| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 66/VI/2011 Rady Gminy Mykanów

z dnia 21 czerwca 2011r.

w sprawie poboru podatków w drodze inkasa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 12, i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1862 z poźn. zm.) w związku z art. 9, art.. 28 § 4 i art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z poźn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór w drodze inkasa:

1) podatku od nieruchomości od osób fizycznych

2) podatku rolnego od osób fizycznych

3) podatku leśnego od osób fizycznych

§ 2. Określa się następujących inkasentów uprawnionych do pobierania wymienionych w § 1 podatków :

1. inkasentami podatków, o których mowa w § 1 są sołtysi na terenie swojego sołectwa, tj:

a) Pan Piotr Wala - na terenie Sołectwa Borowno, obejmującego miejscowość Borowno,

b) Pan Józef Wagner – na terenie Sołectwa Borowno Kolonia, obejmującego miejscowość Borowno Kolonia,

c) Pan Waldemar Tyfel - na terenie Sołectwa Cykarzew Północny, obejmującego miejscowość Cykarzew Północny,

d) Pani Halina Lewicka – na terenie Sołectwa Czarny Las, obejmującego miejscowość Czarny Las,

e) Pani Elżbieta Grabara – na terenie Sołectwa Grabowa, obejmującego miejscowość Grabowa,

f) Pan Józef Serwiak – na terenie Sołectwa Grabówka, obejmującego miejscowość Grabówka,

g) Pan Włodzimierz Kazik – na terenie Sołectwa Kokawa, obejmującego miejscowość Kokawa,

h) Pani Zdzisława Chmielewska – na terenie sołectwa Kolonia Wierzchowisko, obejmującego miejscowość Kolonia Wierzchowisko.

i) Pan Eugeniusz Kokot – na terenie Sołectwa Kuźnica Kiedrzyńska, obejmującego miejscowość Kuźnica Kiedrzyńska,

j) Pan Mariusz Marszałek – na terenie Sołectwa Kuźnica Lechowa, obejmującego miejscowość Kuźnica Lechowa,

k) Pan Robert Wilk – na terenie Sołectwa Lubojenka, obejmującego miejscowość Lubojenka,

l) Pan Janusz Kościański – na terenie Sołectwa Lubojna, obejmującego miejscowości: Lubojna, Dudki, Tylin, Florków, Pasieka,

m) Pan Grzegorz Mucha – na terenie Sołectwa Łochynia, obejmującego miejscowość Łochynia,

n) Pan Ireneusz Mróz – na terenie Sołectwa Mykanów, obejmującego miejscowość Mykanów

o) Pani Jadwiga Śliwka - na terenie Sołectwa Nowy Broniszew, obejmującego miejscowości Nowy Broniszew, Jamno, Rusinów, Adamów, Osiny,

p) Pan Grzegorz Grabara – na terenie Sołectwa Nowy Kocin, obejmującego miejscowość Nowy Kocin,

q) Pan Roman Kubat - na terenie Sołectwa Radostków, obejmującego miejscowość Radostków

r) Pan Dariusz Bajor – na terenie Sołectwa Radostków Kolonia, obejmującego miejscowości Radostków Kolonia, Topolów,

s) Pan Eugeniusz Bożek - na terenie Sołectwa Rybna, obejmującego miejscowości: Rybna, Nowa Rybna, Przedkocin,

t) Pani Anna Pasoń – na trenie Sołectwa Stary Broniszew, obejmującego miejscowość Stary Broniszew,

u) Pan Zbigniew Rychlewski – na terenie Sołectwa Stary Cykarzew, obejmującego miejscowość Stary Cykarzew,

v) Pan Mirosław Małek – na terenie Sołectwa Stary Kocin, obejmującego miejscowości Stary Kocin, Lemańsk,

w) Pani Ewa Osuchowska – na terenie Sołectwa Wierzchowisko, obejmującego miejscowość Wierzchowisko,

x) Pan Julian Stącel – na terenie Sołectwa Wola Hankowska i Wola Kiedrzyńska, obejmujących miejscowości Wola Hankowska, Wola Kiedrzyńska, Antoniów,

2. Inkasentem podatków, o których mowa w § 1 jest również na terenie całej gminy Mykanów Pan Ireneusz Mróz.

§ 3. 1. Inkasenci, o których mowa w § 2 są uprawnieni i zobowiązani do pobierania podatków odpowiednio od osób: zamieszkałych lub posiadających majątek podlegający opodatkowaniu na obszarze ich działania.

2. Inkasenci są uprawnieni i zobowiązani do pobierania kwot podatków i opłat wraz z odsetkami.

3. Pobrane kwoty inkasenci określeni w § 2 pkt 1 są zobowiązani w ciągu 10 dni roboczych od ustawowego terminu zapłaty podatku wpłacić w kasie Urzędu Gminy lub odprowadzić na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

4. Inkasent wymieniony w § 2 pkt 2 jest zobowiązany w ciągu 10 dni roboczych pobrane kwoty wpłacić w kasie Urzędu Gminy lub odprowadzić na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

§ 4. 1. Za pobranie podatków i wpłacenie ich w terminie, zgodnie z § 3 ust. 3 i 4 inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 8% kwot podatków wraz z odsetkami.

2. Wynagrodzenie będzie wypłacane inkasentowi w terminie do 30 dnia miesiąca, w którym inkasenci dokonali wpłat zainkasowanych podatków na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

3. Inkasent nie jest uprawniony do samodzielnego potrącania swojego wynagrodzenia.

§ 5. Traci moc uchwała Rady Gminy Mykanów z dnia 28 września 2007 r. Nr 79/VIII/2007 w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, uchwała Nr 290/XXIX/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr 79/VIII/2007 w sprawie poboru podatków w drodze inkasa i uchwała nr 311/XXX/10 z dnia 13 marca 2010r w sprawie zmiany uchwały nr 79/VIII/2007 w sprawie poboru podatków w drodze inkasa.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Przewodniczący Rady Gminy Mykanów


Krzysztof Nabiałczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adam Wiśniewski

Praktyk biznesu, zarządzania stresem i pracy z traumami za pomocą ciała i oddechu. Przez ostatnie 16 lat pracował dla czterech banków, międzynarodowej korporacji ubezpieczeniowej i biura maklerskiego. Kierował spółką doradczo-sprzedażową. Partner/Trener Metody Warstwy®

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »