| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/69/11 Rady Gminy Jasienica

z dnia 30 czerwca 2011r.

w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica dla parcel nr 2369/66, 2369/67, 2369/75, 2369/76 położonych w sołectwie Mazańcowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 15, art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.Nr 130 z 2010r. poz. 871)

Rada Gminy Jasienica stwierdzając zgodność z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica uchwala

Zmianę fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica dla parcel nr 2369/66, 2369/67, 2369/75, 2369/76 położonych w sołectwie Mazańcowice

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1.

1. Zmianie podlega fragment Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica dla sołectwa Mazańcowice uchwalonego uchwałą Nr XXVII/261/2005 Rady Gminy Jasienica z dnia 24 lutego 2005 roku.

2. Zmiana planu, zwana dalej „planem”, obejmuje fragment obszaru sołectwa Mazańcowice w granicach parcel nr 2369/66, 2369/67, 2369/75, 2369/76 oznaczonych na rysunku planu.

3. Granice obszaru objętego planem wynikają z postanowień uchwały Nr XXVIII/260/2008 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany fragmentu planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica dla parcel nr 2369/66, 2369/67, 2369/75, 2369/76 położonych w sołectwie Mazańcowice.

§ 2.

Treść planu przedstawiona jest w postaci:

1) tekstu niniejszej uchwały;

2) części graficznej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały składającej się z rysunku planu wykonanego na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1 000 pochodzącej z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

§ 3.

1. Przedmiotem ustaleń planu jest określenie:

1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4) parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów;

5) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu;

6) zasad obsługi terenów w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej;

7) stawek procentowych, na podstawie, których ustalana będzie opłata, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Pozostałe elementy wymienione w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym zabytki i dobra kultury współczesnej, tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożone osuwaniem się mas ziemnych nie występują w obszarze objętym planem

§ 4.

Integralnymi częściami uchwały są:

1) załącznik nr 1 - Rysunek planu w skali 1 : 1 000 wraz z wyrysem ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica w skali 1 : 10 000 z oznaczeniem granic obszaru objętego projektem planu;

2) załącznik nr 2 - Rozstrzygnięcie Rady Gminy Jasienica o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu;

3) załącznik nr 3 - Rozstrzygnięcie Rady Gminy Jasienica o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania.

§ 5.

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) przepisach odrębnych - rozumie się przez to obowiązujące, w dniu uchwalenia planu, przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w zagospodarowaniu terenów wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych;

2) rysunku planu - rozumie się przez to rysunek wymieniony w § 4 ust. 1pkt 1 niniejszej uchwały;

3) terenie - rozumie się przez to teren o określonym przeznaczeniu podstawowym, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;

4) obszarze - rozumie się przez to obszar objęty planem;

5) przeznaczeniu podstawowym - rozumie się przez to rodzaj przeznaczenia, który dominuje w terenie wydzielonym liniami rozgraniczającymi;

6) usługach i działalności gospodarczej - rozumie się przez to inwestycje realizowane w zakresie usług handlu, gastronomii, rzemiosła produkcyjnego i usługowego, obsługi turystyki oraz inna działalność o zbliżonym charakterze.

Rozdział 2.
Przepisy szczegółowe

§ 6.

1. Wyznacza się teren wydzielony liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem „1zPG” z podstawowym przeznaczeniem dla obiektów produkcyjnych, składów i magazynów .

2. Dla terenu ustala się:

1) utrzymanie istniejących obiektów i urządzeń z możliwością wykonania robót budowlanych lub zmiany sposobu użytkowania na inną niż obecnie działalność produkcyjno - usługową, w tym na zakład przetwarzania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

2) utrzymanie i budowę lokalnych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacji kołowej; w tym parkingów;

3) utrzymanie i realizację zieleni, w tym pasów zieleni o charakterze izolacyjno-osłonowym wzdłuż granic terenu.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, w tym:

1) możliwość lokalizacji przedsięwzięć (określonych w ust.2 pkt 1) mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których istnieje obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony środowiska, w tym inwestycje celu publicznego w zakresie łączności;

2) zakaz odprowadzania ścieków komunalnych oraz wód opadowych i roztopowych w sposób pogarszający stan gleb oraz wód powierzchniowych i podziemnych;

3) priorytet stosowania w systemach grzewczych ekologicznych źródeł energii;

4) nakaz gromadzenia i odbioru odpadów w systemie zorganizowanym zgodnie z obowiązującymi w gminie zasadami utrzymania czystości i porządku oraz planem gospodarki odpadami;

5) ochronę zieleni urządzonej i rekreacyjnej.

4. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym:

1) wysokość budynków do 12 metrów, za wyjątkiem urządzeń technicznych związanych z obiektem budowlanym zapewniającym możliwość jego użytkowania, dla których wysokość może wynosić do 14 metrów;

2) dachy budynków płaskie lub dwuspadowe o jednakowym nachyleniu głównych połaci 0° - 45° w nawiązaniu do sąsiedniej zabudowy, z wysuniętymi okapami, z możliwością realizacji lukarn, facjat, świetlików, okien dachowych, zadaszeń nad wejściem, naczółków itp. Wyklucza się stosowanie dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy;

3) teren biologicznie czynny - minimum 25% powierzchni terenu;

4) powierzchnia zabudowy - maksimum 60% powierzchni terenu.

5. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

1) minimalna powierzchnia działki 2000m2 ;

2) minimalna szerokość frontu działki 20 metrów;

3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego w przedziale od 85° do 95°.

6. Zasady obsługi komunikacyjnej, w tym:

1) obsługę komunikacyjną z drogi powiatowej (1KL), poprzez drogi wewnętrzne, z wykorzystaniem istniejących zjazdów;

2) obowiązek zapewnienia w granicach terenu miejsc postojowych - 2 miejsc postojowych/10 zatrudnionych, jednak nie mniej niż 3 miejsca postojowe.

7. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej, w tym:

1) zaopatrzenie w wodę z istniejącej w terenie sieci wodociągowej - według warunków określonych przez dysponenta sieci;

2) odprowadzanie ścieków:

a) do projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej sołectwa,

b) do czasu realizacji systemu dopuszcza się wykorzystanie indywidualnych oczyszczalni ścieków lub zbiorników bezodpływowych,

c) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych i parkingów, poprzez urządzenia do podczyszczania ścieków - zgodnie z przepisami Prawa wodnego,

d) dla ścieków przemysłowych obowiązek podczyszczenia we własnym zakresie do norm wymaganych dla ścieków odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej;

3) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących w terenie urządzeń i sieci niskiego napięcia - według warunków ustalonych przez właściwy rejon dystrybucji;

4) zaopatrzenie w gaz ziemny z istniejącego gazociągu średniociśnieniowego - według warunków ustalonych przez dysponenta urządzeń;

5) odprowadzenie odpadów komunalnych - zgodnie z „planem gospodarki odpadami dla gminy Jasienica” zatwierdzonym odrębną uchwałą Rady Gminy, odpady inne zgodnie z ustawą o odpadach;

6) dla istniejących i projektowanych napowietrznych linii elektroenergetycznych, wodociągów i gazociągów obowiązują wolne od zabudowy „strefy techniczne” zgodnie z przepisami odrębnymi, które mogą zostać zmniejszone za zgodą administratora tych sieci.

8. Do czasu zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem ustalonym w niniejszym planie, tereny mogą być użytkowane w sposób dotychczasowy.

9. Stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych planem ustala się w wysokości 20%.

Rozdział 3.
Przepisy końcowe

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.

§ 8.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy.

§ 9.

Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Jasienica.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Czudek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/69/11
Rady Gminy Jasienica
z dnia 30 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Rysunek planu


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/69/11
Rady Gminy Jasienica
z dnia 30 czerwca 2011 r.

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Jasienica o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu

Rada Gminy Jasienica, po zapoznaniu się z oświadczeniem Wójta Gminy Jasienica informującym, że do projektu zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica dla parcel nr 2369/66, 2369/67, 2369/75, 2369/76 położonych w sołectwie Mazańcowice, w okresie jego ponownego wyłożenia do publicznego wglądu i 14 dni po jego zakończeniu, nie złożono uwag, stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Czudek


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/69/11
Rady Gminy Jasienica
z dnia 30 czerwca 2011 r.

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Jasienica o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, do zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica dla parcel nr 2369/66, 2369/67, 2369/75, 2369/76 położonych w sołectwie Mazańcowice

1) Zapisane w planie inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, stosownie do art. 167 ust. 2 punkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, finansowane będą z budżetu gminy Jasienica, z zastrzeżeniem punktów 2, 3 i 4.

2) Dopuszcza się finansowanie ze środków podmiotów prywatnych, na podstawie partnerstwa publiczno - prywatnego.

3) Dopuszcza się finansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, stosownie do art. 5 ust. 1 punkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych oraz art. 3 ust. 3 punkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

4) Dopuszcza się finansowanie lub dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu państwa, stosownie do art. 106 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Czudek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marta Bławicka

Konsultant

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »