| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/46/2011 Rady Gminy Lubomia

z dnia 23 maja 2011r.

nadania statutu Samorządowemu Zakładowi Wodociągowo - Kanalizacyjnemu w Lubomi

Na postawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h) oraz art.40 ust.1, ust.2 pkt, art.41. ust.1i art. 42 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r., tekst jednolity z późn. zm.), art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 z późn. zm.) oraz art . 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17 poz 95 tekst jednolity) - po przeprowadzeniu konsultacji w trybie uchwały Rady Gminy Lubomia nr LIV/345/2010 z dnia 13 września 2010 r. w sprawie określenia sposobów konsultowania projektów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji:

Rada Gminy Lubomia uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadać Samorządowemu Zakładowi Wodociągowo – Kanalizacyjnemu w Lubomi, statut w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały

§ 2.

Traci moc statut z dnia 10.06.2003 r. stanowiący załącznik do uchwały Rady Gminy Lubomia Nr IX/39/2003 wraz ze zmianami do statutu wprowadzonymi Uchwałą Rady Gminy Lubomia Nr XXII/96/2004 z dnia 30.06.2004r.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierzyć Wójtowi Gminy

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lubomia


mgr Roman Bizoń


Załącznik do Uchwały Nr VIII/46/2011
Rady Gminy Lubomia
z dnia 23 maja 2011 r.

STATUT SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO POD NAZWĄ ZAKŁAD WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNY W LUBOMI

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.

Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny w Lubomi zwany dalej Zakładem, jest jednostką organizacyjną gminy Lubomia , działającą w formie samorządowego zakładu budżetowego na podstawie:

1. Uchwały Rady Gminy Lubomia Nr VI/31/2003 z dnia 25.03.2003 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „ Zakład Wodociągowo – Kanalizacyjny”.

2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r tekst jednolity z późniejszymi zmianami).

3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.).

4. Rozporządzenia ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną ( Dz. U. Nr 116 poz.783) .

§ 2.

Siedziba Zakładu mieści się w Lubomi przy ul. Korfantego 71, obszar działalności obejmuje teren zasięgu wodociągu gminnego.

§ 3.

Zakład nie posiada osobowości prawnej.

Rozdział 2.
Przedmiot i zakres działania

§ 4.

Przedmiotem działalności Zakładu jest:

1.Świadczenie usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w granicach zasięgu wodociągu,

2. Prowadzenie konserwacji i remontów urządzeń do poboru, uzdatniania i dostarczania wody,

3 .Wydawanie warunków technicznych i uzgadnianie branżowe dokumentacji technicznych, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. u. Nr 72 poz. 747) oraz regulaminu dostarczania wody na obszarze gminy Lubomia uchwalonego przez Radę Gminy Lubomia w dniu 25 kwietnia 2006 r. Uchwała Nr XLII/212/2006 ( Dz. Urzędowy Województwa Śląskiego Nr 77 poz. 2199).

Rozdział 3.
Organizacja zakładu

§ 5.

1. Zakładem kieruje Kierownik, który odpowiada za jego funkcjonowanie i powierzony majątek.

2. Pracowników Zakładu zatrudnia i zwalnia Kierownik

3. Kierownika Zakładu zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy, który jest jego zwierzchnikiem służbowym.

4. Zatrudnienie Kierownika Zakładu odbywa się na podstawie umowy o pracę.

§ 6.

Kierownik jest upoważniony do dokonywania czynności prawnych w zakresie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Wójta Gminy.

§ 7.

Do zakresu obowiązków Kierownika Zakładu w szczególności należy:

1. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Zakładu i kierowanie jego działalnością,

2. Opracowanie oraz realizacja planów finansowych,

3. Kontrola zarządcza,

4. Reprezentowanie zakładu na zewnątrz,

5. Wydawanie w oparciu o obowiązujące akty normatywne zarządzeń wewnętrznych, instrukcji i regulaminów.

§ 8.

Zasady wynagradzania pracowników Zakładu określają odrębne przepisy.

§ 9.

1. Kierownik Zakładu opracowuje Regulamin Organizacyjny Zakładu, który zawiera strukturę organizacyjną, wykaz stanowisk, ich podporządkowanie oraz przypisane zadania.

2. Regulamin Organizacyjny, o którym mowa w ust. 1 zatwierdza Wójt Gminy w drodze Zarządzenia.

Rozdział 4.
Mienie i gospodarka finansowa

§ 10.

1. Mienie Zakładu jest własnością komunalną Gminy Lubomia.

2. Kierownik Zakładu decyduje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych z zastrzeżeniem zachowania wymogów określonych w odrębnych przepisach prawa oraz granicach udzielonego mu pełnomocnictwa.

§ 11.

Zakład prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, dla samorządowych zakładów budżetowych.

§ 12.

1.Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy, obejmujący przychody i wydatki stanowiące koszt działalności oraz stan środków obrotowych i rozliczenia z budżetem.

2.Plan finansowy zatwierdza kierownik Zakładu.

3.Zakład może otrzymać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego: – dotacje przedmiotowe, – dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.

4. Zakład wpłaca do budżetu jednostki samorządu terytorialnego nadwyżkę środków obrotowych, ustaloną na koniec okresu sprawozdawczego, chyba że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego postanowi inaczej.

§ 13.

Zakład prowadzi rachunkowość zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o rachunkowości, ustawie o finansach publicznych i wydanych doń przepisach wykonawczych oraz sporządza sprawozdania finansowe i budżetowe.

§ 14.

Zakład posiada odrębny rachunek bankowy w banku obsługującym budżet gminy.

§ 15.

1.Bezpośredni nadzór i kontrolę finansową nad Zakładem sprawuje Wójt Gminy,

2.Kontrolę i ocenę pracy Kierownika Zakładu dokonuje Wójt Gminy,

3.Kierownik Zakładu przedkłada Radzie Gminy roczne sprawozdanie z działalności Zakładu.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 16.

1.Kierownik zakładu ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień statutu.

2.Zmiany niniejszego statutu są dokonywane przez Radę Gminy w drodze odrębnej uchwały.

3.W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego statutu obowiązują przepisy o samorządowych zakładach budżetowych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Michał Wilk

radca prawny, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »