| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 66/VI/2011 Rady Gminy Mykanów

z dnia 21 czerwca 2011r.

w sprawie poboru podatków w drodze inkasa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 12, i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1862 z poźn. zm.) w związku z art. 9, art.. 28 § 4 i art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z poźn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór w drodze inkasa:

1) podatku od nieruchomości od osób fizycznych

2) podatku rolnego od osób fizycznych

3) podatku leśnego od osób fizycznych

§ 2. Określa się następujących inkasentów uprawnionych do pobierania wymienionych w § 1 podatków :

1. inkasentami podatków, o których mowa w § 1 są sołtysi na terenie swojego sołectwa, tj:

a) Pan Piotr Wala - na terenie Sołectwa Borowno, obejmującego miejscowość Borowno,

b) Pan Józef Wagner – na terenie Sołectwa Borowno Kolonia, obejmującego miejscowość Borowno Kolonia,

c) Pan Waldemar Tyfel - na terenie Sołectwa Cykarzew Północny, obejmującego miejscowość Cykarzew Północny,

d) Pani Halina Lewicka – na terenie Sołectwa Czarny Las, obejmującego miejscowość Czarny Las,

e) Pani Elżbieta Grabara – na terenie Sołectwa Grabowa, obejmującego miejscowość Grabowa,

f) Pan Józef Serwiak – na terenie Sołectwa Grabówka, obejmującego miejscowość Grabówka,

g) Pan Włodzimierz Kazik – na terenie Sołectwa Kokawa, obejmującego miejscowość Kokawa,

h) Pani Zdzisława Chmielewska – na terenie sołectwa Kolonia Wierzchowisko, obejmującego miejscowość Kolonia Wierzchowisko.

i) Pan Eugeniusz Kokot – na terenie Sołectwa Kuźnica Kiedrzyńska, obejmującego miejscowość Kuźnica Kiedrzyńska,

j) Pan Mariusz Marszałek – na terenie Sołectwa Kuźnica Lechowa, obejmującego miejscowość Kuźnica Lechowa,

k) Pan Robert Wilk – na terenie Sołectwa Lubojenka, obejmującego miejscowość Lubojenka,

l) Pan Janusz Kościański – na terenie Sołectwa Lubojna, obejmującego miejscowości: Lubojna, Dudki, Tylin, Florków, Pasieka,

m) Pan Grzegorz Mucha – na terenie Sołectwa Łochynia, obejmującego miejscowość Łochynia,

n) Pan Ireneusz Mróz – na terenie Sołectwa Mykanów, obejmującego miejscowość Mykanów

o) Pani Jadwiga Śliwka - na terenie Sołectwa Nowy Broniszew, obejmującego miejscowości Nowy Broniszew, Jamno, Rusinów, Adamów, Osiny,

p) Pan Grzegorz Grabara – na terenie Sołectwa Nowy Kocin, obejmującego miejscowość Nowy Kocin,

q) Pan Roman Kubat - na terenie Sołectwa Radostków, obejmującego miejscowość Radostków

r) Pan Dariusz Bajor – na terenie Sołectwa Radostków Kolonia, obejmującego miejscowości Radostków Kolonia, Topolów,

s) Pan Eugeniusz Bożek - na terenie Sołectwa Rybna, obejmującego miejscowości: Rybna, Nowa Rybna, Przedkocin,

t) Pani Anna Pasoń – na trenie Sołectwa Stary Broniszew, obejmującego miejscowość Stary Broniszew,

u) Pan Zbigniew Rychlewski – na terenie Sołectwa Stary Cykarzew, obejmującego miejscowość Stary Cykarzew,

v) Pan Mirosław Małek – na terenie Sołectwa Stary Kocin, obejmującego miejscowości Stary Kocin, Lemańsk,

w) Pani Ewa Osuchowska – na terenie Sołectwa Wierzchowisko, obejmującego miejscowość Wierzchowisko,

x) Pan Julian Stącel – na terenie Sołectwa Wola Hankowska i Wola Kiedrzyńska, obejmujących miejscowości Wola Hankowska, Wola Kiedrzyńska, Antoniów,

2. Inkasentem podatków, o których mowa w § 1 jest również na terenie całej gminy Mykanów Pan Ireneusz Mróz.

§ 3. 1. Inkasenci, o których mowa w § 2 są uprawnieni i zobowiązani do pobierania podatków odpowiednio od osób: zamieszkałych lub posiadających majątek podlegający opodatkowaniu na obszarze ich działania.

2. Inkasenci są uprawnieni i zobowiązani do pobierania kwot podatków i opłat wraz z odsetkami.

3. Pobrane kwoty inkasenci określeni w § 2 pkt 1 są zobowiązani w ciągu 10 dni roboczych od ustawowego terminu zapłaty podatku wpłacić w kasie Urzędu Gminy lub odprowadzić na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

4. Inkasent wymieniony w § 2 pkt 2 jest zobowiązany w ciągu 10 dni roboczych pobrane kwoty wpłacić w kasie Urzędu Gminy lub odprowadzić na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

§ 4. 1. Za pobranie podatków i wpłacenie ich w terminie, zgodnie z § 3 ust. 3 i 4 inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 8% kwot podatków wraz z odsetkami.

2. Wynagrodzenie będzie wypłacane inkasentowi w terminie do 30 dnia miesiąca, w którym inkasenci dokonali wpłat zainkasowanych podatków na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

3. Inkasent nie jest uprawniony do samodzielnego potrącania swojego wynagrodzenia.

§ 5. Traci moc uchwała Rady Gminy Mykanów z dnia 28 września 2007 r. Nr 79/VIII/2007 w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, uchwała Nr 290/XXIX/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr 79/VIII/2007 w sprawie poboru podatków w drodze inkasa i uchwała nr 311/XXX/10 z dnia 13 marca 2010r w sprawie zmiany uchwały nr 79/VIII/2007 w sprawie poboru podatków w drodze inkasa.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Przewodniczący Rady Gminy Mykanów


Krzysztof Nabiałczyk

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF

United Nations Children’s Fund

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »