| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/110/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 29 czerwca 2011r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych pomiędzy: południową i zachodnią granicą miasta, ul. Ceramiczną, ul. Wojska Polskiego, ul. Śląską z poszerzeniem w rejonie ul. Tunkla, Śląskiej, Wojska Polskiego oraz Góry Hugona w zakresie zmian tekstowych dla wyznaczonej jednostki A3.1 w rejonie ulicy Wojska Polskiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) art. 27 w zw. z art. 20 ust. 1; oraz w związku z art. 14 ust.8 i art.29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), na wniosek Prezydenta Miasta Świętochłowice

po stwierdzeniu

zgodności zmiany planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świętochłowice przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Świętochłowicach nr LVII/422/10 z dnia 3.11.2010r.

Rada Miejska w Świętochłowicach uchwala:

zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych pomiędzy: południową i zachodnią granicą miasta, ul. Ceramiczną, ul. Wojska Polskiego, ul. Śląską z poszerzeniem w rejonie ul. Tunkla, Śląskiej, Wojska Polskiego oraz Góry Hugona w zakresie zmian tekstowych dla wyznaczonej jednostki A3.1 w rejonie ulicy Wojska Polskiego

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. W Uchwale Rady Miejskiej w Świętochłowicach numer XXXI/238/2005 z dnia 28.02.2005r. w sprawie przyjęcia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych pomiędzy: południową i zachodnią granicą miasta, ul. Ceramiczną, ul. Wojska Polskiego, ul. Śląską z poszerzeniem w rejonie ul. Ludwika Tunkla, Śląskiej, Wojska Polskiego oraz Góry Hugona ogłoszonej w dzienniku urzędowym województwa śląskiego nr 38 poz. 1054 z dnia 08.04.2005r. wprowadza się zmiany w zakresie zapisów tekstowych.

2. Załącznikiem do niniejszej uchwały jest rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych Gminy oraz o zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych Gminy.

Rozdział 2.
Przepisy szczegółowe

§ 2. W Uchwale Rady Miejskiej w Świętochłowicach numer XXXI/238/2005 z dnia 28.02.2005r. w sprawie przyjęcia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych pomiędzy: południową i zachodnią granicą miasta, ul. Ceramiczną, ul. Wojska Polskiego, ul. Śląską z poszerzeniem w rejonie ul. Ludwika Tunkla, Śląskiej, Wojska Polskiego oraz Góry Hugona ogłoszonej w dzienniku urzędowym województwa śląskiego nr 38 poz. 1054 z dnia 08.04.2005r., w paragrafie 11 ust. 5 wprowadza się następujące zmiany:

1) w punkcie 1 dodaje się tiret 5 w brzmieniu: MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej;

2) punkt 3.4 litera b otrzymuje brzmienie: Pb – min. 30 %;

3) punkt 3.4 litera c otrzymuje brzmienie: In od 0,4 do 1,2.

Rozdział 3.
Przepisy końcowe

§ 3. Uchyla się Uchwałę Rady Miejskiej w Świętochłowicach nr VII/77/11 z dnia 25 maja 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych pomiędzy: południową i zachodnią granicą miasta, ul. Ceramiczną, ul. Wojska Polskiego, ul. Śląską z poszerzeniem w rejonie ul. Tunkla, Śląskiej, Wojska Polskiego oraz Góry Hugona w zakresie zmian tekstowych dla wyznaczonej jednostki A3.1 w rejonie ulicy Wojska Polskiego.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i na stronach internetowych Miasta Świętochłowice.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świętochłowice

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Załącznik do Uchwały Nr VIII/110/11
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 29 czerwca 2011 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych Gminy oraz o zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r.- Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Świętochłowicach rozstrzyga, co następuje:

§ 1. Z ustaleń zawartych w uchwale w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika, że brak jest inwestycji zapisanych w planie z zakresu infrastruktury technicznej.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Świętochłowicach


Gerda Król

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marta Maria Bandzmer

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »