| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/39/2011 Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 31 maja 2011r.

w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych

Na podstawie art. 6 ust. 2, 4, 4a i 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. w 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z póź. zm.), art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) – po przeprowadzeniu konsultacji społecznych w trybie uchwały nr XLII/336/2010 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 22 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji, zmienionej uchwałą nr XLIV/358/2010 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 10 listopada 2010 r.


RADA MIEJSKA W PSZOWIE
uchwala, co następuje:

§ 1.

Obowiązek uiszczania górnych stawek opłat (brutto), określonych w niniejszej uchwale, mają właściciele nieruchomości, wykonawcy robót budowlanych na terenie budowy, przedsiębiorcy i jednostki użytkujące tereny służące komunikacji publicznej, zarządcy dróg, którzy nie zawarli umów o których mowa w art. 6 ust 1 ustawy o utrzymaniu czystości w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008z póź. zm.).

§ 2.

Ustala się następujące górne stawki opłat obowiązujące na terenie Gminy Pszów, za odbiór odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych w następującej wysokości:

1.

W zakresie odbierania odpadów komunalnych z pojemników służących do ich gromadzenia:

- pojemnik 120 l (0,12 m3) - 36 zł

- pojemnik 240 l (0,24 m3) - 48 zł

- pojemnik 1100 l (1,1 m3) - 99 zł

2.

Ustala się następujące górne stawki opłat za odbieranie odpadów komunalnych pojemników służących do ich gromadzenia, od mieszkańców nieruchomości na terenie Gminy Pszów, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

- pojemnik 120 l (0,12 m3) - 32 zł

- pojemnik 240 l (0,24 m3) - 44 zł

- pojemnik 1100 l (1,1 m3) - 95 zł

3.

W zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych ustala się górną stawkę 38 zł za 1 m3.

§ 3.

Traci ważność Uchwała nr XV/124/2008 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie: górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pszowie


Paweł Kowol

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Profika Broker

Broker ubezpieczeniowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »