| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/171/11 Rady Miasta Tychy

z dnia 30 czerwca 2011r.

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Barwnej i granicy administracyjnej miasta Tychy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy”, zatwierdzonego Uchwałą Nr 0150/III/40/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2002 r. z późn. zm., na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego,

Rada Miasta Tychy uchwala:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Barwnej i granicy administracyjnej miasta Tychy.

§ 1

1. Treść niniejszej uchwały zawarta jest w następujących rozdziałach:

Rozdział 1: Przepisy ogólne;

Rozdział 2: Przeznaczenie, parametry, wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów, zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz ograniczenia w użytkowaniu terenu;

Rozdział 3: Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

Rozdział 4: Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

Rozdział 5: Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości;

Rozdział 6: Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu;

Rozdział 7: Przepisy końcowe.

2. Ze względu na istniejące uwarunkowania, w obszarze objętym planem nie mają zastosowania wymagania określone obowiązkowym zakresem art. 15 ust. 2 pkt 4, 5, 7, 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. Zm.).

Rozdział 1
PRZEPISY OGÓLNE

§ 2

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Barwnej i granicy administracyjnej miasta Tychy, zwany dalej „planem”, obejmuje obszar w granicach określonych na rysunku planu.

2. Załącznikami graficznymi do niniejszej uchwały są:

1) załącznik nr 1 – rysunek planu sporządzony na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000;

2) załącznik nr 2 – wyrys ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy” z oznaczeniem granic obszaru objętego planem.

3. Załącznikami tekstowymi do niniejszej uchwały są:

1) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie Rady Miasta Tychy o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, wniesionych po jego wyłożeniu do publicznego wglądu;

2) załącznik nr 4 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

§ 3

Na rysunku planu występują następujące oznaczenia graficzne:

1) obowiązujące:

a) granice obszaru objętego planem,

b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

c) symbole literowe terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania oraz numery wyróżniające je spośród innych terenów – zgodnie z oznaczeniem w legendzie rysunku planu,

d) nieprzekraczalna linia zabudowy,

e) linia maksymalnego zasięgu powierzchni grzebalnej,

f) strefa lokalizacji pochówków wyłącznie w urnach;

2) informacyjne:

a) granice administracyjne miasta Tychy,

b) wodociąg magistralny Ø 1500 mm wraz ze strefą ochronną,

c) wodociągi Ø 110 mm i Ø 400 mm,

d) zasięg strefy sanitarnej cmentarza.

§ 4

Pojęcia użyte w planie oznaczają:

1) obszar – wszystkie tereny w granicach objętych planem;

2) teren – teren wyodrębniony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, o ile z treści planu nie wynika inaczej, oznaczony symbolem przeznaczenia i numerem wyróżniającym go spośród innych terenów;

3) przeznaczenie podstawowe – ustalony w planie przeważający sposób użytkowania terenu, któremu podporządkowane są inne sposoby użytkowania określone jako dopuszczalne;

4) przeznaczenie dopuszczalne – użytkowanie terenu, które uzupełnia przeznaczenie podstawowe i niekonfliktowo współistnieje z nim na warunkach określonych w planie;

5) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia wyznaczona na rysunku planu określająca maksymalny zasięg zabudowy, poza którą nie może być realizowany budynek oraz ogrodzenie;

6) strefa sanitarna cmentarza – obszar, na którym obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowań mieszkalnych, zakładów produkujących artykuły żywności, zakładów żywienia zbiorowego bądź zakładów przechowujących artykuły żywności oraz studzien służących do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych, o szerokości wynoszącej: 150 m od cmentarza, w przypadku gdy teren nie posiada sieci wodociągowej lub 50 m pod warunkiem, że teren w granicach od 50 m do 150 m odległości od cmentarza posiada sieć wodociągową i wszystkie budynki korzystające z wody są do tej sieci podłączone – zgodnie z przepisami w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze.

§ 5

W planie wyznacza się następujące tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, oznaczone odpowiednio symbolami:

1)

1ZC

- teren cmentarza;

2)

2KS

- teren parkingu;

3)

3ZL

- teren lasu.

Rozdział 2
PRZEZNACZENIE, PARAMETRY, WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU, ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO ORAZ OGRANICZENIA W UŻYTKOWANIU TERENU

§ 6

1. Dla terenu oznaczonego symbolem 1ZC ustala się następujące przeznaczenia:

1) przeznaczenie podstawowe: cmentarz, w tym: powierzchnia grzebalna, dom przedpogrzebowy, kostnica, kaplica, zaplecze administracyjno-gospodarcze, zieleń urządzona, place i miejsca postojowe, dojazdy, ciągi piesze i pieszo-jezdne;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) usługi pogrzebowe i handel detaliczny związany z podstawowym przeznaczeniem terenu – cmentarzem,

b) miejsca postojowe dla publicznego transportu zbiorowego,

c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, zasady ochrony oraz kształtowania ładu przestrzennego:

1) linia zabudowy: nieprzekraczalna – zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;

2) wielkość powierzchni zabudowy do powierzchni terenu: max 5%;

3) wielkość powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni terenu: min 5%;

4) wysokość budynków: max 8 m, z dopuszczeniem dominant typu wieże i symbole kultu religijnego do wysokości 20 m;

5) geometria dachu: dowolna;

6) dopuszczenie lokalizacji powierzchni grzebalnej wyłącznie w obszarze wyznaczonym na rysunku planu przez linię maksymalnego zasięgu tej powierzchni z uwzględnieniem strefy lokalizacji pochówków wyłącznie w urnach - oznaczonej na rysunku planu;

7) nakaz wyeksponowania głównego wejścia na cmentarz z zastosowaniem np.:

a) zakomponowanej nawierzchni, zróżnicowanej np. fakturowo, plastycznie, kolorystycznie,

b) elementów małej architektury o jednorodnej stylistyce i formie,

c) zieleni urządzonej;

8) w strefie wodociągu magistralnego Ø 1500 mm o szer. 20 m, tj. po 10 m od sieci – oznaczonej na rysunku planu:

a) nakaz stosowania dla placów nawierzchni rozbieralnych,

b) zakaz sadzenia drzew i krzewów oraz realizacji miejsc postojowych.

§ 7

1. Dla terenu oznaczonego symbolem 2KS ustala się następujące przeznaczenia:

1) przeznaczenie podstawowe: parking dla obsługi cmentarza;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) dom przedpogrzebowy, kostnica, zaplecze administracyjno-gospodarcze, usługi pogrzebowe i handel detaliczny związany z podstawowym przeznaczeniem terenu – cmentarzem,

b) dojazdy, ciągi piesze, miejsca postojowe dla publicznego transportu zbiorowego,

c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, zasady ochrony oraz kształtowania ładu przestrzennego:

1) wielkość powierzchni zabudowy do powierzchni terenu: max 15%;

2) wielkość powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni terenu: min 10%;

3) wysokość budynków: max 8 m, z dopuszczeniem dominant typu wieże i symbole kultu religijnego do wysokości 20 m;

4) geometria dachu: dowolna.

§ 8

1. Dla terenu oznaczonego symbolem 3ZL ustala się przeznaczenie podstawowe: lasy.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się nakaz utrzymania istniejącego użytkowania i zagospodarowania.

Rozdział 3
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

§ 9

1. Ustala się obsługę komunikacyjną obszaru objętego planem z ul. Barwnej zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie w granicach administracyjnych Gminy Bojszowy.

2. Ustala się nakaz zapewnienia miejsc parkingowych dla terenu cmentarza przy zachowaniu minimalnych wskaźników w ilości 1 miejsce na 300 m2 powierzchni terenu oznaczonego symbolem 1ZC , przy czym dopuszcza się bilansowanie miejsc parkingowych z wykorzystaniem miejsc zrealizowanych na terenie oznaczonym symbolem 2KS .

§ 10

Ustala się następujące zasady ogólne modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

1) prowadzenie nowo budowanych sieci w obrębie dróg, ciągów pieszo-jezdnych i pieszych;

2) dopuszczenie modernizacji, rozbudowy i korekty przebiegu istniejących i projektowanych sieci oraz lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej w projektach budowlanych w sposób nie ograniczający podstawowego przeznaczenia terenu i innych ustaleń w planie;

3) nakaz uwzględnienia ograniczeń w użytkowaniu terenów przyległych do sieci i urządzeń infrastruktury technicznej - wynikających z obowiązujących przepisów w tym zakresie.

§ 11

1. Ustala się zaopatrzenie w wodę poprzez:

1) obsługę z istniejących wodociągów: Ø110 mm w ul. Barwnej - poza obszarem objętym planem - oraz Ø400 mm przebiegającego wzdłuż granicy administracyjnej z gminą Bojszowy;

2) utrzymanie przebiegu istniejącego wodociągu magistralnego Ø1500 mm - relacji ujęcie Czaniec – pompownia Urbanowice - wraz ze strefą ochronną o szer. 20 m.

2. W zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom ustala się pokrycie zapotrzebowania w wodę przez istniejący i rozbudowywany system zaopatrzenia w wodę.

§ 12

Ustala się odprowadzenie ścieków sanitarnych do istniejącego rowu melioracyjnego zlokalizowanego w zachodniej części obszaru objętego planem po ich oczyszczeniu w lokalnej oczyszczalni ścieków.

§ 13

Ustala się odprowadzenie wód opadowych do istniejącego rowu melioracyjnego zlokalizowanego w zachodniej części obszaru objętego planem.

§ 14

Ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną poprzez:

1) istniejący układ sieci i urządzeń elektroenergetycznych na poziomie średnich napięć zlokalizowany poza obszarem planu tj.: stację transformatorową 20/0,4 kV M-0438 „Świerczyniec Manda”, z zamontowanym transformatorem o mocy 100 kVA;

2) bezpośrednią obsługę odbiorców z istniejącej w obszarze opracowania napowietrznej i kablowej linii niskiego napięcia 1 kV wyprowadzonej z w/w stacji „Świerczyniec Manda” w wykonaniu kablowym, jak również napowietrznym;

3) nowo projektowaną stację transformatorową - o ile zaistnieje taka potrzeba na skutek realizacji ustaleń planu.

§ 15

Ustala się w zakresie zaopatrzenia w ciepło nakaz stosowania do celów grzewczych obiektów źródeł nieuciążliwych dla otoczenia: gaz, olej, energię elektryczną lub inne paliwa ekologiczne.

§ 16

Ustala się zaopatrzenie w gaz : z gazociągu Ø63PE średniego ciśnienia przebiegającego poza granicami planu w ul. Świerczynieckiej - po jego rozbudowie, która warunkowana jest wynikami analizy technicznej i ekonomicznej.

§ 17

W zakresie łączności telekomunikacyjnej ustala się:

1) rozwój w oparciu o istniejącą sieć oraz rozbudowę i budowę nowych sieci i urządzeń z możliwością obsługi przez wszystkich uprawnionych operatorów sieci;

2) realizację obiektów telekomunikacyjnych w ilości odpowiadającej potrzebom planowanej inwestycji.

§ 18

W zakresie gospodarki odpadami ustala się sposób postępowania z odpadami zgodnie z przepisami w zakresie gospodarki odpadami oraz z uwzględnieniem zasad określonych w „Planie gospodarki odpadami na terenie miasta Tychy”.

Rozdział 4
ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

§ 19

1. Zakaz odprowadzania nieczyszczonych lub niedostatecznie oczyszczonych ścieków do gruntu i wód powierzchniowych oraz stosowania rozwiązań technicznych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, które mogłyby powodować dostawanie się zanieczyszczeń do wód i gleby.

2. Obowiązuje odsunięcie nowej zabudowy od granicy gruntów leśnych według przepisów prawa budowlanego.

3. Selektywne zdejmowanie próchniczej warstwy gleby przy realizacji inwestycji wykorzystywanie jej dla kształtowania zieleni, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie prawa ochrony środowiska.

4. Wykorzystanie mas ziemnych, przemieszczanych w związku z realizacją inwestycji do prac niwelacyjnych bądź rekultywacji terenów, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie gospodarki odpadami.

5. Wyznaczone w planie tereny nie stanowią terenów ochrony akustycznej, dla których ustala się dopuszczalne poziomy hałasu w myśl przepisów w zakresie ochrony akustycznej.

Rozdział 5
SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM

§ 20

1. W obszarze objętym granicami planu nie wyznacza się terenów na których ustala się obowiązek przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości.

2. Dopuszcza się wydzielanie działek:

1) dla potrzeb realizacji dojść, odjazdów i infrastruktury technicznej;

2) dla realizacji innych ustaleń planu.

Rozdział 6
STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH USTALA SIĘ OPŁATĘ Z TYTUŁU WZROSTU WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI W ZWIĄZKU Z UCHWALENIEM PLANU

§ 21

1. Dla terenu oznaczonego symbolem 2KS ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu w wysokości 1%.

2. Dla terenów oznaczonych symbolami 1ZC i 3ZL nie ustala się stawki procentowej, o której mowa w ust. 1.

Rozdział 7
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 22

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 23

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Tychy


mgr Zygmunt Marczuk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/171/11
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Rysunek planu

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/171/11
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 czerwca 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Wyrys ze "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy"

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/171/11
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 czerwca 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Tychy o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, wniesionych po jego wyłożeniu do publicznego wglądu

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/171/11
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 czerwca 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach finansowania

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Anna Książek

Ekonomistka, posiada wieloletnie doświadczenie w działach personalnych, obecnie samodzielny specjalista ds. kadr i płac.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »