| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 43/VIII/2011 Rady Miejskiej w Blachowni

z dnia 25 maja 2011r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Blachowni dla przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia pn. "Gazociąg Aleksandria - Blachownia"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1, art. 20 ust. 1 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Blachownia oraz wobec braku uwag wniesionych do projektu planu

Rada Miejska w Blachowni
uchwala co następuje:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie Blachowni dla przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia pn.: „Gazociąg Aleksandria – Blachownia”.

Treść uchwały zawarta jest w następujących rozdziałach:
Rozdział 1 - Ustalenia wstępne.
Rozdział 2 - Ustalenia dotyczące obszaru planu.
Rozdział 3 - Ustalenia dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych oraz szczególne warunki zagospodarowania terenów i ograniczenia w ich użytkowaniu.
Rozdział 4 - Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów i zasad ich zagospodarowania.
Rozdział 5 - Ustalenia końcowe.

Rozdział 1.
Ustalenia wstępne

§ 1.

1. Granicę obszaru planu wyznaczono na mapie w skali 1:10000 stanowiącej załącznik graficzny do uchwały Nr 206/XL/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Blachowni dla przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia pn. „Gazociąg Aleksandria – Blachownia”.

2. Integralną częścią niniejszej uchwały są:

1) rysunek planu w skali 1:2000 - załącznik nr 1,

2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania - załącznik nr 2.

3. W rysunku planu obowiązują następujące ustalenia wyrażone graficznie:

1) symbole cyfrowo - literowe identyfikujące tereny, w których część literowa oznacza przeznaczenie podstawowe terenu:

a) ZL - tereny lasów,

b) KDZ - teren drogi publicznej klasy zbiorczej,

c) KDW - teren drogi wewnętrznej,

d) GG - teren infrastruktury technicznej – gazownictwa (stacja gazowa),

e) G - tereny infrastruktury technicznej – gazownictwa (gazociąg wysokiego ciśnienia),

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

3) strefa kontrolowana gazociągu wysokiego ciśnienia „Aleksandria – Blachownia”,

4) granica obszaru planu,

5) granica administracyjna.

4. Pozostałe oznaczenia na rysunku planu mają charakter informacyjny.

5. W niniejszym planie nie ustala się:

1) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,

2) granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych, narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,

3) granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości,

4) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej,

5) granic obszarów wymagających przekształceń,

6) granic terenów pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m²,

7) granic terenów rekreacyjno – wypoczynkowych,

8) granic terenów służących organizacji imprez masowych,

gdyż nie występują przesłanki do określenia wymagań w tym zakresie.

§ 2.

Pojęcia o specyficznym dla niniejszej uchwały znaczeniu, używane w dalszych przepisach, należy rozumieć jak niżej:

1) przeznaczenie podstawowe - przeważający (tj. stanowiący co najmniej 55% powierzchni) sposób zagospodarowania działki budowlanej w granicach terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, któremu powinny być podporządkowane inne sposoby użytkowania określone jako uzupełniające i dopuszczalne;

2) przeznaczenie uzupełniające - uzupełniający (tj. stanowiący do 45% powierzchni) sposób zagospodarowania działki budowlanej w granicach terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi;

3) teren - należy przez to rozumieć fragment obszaru planu o określonym przeznaczeniu, wyodrębniony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i opisany symbolem identyfikacyjnym;

4) powierzchnia zabudowy (wskaźnik) - wyrażony w procentach stosunek powierzchni zabudowanej wszystkimi obiektami budowlanymi do powierzchni działki budowlanej w granicach terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi.

Rozdział 2.
Ustalenia ogólne dotyczące obszaru planu

§ 3.

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

1. Ustala się warunki realizacji gazociągu wysokiego ciśnienia pn.: „Gazociąg Aleksandria - Blachownia”:

1) maksymalne ciśnienie robocze MOP 4,0 MPa,

2) średnica DN 300,

3) materiał - stal,

4) głębokość ułożenia – ok. 1,0 – 2,0 m,

5) przejście przewiertem lub przeciskiem pod drogami,

6) przejście przekopem otwartym lub przewiertem pod ciekami.

2. Dopuszcza się przesunięcie osi planowanego gazociągu wysokiego ciśnienia wraz ze strefą kontrolowaną, pod warunkiem, że granica strefy kontrolowanej nie wykroczy poza granicę obszaru planu.

3. Zmiana zagospodarowania działki budowlanej lub terenu w obszarze objętym planem wymaga łącznego spełnienia, przy uwzględnieniu przepisów odrębnych:

1) ustaleń ogólnych dotyczących obszaru planu, zawartych w rozdziale 2,

2) ustaleń dotyczących obiektów i obszarów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych, zawartych w rozdziale 3 - jeżeli dotyczą danej działki budowlanej lub terenu,

3) ustaleń dotyczących przeznaczenia terenów i zasad ich zagospodarowania - zawartych w rozdziale 4.

4. Dopuszcza się sytuowanie budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę granicy działki w odległości 1,5 m od tej granicy lub bezpośrednio przy niej. Dopuszczenie to możliwe jest tylko gdy nie stoi w sprzeczności z przepisami odrębnymi.

5. W terenach wydzielonych liniami rozgraniczającymi obok zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem terenu mogą występować, o ile nie są wykluczone w pozostałych przepisach niniejszej uchwały oraz w przepisach odrębnych:

1) drogi wewnętrzne i parkingi,

2) ogólnodostępne ciągi piesze i ścieżki rowerowe,

3) obiekty, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej oraz urządzenia służące ochronie środowiska, w tym ochrony przed hałasem,

4) zieleń izolacyjna i urządzona,

5) obiekty małej architektury.

§ 4.

Zasady ochrony środowiska i przyrody

Po zakończeniu budowy gazociągu teren zostanie zrekultywowany i oddany do użytku zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem, za wyjątkiem terenów trwale wyłączonych z użytkowania leśnego.

§ 5.

Zasady scaleń i podziałów nieruchomości; stawki procentowe

1. Dopuszcza się możliwość scaleń lub podziałów nieruchomości, o ile nie powoduje to naruszenia innych przepisów niniejszej uchwały.

2. Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do określenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości:

1) w wysokości 30% dla terenu oznaczonego symbolem KDW,

2) dla pozostałych terenów odstępuje się od ustalenia stawki.

§ 6.

Zasady rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

Zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej, podlegającej rozbudowie oraz przebudowie w sposób niekolidujący z przeznaczeniem podstawowym terenów, stosownie do potrzeb.

Rozdział 3.
Ustalenia dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych oraz szczególne warunki zagospodarowania terenów i ograniczenia w ich użytkowaniu

§ 7.

1. W strefie kontrolowanej planowanego gazociągu wysokiego ciśnienia pn.: „Gazociąg Aleksandria - Blachownia” – o szerokości 6 m (po 3 m z obu stron osi gazociągu), obowiązują przepisy odrębne.

2. Określa się pas montażowy o szerokości 11 m w którym prowadzi się budowę gazociągu, w szczególności: wykonanie wykopu, zdeponowanie mas ziemnych z wykopu, transport maszyn budowlanych, magazynowanie i ułożenie rur oraz – w ostatniej fazie – montaż gazociągu w wykopie.

3. Przecięcia gazociągu z drogami leśnymi należy zabezpieczyć w sposób umożliwiający prowadzenie po nich transportu ciężkiego – pojazdami o ciężarze do 40 ton.

4. Park Krajobrazowy „Lasy nad Górna Liswartą” - obowiązują zakazy ustalone w Rozporządzeniu Wojewody Śląskiego w sprawie Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą”.

5. Teren planowanej stacji gazowej G oraz drogi wewnętrznej KDW zagrożony jest występowaniem lokalnych podtopień. Dopuszcza się nadsypanie gruntem z wykopów pod gazociąg do poziomu istniejącej drogi (ul. Piękna).

Rozdział 4.
Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów i zasad ich zagospodarowania

§ 8.

Tereny lasów

Dla terenów lasów 1ZL – 4ZL ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – lasy i drogi leśne,

2) przeznaczenie uzupełniające – urządzenia infrastruktury technicznej oraz urządzenia rekreacyjno – wypoczynkowe nie kolidujące z przeznaczeniem podstawowym.

§ 9.

Tereny komunikacji i infrastruktury technicznej

1. Dla terenu drogi zbiorczej KDZ (DW 904) ustala się szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu (ok. 15,5 m).

1) przeznaczenie podstawowe – droga publiczna oraz gazociąg wysokiego ciśnienia,

2) przekrój 1/2.

2. Dla terenu drogi wewnętrznej KDW ustala się szerokość w liniach rozgraniczających 10 m) oraz przeznaczenie podstawowe – droga wewnętrzna i gazociąg wysokiego ciśnienia.

3. Dla terenu infrastruktury technicznej – gazownictwa (stacja gazowa) GG ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - urządzenia infrastruktury technicznej – gazownictwa (stacja gazowa), z zastrzeżeniem ustaleń dotyczących zagrożenia występowania lokalnych podtopień (tj. § 7 ust. 6),

2) przeznaczenie uzupełniające – związane z przeznaczeniem podstawowym,

3) wielkość i rozmiary działki - nie określa się; szerokości frontu i kąta położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego nie określa się,

4) powierzchnia zabudowy – do 30%,

5) powierzchnia biologicznie czynna - nie określa się,

6) wysokość zabudowy - budynki do 4 m., z wyłączeniem elementów instalacji technicznych.

4. Dla terenów infrastruktury technicznej – gazownictwa (gazociąg wysokiego ciśnienia) 1G – 2G ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – gazociąg wysokiego ciśnienia i urządzenia techniczne gazociągu,

2) przeznaczenie uzupełniające – urządzenia infrastruktury technicznej oraz urządzenia rekreacyjno – wypoczynkowe nie kolidujące z gazociągiem.

Rozdział 5.
Ustalenia końcowe

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Blachowni.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Henryk Kania

Załącznik Nr 1gaz Aleksandria plan zał 1 mapa do Uchwały Nr 43/VIII/2011
Rady Miejskiej w Blachowni
z dnia 25 maja 2011 r.
Zalacznik3.jpg


Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 43/VIII/2011
Rady Miejskiej w Blachowni
z dnia 25 maja 2011 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Blachowni dla przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia pn. „Gazociąg Aleksandria - Blachownia”.

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie Blachowni dla przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia pn. „Gazociąg Aleksandria – Blachownia” nie ustala inwestycji, należących do zadań własnych gminy.

2. Sposób realizacji i finansowanie gazociągu wysokiego ciśnienia jest przedmiotem umowy zainteresowanych stron.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Miśkiewicz

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »