| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/36/2011 Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 27 kwietnia 2011r.

trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Pszowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) w związku z art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst ujednolicony Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zmianami), art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz.1493, z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych ( tekst jednolity Dz. U z 2010r. Nr 17, poz. 95), zgodnie z Uchwałą Nr XLII/336/2010 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 22 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji:

RADA MIEJSKA W PSZOWIE

u c h w a l a, co następuje:

§ 1. 1.

Określa się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Pszowie, zwanego dalej „Zespołem”, oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

2.

Zespół Interdyscyplinarny podejmuje, integruje i koordynuje działania służb, instytucji i organizacji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie miasta Pszów.

3.

Do zadań Zespołu należy realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, zwanego dalej Programem - po uchwaleniu Programu przez Radę Miejską w Pszowie.

4.

Burmistrz Miasta składa Radzie Miejskiej w Pszowie sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w terminie do ostatniego dnia miesiąca lutego każdego roku, za poprzedni rok kalendarzowy.

§ 2. 1. 1. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

1) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,

2) gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,

3) Policji,

4) oświaty,

5) ochrony zdrowia,

6) organizacji pozarządowych,

7) kuratorzy sądowi.

2.

Burmistrz zaprasza do pracy w Zespole przedstawicieli prokuratury oraz przedstawicieli innych podmiotów niż określone w ust. 1 pkt 1-7 działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

3.

Członków Zespołu powołuje Burmistrz Miasta spośród osób zgłoszonych przez uprawnione jednostki, instytucje oraz organizacje.

4.

Burmistrz Miasta powołuje Zespół w drodze zarządzenia, określając jego skład osobowy na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Burmistrzem Miasta, a podmiotami, o których mowa w ust. 1 i 2.

5.

Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Burmistrz Miasta, na pierwszym posiedzeniu Zespołu jest wybierany przewodniczący spośród jego członków, na wniosek przewodniczącego wybierany jest także zastępca przewodniczącego.

6.

Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Zespołu, wskazując termin, miejsce oraz cel posiedzenia Zespołu, o czym powiadamia na piśmie członków Zespołu, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.

7.

Posiedzenia Zespołu odbywają się w razie potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

8.

Prace Zespołu są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu Zespołu bierze udział co najmniej połowa jego członków.

9.

Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który zawiera w szczególności informację o składzie Zespołu uczestniczącym w posiedzeniu, opis przebiegu posiedzenia oraz podjęte decyzje.

10.

Zespół podejmuje decyzje zwykłą większością głosów - w obecności co najmniej połowy składu Zespołu.

11.

Zespół przygotowuje roczne sprawozdanie ze swojej działalności, Przewodniczący Zespołu przedkłada sprawozdanie Burmistrzowi Miasta w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku – za poprzedni rok kalendarzowy.

12.

Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszowie.

§ 3.

Odwołanie poszczególnych członków Zespołu następuje w drodze zarządzenia Burmistrza Miasta w sytuacji:

1) nieprzyjęcia przez Burmistrza Miasta sprawozdania z działalności Zespołu,

2) nieprzyjęcia przez Radę Miejską w Pszowie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie,

3) na wniosek przewodniczącego Zespołu,

4) na wniosek zainteresowanego,

5) na wniosek podmiotu, którego jest przedstawicielem; w trybie właściwym dla jego powołania.

§ 4. W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach Zespół może tworzyć Grupy Robocze, w skład których, w miarę potrzeb mogą wchodzić:

1) pracownicy socjalni,

2) funkcjonariusze Policji,

3) członkowie komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych,

4) przedstawiciele oświaty,

5) przedstawiciele służby zdrowia,

6) organizacji pozarządowych,

7) kuratorzy sądowi.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6.

Traci moc Uchwała Nr XLIII/348/2010 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 26 października 2010 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Pszowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pszowie


Paweł Kowol

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Zemła

Dyrektor ds. rozwoju Equity Investments S.A. Ekspert w dziedzinie usług profesjonalnych i outsourcingu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »