi, obowiązany jest przedłożyć wraz z uzasadnionym wnioskiem o ulgę „Oświadczenie o sytuacji majątkowej” według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Udzielanie ulg w spłacie należności o których mowa w § 4 i § 5 niniejszej uchwały, na wniosek dłużnika prowadzącego działalność gospodarczą oraz w przypadku o którym mowa w § 3 ust. 1 lit. c, następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 2007 r. Nr 59 poz. 404 z późn. zm.), art. 107-108 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) (DZ. U. UE.C 115 z 9.5.2008) oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. U. UE L Nr 379 z 28 grudnia 2006 r.).

2. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis, o której mowa w § 7 ust. 1 zobowiązany jest do przedłożenia podmiotowi udzielającemu pomocy wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy, dokumentów potwierdzających istnienie przesłanek do zastosowania ulgi, zgodnie z zapisami:

a) art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 2007 r. Nr 59 poz. 404 z późn. zm.) oraz

b) w zakresie pozostałych informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. 2010 r. Nr 53, poz.311).

§ 8. 1. Jeżeli do wniosku, o którym mowa w § 6 i 7 nie załączono odpowiednich dokumentów, uprawniony organ wzywa dłużnika do ich przedłożenia, wyznaczając w tym celu odpowiedni 7 dniowy termin.

2. Nie uzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie o dokumenty, o których mowa w ust. 1, skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

§ 9. Udzielanie ulg następuje w oparciu o przepisy prawa cywilnego, w formie jednostronnego oświadczenia woli uprawnionego organu, wskazanego w §10 ust 1. Złożenie oświadczenia woli poprzedzone jest postępowaniem wyjaśniającym, które wykaże przynajmniej jedną z przesłanek, o których mowa w § 3, 4 i 5.

§ 10. 1. . Do umarzania, odraczania terminów lub rozkładania na raty spłat należności uprawniony jest:

a) Wójt Gminy Jeleśnia;

b) kierownik jednostki podległej Gminie do kwoty 500 zł.

2. Przez wartość należności, o której mowa w ust. 1, rozumie się należność główną łącznie z sumą należności ubocznych.

§ 11. Uprawniony organ może uchylić swoje oświadczenie woli o udzieleniu ulgi jeżeli wyjdą na jaw dowody, że okoliczności faktyczne dla zastosowania ulgi okazały się fałszywe bądź, że dłużnik wprowadził wierzyciela w błąd, co do okoliczności, które stanowiły podstawę zastosowania ulgi.

§ 12. Traci moc Uchwała Nr XVI/120/08 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 12 luty 2008 r. w sprawie zasad i trybu umarzania oraz udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych przypadających gminie Jeleśnia lub jej jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleśnia.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Pindel

Załącznik do Uchwały Nr VII/58/2011
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 30 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.doc

Oświadczenie o sytuacji majątkowej

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Michał Stępień

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »