| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/69/11 Rady Gminy Jasienica

z dnia 30 czerwca 2011r.

w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica dla parcel nr 2369/66, 2369/67, 2369/75, 2369/76 położonych w sołectwie Mazańcowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 15, art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.Nr 130 z 2010r. poz. 871)

Rada Gminy Jasienica stwierdzając zgodność z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica uchwala

Zmianę fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica dla parcel nr 2369/66, 2369/67, 2369/75, 2369/76 położonych w sołectwie Mazańcowice

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1.

1. Zmianie podlega fragment Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica dla sołectwa Mazańcowice uchwalonego uchwałą Nr XXVII/261/2005 Rady Gminy Jasienica z dnia 24 lutego 2005 roku.

2. Zmiana planu, zwana dalej „planem”, obejmuje fragment obszaru sołectwa Mazańcowice w granicach parcel nr 2369/66, 2369/67, 2369/75, 2369/76 oznaczonych na rysunku planu.

3. Granice obszaru objętego planem wynikają z postanowień uchwały Nr XXVIII/260/2008 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany fragmentu planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica dla parcel nr 2369/66, 2369/67, 2369/75, 2369/76 położonych w sołectwie Mazańcowice.

§ 2.

Treść planu przedstawiona jest w postaci:

1) tekstu niniejszej uchwały;

2) części graficznej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały składającej się z rysunku planu wykonanego na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1 000 pochodzącej z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

§ 3.

1. Przedmiotem ustaleń planu jest określenie:

1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4) parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów;

5) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu;

6) zasad obsługi terenów w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej;

7) stawek procentowych, na podstawie, których ustalana będzie opłata, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Pozostałe elementy wymienione w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym zabytki i dobra kultury współczesnej, tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożone osuwaniem się mas ziemnych nie występują w obszarze objętym planem

§ 4.

Integralnymi częściami uchwały są:

1) załącznik nr 1 - Rysunek planu w skali 1 : 1 000 wraz z wyrysem ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica w skali 1 : 10 000 z oznaczeniem granic obszaru objętego projektem planu;

2) załącznik nr 2 - Rozstrzygnięcie Rady Gminy Jasienica o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu;

3) załącznik nr 3 - Rozstrzygnięcie Rady Gminy Jasienica o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania.

§ 5.

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) przepisach odrębnych - rozumie się przez to obowiązujące, w dniu uchwalenia planu, przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w zagospodarowaniu terenów wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych;

2) rysunku planu - rozumie się przez to rysunek wymieniony w § 4 ust. 1pkt 1 niniejszej uchwały;

3) terenie - rozumie się przez to teren o określonym przeznaczeniu podstawowym, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;

4) obszarze - rozumie się przez to obszar objęty planem;

5) przeznaczeniu podstawowym - rozumie się przez to rodzaj przeznaczenia, który dominuje w terenie wydzielonym liniami rozgraniczającymi;

6) usługach i działalności gospodarczej - rozumie się przez to inwestycje realizowane w zakresie usług handlu, gastronomii, rzemiosła produkcyjnego i usługowego, obsługi turystyki oraz inna działalność o zbliżonym charakterze.

Rozdział 2.
Przepisy szczegółowe

§ 6.

1. Wyznacza się teren wydzielony liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem „1zPG” z podstawowym przeznaczeniem dla obiektów produkcyjnych, składów i magazynów .

2. Dla terenu ustala się:

1) utrzymanie istniejących obiektów i urządzeń z możliwością wykonania robót budowlanych lub zmiany sposobu użytkowania na inną niż obecnie działalność produkcyjno - usługową, w tym na zakład przetwarzania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

2) utrzymanie i budowę lokalnych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacji kołowej; w tym parkingów;

3) utrzymanie i realizację zieleni, w tym pasów zieleni o charakterze izolacyjno-osłonowym wzdłuż granic terenu.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, w tym:

1) możliwość lokalizacji przedsięwzięć (określonych w ust.2 pkt 1) mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których istnieje obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony środowiska, w tym inwestycje celu publicznego w zakresie łączności;

2) zakaz odprowadzania ścieków komunalnych oraz wód opadowych i roztopowych w sposób pogarszający stan gleb oraz wód powierzchniowych i podziemnych;

3) priorytet stosowania w systemach grzewczych ekologicznych źródeł energii;

4) nakaz gromadzenia i odbioru odpadów w systemie zorganizowanym zgodnie z obowiązującymi w gminie zasadami utrzymania czystości i porządku oraz planem gospodarki odpadami;

5) ochronę zieleni urządzonej i rekreacyjnej.

4. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym:

1) wysokość budynków do 12 metrów, za wyjątkiem urządzeń technicznych związanych z obiektem budowlanym zapewniającym możliwość jego użytkowania, dla których wysokość może wynosić do 14 metrów;

2) dachy budynków płaskie lub dwuspadowe o jednakowym nachyleniu głównych połaci 0° - 45° w nawiązaniu do sąsiedniej zabudowy, z wysuniętymi okapami, z możliwością realizacji lukarn, facjat, świetlików, okien dachowych, zadaszeń nad wejściem, naczółków itp. Wyklucza się stosowanie dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy;

3) teren biologicznie czynny - minimum 25% powierzchni terenu;

4) powierzchnia zabudowy - maksimum 60% powierzchni terenu.

5. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

1) minimalna powierzchnia działki 2000m2 ;

2) minimalna szerokość frontu działki 20 metrów;

3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego w przedziale od 85° do 95°.

6. Zasady obsługi komunikacyjnej, w tym:

1) obsługę komunikacyjną z drogi powiatowej (1KL), poprzez drogi wewnętrzne, z wykorzystaniem istniejących zjazdów;

2) obowiązek zapewnienia w granicach terenu miejsc postojowych - 2 miejsc postojowych/10 zatrudnionych, jednak nie mniej niż 3 miejsca postojowe.

7. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej, w tym:

1) zaopatrzenie w wodę z istniejącej w terenie sieci wodociągowej - według warunków określonych przez dysponenta sieci;

2) odprowadzanie ścieków:

a) do projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej sołectwa,

b) do czasu realizacji systemu dopuszcza się wykorzystanie indywidualnych oczyszczalni ścieków lub zbiorników bezodpływowych,

c) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych i parkingów, poprzez urządzenia do podczyszczania ścieków - zgodnie z przepisami Prawa wodnego,

d) dla ścieków przemysłowych obowiązek podczyszczenia we własnym zakresie do norm wymaganych dla ścieków odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej;

3) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących w terenie urządzeń i sieci niskiego napięcia - według warunków ustalonych przez właściwy rejon dystrybucji;

4) zaopatrzenie w gaz ziemny z istniejącego gazociągu średniociśnieniowego - według warunków ustalonych przez dysponenta urządzeń;

5) odprowadzenie odpadów komunalnych - zgodnie z „planem gospodarki odpadami dla gminy Jasienica” zatwierdzonym odrębną uchwałą Rady Gminy, odpady inne zgodnie z ustawą o odpadach;

6) dla istniejących i projektowanych napowietrznych linii elektroenergetycznych, wodociągów i gazociągów obowiązują wolne od zabudowy „strefy techniczne” zgodnie z przepisami odrębnymi, które mogą zostać zmniejszone za zgodą administratora tych sieci.

8. Do czasu zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem ustalonym w niniejszym planie, tereny mogą być użytkowane w sposób dotychczasowy.

9. Stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych planem ustala się w wysokości 20%.

Rozdział 3.
Przepisy końcowe

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.

§ 8.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy.

§ 9.

Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Jasienica.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Czudek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/69/11
Rady Gminy Jasienica
z dnia 30 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Rysunek planu


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/69/11
Rady Gminy Jasienica
z dnia 30 czerwca 2011 r.

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Jasienica o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu

Rada Gminy Jasienica, po zapoznaniu się z oświadczeniem Wójta Gminy Jasienica informującym, że do projektu zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica dla parcel nr 2369/66, 2369/67, 2369/75, 2369/76 położonych w sołectwie Mazańcowice, w okresie jego ponownego wyłożenia do publicznego wglądu i 14 dni po jego zakończeniu, nie złożono uwag, stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Czudek


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/69/11
Rady Gminy Jasienica
z dnia 30 czerwca 2011 r.

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Jasienica o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, do zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica dla parcel nr 2369/66, 2369/67, 2369/75, 2369/76 położonych w sołectwie Mazańcowice

1) Zapisane w planie inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, stosownie do art. 167 ust. 2 punkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, finansowane będą z budżetu gminy Jasienica, z zastrzeżeniem punktów 2, 3 i 4.

2) Dopuszcza się finansowanie ze środków podmiotów prywatnych, na podstawie partnerstwa publiczno - prywatnego.

3) Dopuszcza się finansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, stosownie do art. 5 ust. 1 punkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych oraz art. 3 ust. 3 punkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

4) Dopuszcza się finansowanie lub dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu państwa, stosownie do art. 106 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Czudek

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marta Celej

Ekspert Equity Investments S.A., kontroler finansowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »