| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/61/11 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

z dnia 28 czerwca 2011r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach Strefy Aktywności Gospodarczej w Miasteczku Śląskim

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 8 i art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), w nawiązaniu do Uchwały Nr XXXIV/283/09 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach Strefy Aktywności Gospodarczej w Miasteczku Śląskim oraz Uchwały Nr VII/40/11 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIV/283/09 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach Strefy Aktywności Gospodarczej w Miasteczku Śląskim

Rada Miejska w Miasteczku Śląskim

stwierdza zgodność projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Miasteczko Śląskie, które zostało uchwalone Uchwałą Nr XXXV/294/09 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 28 sierpnia 2009r.

i uchwala:
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w granicach Strefy Aktywności Gospodarczej w Miasteczku Śląskim

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1.

1. Plan obejmuje obszar położony w Miasteczku Śląskim ograniczony od strony północnej terenem leśnym, od strony wschodniej ul. Woźnicką, od strony południowej ul. Woźnicką, a następnie ul. Dworcową, od strony zachodniej linią kolejową określony na rysunku planu stanowiącym załącznik o numerze 1 do niniejszej uchwały.

2. Z planu wyłączone są tereny będące terenami zamkniętymi wraz z oznaczeniem granic tychże terenów.

§ 2.

1. Załącznikami stanowiącymi integralną część uchwały są:

1) rysunek planu w skali 1: 2000 - załącznik nr 1,

2) wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Miasteczko Śląskie w skali 1: 20000 – załącznik nr 2,

3) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim, o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych – załącznik nr 3,

4) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu – załącznik nr 4.

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego planem,

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, bądź różnych zasadach zagospodarowania,

3) nieprzekraczalne linie zabudowy,

4) granica terenu przeznaczonego do rekultywacji,

5) granice terenów przeznaczonych do rewitalizacji,

6) oznaczenia literowo - cyfrowe klasyfikujące przeznaczenie terenów, o których mowa w § 4

7) obiekty sakralne małej architektury objętych ochroną na podstawie planu,

8) granice terenów zamkniętych,

9) granice terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych:

a) granica terenu górniczego,

b) granica obszaru górniczego,

c) granica strefy ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych: „Huta Cynku Miasteczko Śląskie” ,

d) granica strefy ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych: „Bibiela”.

3. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku planu nie wymienione w ust. 2 są oznaczeniami informacyjnymi, niebędącymi ustaleniami planu. Do nich należą:

1) granice jednostek strukturalnych,

2) oznaczenie tras rowerowych,

3) orientacyjna lokalizacja szybów

4) granica obszaru związanego z historyczną eksploatacją rud żelaziaka brunatnego,

5) oznaczenia sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

4. Zasady oznaczania terenów.

1) Oznaczenia terenów składają się z:

a) litery o charakterze porządkowym,

b) numeru o charakterze porządkowym,

c) symbolu literowego określającego przeznaczenie terenów.

2) Oznaczenia terenów komunikacji składają się z:

a) numeru o charakterze porządkowym,

b) symbolu literowego określającego przeznaczenie terenów i klasę drogi.

§ 3.

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) planie – należy przez to rozumieć niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

2) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim o ile z treści przepisu nie wynika inaczej

3) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,

4) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1: 1000 stanowiący załącznik graficzny o nr 1 do niniejszej uchwały,

5) terenie – należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,

6) przeznaczeniu – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które może występować w sposób samodzielny, bądź niesamodzielny w granicach terenu inwestycji i obejmuje ponad 50% sumy powierzchni użytkowej obiektów istniejących i przeznaczonych do realizacji w granicach tegoż terenu, a w przypadku terenów nie przeznaczonych pod zabudowę ponad 50% powierzchni terenu wyznaczonego w planie liniami rozgraniczającymi,

7) dopuszczeniu (dla terenów o określonym symbolu) - należy przez to rozumieć ustalony sposób przeznaczenia terenu, który może jedynie współwystępować z przeznaczeniem terenu, o którym mowa w pkt 6 z zastrzeżeniem: dopuszcza się lokalizowanie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów układu komunikacyjnego (ciągi komunikacyjne, parkingi, garaże), zieleni urządzonej obejmujących 100% terenu inwestycji lecz nie więcej niż 50% powierzchni terenu w obrębie linii rozgraniczających.

8) terenie inwestycji - należy przez to rozumieć teren obejmujący jedną lub więcej działek ewidencyjnych przeznaczony do realizacji inwestycji,

9) wskaźniku terenów zabudowanych (Pz) – należy przez to rozumieć parametr będący ilorazem powierzchni zabudowy (liczonym w zewnętrznym obrysie murów) wszystkich obiektów istniejących lub przewidzianych do realizacji na działce do powierzchni działki lub terenu inwestycji,

10) garażach zbiorowych - należy przez to rozumieć zespół garaży zapewniający min. 3 miejsca postojowe,

11) budynku pomocniczym - należy przez to rozumieć budynek niezbędny dla obsługi funkcji usługowej, bądź produkcyjnej określonej w planie służący np.: do przechowywania przedmiotów, materiałów, narzędzi lub sprzętu,

12) ogrodzeniu pełnym – należy przez to rozumieć takie ogrodzenie, którego powierzchnia prześwitów wynosi mniej niż 50% na każdy metr bieżący ogrodzenia.

13) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, którą projektowany obrys budynku nie może przekroczyć. Linia ta nie dotyczy: balkonów, loggi, okapów, zadaszeń, elementów odwodnienia, oraz innych elementów wystroju elewacji, schodów, pochylni a także sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

14) reklamie wielkoformatowej – należy przez to rozumieć nośniki reklamowe, w tym wolnostojące, o powierzchni reklamowej przekraczającej wymiary 6,0m2.

§ 4.

Przedmiotem ustaleń planu są:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i mieszkaniowo – usługowej oznaczone na rysunku planu symbolami: od A1-MN do A7-MN, B1-MNU,

2) tereny zabudowy usługowej oznaczone na rysunku planu symbolami: A1-U, A2-U, B1-U, A1-US, B1-KSU,

3) tereny zabudowy produkcyjno – usługowej i eksploatacji powierzchniowej oznaczone na rysunku planu symbolami: od E1-PU do E10-PU, E1-PE,

4) tereny zieleni i wód oznaczone na rysunku planu symbolami: od A1-ZL do A7-ZL, B1-ZL, od E1-ZL do E5-ZL, od E1-ZN do E6-ZN, A1-ZD, od A1-ZI do A4-ZI, B1-ZI, E1-ZI, E2-ZI, E1-WS,

5) tereny obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej oznaczone na rysunku planu symbolami: E1-E, B1-G, A1-NO, E1-NU,

6) tereny ciągów komunikacyjnych oznaczone na rysunku planu symbolami: 1KG1/2, 1KZ1/2, 1KZ2/2, od 1KL1/2 do 4KL1/2, 1KD1/2, od 1KDW do 4KDW, od 1KK do 4KK.

§ 5.

Ustalenia szczegółowe dla wszystkich terenów o określonych liniach rozgraniczających oraz symbolach klasyfikujących te tereny zawarte w rozdz. 3. muszą być respektowane łącznie z ustaleniami określonymi w pozostałych rozdziałach zgodnie z określonym dla nich zakresem.

Rozdział 2.
Ustalenia obowiązujące na całym obszarze objętym planem

§ 6.

1. Dopuszcza się sytuowanie budynku leżącego ścianą zewnętrzną bez otworów okiennych i drzwiowych bezpośrednio przy granicy działki budowlanej, jeśli stanowi on realizację budynku mieszkalnego w formie szeregowej lub bliźniaczej.

2. Dopuszcza się remont, przebudowę i rozbudowę istniejących budynków na terenach produkcyjno - usługowych leżących ścianą zewnętrzną bez otworów okiennych i drzwiowych bezpośrednio przy granicy działki budowlanej lub w odległości 1,5m od tej granicy.

3. Dla istniejącej zabudowy o wskaźnikach i parametrach zabudowy innych niż określone w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów w rozdz. 3 dopuszcza się wszelkie prace budowlane nie wykraczające poza dotychczasowe parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy.

§ 7.

W granicach obszaru objętego planem dopuszcza się realizację reklam wielkoformatowych, o ile ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów nie stanowią inaczej. Obowiązuje zakaz umieszczania reklam:

1) na drzewach,

2) na obiektach małej architektury,

3) na elewacji budynku objętego ochroną na podstawie niniejszego planu zgodnie z wymogami określonymi w rozdz. 5,

4) na dachach budynków,

5) malowanych bezpośrednio na elewacjach.

Rozdział 3.
Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów oraz zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu

Tereny zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo - usługowej

§ 8.

1. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów.

Wyznacza się tereny o symbolach: od A1-MN do A7-MN i ustala się przeznaczenie:tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

1) Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się:

a) funkcję usługową: usługi handlu, gastronomii, funkcje biurowe, gabinety, usługi turystyki i wypoczynku, rzemiosło nieprodukcyjne,

b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

c) drogi wewnętrzne, miejsca postojowe, parkingi, place manewrowe,

d) zieleń urządzoną, urządzenia sportu i rekreacji,

e) obiekty małej architektury,

f) budynki gospodarcze, garaże.

2) Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowiązuje zakaz:

a) realizacji usług handlu hurtowego, usług z zakresu motoryzacji, komisów samochodowych, sprzedaży pojazdów ciężarowych, sprzętu budowlanego i rolniczego,

b) lokalizacji reklam wielkoformatowych,

c) realizacji garaży zbiorowych, za wyjątkiem garaży dla potrzeb zabudowy mieszkaniowej realizowanej w formie szeregowej,

d) realizacji ogrodzeń z blachy, bądź z betonowych, prefabrykowanych elementów na frontach działek.

3) Na terenach, o których mowa w ust.1 obowiązuje nakaz:

a) w nowo realizowanych obiektach nakaz stosowania tradycyjnych materiałów wykończeniowych, tj.: cegły klinkierowej, dachówki ceramicznej, bądź innego materiału imitującego dachówkę, drewna, kamienia,

b) dla garaży zbiorowych realizowanych dla potrzeb zabudowy w formie szeregowej obowiązuje nakaz utrzymania jednolitej formy, geometrii dachu i ujednoliconych elementów wykończeniowych elewacji, w tym kolorystyki.

3. Ustala się realizację zabudowy mieszkaniowej w formie wolno stojącej, szeregowej, bądź bliźniaczej.

4. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

1) maksymalna wysokość budynków mieszkalnych – 3 kondygnacje nadziemne łącznie z poddaszem użytkowym, lecz nie więcej niż 14m

2) maksymalna wysokość budynków usługowych – 2 kondygnacje nadziemne łącznie z poddaszem użytkowym, lecz nie więcej niż 10m,

3) maksymalna wysokość budynków gospodarczych i garaży – 1 kondygnacja nadziemna + poddasze, lecz nie więcej niż 8m,

4) geometria dachów - dachy płaskie bądź spadziste, o kącie nachylenia połaci dachowych do 45°. Dachy, o kącie nachylenia połaci do 15° mogą być realizowane wyłącznie w obiektach o maksymalnej wysokości 2 kondygnacji nadziemnych; dopuszcza się rozbudowę istniejących obiektów o kącie nachylenia połaci dachowych powyżej 45° z zachowaniem istniejącego kąta połaci dachowych,

5) powierzchnia biologicznie czynna - minimum 35% powierzchni terenu inwestycji,

6) maksymalny wskaźnik terenów zabudowanych (Pz) – 0,5

§ 9.

1. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenu.

Wyznacza się teren o symbolu: B1-MNU i ustala się przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowo - usługowej obejmujący zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz usługi: handlu, rzemiosła nieprodukcyjnego, gastronomii, biura i gabinety.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

1) Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się:

a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

b) drogi wewnętrzne, miejsca postojowe, parkingi, place manewrowe,

c) zieleń urządzoną, urządzenia sportu i rekreacji,

d) obiekty małej architektury,

e) budynki gospodarcze, garaże.

2) Ustala się realizację nowych budynków mieszkalnych w formie wolno stojącej.

3. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

1) maksymalna wysokość budynków mieszkalnych i usługowych - 3 kondygnacje nadziemne, lecz nie więcej niż 14m,

2) maksymalna wysokość budynków gospodarczych i garaży – 1 kondygnacja nadziemna + poddasze, lecz nie więcej niż 8m,

3) geometria dachów - dachy płaskie, bądź spadziste o kącie nachylenia połaci dachowych do 45°,

4) powierzchnia biologicznie czynna - minimum 30% powierzchni terenu inwestycji,

5) maksymalny wskaźnik terenów zabudowanych (Pz) 0,5.

Tereny zabudowy usługowej

§ 10.

1. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów.

Wyznacza się tereny o symbolach: A1-U, A2-U i ustala się przeznaczenie: tereny zabudowy usługowej obejmującej usługi takie jak: handlu, gastronomii, rzemiosła, turystyki, obsługi komunikacji, centra wystawiennicze, muzea, instytucje finansowe, usługi hotelarskie, pocztowe, telekomunikacyjne.

2. Na terenie oznaczonym symbolem A1-U w ramach przeznaczenia, o którym mowa w ust. 1 oprócz funkcji wymienionej w ust. 1 ustala się możliwość realizacji obiektów i urządzeń związanych z produkcją rolną i ogrodniczą.

3. Ustalenia dotyczące zasad i kształtowania ładu przestrzennego.

1) Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się:

a) mieszkania wbudowane w obiekty usługowe, obejmujące mniej niż 50% powierzchni użytkowej obiektu usługowego,

b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

c) drogi wewnętrzne, miejsca postojowe, parkingi, place manewrowe, stacje paliw,

d) zieleń urządzoną wraz z urządzeniami sportu i rekreacji,

e) obiekty małej architektury,

f) budynki pomocnicze, garaże.

2) Na terenie oznaczonym symbolem A1-U oprócz ustaleń, o których mowa w pkt 1 dopuszcza się obiekty przetwórstwa rolno – spożywczego.

4. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy:

1) maksymalna wysokość zabudowy – 3 kondygnacje nadziemne, lecz nie więcej niż 14m.

2) geometria dachów - dachy płaskie, lub spadziste o kącie nachylenia połaci dachowych do 45°,

3) powierzchnia biologicznie czynna - min. 20% powierzchni terenu inwestycji,

4) maksymalny wskaźnik terenów zabudowanych (Pz) – 0,65.

§ 11.

1. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenu. Wyznacza się teren o symbolu: B1-U i ustala się przeznaczenie: teren zabudowy usługowej obejmujący obiekty obsługi ruchu turystycznego takie jak: hotele, motele oraz inne obiekty zakwaterowania zbiorowego, sale konferencyjne, usługi z zakresu gastronomii, centra wystawiennicze.

2. Ustalenia dotyczące zasad i kształtowania ładu przestrzennego.

1) Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się:

a) mieszkania wbudowane w obiekty usługowe, obejmujące mniej niż 50% powierzchni użytkowej obiektu usługowego,

b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

c) drogi wewnętrzne, miejsca postojowe, parkingi, place manewrowe,

d) zieleń urządzoną wraz z urządzeniami sportu i rekreacji,

e) obiekty małej architektury,

f) budynki pomocnicze, garaże.

2) Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje zakaz realizacji ogrodzeń z blachy, bądź z betonowych, prefabrykowanych elementów na frontach działek.

3. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy:

1) maksymalna wysokość zabudowy – 3 kondygnacje nadziemne, lecz nie więcej niż 14m.

2) geometria dachów - dachy płaskie, lub spadziste o kącie nachylenia połaci dachowych do 45°,

3) powierzchnia biologicznie czynna - min. 20% powierzchni terenu inwestycji,

4) maksymalny wskaźnik terenów zabudowanych (Pz) – 0,65.

§ 12.

1. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenu.

Wyznacza się teren o symbolu: A1-US i ustala się przeznaczenie: teren sportu i rekreacji obejmujący obiekty i urządzenia sportu, rekreacji i turystyki.

2. Ustalenia dotyczące zasad i kształtowania ładu przestrzennego.

1) Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się:

a) usługi handlu, gastronomii, kultury służące obsłudze funkcji określonej w ust.1,

b) mieszkania wbudowane w obiekty usługowe, obejmujące mniej niż 50% powierzchni użytkowej obiektu usługowego,

c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

d) drogi wewnętrzne, miejsca postojowe, parkingi, place manewrowe,

e) garaże, budynki pomocnicze,

f) obiekty małej architektury.

2) Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje zakaz:

a) realizacji ogrodzeń z blachy, bądź z prefabrykowanych elementów betonowych

b) realizacji nowych garaży jako obiektów wolno stojących,

c) stosowania ogrodzeń pełnych.

3. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy:

1) maksymalna wysokość zabudowy– 3 kondygnacje nadziemne, lecz nie więcej niż 14m,

2) geometria dachów - dachy płaskie bądź spadziste o kącie nachylenia połaci dachowych do 45°,

3) powierzchnia biologicznie czynna - min. 50% powierzchni terenu inwestycji,

4) maksymalny wskaźnik terenów zabudowanych (Pz) – 0,45.

§ 13.

1. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenu.

Wyznacza się teren o symbolu: B1-KSU i ustala się przeznaczenie: teren obsługi komunikacyjnej obejmujący: stacje paliw, usługi techniczne motoryzacji, myjnie samochodowe.

2. Ustalenia dotyczące zasad i kształtowania ładu przestrzennego.

1) Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się:

a) usługi handlu, gastronomii,

b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

c) drogi wewnętrzne, miejsca postojowe, parkingi, place manewrowe,

d) garaże, budynki pomocnicze,

e) obiekty małej architektury,

f) zieleń urządzoną.

3. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska.

1) Funkcjonowanie inwestycji nie może stanowić zagrożenia dla wód powierzchniowych i podziemnych.

2) Obowiązuje nakaz stosowania szczelnych nawierzchni na podłożu izolowanym na terenach parkingów, placów oraz dróg.

4. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy:

1) maksymalna wysokość budynków – 2 kondygnacje nadziemne, lecz nie więcej niż 14m.

2) geometria dachów - dachy płaskie bądź spadziste o kącie nachylenia połaci dachowych od 25 do 45°,

3) powierzchnia biologicznie czynna - min. 20% powierzchni terenu inwestycji,

4) maksymalny wskaźnik terenów zabudowanych (Pz) – 0,8.

Tereny zabudowy produkcyjno – usługowej i eksploatacji powierzchniowej

§ 14.

1. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów.

Wyznacza się tereny o symbolach: od E1-PU do E10-PU i ustala się przeznaczenie: tereny produkcyjno - usługowe obejmujące obiekty produkcyjne, usługowe, magazynowo – składowe, bazy transportowe, usługi logistyczne, stacje paliw i obsługi pojazdów.

2. Do funkcji usługowej z zakresu przeznaczenia, o którym mowa w ust.1 zalicza się: usługi handlu, gastronomii, rzemiosła, administracji, kultury, opieki zdrowotnej, usługi pocztowe, hotelarskie oraz biura, gabinety.

3. Ustalenia dotyczące zasad i kształtowania ładu przestrzennego.

1) Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się:

a) obiekty zaplecza socjalnego, budynki pomocnicze,

b) na terenie E1-PU -usługi rekreacji,

c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, w tym indywidualne oczyszczalnie ścieków,

d) drogi wewnętrzne, miejsca postojowe, parkingi, garaże, place manewrowe,

e) zieleń urządzoną,

f) obiekty małej architektury.

4. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska:

1) funkcjonowanie inwestycji nie może stanowić zagrożenia dla wód powierzchniowych i podziemnych.

2) obowiązuje nakaz stosowania szczelnych nawierzchni na podłożu izolowanym na terenach parkingów, placów oraz dróg.

5. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy:

1) maksymalna wysokość budynków na terenach o symbolach: od E6-PU do E10-PU, E4-PU - 5 kondygnacji nadziemnych, lecz nie więcej niż 20m,

2) maksymalna wysokość budynków na terenach nie wymienionych w pkt 1 wynosi 3 kondygnacje nadziemne, lecz nie więcej niż 15m,

3) geometria dachów - dachy płaskie bądź spadziste o kącie nachylenia połaci dachowych do 45°,

4) powierzchnia biologicznie czynna - min. 15% powierzchni terenu inwestycji,

5) maksymalny wskaźnik terenów zabudowanych (Pz) – 0,7.

§ 15.

1. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenu.

Wyznacza się teren o symbolu: E1-PE i ustala się przeznaczenie: teren eksploatacji powierzchniowej złóż iłów triasowych metodą odkrywkową.

2. Ustalenia dotyczące zasad i kształtowania ładu przestrzennego.

1) Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się:

a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacyjnej,

b) na czas eksploatacji - tymczasowe obiekty administracyjno – socjalne,

c) zieleń urządzoną.

2) Po zakończeniu eksploatacji obowiązuje rekultywacja terenu dla celów funkcji produkcyjno – usługowej.

3) Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenu po zakończeniu eksploatacji oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony środowiska - tak jak dla terenu oznaczonego symbolem E1-PU zawarte w §14.

Tereny zieleni i wód

§ 16.

1. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów.

Wyznacza się tereny o symbolach: od A1-ZL do A7-ZL, B1-ZL, od E1-ZL do E5-ZL i ustala się przeznaczenie: tereny lasów obejmujące istniejące lasy ochronne.

2. Sposób zagospodarowania terenów lasów, o których mowa w ust. 1 określają przepisy odrębne w tym zakresie. [ustawa z dnia 28.09. 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005r. Nr 45, poz.435 z późn. zm.)]

§ 17.

1. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów. Wyznacza się tereny o symbolach: od E1-ZN do E6-ZN i ustala się przeznaczenie: tereny trwałych użytków zielonych obejmujące łąki i pastwiska.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się:

1) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, w tym urządzenia melioracji wodnej, przeciwpowodziowe i przeciwpożarowe,

2) dojścia piesze, dojazdy, ścieżki rowerowe, spacerowe z maksymalnym wykorzystaniem istniejących ciągów komunikacyjnych,

3) obiektami małej architektury.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowiązuje zakaz:

1) wykonywania wszelkich prac mogących doprowadzić do skażenia gleby oraz wód,

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z uwzględnieniem ust. 2.

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowiązuje ochrona istniejącej zieleni, zadrzewień, wód powierzchniowych oraz istniejącego ukształtowania terenu.

§ 18.

1. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenu.

Wyznacza się teren o symbolu: A1-ZD i ustala się przeznaczenie: teren ogrodów działkowych.

2. W ramach przeznaczenia, o którym mowa w ust.1 obowiązuje lokalizacja obiektów takich jak: altany, obiekty gospodarcze, obiekty administracyjne, socjalne.

3. Na terenie o którym mowa w ust.1 dopuszcza się:

1) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacyjnej służące obsłudze terenów,

2) miejsca parkingowe wzdłuż ciągów komunikacyjnych o powierzchni ażurowej.

4. Na terenie obowiązuje zakaz stosowania pełnych ogrodzeń działek.

5. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) maksymalna wysokość altan i obiektów gospodarczych - 5m przy dachach stromych i 4m przy dachach płaskich,

2) powierzchnia zabudowy altan i obiektów gospodarczych - maksymalnie 25m².

§ 19.

1. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów.

Wyznacza się tereny o symbolach: od A1-ZI do A4-ZI, B1-ZI, E1-ZI, E2-ZI i ustala się przeznaczenie: tereny zieleni izolacyjnej obejmującej zieleń wysoką.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się:

1) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

2) szlaki turystyczne, ścieżki piesze, rowerowe,

3) obiekty i urządzenia sportu i rekreacji,

4) drogi wewnętrzne.

§ 20.

1. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenu.

Wyznacza się teren o symbolu: E1-WS i ustala się przeznaczenie: teren wód powierzchniowych śródlądowych płynących obejmujący ciek powierzchniowy wraz z otuliną.

2. Na terenie, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się:

1) urządzenia wodne, melioracji wodnej, przeciwpowodziowe, przeciwpożarowe,

2) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

3) obiekty mostowe.

3. Na terenie obowiązuje zakaz wprowadzania wszelkich substancji i zanieczyszczeń do wód oraz wykonywania robót mogących stanowić zagrożenie dla wód oraz pogorszenia ich parametrów jakościowych.

4. Ustala się utrzymanie naturalnego przebiegu koryt cieków z dopuszczeniem regulacji koryt służącej poprawie warunków korzystania z wód i ochronie przeciwpowodziowej.

Tereny obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej

§ 21.

1. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenu.

Wyznacza się teren o symbolu: E1-E i ustala się przeznaczenie: teren obiektów i urządzeń elektroenergetycznych.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się:

1) obiekty administracyjno – techniczne służące obsłudze terenów,

2) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej nie wymienione w ust.1,

3) dojścia piesze, dojazdy, place, zatoki i miejsca postojowe, garaże,

4) obiekty małej architektury,

5) zieleń urządzoną.

3. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) maksymalna wysokość budynków dla celów funkcji wymienionej w ust. 1, a także obiektów administracyjno - technicznych – 2 kondygnacje nadziemne, lecz nie więcej niż 8m.

2) geometria dachów - dachy płaskie bądź spadziste o kącie nachylenia połaci dachowych do 45°,

3) powierzchnia biologicznie czynna - min. 25% powierzchni terenu inwestycji,

4) maksymalny wskaźnik terenów zabudowanych (Pz) – 0,70,

§ 22.

1. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenu.

Wyznacza się teren o symbolu: B1-G i ustala się przeznaczenie: teren obiektów i urządzeń gazownictwa.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się:

1) obiekty administracyjno – techniczne służące obsłudze terenów,

2) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej nie wymienione w ust.1,

3) dojścia piesze, dojazdy, place, zatoki i miejsca postojowe, garaże,

4) obiekty małej architektury,

5) zieleń urządzoną.

3. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) maksymalna wysokość budynków dla celów funkcji wymienionej w ust.1, a także obiektów administracyjno - technicznych – 2 kondygnacje nadziemne, lecz nie więcej niż 8m.

2) geometria dachów - dachy płaskie bądź spadziste, o kącie nachylenia połaci dachowych do 45°,

3) powierzchnia biologicznie czynna - min. 25% powierzchni terenu inwestycji,

4) maksymalny wskaźnik terenów zabudowanych (Pz) – 0,70.

§ 23.

1. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenu.

Wyznacza się teren o symbolu: A1-NO i ustala się przeznaczenie: teren oczyszczalni ścieków.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się:

1) obiekty administracyjno – techniczne służące obsłudze funkcji określonej w ust.1,

2) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej nie wymienione w ust.1,

3) dojścia piesze, dojazdy, place, zatoki i miejsca postojowe, garaże,

4) obiekty małej architektury,

5) zieleń urządzoną.

3. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska.

Realizacja oraz funkcjonowanie inwestycji nie może stanowić zagrożenia dla wód powierzchniowych i podziemnych.

4. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) maksymalną wysokość budynków - dla celów funkcji wymienionej w ust. 1, a także obiektów administracyjno - technicznych – 3 kondygnacje nadziemne, lecz nie więcej niż 12m.

2) geometria dachów - dachy płaskie bądź spadziste o kącie nachylenia połaci dachowych do 45°,

3) powierzchnia biologicznie czynna - min. 5% powierzchni terenu inwestycji,

4) maksymalny wskaźnik terenów zabudowanych (Pz) – 0,80.

§ 24.

1. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenu.

Wyznacza się teren o symbolu: E1-NU i ustala się przeznaczenie: teren składowiska odpadów niebezpiecznych obejmujący składowisko odpadów niebezpiecznych, a także sieci, urządzenia techniczne i obiekty niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania składowiska.

2. Ustalenia dotyczące zasad i kształtowania ładu przestrzennego.

1) Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się:

a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej nie wymienione w ust. 1,

b) drogi wewnętrzne, parkingi,

c) obiekty małej architektury,

d) zieleń urządzoną.

3. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska:

1) technologia składowania odpadów wymaga realizacji odpowiednich zabezpieczeń zapobiegających infiltracji szkodliwych substancji do wód powierzchniowych, podziemnych oraz gruntu, a także emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego oraz graniczenia emisji hałasu, zabezpieczenia przeciwpożarowego zgodnie z przepisami odrębnymi w tym zakresie [ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach (tekst jednolity: Dz. U z 2007r. Nr 39 poz 251 z późn.zm.)],

2) place przeładunkowe oraz miejsca czasowego gromadzenia i magazynowania odpadów muszą być utwardzone, uszczelnione i zabezpieczone przed przenikaniem wód opadowych do gruntu.

Rozdział 4.
Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu.

§ 25.

1. Ustalenia dotyczące ochrony wód podziemnych oraz ujęć wód podziemnych.

1) Obszar objęty planem znajduje się w całości w granicy obszaru najwyższej ochrony wód podziemnych – ONO Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP 327 Lubliniec – Myszków, dla którego ustala się:

a) zakaz lokalizacji inwestycji wymagających głębokich wykopów rozszczelniających górotwór,

b) zakaz lokalizacji inwestycji powodujących zanieczyszczenia gruntu, zmiany w chemii wód przesiąkowych,

c) zakaz stosowania rozwiązań technologicznych w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, które mogłyby powodować przedostawanie się ścieków do wód powierzchniowych, podziemnych i do gruntu,

d) nakaz stosowania na terenie parkingów, stacji obsługi pojazdów, stacji paliw, placów oraz dróg utwardzonych szczelnych nawierzchni na podłożu izolowanym oraz urządzeń do odprowadzania wód opadowych wyposażonych w separatory związków ropopochodnych,

e) zakaz budowy nowych ujęć wód podziemnych ujmujących poziom triasowy,

f) zakaz budowy otworowych wymienników ciepła z zastosowaniem cieczy uznawanych za szkodliwe dla środowiska wodnego.

2) Na terenie występowania pośredniej strefy ochronnej ujęć wód podziemnych ‘Huta Cynku Miasteczko Śląskie” o granicach oznaczonych graficznie na rysunku planu obowiązuje zakaz: wprowadzania ścieków do ziemi i wód powierzchniowych oraz przechowywania i składowania odpadów promieniotwórczych, toksycznych i środków chemicznych oraz inne wymogi zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie prawa wodnego i prawa ochrony środowiska [ustawa z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (Dz.U. z 2005r. Nr 239 poz.2019 z późn zm), ustawa z dnia 27 kwietania 2001r. prawo ochrony środowiska [(tekst jednolity: Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm,)].

3) Na terenie występowania pośredniej strefy ochronnej dla ujęcia wód podziemnych „Bibiela” o granicach oznaczonych graficznie na rysunku planu obowiązuje zakaz lokalizacji nowych inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska wód podziemnych oraz mogących pogorszyć stan środowiska wód podziemnych oraz inne wymogi zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie prawa wodnego i prawa ochrony środowiska.

2. Ustalenia dotyczące ochrony przed uciążliwościami lokalizowanych obiektów.

1) Dla potrzeb ochrony przed hałasem przyjmuje się następujące zasady przyporządkowania terenów wyznaczonych w planie zgodnie z rodzajami terenów określonymi w art. 113 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.):

a) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych na rysunku planu symbolami: od A1-MN do A7-MN obowiązuje dopuszczalny poziom hałasu jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) na terenie zabudowy mieszkaniowo - usługowej oznaczonym na rysunku planu symbolem B1-MNU obowiązuje dopuszczalny poziom hałasu jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo – usługowej,

c) c) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami: A1-US, od A1-ZL do A7-ZL, B1-ZL, od E1-ZL do E5-ZL, od E1-ZN do E6-ZN, A1-ZD, od A1-ZI do A4-ZI, B1-ZI, E1-ZI, E2-ZI , obowiązuje dopuszczalny poziom hałasu jak dla terenów rekreacyjno – wypoczynkowych poza miastem.

2) Funkcja usługowa, produkcyjna, magazynowa, składowa nie może powodować ograniczeń w użytkowaniu terenów sąsiednich.

3) Obowiązuje nakaz przestrzegania ograniczeń w zagospodarowaniu terenów w sąsiedztwie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej wymagających zachowania stref technicznych, w tym w szczególności w sąsiedztwie linii elektroenergetycznych, a także sieci gazowych, o których mowa w §34 i §39.

3. Ustalenia dotyczące terenów zdegradowanych przeznaczonych do rekultywacji:

1) dla terenu przeznaczonego do rekultywacji oznaczonego graficznie na rysunku planu ustala się po zakończeniu eksploatacji rekultywację z przeznaczeniem pod funkcję produkcyjno – usługową,

2) w ramach rekultywacji dopuszcza się wykonanie wszelkich prac ziemnych niezbędnych dla potrzeb realizacji funkcji produkcyjnej i usługowej w tym: niwelację terenu, utwardzenie gruntu.

4. Ograniczenia dotyczące lokalizacji zabudowy wzdłuż cieków.

1) Obowiązują pasy ochronne z zakazem realizacji zabudowy wzdłuż cieków o szerokości 5m od ich krawędzi.

2) Obowiązuje zakaz grodzenia nieruchomości w odległości mniejszej niż 1,5m od krawędzi cieku.

Rozdział 5.
Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów w tym terenów górniczych, narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

§ 26.

1. W granicach obszaru objętego planem nie występują tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi.

2. W granicach obszaru objętego planem nie występują tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.

3. Zasady zagospodarowania obszaru planu znajdującego się w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 327 Lubliniec – Myszków, a także pośredniej strefy ochronnej ujęć wód podziemnych Huty Cynku Miasteczko Śląskie oraz pośredniej strefy ochronnej dla ujęcia wody podziemnej „Bibiela” w Miasteczku Śląskim zostały zawarte w § 25 ust.1 pkt 1, 2 i 3.

4. W granicy obszaru objętego planem występuje teren górniczy „Miasteczko Śląskie – Ronczoszek” o granicach zbieżnych z granicami obszaru górniczego „Miasteczko Śląskie – Ronczoszek” oznaczony graficznie na rysunku planu obejmujący eksploatację złoża surowców ilastych.

5. Dla wyrobiska, o którym mowa w pkt.4 obowiązują pasy ochronne zgodnie z wymogami normy PN-G-02100 pn. „Górnictwo odkrywkowe. szerokość pasów ochronnych dla wyrobisk górniczych.”

6. W granicy obszaru objętego planem występuje teren związany z historyczną eksploatacją górniczą rud żelaziaka brunatnego oznaczony graficznie na rysunku planu w obrębie którego obowiązują następujące ustalenia:

1) lokalizacja zabudowy wymaga uwzględnienia wpływów eksploatacji poprzez ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów oraz innych wymogów zawartych w przepisach odrębnych w zakresie prawa budowlanego i geologiczno – górniczego,

2) nakaz stosowania szczelnych sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej, sanitarnej,

3) uporządkowanie i kontrolowanie spływu wód opadowych poprzez odprowadzenie wód do sieci kanalizacji deszczowej, a w przypadku jej braku odprowadzenie wód poprzez stosowanie systemu rozsączającego z zakazem punktowego spływu wód.

Rozdział 6.
Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej oraz ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

§ 27.

1. Do obiektów sakralnych małej architektury chronionych ustaleniami niniejszego planu i oznaczonych graficznie na rysunku planu należą:

1) krzyż przy ul. Dworcowej,

2) krzyż przy drodze wewnętrznej Huty Cynku Miasteczko Śląskie,

3) krzyż przy DW 908.

2. Obowiązuje zachowanie obiektów o których mowa w ust. 1 wraz z utrzymaniem istniejącej formy oraz detalu architektonicznego, a w przypadku ich renowacji zastosowanie materiałów wykończeniowych nawiązujących do pierwotnego ich wykończenia.

§ 28.

W granicach obszaru objętego planem nie wyznacza się terenów przestrzeni publicznych w rozumieniu art.15 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. nr 80 poz.717 z późn. zm.).

Rozdział 7.
Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości.

§ 29.

1. W granicach obszaru objętego planem dopuszcza się scalania nieruchomości w celu ich wtórnego podziału oraz podział nieruchomości.

2. Ustala się, następujące parametry nowo wydzielonych działek na terenach oznaczonych symbolami od A1-MN do A7-MN :

1) dla zabudowy mieszkaniowej realizowanej w formie szeregowej: minimalna powierzchnia działki - 160m², minimalna szerokość frontu działki - 6m,

2) dla zabudowy mieszkaniowej realizowanej w formie bliźniaczej: minimalna powierzchnia działki - 400m², minimalna szerokość frontu działki - 12m,

3) dla zabudowy mieszkaniowej realizowanej w formie wolno stojącej: minimalna powierzchnia działki - 600m², minimalna szerokość frontu działki - 16m,

4) dla zabudowy mieszkaniowo – usługowej i usługowej minimalna powierzchnia działki - 800m², minimalna szerokość frontów działek - 16m.

3. Na terenie oznaczonym symbolem B1-MNU minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i usługową - 600m², a minimalna szerokość frontów działek - 16m.

4. Na terenach oznaczonych symbolami: A1-U, A2-U, B1-U, A1-US, B1-KSU minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek przeznaczonych pod zabudowę usługową - 600m², a minimalna szerokość frontów działek - 16m.

5. Na terenach oznaczonych symbolami: od E1-PU do E5-PU minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek przeznaczonych pod zabudowę produkcyjną i usługową - 1500m², a minimalna szerokość frontów działek - 20m.

6. Na terenach oznaczonych symbolami: od E6-PU do E10-PU, E1-PE minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek przeznaczonych pod zabudowę produkcyjną i usługową - 1000m², a minimalna szerokość frontów działek - 18m.

7. Na terenach oznaczonych symbolami: od E1-ZN do E6-ZN, od A1-ZI do A4-ZI, B1-ZI, E1-ZI, E2-ZI minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek wynosi - 25m², a minimalna szerokość frontów działek - 5m.

8. Nowo wyznaczone granice działek winny być prostopadłe do ulicy z tolerancją do 30°.

9. W granicach niniejszego planu nie wyznacza się granic obszarów wymagających scalania i podziału nieruchomości.

Rozdział 8.
Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

§ 30.

1. Obsługę komunikacyjną terenu objętego palem ustala się poprzez istniejące ulice stanowiące powiązanie z zewnętrznym układem komunikacyjnym miasta: główną (1KG1/2), zbiorczą (1KZ1/2) oraz pozostałe ulice wymienione w ust. 2.

2. Określenie układu komunikacyjnego wraz z parametrami i klasyfikacją dróg i ulic.

1) Ustala się teren ulicy publicznej klasy głównej oznaczonej graficznie na rysunku planu symbolem 1KG1/2 , o liniach rozgraniczających w pasie uwzględniającym istniejące zagospodarowanie terenów o szerokości od 17m do 25m zgodnie z rysunkiem planu; przekrój ulicy jednojezdniowy o 2 pasach ruchu.

2) Ustala się tereny ulic publicznych klasy zbiorczej oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KZ1/2 oraz 1KZ2/2 o liniach rozgraniczających w pasie uwzględniającym istniejące zagospodarowanie terenów, o szerokości:

a) dla 1KZ1/2 - od 14m do 23m zgodnie z rysunkiem planu; przekrój ulicy jednojezdniowy,

b) dla 1KZ2/2 – 33,5m; przekrój ulicy dwujezdniowy.

3) Ustala się tereny ulic publicznych klasy lokalnej oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KL1/2, 2KL1/2, 4KL1/2 o liniach rozgraniczających w pasie uwzględniającym istniejące zagospodarowanie terenów, o szerokości:

a) dla 1KL1/2 - od 11m do 21m zgodnie z rysunkiem planu; przekrój ulicy jednojezdniowy,

b) dla 2KL1/2 - od 9m do 12m zgodnie z rysunkiem planu; przekrój ulicy jednojezdniowy,

c) dla 4KL1/2 - od 12m do 15m zgodnie z rysunkiem planu; przekrój ulicy jednojezdniowy.

4) Ustala się teren ulicy publicznej klasy lokalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 3KL1/2 o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości 16m zgodnie z rysunkiem planu; przekrój ulicy jednojezdniowy.

5) Ustala się tereny ulicy publicznej klasy dojazdowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KD1/2 o liniach rozgraniczających w pasie uwzględniającym istniejące zagospodarowanie terenów, o szerokości od 5m do 11m zgodnie z rysunkiem planu; przekrój ulicy jednojezdniowy.

6) Ustala się tereny ulicy wewnętrznej oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDW o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości: od 5m do 27m zgodnie z rysunkiem planu.

7) Ustala się tereny ulic wewnętrznych oznaczonych na rysunku planu symbolami: od 2KDW do 4KDW o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości 12m,

3. Sposób zagospodarowania terenów, o których mowa w ust.1 pkt od 1 do 5, lokalizacji obiektów, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, zieleni określają przepisy odrębne dotyczące dróg publicznych. [ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U z 2007 roku Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)].

4. W granicach linii rozgraniczających ulic wewnętrznych, o których mowa w ust. 2 pkt 6 i 7 dopuszcza się:

1) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, chodniki,

2) zieleń urządzoną,

3) miejsca parkingowe dla samochodów osobowych.

§ 31.

1. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów.

Wyznacza się tereny kolejowe oznaczone na rysunku planu symbolami: od 1KK do 4KK z przeznaczeniem pod budynki, budowle i urządzenia wraz z zajętymi pod nie gruntami usytuowane na obszarze kolejowym w rozumieniu ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. Nr 16, poz. 94 z późn. zm.)

2. Na terenie dopuszcza się zachowanie istniejących sieci i urządzenia infrastruktury technicznej nie związanych z obsługą obszaru kolejowego.

§ 32.

1. Minimalna odległość nowo realizowanej zabudowy od zewnętrznej krawędzi jezdni ulic wynosi:

1) od ulic oznaczonych symbolami: 1KG1/2 (ul. Woźnicka) oraz 1KZ1/2 (ul. Dworcowa) - 8m z uwzględnieniem ust. 2,

2) od pozostałych ulic publicznych nie wymienionych w pkt 1 minimalna odległość wynosi 6m z uwzględnieniem ust. 2.

2. Na terenach o oznaczonych graficznie nieprzekraczalnych liniach zabudowy obowiązują powyższe linie.

§ 33.

1. Dla potrzeb realizowanej funkcji w obiektach nowo projektowanych, podlegających rozbudowie, bądź adaptacji na inną funkcję wymagane jest zapewnienie miejsc parkingowych w ilości niezbędnej dla jej obsługi, lecz nie mniejszej niż:

1) 2 miejsca na 1 budynek jednorodzinny,

2) dla obiektów produkcyjnych, baz, składów, magazynów – 10 miejsc na 1000m² powierzchni użytkowej obiektu,

3) dla obiektów handlowych – 3 miejsca na 100m2 powierzchni użytkowej obiektu,

4) dla obiektów gastronomii takich jak: restauracje, kawiarnie – 1 miejsce na 100m² powierzchni użytkowej obiektu,

5) dla biur i innych obiektów administracji – 1,5 miejsca na 100m2 powierzchni użytkowej obiektu,

6) dla obiektów użyteczności publicznej takich jak: kina, lokale rozrywkowe, kościoły, sale widowiskowe - 30 miejsc na 100 miejsc w obiektach,

7) dla obiektów sportowych – 10 miejsc na 100 miejsc użytkowych,

8) dla obiektów hoteli, moteli, pensjonatów – 30 miejsc na 100 łóżek.

Rozdział 9.
Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

§ 34.

W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

1) zaopatrzenie w energię elektryczną poprzez podłączenie do istniejących, bądź nowo - realizowanych sieci,

2) utrzymanie istniejącego układu sieci i urządzeń elektroenergetycznych z dopuszczeniem jego modernizacji i przebudowy (w tym poprzez prowadzenie układów kablowych),

3) rozbudowę systemu elektroenergetycznego dla potrzeb nowych terenów inwestycyjnych wraz z budową nowych stacji transformatorowych,

4) obowiązuje nakaz przestrzegania ograniczeń w zagospodarowaniu terenów przyległych do napowietrznych linii elektroenergetycznych w ramach stref technicznych zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie sieci i urządzeń elektroenergetycznych:

a) dla linii niskiego napięcia do 1kV- pas szerokości 2m od osi linii,

b) dla linii 20 kV – pas szerokości 8m od osi linii.

c) dla linii 110 kV – pas o szerokości 15m od skrajnego przewodu linii.

§ 35.

W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

1) zaopatrzenie w wodę poprzez podłączenie do istniejących, bądź nowo – realizowanych sieci,

2) budowę przyłączy i nowych odcinków sieci wzdłuż nowo projektowanych ciągów komunikacyjnych,

3) przeprowadzanie remontów i wymiany odcinków istniejącej sieci o złym stanie technicznym.

§ 36.

W zakresie odprowadzania ścieków komunalnych ustala się:

1) odprowadzanie ścieków komunalnych do oczyszczalni poprzez rozbudowany system kanalizacji rozdzielczej.

2) na terenach zabudowy mieszkaniowej nie objętych czasowo systemem kanalizacji dopuszcza się możliwość tymczasowego zastosowania szczelnych zbiorników bezodpływowych,

3) budowę nowych odcinków sieci wzdłuż nowo projektowanych ciągów komunikacyjnych.

§ 37.

W zakresie odprowadzania ścieków przemysłowych ustala się:

odprowadzenie ścieków przemysłowych z terenów produkcyjno – usługowych oraz obsługi komunikacji samochodowej B1-KSU do oczyszczalni lokalnej bądź zbiorczej poprzez rozbudowany system kanalizacji rozdzielczej.

§ 38.

W zakresie odprowadzania wód deszczowych ustala się:

1) odprowadzanie wód deszczowych na terenach produkcyjno – usługowych do rozbudowanego systemu kanalizacji deszczowej,

2) na terenach nie wymienionych w ust.1, na których brak jest systemu sieci kanalizacyjnej deszczowej, do czasu jej realizacji - odprowadzenie wód deszczowych zgodnie z wymogami przepisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jaki powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz.U z 2002r. Nr 75, poz.690 z późn. zm.)

§ 39.

1. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:

1) zaopatrzenie w gaz poprzez podłączenie do istniejących, bądź nowo – realizowanych sieci gazowych obejmujących: sieci gazowe niskiego i średniego ciśnienia, a także sieć gazową wysokiego ciśnienia: DN 500CN4,0MPa oraz podwyższonego średniego ciśnienia: DN 400CN 1,6MPa, DN200CN1,6 MPa oraz DN150CN1,6MPa oraz stacji redukcyjno – pomiarowych SRP Huta Cynku Miasteczko Śląskie i SRP Miasteczko Śląskie,

2) dopuszcza się remonty i modernizację sieci o złym stanie technicznym.

2. Obowiązuje zachowanie ograniczeń związanych z lokalizacją obiektów w sąsiedztwie gazociągu wysokiego ciśnienia DN500CN4,0MPa, oraz podwyższonego średniego ciśnienia: DN400CN1,6MPa i DN150CN1,6MPa a także realizację wszelkich zamierzeń związanych z w/w gazociągami zgodnie z wymogami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U z 1995r. nr 139, poz.686 z późn.zm.) i PN-91/M-34501.

3. Obowiązuje zachowanie ograniczeń związanych z występowaniem strefy kontrolowanej o szerokości 8m od osi gazociągu DN200CN1,6MPa oraz nowo- projektowanego DN400CN1,6 a także realizację wszelkich zamierzeń związanych z w/w gazociągami zgodnie z wymogami zawartymi w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U z 2001r. nr 97, poz.1055) i PN-91/M-34501.

§ 40.

W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się:

1) zapewnienie dostaw energii cieplnej z kotłowni indywidualnych bądź kotłowni zbiorczych opalanych gazem ziemnym, olejem opałowym lekkim lub innym paliwem nie powodującym zanieczyszczenia środowiska,

2) zakazuje się wznoszenia niskosprawnych (o sprawności energetycznej poniże 80%) indywidualnych źródeł energii cieplnej opalanych paliwem stałym.

§ 41.

W zakresie gospodarki odpadami ustala się:

zagospodarowanie odpadów oraz ich wywóz zgodnie z planem gospodarki odpadami obowiązującym w gminie.

§ 42.

W zakresie obsługi telekomunikacyjnej ustala się:

Na terenie objętym planem dopuszcza się realizację inwestycji celu publicznego w zakresie łączności publicznej obejmujących realizację infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych.

Rozdział 10.
Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy, a także obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji.

§ 43.

1. Na rysunku planu oznaczono granice terenów przeznaczonych do rewitalizacji obejmujących:

1) obszar huty cynku,

2) obszar stanowiący fragment obszaru historycznego i administracyjnego centrum miasta.

2. Sposób zagospodarowania terenów winien być zgodny z lokalnym programem rewitalizacji miasta Miasteczko Śląskie na lata 2009 – 2013 przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim Nr XXXVIII/323/09 z dnia 27 listopada 2009r:

1) dla obszaru huty Cynku obowiązuje:

a) budowa ciągu komunikacyjnego od ul. Woźnickiej poprzez ul. Gajową do ul. Kolejowej,

b) uzbrojenie terenów w infrastrukturę techniczną i ciągi komunikacyjne położonych w obrębie huty cynku i przylegających do granic tego zakładu oraz przeznaczenie ich na tereny zabudowy produkcyjnej, baz, składów, magazynów i usług,

2) dla obszaru określonego w ust 1 pkt 2 obowiązuje poprawa jakości infrastruktury technicznej, komunikacyjnej, turystycznej, rekreacyjnej, sportowej oraz substancji mieszkaniowej.

3. Obowiązuje wykonanie robót budowlanych zgodnie z parametrami i wskaźnikami kształtowania zabudowy określonych w ustaleniach szczegółowych zawartych w rozdz. 3 dla poszczególnych terenów w granicach ich linii rozgraniczających oraz innych wymogów zawartych w niniejszej uchwale dotyczących tychże terenów.

Rozdział 11.
Ustalenia dotyczące wysokości stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty

§ 44.

Wysokość stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego wynosi:

1) dla terenów zabudowy usługowej oznaczone na rysunku planu symbolami: A1-U, A2-U, B1-U stawka wynosi 20%,

2) dla terenów produkcyjno – usługowych oznaczonych na rysunku planu symbolami: od E1-PU do E10-PU, E1-PE, B1-KSU stawka wynosi 30%,

3) dla terenów zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo – usługowej oznaczonych na rysunku planu symbolami: od A1-MN do A7-MN, B1-MNU stawka wynosi 15%,

4) dla pozostałych terenów wyznaczonych w planie i nie wymienionych w pkt 1 - 3 stawka wynosi 5%.

Rozdział 12.
Ustalenia dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów

§ 45.

1. Do czasu zagospodarowania terenów zgodnie z funkcją określoną w planie dopuszcza się dotychczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenów.

2. Nie ustala się innego niż wymienione w ust.1 tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

Rozdział 13.
Przepisy końcowe

§ 46.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej miasta.

§ 47.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Miasteczko Śląskie.

§ 48.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr inż. Józef Myśliwczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/61/11
Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
z dnia 28 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Rysunek planu - załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/61/11
Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
z dnia 28 czerwca 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Wyrys ze studium - załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/61/11
Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
z dnia 28 czerwca 2011 r.
Zalacznik3.doc

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim w sprawie sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania - Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/61/11
Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
z dnia 28 czerwca 2011 r.
Zalacznik4.doc

Rozstrzygnięcia Rady Miejskiej o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu - Załącznik Nr 4

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agencja interaktywna LTB.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »