| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/46/2011 Rady Gminy Rajcza

z dnia 2 czerwca 2011r.

w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rajcza, obejmującego obszar góry Praszywka w Rycerce Górnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. O samorządzie gminnym (jt. Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz z związku z uchwałą Nr XXI/149/08 Rady Gminy w Rajczy z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rajcza, obejmującego obszary w Kolonii w Rycerce Górnej, góry Praszywka w Rycerce Górnej, działki nr 10301/112 w Rajczy.

Rada Gminy Rajcza

po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rajcza

uchwala:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Rajcza, obejmujący obszar góry

Praszywka w Rycerce Górnej.

Dział I.

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1.

1. Integralną częścią ustaleń planu jest rysunek planu stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek, będący załącznikiem nr 1 niniejszej uchwały

2) planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu;

3) uchwale - niniejsza uchwała;

4) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy prawne dotyczące gospodarki przestrzennej odnoszące się do obszaru planu objętego niniejszą uchwałą, w tym m.in.:

a) ustawa prawo budowlane, w brzmieniu z dnia 28 stycznia 2008 roku (Dz.U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414, z późniejszymi zmianami);

b) ustawa o gospodarce nieruchomościami – Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741 z dnia 21 sierpnia 1997 r. z późniejszymi zmianami;

c) ustawa Prawo wodne – Dz. U. 2001 nr 115 poz. 1229 z dnia 18 lipca 2001 r. z późniejszymi zmianami;

d) ustawa Prawo geologiczne i górnicze – Dz. U. 2005 nr 228 poz. 1947 z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami;

e) ustawa o ochronie przyrody – Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880 z dnia 16 kwietnia 2004 r. z późniejszymi zmianami;

f) ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko – Dz. U. nr 199 poz. 1227 z dnia 3 października 2008 r. z późniejszymi zmianami;

g) ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – Dz. U. 2003 nr 162 poz. 1568 z dnia 23 lipca 2003 r. z późniejszymi zmianami;

5) terenie - należy przez to rozumieć część obszaru wyznaczonego na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczonego symbolem;

6) obszarze - należy przez to rozumieć obszar objęty planem;

7) przeznaczeniu terenu lub obiektu - należy przez to rozumieć kategorie form zagospodarowania lub działalności, które jako jedyne są dopuszczone w danym terenie lub obiekcie;

8) wysokości budynku – należy przez to rozumieć wymiar pionowy zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

9) budynkach jednorodzinnych - należy przez to rozumieć wolnostojące budynki mieszkalne, usytuowane na wydzielonych i ogrodzonych działkach, mieszczące od jednego do trzech mieszkań;

10) budynkach inwentarskich - należy przez to rozumieć budynki przeznaczone dla zwierząt gospodarskich oraz produktów działalności rolniczej i sprzętu z tym związanego

11) usługach nieuciążliwych - należy przez to rozumieć funkcję usługową lub produkcyjną jako działalność gospodarczą, której zasięg niekorzystnego oddziaływania na środowisko nie przekracza granic posiadanej nieruchomości oraz nie narusza prawa osób trzecich

12) handlu - należy przez to rozumieć sprzedaż prowadzoną w sklepach;

13) terenowych urządzeniach sportowo – rekreacyjnych - należy przez to rozumieć urządzenia terenowe, na których prowadzi się działalność usługową związaną ze sportem lub rekreacją, w tym urządzone boiska, bieżnie, skocznie, korty tenisowe i podobne obiekty sportowe usytuowane na wolnym powietrzu;

14) zieleni urządzonej - należy przez to rozumieć starannie urządzone i zakomponowane zespoły zieleni o wysokich walorach krajobrazowych przystosowane dla potrzeb rekreacji i wypoczynku, w szczególności poprzez urządzenia alejek spacerowych, miejsc wypoczynku i podobnych;

15) zieleni nie urządzonej - należy przez to rozumieć naturalne zespoły zieleni;

16) wskaźniku powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć wyrażony w procentach stosunek powierzchni zajętej przez budynki lub budowle, do powierzchni danej nieruchomości gruntowej ogółem;

17) powierzchni terenu biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć grunt rodzimy pokryty roślinnością oraz wodę powierzchniową na działce budowlanej, a także 50% sumy nawierzchni tarasów i stropodachów, urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym ich naturalną wegetację, o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2 ;

18) wskaźniku powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć wyrażony w procentach stosunek powierzchni terenu biologicznie czynnej do powierzchni nieruchomości gruntowej ogółem;

19) minimalnej powierzchni działki - należy przez to rozumieć dolną granicę wartości określającej powierzchnię nieruchomości gruntowej, która może być przeznaczona pod zabudowę jednym budynkiem jednorodzinnym /pojedynczym wolnostojącym lub w formie bliźniaczej /;

20) wymianie kubatury – należy przez to rozumieć budowę nowego obiektu budowlanego w miejscu rozbiórki poprzedniego obiektu (przy zachowaniu dotychczasowych parametrów i lokalizacji) lub uwzględniając nieznaczną zmianę lokalizacji i parametrów nie kolidujących z ustaleniami szczegółowymi).

21) drogach publicznych – należy przez to rozumieć drogi wojewódzkie, drogi powiatowe, drogi gminne - zaliczane do odpowiedniej kategorii dróg w trybie stosowanych przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. Nr 71/2000, poz.838 z późniejszymi zmianami);

22) drogach wewnętrznych – należy przez to rozumieć drogi nie posiadające statusu drogi publicznej, obsługujące tereny zainwestowania.

Dział II.
Ustalenia szczegółowe dotyczące całego obszaru planu

Rozdział 2.

§ 3.

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

1. Ustala się:

1) nakaz realizowania oraz usytuowania budynków wraz z innymi elementami zagospodarowania - jak ogrodzenia, zieleń i obiekty małej architektury, w dostosowaniu do cech lokalnego krajobrazu i otaczającej zabudowy.

2) możliwość realizacji nie wyznaczonych na rysunku planu urządzeń i sieci infrastruktury technicznej oraz dróg wewnętrznych niezbędnych dla obsługi terenu, o ile ich lokalizacja nie pozostaje w sprzeczności z pozostałymi ustaleniami planu.

3) obowiązek realizacji nowych budynków i rozbudowy istniejących przy uwzględnieniu:

a) nie wyznaczonych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy od dróg publicznych zgodnie z przepisami odrębnymi;

b) wyznaczonych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy.

4) na całym obszarze objętym ustaleniami planu obowiązuje zakaz realizacji ogrodzeń z wypełnieniami z elementów betonowych oraz szczelnych z płyt blaszanych - za wyjątkiem terenów budowy w trakcie realizacji inwestycji;

5) dopuszcza się realizację drugiego budynku mieszkalnego w gospodarstwach rolnych przy zachowaniu parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy określonych w ustaleniach szczegółowych.

2. Ustala się następujące zasady kształtowania formy architektonicznej obiektów (o ile nie są inaczej określone w ustaleniach szczegółowych dotyczących przeznaczenia poszczególnych terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi):

1) nakaz stosowania w nowych budynkach jako podstawowej formy dachu o następujących parametrach:

a) zasadnicza forma dachu: dwuspadowy o jednakowym nachyleniu głównych połaci;

b) na obiektach o zwiększonej kubaturze / powyżej 1200m3 / , budynków usługowych lub gospodarczych takich jak hale, warsztaty, szklarnie itp. dopuszcza się inne formy dachu oraz mniejszy kąt nachylenia dachu niż podany w ustaleniach szczegółowych ;

- dopuszcza się stosowanie takich elementów jak: lukarny, wykusze, okna dachowe itp.

2) zakaz stosowania na elewacji i pokryciach dachowych obiektów budowlanych agresywnej kolorystyki dysharmonizującej z otoczeniem, za wyjątkiem znaków drogowych i innych znaków związanych z ochroną zdrowia i bezpieczeństwa;

3) zakaz umieszczania tablic reklamowych na budynkach będących w ewidencji zabytków;

4) dla istniejących budynków dopuszcza się remont budynku, przebudowę, rozbudowę lub wymianę kubatury oraz inne przekształcenia modernizacyjne.

3. Ustala się następujące zasady w zakresie tymczasowego sposobu zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów (o ile nie są inaczej określone w ustaleniach szczegółowych):

1) utrzymuje się jako tymczasowe - dotychczasowe przeznaczenie terenów i obiektów, do czasu ich zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem ustalonym w niniejszym planie, za wyjątkiem terenów, dla których przyjęto tymczasowe przeznaczenie terenów w ustaleniach szczegółowych;

2) nie określa się terminu tymczasowego sposobu zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

3) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych takich jak: barakowozy, kontenery, „blaszaki” itp. – za wyjątkiem terenów budowy w trakcie realizacji inwestycji.

4. Ustalenia dotyczące parcelacji gruntów:

1) Dopuszcza się scalenia i podziały działek w dostosowaniu do ich przeznaczenia określonego w niniejszym planie i zasad podziału określonych w ustaleniach szczegółowych;

2) Dla nowo wydzielanych działek obowiązują minimalne wielkości ich powierzchni jak w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów;

3) Dopuszcza się zmniejszenie wielkości działek określonych w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów w przypadku, gdy w wyniku podziału danej działki, do osiągnięcia minimalnej powierzchni określonej w planie dla poszczególnych terenów przeznaczonych pod zainwestowanie, brakuje nie więcej niż 10% powierzchni;

4) Dopuszcza się podziały związane z poprawą możliwości zagospodarowania istniejących działek tj. powiększeniem ich powierzchni, zapewnieniem dojazdów i dojść. W terenach budownictwa jednorodzinnego dopuszcza się wtórny podział działki zainwestowanej celem wydzielenia działki normatywnej zgodnie z ustaleniami szczegółowymi planu, wyłącznie wtedy, gdy pozostała zainwestowana część działki nie będzie mniejsza niż 500 m2 .

5) Na obszarze objętym planem dopuszcza się ustanawianie służebności drogowej działek nie będących ulicami.

6) Nie określa się wymogów w zakresie parametrów szerokości i powierzchni w odniesieniu do działek już zainwestowanych.

7) Scalanie i podział nieruchomości może nastąpić zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami z dnia 27 sierpnia 1997 r /z późniejszymi zmianami/.

5. Na obszarze objętym ustaleniami planu w zakresie komunikacji wizualnej, obowiązuje:

1) zakaz lokalizacji reklam i tablic informacyjnych na terenach dróg publicznych wyznaczonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, za wyjątkiem znaków wymienionych w przepisach o znakach sygnałach oraz znakach informacyjnych ustawianych przez gminę, w tym dotyczących obiektów użyteczności publicznej;

2) zakaz lokalizacji reklam i tablic informacyjnych na terenach nie przeznaczonych do zabudowy (oznaczonych symbolami: R, Z, ZL) za wyjątkiem oznaczeń związanych z przebiegiem szlaków turystycznych, tablic związanych z urządzeniami i obiektami infrastruktury technicznej oraz tablic lokalizowanych w obszarze ŻPK i jego otulinie przez władze parku, a także sytuowanych w okresie organizowania imprez sportowych i rekreacyjnych oraz reklam i tablic sytuowanych, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla wydzielonych terenów o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania;

3) dopuszcza się możliwość lokalizacji reklam wielkoformatowych na terenach o funkcji usługowej położonych w bezpośrednim sąsiedztwie dróg publicznych.

§ 4.

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

1. Na obszarze objętym ustaleniami planu obowiązują zasady i ograniczenia uwzględnione w ustaleniach niniejszej uchwały, wynikające z położenia terenów:

1) w Żywieckim Parku Krajobrazowym i w jego otulinie , ustanowionym zgodnie z decyzją Woj. Rady Narodowej w Bielsku-Białej w 1986 r. (rozporządzenie Wojewody Bielskiego nr 7/98 z dnia 20. 05. 1998 r. w sprawie utworzenia Żywieckiego Parku Krajobrazowego, Dziennik Urzędowy województwa bielskiego nr 8/98),

2) obszarze NATURA 2000, PLH240006 oraz PLB240002- zasady ochrony zgodnie z przepisami odrębnymi,

3) obszarze Wysokiej Ochrony dla Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (Nr 445 Magura - Babia Góra).

2. Ze względu na zróżnicowany poziom hałasu dopuszczalny dla poszczególnych rodzajów terenów określa się przynależność do określonych kategorii /zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. , Dz. U. Nr 120, poz. 826);

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy zagrodowej, tereny rekreacyjno - wypoczynkowe –dotyczy terenów oznaczonych symbolami: MN/MT;

2) tereny rekreacyjno-wypoczynkowe – dotyczy terenów oznaczonych symbolami: US-UT, UT;

3. Obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obligatoryjnie wymagane jest sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, za wyjątkiem realizacji obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, komunikacji oraz urządzeń przeciwpowodziowych;

4. Wyznacza się obszar bezpośredniego zagrożenia powodziowego – oznaczony na rysunku planu symbolem 1ZZ-4ZZ , w ramach której ustala się:

1) w obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią wyznaczonych na podstawie zasięgu wezbrania powodziowego Q1% określonego w sporządzonym przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie „Studium określającym granice obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią dla terenów nieobwałowanych w zlewni rz. Soły”, oznaczonych na rysunku planu symbolem ZZ, obowiązują nakazy, zakazy, ograniczenia i dopuszczenia wynikające z przepisów odrębnych dotyczących ochrony przed powodzią.

5. Wyznacza się obszary narażone na osuwiska /oznaczone na rysunku planu symbolami 1OS, 2OS/

1) na terenach osuwisk czynnych zakazuje się lokalizacji jakiejkolwiek zabudowy za wyjątkiem infrastruktury tras narciarskich;

6. W strefie ochrony obudowy biologicznej naturalnych cieków wodnych – 15m od krawędzi skarpy brzegów – obowiązuje zakaz zabudowy, zakaz doprowadzania płotów do linii własnościowej potoku, konieczność pozostawienia pasa 1,5m wolnego od przegród, nakaz ochrony zieleni nadwodnej.

7. Ustala się ochronę wód podziemnych w obszarze strefy GZWP nr 445 poprzez zakaz lokalizacji inwestycji i prowadzenia działań mogących zanieczyścić wody podziemne, zgodnie z przepisami odrębnymi / prawo wodne /.

8. Nakaz ochrony strefy ekotonowej o szerokości 20m wzdłuż granicy lasu wolnej od zabudowy.

§ 5.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

1. Na obszarze planu wskazuje się obiekty chronione niniejszym planem (wg gminnego spisu obiektów chronionych), tereny objęte strefą pośredniej ochrony konserwatorskiej oraz strefy ochrony archeologicznej / pokazane na rys.planu:

1) dom mieszkalny nr 96. drewn., 1938 r. wł. J. Iwanek,

2) dom mieszkalny nr 106, drewn., ok. 1935 r., wł. F Harmata (przerobiony),

3) dom mieszkalny nr 107, drewn., ok. 1930 r., wł F. Biernat,

4) dom mieszkalny nr 109, drewn., XIX w., wł F. Czernek.

2. Dla obiektów znajdujących się w gminnym spisie obiektów chronionych ustala się:

1) zachowanie kształtu brył budynków, w tym w szczególności ich obrysów zewnętrznych, wysokości, kształtów dachów;

2) zachowanie rozplanowania elewacji budynków, w tym zachowania usytuowania głównych wejść do budynku oraz otworów okiennych i drzwiowych, ważniejszych podziałów architektonicznych elewacji oraz takich elementów jak balkony, wykusze, tarasy;

3) zachowanie materiałów wykończeniowych elewacji budynków;

4) nakaz utrzymania charakteru zabudowy (przy czym prace remontowe nie mogą zmieniać charakteru zabudowy w zakresie formy architektonicznej);

5) nakaz dokonywania koniecznych rozbiórek zniszczonych obiektów tylko po sporządzeniu dokumentacji rozbiórkowej,

6) zakaz przebudowy kaplic /kapliczek/ - nakaz uzgadniania wszelkich prac remontowych ;

7) dopuszcza się w trakcie remontu, modernizacji lub rozbudowy zmianę parametrów wymienionych w punktach 1-3 w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

3. W odniesieniu do terenów objętych strefą ochrony krajobrazu kulturowego obowiązują następujące ustalenia:

1) nowe obiekty usytuowane na obszarach objętych ochroną należy dostosować do cech lokalnej tradycji budowlanej i skali krajobrazu;

2) zachowanie historycznej sieci dróg oraz kierunku przebiegu rozłogu pól i cieków wodnych;

3) wycinka starodrzewu w bezpośrednim otoczeniu dóbr kultury wymaga opinii Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;

4) utrzymanie układu zabudowy siedliskowej w jej tradycyjnej formie;

5) rozbiórka dóbr kultury wymienionych w ewidencji SOZ /Delegatura w Bielsku-Białej/ może być przeprowadzona w uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu pozytywnej opinii Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;

6) podczas wszystkich działań inwestycyjnych wprowadza się nakaz ochrony reliktów archeologicznych oraz zachowanych elementów historycznego rozplanowania;

7) wykluczenie działań powodujących degradację otoczenia obiektów i zespołów chronionych.

4. Dla stref ochrony archeologicznej ustala się:

1) przedmiotem ochrony są znajdujące się na terenie gminy stanowiska archeologiczne oznaczone na rysunku planu;

2) ustala się dla każdego stanowiska archeologiczną strefę ochrony konserwatorskiej OW obejmującą teren o promieniu 40 m od centrum stanowiska.

3) ustala się ochronę mogących się znajdować stanowisk, określanych jako odkrycia, w przypadkach odnalezienia ich w terenie,

4) obowiązek uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków, ustalającym warunki nadzoru archeologicznego (wraz z badaniami archeologicznymi), wszelkich inwestycji budowlanych, a także prac ziemnych, w tym melioracyjnych, gazyfikacyjnych, wodno-kanalizacyjnych, energetycznych oraz teletechnicznych,

5) wprowadza się zakaz prowadzenia działań niszczących, takich jak głęboka orka, prace wybierzyskowe i niwelacyjne.

6) wykaz stanowisk archeologicznych obejmuje:

L.p.

Miejscowość

Gmina

Nr stanowiska

Nr stanowiska na obszarze

Funkcja

Chronologia

1.

Rycerka Górna

Rajcza

11

8

Ślad osadnictwa

Epoka kamienia

Ślad osadnictwa

Średniowiecze

2.

Rycerka Górna

Rajcza

12

9

Ślad osadnictwa

Epoka kamienia

3.

Rycerka Górna

Rajcza

13

10

Ślad osadnictwa

Średniowiecze

4.

Rycerka Górna

Rajcza

14

11

Ślad osadnictwa

Nowożytność

Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej

§ 6.

1. Ustala się:

1) zasadę prowadzenia sieci infrastruktury technicznej wzdłuż ciągów komunikacyjnych (dróg i ulic);

2) dopuszcza się remont, rozbudowę i przebudowę istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

§ 7.

1. Ustala się:

1) zaopatrzenie w wodę ze zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę;

2) pełne pokrycie zapotrzebowania na wodę na cele bytowo-komunalne oraz na potrzeby zabezpieczenia przeciwpożarowego (urządzeń hydrantowych ) dla terenu wyznaczonego w planie.

3) dopuszcza się korzystanie z indywidualnych urządzeń zaopatrzenia w wodę ( studni ) po spełnieniu warunków wynikających z przepisów odrębnych;

4) dopuszcza się lokalizację ujęcia wody dla zbiorników na cele naśnieżania tras narciarskich oraz realizację 2 zbiorników retencyjnych do gromadzenia wody dla potrzeb naśnieżania stoków wyciągu narciarskiego, przepompowni i wodociągu;

2. Ustala się:

1) odprowadzenie ścieków do kanalizacji zbiorczej w systemie rozdzielczym, dopuszcza się szczelne zbiorniki (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie.

2) nakaz podczyszczenia wód opadowych i roztopowych z powierzchni szczelnych miejsc postojowych i placów o powierzchni powyżej 0,1 ha w urządzeniach wyposażonych w separatory związków ropopochodnych przed wprowadzeniem ich do odbiornika.

§ 8.

1. Ustala się:

1) stosowanie lokalnych źródeł ciepła z zastosowaniem indywidualnych systemów grzewczych, z wykorzystaniem czystych nośników energii takich jak gaz, olej opałowy, energia elektryczna lub słoneczna oraz urządzeń grzewczych o dużej sprawności energetycznej i dużej efektywności ekologicznej (o niskich wskaźnikach emisji zanieczyszczeń).

§ 9.

1. Ustala się:

1) wywóz odpadów stałych wg. zasad określonych w „Planie gospodarki odpadami na terenie gminy Rajcza” oraz zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 10.

1. Ustala się:

1) dostawę mocy i energii elektrycznej w oparciu o istniejący i planowany stosownie do potrzeb, układ sieci i urządzeń elektroenergetycznych na poziomie średniego (SN) i niskiego napięcia (nN);

2) budowę stacji transformatorowych SN/nN w granicach planu stosownie do potrzeb z zabezpieczeniem dojazdu i terenu pod lokalizację stacji o wymiarach 5mx5m;

3) możliwość remontu, rozbudowy i przebudowy istniejących sieci i urządzeń elektroenergetycznych oraz budowy nowych;

4) Strefy ograniczonej zabudowy wynoszące:

- dla linii napowietrznych średniego napięcia SN – 16 m,

- dla linii napowietrznych niskiego napięcia nN – 6 m,

- dla linii kablowych średniego SN i niskiego napięcia nN – 2 m,

§ 11.

1. Ustala się:

1) możliwość lokalizacji urządzeń telekomunikacyjnych i teleinformatycznych – w dostosowaniu do cennych walorów przyrodniczo-krajobrazowych obszaru;

Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi

§ 12.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1MN/MT - 10 MN/MT ustala się następujące dopuszczalne kategorie przeznaczenia terenu:

1) Przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i turystycznej /pensjonatowej/ .

2) Dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające:

a) zabudowa zagrodowa,

b) budynki rekreacji indywidualnej (zabudowa letniskowa);

c) budynki gospodarcze, garaże;

d) usługi nieuciążliwe;

e) zieleń urządzona, zadrzewienia, zakrzewienia itp.,

f) ulice wewnętrzne i urządzenia komunikacyjne (place, parkingi, inne),

g) sieci i nieuciążliwe urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej nie wymagające (poza wnętrzowymi obiektami elektroenergetycznymi SN/nN) wydzielenia dla nich niezależnej nieruchomości i nie definiowane jako teren.

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów:

1) w ramach przeznaczenia podstawowego dopuszcza się działania inwestycyjne takie jak budowa, przebudowa, rozbudowa lub remont;

2) w ramach przeznaczenia podstawowego dopuszcza się zarówno przeznaczenie części budynku na cele usług komercyjnych, jak również realizację budynków usługowych na wydzielonych działkach z przeznaczeniem całej działki wraz z budynkiem na cele usługowe,

3) w ramach przeznaczenia uzupełniającego dopuszcza się lokalizację parkingów, placów manewrowych oraz dróg dojazdowych, ciągów pieszo-jezdnych, dróg wewnętrznych, tras turystyki rowerowej o parametrach technicznych i użytkowych zgodnych z przepisami odrębnymi i ustaleniami dla terenów układu komunikacyjnego;

4) obiekty i urządzenia zgodne z przeznaczeniem uzupełniającym mogą być lokalizowane pod warunkiem dostosowania do wymagań przeznaczenia podstawowego,

5) dla terenów, które w rysunku planu objęto strefami związanymi z :

- ochroną konserwatorską,

- ochroną środowiska naturalnego,

- uwarunkowaniami Żywieckiego Parku Krajobrazowego,

- strefami bezpieczeństwa infrastruktury technicznej,

- ochroną sanitarną

ustala się nakaz przestrzegania odpowiednich ustaleń ogólnych i strefowych /zdefiniowanych w rozdziale II /, określających dodatkowe zasady zagospodarowania terenów oraz warunki dopuszczenia realizacji obiektów i urządzeń przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego.

3. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania budynków:

1) dopuszcza się budynki wolnostojące i w zabudowie bliźniaczej;

2) wysokość budynków jednorodzinnych i inwentarskich: do 11,0 m ;dla budynków pensjonatowych dopuszcza się wysokość do 15.0 m; wysokość budynków gospodarczych, garaży : do 6,0 m;

3) nowoprojektowana zabudowa powinna mieć dachy o spadku co najmniej 30o lecz nie większym niż 45o (dot.: głównych połaci dachowych; dla zabudowy jednorodzinnej zaleca się minimalny kąt nachylenia dachu 37o ;

4) dopuszcza się aby następujące elementy budynków i budowli wykraczały poza linię obowiązującą zabudowy na odległość nie większą niż 100 cm: gzymsy, okapy, opaski wokół okienne, zdobienia elewacji, zadaszenia nad wejściami, elementy odwodnienia dachu;

5) wprowadza się zakaz stosowania jako materiałów wykończeniowych ścian plastykowych listew elewacyjnych typu „siding” – nie dotyczy obiektów tymczasowych;

6) dla zabudowy rekreacji indywidualnej (letniskowej);

- minimalna pow. działki: 500 m2 ,

- max. wysokość budynków: 6,0 m; zasady kształtowania dachu: jak dla budynków jednorodzinnych

7) dopuszcza się zachowanie, przebudowę, rozbudowę oraz remont istniejących budynków;

8) obowiązują ogrodzenia ażurowe;

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące sposobu zagospodarowania terenu:

1) nowoprojektowaną zabudowę wolnostojącą, zabudowę uzupełniającą – w ramach „luk urbanistycznych” dopuszcza się na działkach o minimalnej powierzchni 600m2 ;

2) budynki w zabudowie bliźniaczej dopuszcza się wyłącznie na działkach budowlanych o minimalnej powierzchni 1200m2 ;

3) powierzchnia zabudowy: do 50% powierzchni poszczególnych działek budowlanych;

4) powierzchnia terenu biologicznie czynna nie może stanowić mniej jak 30% powierzchni poszczególnych działek budowlanych;

5) na każdej działce obowiązują minimum 2 miejsca postojowe, z których jedno może być zlokalizowane w garażu;

6) dla zabudowy usługowej i pensjonatowej obowiązują dodatkowo co najmniej 4 stanowiska postojowe na każdej działce;

7) nieprzekraczalna linia zabudowy : 6 m od krawędzi jezdni drogi publicznej /dot. nowej zabudowy lub wymiany kubatury/.

8) minimalna szerokość działek pod zabudowę - 20 m.

§ 13.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 1UT, 2UT ustala się następujące dopuszczalne kategorie przeznaczenia terenu:

1) Przeznaczenie podstawowe: tereny usług sportu i turystyki - stacje narciarskie, w tym;

a) usługi związane z obsługą narciarstwa: obiekty i urządzenia techniczne wyciągów narciarskich, wypożyczalnie sprzętu sportowo-turystycznego, serwis narciarski, itp.;

b) infrastruktura techniczna, instalacje sztucznego naśnieżania, i oświetlenia tras narciarskich;

c) mieszkalnictwo turystyczne : schroniska turystyczne, hotele, hostele, pensjonaty;

d) punkty medyczne, I-szej pomocy;

e) obiekty handlu i gastronomii.

2) Przeznaczenie uzupełniające:

a) parkingi;

b) drogi wewnętrzne, place;

c) budynki gospodarcze /w tym: garaże/

d) obiekty i urządzenia rekreacyjne, urządzenia zabaw dziecięcych;

e) zieleń urządzona.

2. Dopuszcza się lokalizację:

1) dolnych stacji kolei linowych, innych wyciągów narciarskich, z obiektami towarzyszącymi (pompownia, transformatory, sterownie, awaryjne zasilanie itp.);

2) zaplecza technicznego dla obsługi terenów narciarskich i usług komercyjnych typu: pomieszczenia GOPR, pomieszczenia dla operatorów z zapleczem technicznym, kasy biletowe, szkółka narciarska, serwis narciarski, obiekty socjalno – administracyjne dla obsługi terenów narciarskich i sportowo – rekreacyjnych, obiekty dla przechowywania i napraw sprzętu dla potrzeb śnieżenia i przygotowania tras narciarskich itp.;

3) terenowych urządzeń dla sportów letnich, tymczasowych sezonowych ogródków gastronomicznych i parterowych budynków handlowo – gastronomicznych o wysokości w kalenicy do 6,0 m i powierzchni zabudowy nie większej niż 25 m2 , realizowanych jako wolnostojących lub w zabudowie zwartej;

4) obiektów i urządzeń małej architektury oraz boisk do gier sportowych;

5) altan, zadaszeń, miejsc do grillowania, urządzonych miejsc na ognisko itp. związanych z rekreacyjnym zagospodarowaniem terenów;

3. Ustalenia dotyczące ukształtowania budynków:

1) wysokość budynków:

a) gospodarczych: do 6,0.m;

b) pozostałych : do 15.0 m;

2) nowoprojektowana zabudowa powinna mieć dachy o spadku co najmniej 30o lecz nie większym niż 45o (dot.: głównych połaci dachowych);

3) wprowadza się zakaz stosowania jako materiałów wykończeniowych ścian plastykowych listew elewacyjnych typu „siding” – nie dotyczy obiektów tymczasowych;

4) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji i intensywnych kolorów. Obowiązuje stosowanie kolorów pastelowych;

5) dopuszcza się realizację płaskich stropodachów, pełniących funkcje terenów biologicznie czynnych, z dopuszczeniem ich użytkowania jako terenów rekreacyjnych oraz realizację dachów w formie tarasów widokowych i rekreacyjnych;

6) dopuszcza się zachowanie, przebudowę, rozbudowę oraz remont istniejących budynków;

4. Ustalenia dotyczące sposobu zagospodarowania terenu:

1) powierzchnia terenu biologicznie czynna nie może stanowić mniej jak 30% powierzchni terenu;

2) dopuszcza się realizację obiektów budowlanych jako wolnostojących lub w formie zespołu obiektów, połączonych funkcjonalnie i architektonicznie o łącznej powierzchni zabudowy nie większej niż 40% powierzchni terenu;

nieprzekraczalna linia zabudowy : 6 m od krawędzi jezdni drogi publicznej /dot. nowej zabudowy lub wymiany kubatury/ ;

3) obowiązują ogrodzenia ażurowe o maksymalnej wysokości 2,0 m;

4) obowiązuje zakaz realizacji ogrodzeń pełnych /za wyjątkiem terenów w tracie realizacji zabudowy/;

5) obowiązują minimum 3 miejsca postojowe na 10 użytkowników

6) dostęp do terenu z dróg publicznych lub wewnętrznych.

7) minimalna powierzchnia i szerokość działek budowlanych: jak dla terenów MN/MT (§ 12)

§ 14.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 3UT ustala się następujące dopuszczalne kategorie przeznaczenia terenu:

1) Przeznaczenie podstawowe : tereny usług sportu i turystyki - górna stacja wyciągów narciarskich, obiekty i urządzenia techniczne wyciągów narciarskich.

2) Przeznaczenie uzupełniające:

- pozostałe obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej;

- zaplecze sanitarno-medyczne;

- zieleń urządzona.

2. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania budynków:

1) wysokość budynków: do 12.0 m;

2) nachylenie głównych połaci dachowych : co najmniej 25o lecz nie więcej niż 45o ;

3) wprowadza się zakaz stosowania jako materiałów wykończeniowych ścian plastykowych listew elewacyjnych typu „siding” – nie dotyczy obiektów tymczasowych;

4) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji i pokryć dachowych;

3. Ustalenia dotyczące sposobu zagospodarowania i użytkowania terenu:

1) Powierzchnia terenu biologicznie czynna nie może stanowić mniej jak 40% powierzchni terenu;

2) dopuszcza się realizację obiektów budowlanych jako wolnostojących lub w formie zespołu obiektów, połączonych funkcjonalnie i architektonicznie o łącznej powierzchni zabudowy nie większej niż 25% powierzchni terenu;

3) obowiązuje zakaz realizacji ogrodzeń pełnych.;

4) dostęp do terenu z dróg gospodarczych (leśnych) lub koleją linową

5) przed przystąpieniem do realizacji prac budowlanych należy zabezpieczyć lub przenieść poza obszar inwestycji rośliny objęte ochroną gatunkową ;

6) zakaz użytkowania stoków jako obszarów zjazdów narciarskich w czasie występowania pokrywy śnieżnej mniejszej niż 40 cm,

7) w obrębie terenów leśnych na terenach nie zajętych pod funkcje narciarskie utrzymuje się użytkowanie leśne, zgodnie z przepisami ustawy o lasach (Dz.U.91.101.444 z dnia 28 września 1991 r.),

8) nie określa się minimalnej powierzchni i szerokości działek budowlanych.

§ 15.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1 - 3 US-UT ustala się następujące dopuszczalne kategorie przeznaczenia terenu:

1) Przeznaczenie podstawowe: tereny sportu i turystyki – trasa narciarska, w tym :

a) infrastruktura tras narciarskich;

b) wyciągi narciarskie.

2) Przeznaczenie uzupełniające:

a) tereny zieleni nieurządzonej, tereny rolnicze ( łąki, pastwiska);

b) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej;

c) drogi rolnicze lub leśne.

2. Na terenie, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące sposobu zagospodarowania terenu:

1) powierzchnia terenu biologicznie czynna nie może stanowić mniej jak 90% powierzchni terenu;

2) obowiązuje lokalizacja niezbędnych urządzeń związanych z funkcjonowaniem i bezpieczeństwem użytkowania trasy narciarskiej i wyciągów;

3) dopuszcza się lokalizację:

a) tras narciarskich oraz tras snowbordowych, kładek narciarskich, pólek narciarskich do nauki jazdy, tras dla narciarstwa biegowego, ciągów spacerowych, ścieżek rowerowych, itp.;

b) obiektów związanych z realizacją wyciągów narciarskich linowych i orczykowych oraz instalacji sztucznego śnieżenia, odwodnienia i oświetlenia tras narciarskich,

c) infrastruktury technicznej związanej ze sportowym i rekreacyjnym korzystaniem z terenów;

d) obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, z zakazem lokalizacji stacji telefonii komórkowej;

4) dopuszcza się usuwanie istniejących zadrzewień i zakrzaczeń, które kolidują i zagrażają użytkownikom terenów narciarskich i terenów rekreacyjno – sportowych, zgodnie z przepisami odrębnymi;

5) obowiązuje zabezpieczenie terenu przed erozją z zastosowaniem środków technicznych i biologicznych;

6) obowiązuje prowadzenie tras zjazdowych z maksymalnym wykorzystaniem naturalnej konfiguracji terenu dla zminimalizowania robót ziemnych, zmierzających do sztucznego kształtowania podłużnego i poprzecznego profilu trasy;

7) obowiązuje utrzymanie i pielęgnacja muraw trawiastych, z możliwością wykorzystania rolniczego (wypas owiec i bydła);

8) obowiązuje niwelacja i zadarnienie terenów zdegradowanych w wyniku prac ziemnych. Zakres niwelacji terenu i sposób zabezpieczenia stoku przed erozją oraz zasady realizacji wyciągów narciarskich i tras zjazdowych - na podstawie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej;

9) przed przystąpieniem do realizacji prac budowlanych należy zabezpieczyć lub przenieść poza obszar inwestycji rośliny objęte ochroną gatunkową ;

10) zakaz użytkowania stoków jako obszarów zjazdów narciarskich w czasie występowania pokrywy śnieżnej mniejszej niż 40 cm;

11) w obrębie terenów leśnych na terenach nie zajętych pod funkcje narciarskie utrzymuje się użytkowanie leśne, zgodnie z przepisami ustawy o lasach (Dz.U.91.101.444 z dnia 28 września 1991 r.);

12) nie określa się minimalnej powierzchni i szerokości działek budowlanych.

§ 16.

Tereny lasów

1. Dla terenów oznaczonych w planie symbolami : 1ZL , 2ZL, 3 ZL ustala się przeznaczenie terenu: zieleń leśna.

2. Na terenie, o którym mowa w ust.1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące sposobu zagospodarowania terenu:

1) zachowanie zieleni o charakterze leśnym;

2) prowadzenie prawidłowej gospodarki leśnej uwzględniającej:

a) stopniową przebudowę drzewostanów w kierunku zgodności z warunkami siedliskowymi (roślinności potencjalnej),

b) utrzymywanie różnorodności siedliskowej wewnątrz obszarów leśnych poprzez zachowanie zbiorników wodnych, terenów zabagnionych i łąk śródleśnych w strukturze lasów,

c) zaniechanie zrębów zupełnych,

d) ochronę wiekowych drzewostanów i pojedynczych pomnikowych okazów drzew.

3) zakazuje się lokalizacji obiektów kubaturowych trwale związanych z gruntem / za wyjątkiem obiektów administracji leśnej /;

4) dopuszcza się lokalizację ścieżek i ciągów pieszych oraz obiektów małej architektury służących turystyce;

5) Na terenach oznaczonych symbolem 1ZL i 2ZL dopuszcza się prowadzenie wyciągu narciarskiego oraz lokalizację słupów konstrukcyjnych wyciągu ;

6) pozostałe ustalenia; zgodnie z przepisami odrębnymi – ustawa o lasach (Dz.U.91.101.444 z dnia 28 września 1991 r.).

§ 17.

Tereny zieleni nie urządzonej, śródpolnej, zadrzewień i zakrzewień.

1. Dla terenów oznaczonych w planie symbolami: 1 Z - 10Z ustala się przeznaczenie terenu: tereny zieleni nieurządzonej, zadrzewień i zakrzewień.

2. Na terenach, o którym mowa w ust.1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące sposobu zagospodarowania terenu

1) zachowanie zieleni śródpolnej / zadrzewień i zakrzewień / , zieleni o charakterze leśnym oraz istniejących cieków wodnych wraz z obudową biologiczną;

2) zakazuje się lokalizacji obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem za wyjątkiem obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej;

3) dopuszcza się: rolnicze użytkowanie terenu, lokalizację terenowych urządzeń rekreacyjno-sportowych (w tym: ścieżek pieszych i rowerowych);

4) dla terenu oznaczonego symbolem 9Z dopuszcza się prowadzenie wyciągu narciarskiego oraz lokalizację słupów konstrukcyjnych wyciągu ;

5) pozostałe zasady użytkowania terenu – zgodnie z przepisami odrębnymi (ustawa o ochronie przyrody – Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880 z dnia 16 kwietnia 2004 r. z późniejszymi zmianami).

§ 18.

Tereny rolne

1. Dla terenów oznaczonych w planie symbolami : 1R - 4R ustala się następujące dopuszczalne kategorie przeznaczenia terenu:

a) Przeznaczenie podstawowe – tereny rolne - grunty orne, łąki i pastwiska, uprawy polowe, sadownicze i ogrodnicze.

b) Przeznaczenie uzupełniające – istniejąca zabudowa zagrodowa, gospodarcza, sezonowe urządzenia sportu i rekreacji, zadrzewienia, zakrzewienia, trasy turystyczne, drogi dojazdowe do pól, nieuciążliwe obiekty i trasy infrastruktury technicznej.

2. Zasady zagospodarowania terenów:

1) w ramach przeznaczenia uzupełniającego ustala się zachowanie istniejącej zabudowy zagrodowej, mieszkalnej i gospodarczej z prawem do wykonywania remontów, przebudowy, rozbudowy i wymiany obiektów w istniejących zagrodach, w granicach działek siedliskowych, parametry architektoniczne budynków – jak dla terenów oznaczonych symbolem: MN/MT;

2) zakaz lokalizacji nowej zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej, poza granicami istniejących działek siedliskowych;

3) dopuszcza się lokalizację tras turystyki pieszej, konnej, rowerowej i narciarskiej,

4) dopuszcza się lokalizację sezonowych urządzeń sportu i rekreacji bez obiektów kubaturowych, pod warunkiem dostosowania ich do wymagań przeznaczenia podstawowego;

5) nakaz ochrony zadrzewień śródpolnych,

6) dopuszcza się możliwość zadrzewiania, zadarniania, zakrzewiania terenów nieużytków, a także terenów osuwiskowych i narażonych na erozję ;

7) nakaz przeprowadzenia remontu rowów melioracyjnych, oczyszczenia ich i pogłębienia oraz utrzymywania ich w stanie umożliwiającym odprowadzanie wody,

8) ustala się stosowanie przeciwerozyjnych i ekologicznych systemów uprawy gleby,

9) dla terenów, które w rysunku planu objęto strefami związanymi z :

- ochroną konserwatorską

- ochroną środowiska naturalnego

- uwarunkowaniami Żywieckiego Parku Krajobrazowego,

- strefami bezpieczeństwa infrastruktury technicznej,

- ochroną sanitarną,

ustala się nakaz przestrzegania odpowiednich ustaleń ogólnych i strefowych określających dodatkowe zasady zagospodarowania terenów oraz warunki dopuszczenia realizacji obiektów i urządzeń przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego.

§ 19.

Tereny wód powierzchniowych

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1 Ws - 4 Ws ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenu:

1) Przeznaczenie podstawowe – tereny wód powierzchniowych śródlądowych: cieków, potoków i zbiorników wodnych;

2) Przeznaczenie uzupełniające – zieleń nieurządzona, teren obrzeży cieków , zieleń nadwodna, obsługa techniczna cieków, budowle hydrotechniczne niezbędne dla realizacji statutowych zadań administratora cieku związanych z utrzymaniem wód oraz oceną przeciwpowodziową , elektroenergetyczna infrastruktura techniczna.

2. Zasady zagospodarowania terenów:

1) w ramach przeznaczenia uzupełniającego dopuszcza się lokalizację urządzeń terenowych służących realizacji funkcji sportowej i rekreacyjno-wypoczynkowej, budowę ciągów pieszych, spacerowych, tras turystyki rowerowej i konnej, w sposób zachowujący naturalny charakter koryta rzeki;

2) zakaz lokalizacji nowych obiektów kubaturowych, za wyjątkiem urządzeń sanitarnych w rejonach wypoczynku nadwodnego;

3) możliwość lokalizacji ujęcia wodnego dla celów sztucznego naśnieżania;

4) zakaz lokalizacji pól namiotowych,

5) zakaz prowadzenia wszelkich działań zagrażających degradacją cieków,

6) zakaz prowadzenia wszelkich działań mogących spowodować zwiększenie zagrożenia powodziowego,

7) ustala się jako zasadę ochronę naturalnie ukształtowanych koryt rzek i potoków,

8) dopuszcza się prowadzenie prac remontowych, konserwacyjnych, prac związanych z wykonywaniem zabezpieczeń przeciwpowodziowych, wykonywaniem urządzeń wodnych, mostów i niezbędnych regulacji cieków w oparciu o pozwolenie wodno-prawne pod warunkiem zachowania naturalnego charakteru ich brzegów, kształtu linii brzegowej i odtworzeniem zieleni,

9) zakaz ujmowania cieku wodnego w rury lub elementy prefabrykowane,

10) nakaz usuwania zanieczyszczeń stałych z koryt rzek i potoków,

11) zakaz gromadzenia odpadów,

12) zakaz odprowadzania ścieków do wód i gleby bez pozwolenia wodnoprawnego.

§ 20.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 1Wz ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenu:

1) przeznaczenie podstawowe – tereny urządzeń infrastruktury technicznej dotyczące zaopatrzenia w wodę (w tym: zbiorniki wodne, inne),

2) przeznaczenie uzupełniające – zieleń urządzona, zieleń nadwodna, urządzenia obsługi technicznej cieków , inne urządzenia infrastruktury technicznej,

3) Zasady zagospodarowania:

a) dopuszcza się lokalizację: 2 zbiorników retencyjnych do gromadzenia wody dla potrzeb naśnieżania stoków narciarskich o funkcji dodatkowej: zaspokajanie wypoczynku związanego z wodą (rekreacja);

b) budowa zbiorników i pobór wód pod warunkiem zapewnienia przepływu nienaruszalnego w Potoku Rycerskim poniżej ujęć wody;

c) powierzchnia terenu biologicznie czynna nie może stanowić mniej jak 20% powierzchni terenu;

d) umożliwia się lokalizowanie tablic z informacjami turystycznymi o powierzchni do 3m2 ;

e) możliwość lokalizacji elementów „małej architektury, w tym wiaty, zadaszenia;

f) dojazd do terenu od drogi publicznej.

2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 2Wz/Ks ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenu:

1) przeznaczenie podstawowe – tereny urządzeń infrastruktury technicznej w/z zaopatrzenia w wodę, naśnieżania i obsługi komunikacji (parking);

2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające – zieleń urządzona, urządzenia obsługi technicznej cieków , inne urządzenia infrastruktury technicznej , terenowe urządzenia rekreacyjno-sportowe, ścieżki piesze i rowerowe;

3) Zasady zagospodarowania :

a) dopuszcza się lokalizację budowli i urządzeń do gromadzenia wody

b) powierzchnia terenu biologicznie czynna nie może stanowić mniej jak 20% powierzchni terenu;

c) dopuszcza się lokalizowanie tablic informacyjnych o powierzchni do 3m2 ;

d) spośród wszystkich miejsc parkingowych dla samochodów osobowych 10% powinny stanowić miejsca dla osób niepełnosprawnych;

e) dojazd do terenu od drogi publicznej.

§ 21.

Tereny komunikacji

1. Dla terenów oznaczonych w planie symbolami: 1 KDD – 9 KDD ustala się przeznaczenie : droga publiczna klasy dojazdowa.

1) Ustala się:

a) szerokość w liniach rozgraniczających: 10m;

b) dopuszcza się jedną jezdnię o dwóch pasach ruchu;

c) możliwość wydzielenia chodnika, ścieżki przeznaczonej dla ruchu rowerów lub jazdy na wrotkach (rolkach),

d) dopuszcza się wyznaczanie pasów i miejsc postojowych;

e) dopuszcza się lokalizację: budowli takich jak mosty lub kładki pieszo-jezdne nad ciekami lub urządzeniami wodnymi, obiektów małej architektury oraz stosowanie urządzeń zmniejszających prędkość jazdy.

2) Dopuszcza się lokalizację obiektów infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających dróg, na zasadach określonych przez właściwego zarządcę drogi.

2. Dla terenów oznaczonych w planie symbolami: 1 KDW - 6KDW ustala się przeznaczenie: droga wewnętrzna, ciąg pieszo-jezdny.

1) Ustala się:

a) szerokość w liniach rozgraniczających: 6m;

b) dopuszcza się stosowanie urządzeń zmniejszających prędkość jazdy;

c) dopuszcza się obiekty małej architektury, zieleń urządzoną;.

d) możliwość realizacji urządzeń infrastruktury technicznej;

e) dopuszcza się lokalizację: budowli takich jak kładki pieszo-jezdne nad ciekami lub urządzeniami wodnymi, obiektów małej architektury oraz stosowanie urządzeń zmniejszających prędkość jazdy.

Dział III.

§ 22.

1. Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 ze zmianami) ustala się wysokość stawki procentowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy:

1) 20% - dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami : MN/MT , US-UT, UT;

Dział IV.
Przepisy końcowe

§ 23.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rajcza.

§ 24.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady


Honorata Szatanik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/46/2011
Rady Gminy Rajcza
z dnia 2 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.jpg

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XI/46/2011

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XI/46/2011
Rady Gminy Rajcza
z dnia 2 czerwca 2011 r.
Zalacznik1a.JPG

Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/46/2011

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/46/2011
Rady Gminy Rajcza
z dnia 2 czerwca 2011 r.
Zalacznik2.JPG

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XI/46/2011

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/46/2011
Rady Gminy Rajcza
z dnia 2 czerwca 2011 r.
Zalacznik3.JPG

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XI/46/2011

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Czarnecki

Dyrektor Ds. Sprzedaży Korporacyjnej Masterlease Polska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »