| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/125/11 Rady Miejskiej w Zabrzu

z dnia 4 lipca 2011r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zabrze dla terenów położonych w północnej części miasta Zabrze na terenie oznaczonym symbolem B.31.PG,PP,SM,UR

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zabrze dla terenów położonych w północnej części miasta Zabrze na terenie oznaczonym symbolem B.31.PG,PP,SM,UR

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. nr 80 z 2003 roku. poz. 717), po stwierdzeniu że nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zabrze uchwalonego w dniu 22 listopada 1999r. (uchwała Nr XV/195/99 Rady Miejskiej w Zabrzu), na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze

Rada Miejska w Zabrzu
uchwala:

Zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą: zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zabrze dla terenów położonych w północnej części miasta Zabrze na terenie oznaczonym symbolem B.31.PG,PP,SM,UR

Dział A.
USTALENIA WPROWADZAJĄCE

§ 1.

Przepisy wprowadzające obowiązują na całym obszarze zmiany planu miejscowego.

Rozdział 1.
Przepisy wstępne

§ 2.

1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta, obejmuje teren oznaczony w dotychczasowym miejscowym planie symbolem B.31.PG,PP,SM,UR.

2. Ustaleniami planu są:

1) tekst zmiany planu, stanowiący niniejszą uchwałę;

2) rysunek zmiany planu - stanowiący załącznik nr 1 - wykonany na aktualnej mapie ewidencyjnej w skali 1 : 2000, zarejestrowanej w zasobie Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zabrzu wraz z wyrysem ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zabrza uchwalonego uchwałą Nr XV/195/99 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 22 listopada 1999 roku obejmującym granice opracowania planu.

3. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są ponadto:

1) załącznik nr 2 - Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej dotyczące sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych;

2) załącznik nr 3 - Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu niniejszej zmiany planu w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu.

§ 3.

1. Zmianę planu sporządza się w celu określenia nowych zasad sposobu zagospodarowania terenu w tym w szczególności nowego przebiegu linii zabudowy.

§ 4.

1. Tekstowe ustalenia zmiany planu, o których mowa w §2 ust.2 pkt.1 , zawierają następujące części i rozdziały niniejszej uchwały:

DZIAŁ A: USTALENIA WPROWADZAJĄCE.

Rozdział 1: Przepisy wstępne.

Rozdział 2: Definicje.

DZIAŁ B: USTALENIA PLANU.

Rozdział 3: Ustalenia przeznaczenia terenu.

Rozdział 4: Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury komunikacyjnej. Standardy komunikacyjne.

Rozdział 5: Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej.

Rozdział 6: Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, oraz dóbr kultury współczesnej.

Rozdział 7: Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych oraz rozmieszczenia inwestycji celu publicznego.

Rozdział 8: Zasady dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów.

DZIAŁ C: USTALENIA STREFOWE.

Rozdział 9: Strefy stanowiące prawo miejscowe.

DZIAŁ D: PRZEPISY KOŃCOWE.

2. Rysunek zmiany planu, o którym mowa w § 2 ust.2 pkt. 2 zawiera następujące ustalenia:

1) granice obszaru objętego zmianą planu;

2) linię rozgraniczającą teren o różnym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania;

3) symbol jednostki funkcjonalnej planu, wskazujący na podstawowe przeznaczenie terenu;

4) oznaczenia wyrażające lokalne zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) linie oznaczające zasięg stref:

- strefa terenu górniczego (STG) ;

3. Rysunek zmiany planu, poza oznaczeniami ustaleń ,o których mowa w ust. 2 zawiera oznaczenia informacyjne nie stanowiące prawa miejscowego:

1) linie i symbole sieci infrastruktury technicznej.

Rozdział 2.
Definicje

§ 5.

1. Ilekroć w dalszej części niniejszej uchwały mowa o:

1) planie – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Zabrzu składającej się z części tekstowej (tekst planu) i graficznej (rysunek planu). Integralną częścią planu są wymagane prawem rozstrzygnięcia stanowiące odrębne załączniki do uchwały;

2) tekście planu – należy przez to rozumieć część tekstową planu stanowiącą jego integralną część i zawierającą zawarte w formie opisowej ustalenia dotyczące obszaru objętego uchwałą;

3) rysunku planu – należy przez to rozumieć część graficzną planu stanowiącą jego integralną część będącą załącznikiem nr1 do niniejszej uchwały i składającą się z planszy podstawowej sporządzonej w skali 1: 2000;

4) obszarze planu – należy przez to rozumieć cały obszar znajdujący się w granicach objętych planem;

5) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć wskazane w treści ustaleń planu określenie przeznaczenia terenu wskazujące na sposób użytkowania nieruchomości i znajdujących się lub projektowanych na niej obiektów. Przeznaczenie podstawowe nie wymienione w ustaleniach uważa się za niedopuszczalne o ile inne ustalenia nie regulują tego inaczej;

6) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć występujące łącznie z przeznaczeniem podstawowym inne przeznaczenie wskazane w ustaleniach planu dotyczące sposobu użytkowania nieruchomości i znajdujących się lub projektowanych na niej obiektów;

7) inwestorze – należy przez to rozumieć osobę prawną lub fizyczną ubiegającą się o wydanie stosownych zezwoleń budowlanych w oparciu o prawo budowlane;

8) inwestycji – należy przez to rozumieć przedmiot wystąpienia o pozwolenia na przewidziane prawem roboty budowlane;

9) tytule prawnym – należy przez to rozumieć prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane. Tytuł prawny o którym mowa w treści tekstu planu miejscowego może dotyczyć działki pojedynczej lub zespołu działek, posiadających wspólną granicę i objętych wnioskiem o wydanie stosownych zezwoleń budowlanych w oparciu o prawo budowlane;

10) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć ustanowione i obowiązujące przepisy ustaw i innych aktów prawnych;

11) jednostce funkcjonalnej planu – należy przez to rozumieć obszar, ograniczony liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu terenu o odrębnie nadanym symbolu zawierającym symbol oznaczający podstawowe przeznaczenie terenu;

12) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć sumę powierzchni zabudowy wszystkich budynków istniejących i projektowanych znajdujących się na działce lub zespole działek do których inwestor posiada tytuł prawny w granicach jednostki funkcjonalnej planu;

13) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć wskazane w treści ustaleń planu określenie przeznaczenia terenu wskazujące na sposób użytkowania nieruchomości i znajdujących się lub projektowanych na niej obiektów. Funkcje podstawowe nie wymienione w ustaleniach uważa się za niedopuszczalne o ile inne ustalenia nie regulują tego inaczej;

14) powierzchni przeznaczenia podstawowego – należy przez to rozumieć sumę wszystkich powierzchni we wszystkich obiektach istniejących lub projektowanych, znajdujących się na działce lub zespole działek do których inwestor ma tytuł prawny w granicach jednostki funkcjonalnej planu, o wyznaczonym w ustaleniach planu przeznaczeniu podstawowym wraz z terenem przynależnym temu przeznaczeniu. Powierzchnię przeznaczenia podstawowego oblicza się jako sumę powierzchni wszystkich kondygnacji budynku użytkowanych przez wskazane w ustaleniach przeznaczenie podstawowe, mierzonych po wewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych budynku na poziomie podłogi, bez pomniejszenia o powierzchnię przekroju poziomego konstrukcji i przegród wewnętrznych, lecz z powiększeniem o powierzchnię antresoli, jeżeli występują one na tych kondygnacjach. Powierzchnia podstawowego przeznaczenia obejmuje też pomieszczenia pomocnicze, gospodarcze i techniczne związane z jej użytkowaniem. W obiektach wielofunkcyjnych o przeznaczeniu podstawowym i uzupełniającym w których pomieszczenia pomocnicze, gospodarcze i techniczne są użytkowane wspólnie, powierzchnie tych pomieszczeń wlicza się jednorazowo do powierzchni przeznaczenia podstawowego. Powierzchnia przeznaczenia podstawowego stanowi jedyny i podstawowy parametr do obliczenia dopuszczalnej ilości powierzchni przeznaczenia uzupełniającego;

15) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć występujący łącznie z funkcją podstawową i wskazany w ustaleniach planu sposób użytkowania nieruchomości i znajdujących się lub projektowanych na niej obiektów;

16) powierzchni przeznaczenia uzupełniającego – należy przez to rozumieć sumę wszystkich powierzchni użytkowanych zgodnie z wyznaczonym przeznaczeniem uzupełniającym we wszystkich obiektach istniejących i projektowanych, znajdujących się na działce lub zespole działek do których inwestor ma tytuł prawny, w granicach jednostki funkcjonalnej planu dla której:

a) limity ilości powierzchni przeznaczenia uzupełniającego nie dotyczą:

- infrastruktury technicznej o ile wynika to z branżowych uwarunkowań technicznych, infranstruktury komunikacyjnej i kolejowej,

- zieleni innej, izolacyjnej, ścieżek i dojazdów gruntowych.

17) urządzeniach reklamowych – należy przez to rozumieć wszelkiego rodzaju kształtu i wielkości nośniki treści reklamowych i informacyjnych nie będących znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach lub znakiem informującym o obiektach użyteczności publicznej ustawionym przez gminę, lokalizowanych w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami będących konstrukcjami samodzielnymi lub montowanych na zewnętrznych elementach innych obiektów budowlanych. Wszystkie nośniki będące samodzielnymi konstrukcjami nie mogą zawierać innego przeznaczenia niż wymienione w ustaleniach dla terenu jednostki funkcjonalnej na obszarze której obiekt ma być zlokalizowany;

18) zieleni wysokiej – należy przez to rozumieć drzewa lub krzewy o wysokości dojrzałej formy powyżej 2,00m od poziomu terenu, występujących pojedynczo lub w grupie. Grupy zieleni o wysokości powyżej 2,00m znajdujące się od siebie w odległości nie większej niż 5,00m od rzutu korony stanowią jeden kompleks zieleni wysokiej;

19) zieleni niskiej – należy przez to rozumieć drzewa lub krzewy o wysokości dojrzałej formy do 2,00m od poziomu terenu, występujących pojedynczo lub w grupie;

20) zieleni izolacyjnej – należy przez to rozumieć teren obejmujący zieleń wysoką i niską, istniejącą i projektowaną stanowiącą zwarty kompleks o funkcjach bariery akustycznej, optycznej, przeciwchemicznej i przeciwpyłowej, oddzielającej teren na którym może zaistnieć emisja zanieczyszczeń lub innych uciążliwości od terenów dla których taka emisja powodowałaby ograniczenia w sposobie użytkowania zgodnie z wyznaczoną funkcją podstawową lub uzupełniającą;

21) wysokość zabudowy – należy przez to rozumieć wysokość mierzoną od poziomu terenu w najniższym punkcie obrysu budynku do najwyżej położonej krawędzi dachu (kalenicy) lub zbiegu połaci dachowych, a w przypadku dachów płaskich, stropodachów i połaci jednospadowych do krawędzi najwyżej położonego okapu, gzymsu lub attyki bez masztów odgromnikowych, anten i kominów. Wysokość zabudowy określa się dla obiektów kubaturowych. Dopuszcza się tolerancję wymiaru dopuszczonej ustaleniami wysokości zabudowy do + 0,5m;

22)miejscu postojowym – należy przez to rozumieć zrealizowane w formie garaży lub parkingów, wydzielone miejsca dla pojazdów samochodowych. Pojęcie to obejmuje też wydzielone przyjezdniowe miejsca postojowe wzdłuż istniejących i projektowanych ulic.

2. Ilekroć w dalszej części niniejszej uchwały mowa o przeznaczeniu:

1) infrastruktury technicznej – należy przez to rozumieć system infrastruktury technicznej obejmujący zespół urządzeń, obiektów, sieci podziemnych i naziemnych, dostarczających gaz, energię elektryczną, ciepło, wodę, sygnał telefoniczny, teleinformatyczny, radiowy, telewizyjny oraz odbierających ścieki sanitarne , wody opadowe ,a także instalacje oświetlenia terenu oraz inne instalacje służące realizacji wskazanych funkcji podstawowych i uzupełniających;

2) infrastruktury komunikacyjnej – należy przez to rozumieć system komunikacji obejmujący wydzielone lub nie wydzielone liniami rozgraniczającymi zespoły obiektów i urządzeń obejmujących: publiczne i niepubliczne ulice, przyjezdniowe zatoki , miejsca postojowe i przystankowe, przyuliczne i samodzielne chodniki, ścieżki rowerowe i pieszo – rowerowe, ciągi pieszo – jezdne, oświetlenie uliczne, instalacje regulacji i bezpieczeństwa ruchu i inne urządzenia służące obsłudze ruchu pojazdów i pieszych, ciągi komunikacji tramwajowej zlokalizowanej w ciągach ulic wraz z urządzeniami;

3)infrastruktury kolejowej – należy przez to rozumieć zespół urządzeń i obiektów obejmujących tory szlaków kolejowych, bocznic i innych urządzeń i obiektów służących obsłudze ruchu kolejowego;

4) ścieżki i dojazdy gruntowe – należy przez to rozumieć nie wydzielone liniami rozgraniczającymi i nie będące drogami publicznymi, w szczególności istniejące ścieżki i dojazdy gruntowe zlokalizowane głównie na różnego rodzaju terenach zieleni i służące właściwemu użytkowaniu terenu;

5) zieleni urządzonej – należy przez to rozumieć teren obejmujący zieleń wysoką i niską, istniejącą i projektowaną, stanowiącą element kompozycji architektonicznej lub kompozycji urbanistycznej terenu i obejmującą poza zielenią: aleje spacerowe, obiekty małej architektury oraz urządzenia służące rekreacji w tym boiska bez obiektów i urządzeń sportowych z wydzielonymi miejscami dla widzów tj. trybunami; Zieleń urządzona może mieć charakter:

a) zieleni urządzonej parkowej obejmującej takie obiekty jak: ciągi spacerowe, miejsca do siedzenia, miejsca piknikowe, trawniki lub

b) zieleni urządzonej rekreacyjnej obejmującej takie obiekty małej architektury jak: małe boiska, ścieżki zdrowia itp.; o przewadze otwartych terenów zieleni niskiej i trawników;

6) zieleni izolacyjnej – należy przez to rozumieć teren obejmujący zieleń wysoką i niską, istniejącą i projektowaną stanowiącą zwarty kompleks o funkcjach bariery akustycznej, optycznej, przeciwchemicznej i przeciwpyłowej, oddzielającej teren na którym może zaistnieć emisja zanieczyszczeń lub innych uciążliwości od terenów dla których taka emisja powodowałaby ograniczenia w sposobie użytkowania zgodnie z wyznaczoną funkcją podstawową lub uzupełniającą;

7) usługi administracji - należy przez to rozumieć przeznaczenie terenu i obiektów realizowanych jako administracja publiczna i obrona narodowa, organizacje i zespoły eksterytorialne, ochrona przeciwpożarowa;

8) usługi handlu - należy przez to rozumieć przeznaczenie terenu i obiektów realizowane jako handel detaliczny z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi i paliwami, działalność pocztowa;

9) usługi nauki i techniki - należy przez to rozumieć przeznaczenie terenu i obiektów realizowane jako instytucje prowadzące badania naukowe, prace rozwojowe, badania i analizy techniczne itp.;

10) usługi turystyki - należy przez to rozumieć przeznaczenie terenu i obiektów realizowane jako świadczenie usług turystyki w tym w budynkach zamieszkania zbiorowego i na polach kempingowych w tym usługi organizatorów turystyki, pośredników i agencji turystycznych;

11) usługi gastronomii - należy przez to rozumieć przeznaczenie terenu i obiektów realizowane jako usługi związane z wyżywieniem (restauracje, bary, ruchome i stałe placówki gastronomiczne itp.);

12) usługi inne - należy przez to rozumieć przeznaczenie terenu i obiektów realizowane jako usługi w zakresie informacji w tym informacji elektronicznej, finansów i ubezpieczeń, obsługi rynku nieruchomości, zatrudnienia, usług detektywistycznych i ochroniarskich, utrzymania porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni, usług administracyjną obsługą biura i innych wspomagających prowadzenie działalności gospodarczej itp.;

13) usługi towarzyszące - należy przez to rozumieć przeznaczenie terenu i obiektów związanych bezpośrednio z istniejącą i planowaną zabudową mieszkaniową lub inną funkcją wskazaną w ustaleniach planu realizowane jako usługi handlu z wyłączeniem sprzedaży paliw; usługi gastronomii, usługi prawnicze, rachunkowo – księgowe i doradztwa podatkowego, usługi w zakresie architektury i inżynierii oraz związanego z nią doradztwa technicznego, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, reklamy, fotografii, usługi tłumaczenia i nauki języków obcych, usługi organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych, przedszkola, inne zakłady opieki dziennej nad dziećmi, pozaszkolne formy edukacji artystycznej, sportowej, praktyki lekarskie i związane z opieką zdrowotną, usługi fizjoterapeutyczne oraz praktyka pielęgniarek i położnych, usługi paramedyczne, biblioteki, naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego i innych artykułów użytku osobistego i domowego, fryzjerstwo i kosmetyka;

14) drobnej wytwórczości – należy przez to rozumieć przeznaczenie terenu i obiektów realizowane jako rzemiosło w zakresie usług i produkcji na rzecz budownictwa; produkcji artykułów spożywczych; produkcji odzieży; naprawy i konserwacji oraz produkcji wyrobów ze skór; wyrobów z drewna i innych materiałów pochodzenia roślinnego w tym mebli komputerów, wyrobów z papieru i tektury, wyrobów elektronicznych i optycznych z wyjątkiem urządzeń napromieniowujących, usług poligraficznych i reprodukcji zapisanych nośników informacji; usług ślusarskich, usług naprawy i konserwacji maszyn, urządzeń elektronicznych i optycznych, urządzeń elektrycznych oraz innej charakterystycznej dla produkcji rzemieślniczej (wyroby jubilerskie, instrumentów muzycznych, sprzętu sportowego, gier i zabawek itp.);

15) przemyśle - należy przez to rozumieć przeznaczenie terenu i obiektów realizowane jako produkcja przemysłowa oraz budownictwo w tym produkcja materiałów dla budownictwa.

16) składach i magazynach - należy przez to rozumieć przeznaczenie terenu i obiektów realizowane jako handel hurtowy i detaliczny w tym pojazdami samochodowymi; centra logistyczne, działalność pocztowa i kurierska;

17) górnictwie - należy przez to rozumieć przeznaczenie terenu i obiektów realizowane jako górnictwo wydobywcze;

18) obsługi komunikacji samochodowej – należy przez to rozumieć przeznaczenie terenu i obiektów realizowane jako działalność wspomagającą przewozy komunikacją samochodową w tym stacje paliw, stacje obsługi samochodów, salony sprzedaży samochodów, usługi pomocy drogowej itp. oraz przeznaczenie terenu pod budynki garażowe lub miejsca postojowe na pojazdy samochodowe;

Dla pojęć niezdefiniowanych w niniejszym paragrafie, a występujących w tekście uchwały obowiązują definicje znajdujące się w przepisach odrębnych.

Dział B.
USTALENIA PLANU

§ 6.

1. Teren jednostki funkcjonalnej planu może być zagospodarowany zgodnie ze wskazanym w przeznaczeniu terenu przeznaczeniem podstawowym lub łącznie z przeznaczeniem uzupełniającym.

2. Wprowadzenie uzupełniającego przeznaczenia terenu jest dopuszczalne wówczas, gdy na przedmiotowej działce lub zespole sąsiadujących ze sobą działek do których inwestor posiada tytuł prawny występuje lub ma być wprowadzony sposób użytkowania zgodny z wyznaczonym w planie przeznaczeniem podstawowym.

3. Sposób użytkowania zgodny z przeznaczeniem uzupełniającym nie może ograniczać wykorzystania terenu lub obiektu zgodnego z wyznaczonym przeznaczeniem podstawowym.

4. Wyznacza się następujące symbole literowe, określające na rysunku i w tekście planu przeznaczenie terenu:

1) PG – teren górnictwa;

2)PP – teren zabudowy przemysłowej;

3) SM – teren składów i magazynów;

4)UR – teren drobnej wytwórczości;

5. Zastosowane w tekście planu słowa: „droga” i „ulica” są pojęciami tożsamymi.

§ 7.

Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ochrony, ukształtowania i rewaloryzacji.

1. Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego, które wymagają ochrony:

1) dla terenów przemysłu poprzez ograniczenie niekorzystnego oddziaływania na tereny otaczające oraz poprawę warunków pracy.

2) dla terenów zieleni poprzez ograniczenie ich degradacji i zaniedbania.

2. Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego, które wymagają ukształtowania:

1) dla zabudowy projektowanej poprzez określenie zasad porządkujących przestrzeń;

2) dla infrastruktury komunikacyjnej poprzez:

a) zapewnienia obsługi wyznaczonych w planie terenów inwestycyjnych;

b) określenie standardów określających minimalne potrzeby dla ilości miejsc postojowych;

c) poprawę stanu technicznego istniejących i budowę nowych ciągów pieszych i rowerowych.

3) dla urządzeń reklamowych, znaków i innych elementów informacji wizualnej poprzez ustalenie warunków dla wprowadzania jednorodnego charakteru pod względem formy plastycznej, kształtu i rozwiązań technicznych urządzeń reklamowych i innych elementów nośnych wizualnej informacji.

3. Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego, które wymagają rewaloryzacji:

1) dla systemu kanalizacyjnego po przeprowadzeniu inwentaryzacji istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oceny jej stanu technicznego poprzez określenie przydatności tej sieci do obsługi stanu istniejącego oraz możliwości wykorzystania do obsługi terenów, przeznaczonych pod lokalizację funkcji przemysłowej.

2) dla istniejących obszarów zabudowy przemysłowej poprzez działania polegające na ograniczeniu negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

3) dla terenów zdegradowanych poprzez wskazanie możliwych działań ograniczających ich wpływ na środowisko lub działań zmierzających do gospodarczego ich wykorzystania.

§ 8.

Zasady podziału nieruchomości

1. Zasady niżej wymienione stosuje się łącznie z zapisami przepisów odrębnych.

2. Szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości:

1) nakaz zapewnienia dla każdej nowej działki budowlanej dostępu do drogi publicznej;

2) nakaz stosowania od strony dojazdu do drogi publicznej minimalnej szerokości dla wydzielanej nowej działki budowlanej z przeznaczeniem pod zabudowę:

a) przemysłową – 20m;

b) pozostałą – 10m.

3) nakaz stosowania minimalnej powierzchni dla wydzielanej nowej działki budowlanej z przeznaczeniem pod zabudowę:

a) przemysłową, składową i magazynową – nie określa się;

b) usługową i pozostałą – nie określa się.

4) nakaz stosowania kąta położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego dla wydzielanej nowej działki budowlanej z przeznaczeniem pod zabudowę w przedziale 60o ÷90o .

5) dopuszcza się wydzielenie działki nie stosującej „zasad podziału nieruchomości”:

a) służącej wyłącznie zapewnieniu dojazdu,

b) w celu poprawy możliwości zagospodarowania i użytkowania działki posiadającej wspólną linię graniczną,

c) w celu lokalizacji sieci lub obiektów infrastruktury technicznej lub komunikacyjnej.

6) nakaz stosowania minimalnych parametrów dla wydzielonej działki z przeznaczeniem wyłącznie na dojazd:

a) parametrów spełniających warunki dla lokalizacji drogi pożarowej

7)dopuszcza się podział polegający na wydzieleniu samodzielnej działki budowlanej z przeznaczeniem pod zabudowę bez bezpośredniego dojścia i dojazdu z drogi publicznej, w tym działki zabudowanej garażem lub zespołem garaży, pod warunkiem spełnienia co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:

a) zapewnienia dojścia i dojazdu przez istniejącą ulicę wewnętrzną;

b) wydzielenia odrębnej działki z przeznaczeniem na dojście i dojazd i obciążenie jej notarialnie ustanowioną służebnością dojścia i dojazdu lub zapewnienie dojścia i dojazdu poprzez inną wskazaną działkę;

c) zapewnienia dojścia i dojazdu przez zespół działek, które posiadają notarialnie ustanowioną służebność dojścia i dojazdu z drogi publicznej.

Rozdział 3.
Ustalenia przeznaczenia terenu

§ 9.

PG,PP,SM,UR

1. Przeznaczenie terenów:

1) symbol terenu:

PG,PP,SM,UR

2) określenie przeznaczenia terenu:

a) funkcja podstawowa :

- górnictwo /PG/;

- przemysł /PP/;

- składy i magazyny /SM/;

- drobna wytwórczość /UR/;

b) funkcja uzupełniająca :

- usługi towarzyszące;

- usługi administracji;

- usługi handlu;

- nauka i technika;

- usługi turystyki;

- usługi gastronomii;

- usługi inne;

- obsługa komunikacji samochodowej;

- zieleń urządzona;

- zieleń izolacyjna;

- infrastruktura techniczna;

- infrastruktura komunikacyjna;

- - infrastruktura kolejowa

- ścieżki i dojazdy gruntowe.

3) symbol strefy:

STG

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego :

1) zakaz stosowania od strony ulicy ogrodzenia z prefabrykowanych przęseł betonowych;

2) nakaz grupowania obiektów gospodarczych oraz budynków garażowych w kompleksy o jednolitej formie architektonicznej oraz w sposób zharmonizowany w zakresie kolorystyki elewacji, materiałów wykończeniowych;

3) dopuszcza się lokalizowanie budynków w granicy sąsiednich działek budowlanych i w odległości 1,5m od nich.

4) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury;

5) dopuszcza się lokalizowanie zieleni urządzonej związanej z funkcją terenu. Tereny te nie muszą stanowić zieleni ogólnodostępnej;

6) dopuszcza się realizację zabudowy gospodarczej oraz garaży w tym podziemnych;

7) dopuszcza się lokalizację urządzeń reklamowych zgodnie z ustaleniami §19 ust.4 ;

8) dopuszcza się w ramach zieleni urządzonej wprowadzenie sposobu zagospodarowania typowego dla rekreacyjnej zieleni urządzonej (np.: boiska do gier zespołowych i inne obiekty związane z wypoczynkiem i rekreacją );

9) dopuszcza się lokalizację budynków zamieszkania zbiorowego – hoteli pracowniczych przy zachowaniu standardów właściwych dla obiektów przeznaczonych do stałego pobytu ludzi i pod warunkiem nie wprowadzenia ograniczeń na terenach sąsiednich w wykorzystaniu zgodnym ze wskazanymi funkcjami PP, SM, UR.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) zakaz lokalizowania składowisk odpadów;

2) zakaz unieszkodliwiania odpadów;

3) zakaz zbierania i odzysku odpadów niebezpiecznych za wyjątkiem pojazdów wycofanych z eksploatacji, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

4) zakaz lokalizacji inwestycji powodującej przekroczenie standardów jakości środowiska właściwych dla wskazanego w ustaleniach przeznaczenia terenu;

5) nakaz ochrony wód powierzchniowych i podziemnych;

6) w zakresie ochrony powietrza:

a) nakaz stosowania ekologicznych nośników energii, nowoczesnych urządzeń i technologii dot. nowych przedsięwzięć;

b) zakaz realizacji usług i wszelkich działalności, które mogą powodować emisję substancji do powietrza w stopniu przekraczającym dopuszczalne wartości stężeń tych substancji w powietrzu, określone w przepisach odrębnych.

4. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) powierzchnia zabudowy:

a) maksymalna powierzchnia zabudowy – 60% powierzchni działki lub zespołu sąsiadujących ze sobą działek do których inwestor ma tytuł prawny w granicach jednostki funkcjonalnej planu;

b) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej niż 25% powierzchni działki lub zespołu sąsiadujących ze sobą działek do których inwestor ma tytuł prawny w granicach jednostki funkcjonalnej planu;

2) linia zabudowy:

a) nieprzekraczalne linie zabudowy /z wyjątkiem infrastruktury technicznej/:

- od strony ulicy Szybowej i Pod Borem – 6,00m od linii rozgraniczającej jednostkę i zgodnie z rysunkiem planu;

3) gabaryty zabudowy:

a) maksymalna wysokość zabudowy składowej i magazynowej oraz usługowej – 15,00m z wyjątkiem zabudowy służącej celom górniczym;

b) maksymalna wysokość zabudowy służącej celom górniczym – zgodna z wymaganiami technologicznymi i użytkowymi;

c) maksymalna wysokość ogrodzeń od strony drogi publicznej – do 2,20m włącznie;

4) geometria dachu:

a) dopuszcza się stosowanie dowolnej geometrii dachów;

5) nakaz zaprojektowania i zrealizowania odpowiedniej liczby ogólnodostępnych miejsc postojowych dla samochodów, wynikającej z charakteru funkcjonalno-użytkowego inwestycji wg ustaleń §11 .

5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

1) dojazd od istniejących ulic: Pod Borem, Ziemskiej i Szybowej;

6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

1) dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej – w ulicy Szybowej lub zachowanie stanu istniejącego w tym zakresie;

2) dopuszcza się odprowadzenie ścieków sanitarnych do kanalizacji sanitarnej – w ulicy Szybowej lub zachowanie stanu istniejącego w tym zakresie;

3) dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej – w ulicy Szybowej lub zachowanie stanu istniejącego w tym zakresie;

4) dopuszcza się zaopatrzenie w ciepło z kotłowni Biskupice, istniejącą siecią ciepłowniczą – c.1 c.2 i c.3.

7. Ustalenia dotyczące stawek procentowych stanowiących podstawę do określenia opłaty planistycznej:

1) stawka wynosi 30%.

Rozdział 4.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury komunikacyjnej. Standardy komunikacyjne.

§ 10.

1. Infrastruktura komunikacyjna obejmuje:

1) nie wydzielone liniami rozgraniczającymi ulice wewnętrzne;

2) inne obiekty i urządzenia związane z obsługą ruchu pojazdów samochodowych, podróżnych i pieszych.

§ 11.

1. Nakaz stosowania następujących minimalnych ilości miejsc postojowych dla terenów o funkcji:

1) usług towarzyszących – 1 miejsce na każde rozpoczęte 100m2 powierzchni liczonej jak powierzchnia podstawowej lub uzupełniającej funkcji;

2)usług handlu – 2 miejsca na każde rozpoczęte 100m2 powierzchni liczonej jw.;

3) usług innych, drobnej wytwórczości, przemysłu, składów i magazynów – 1 miejsce postojowe na 5 zatrudnionych;

4) usług administracji – 1 miejsce na 2 zatrudnionych;

5) usług edukacji:

a) 1 miejsce na 3 zatrudnionych;

6) usług kultury – 1 miejsce na 3 miejsca w obiekcie;

7) turystyki , gastronomii:

a) dla hoteli i innych obiektów noclegowych turystyki – 1 miejsce na 3 łóżka;

b) dla restauracji, barów, stołówek innych placówek gastronomicznych – 1 miejsce na 4 użytkowników;

c) dla pozostałych obiektów zgodnych z funkcją wskazaną w pkt 8 i nie wymienionych powyżej – 1 miejsce postojowe na 10 użytkowników lecz nie mniej niż 10;

8) funkcji pozostałych – w miarę potrzeb.

2. W przypadku łączenia funkcji o różnych ilościach miejsc postojowych wskazanych w ustępie 1 , obowiązuje zasada odrębnego obliczania ilości miejsc postojowych dla danej funkcji wg wskazanych parametrów z nakazem realizacji sumy wyliczonej ilości miejsc postojowych.

3. Ilość miejsc postojowych wg zasad określonych w ustępie 1 i 2 należy zapewnić na działce lub zespole działek do których inwestor ma tytuł prawny w granicach jednostki funkcjonalnej planu

4. Miejsca postojowe wyznaczane wg zasad określonych w ustępie 1 punkcie 2, 3, 4, 5, 6, 7 litera c oraz 8 są zorganizowane jako miejsca postojowe ogólnodostępne.

5. Co najmniej 10% lecz nie mniej niż 1 stanowisko, wyznaczonych ogólnodostępnych miejsc postojowych powinno być dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych i w czytelny sposób oznaczonych.

6. Wyliczone procenty ułamkowe zaokrągla się w górę do pierwszej liczby całkowitej.

7. W obiektach istniejących lub realizowanych na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę uprawomocnionych przed wejściem w życie niniejszego planu wskazane w ustępie 1 minimalne ilości miejsc postojowych należy traktować jako możliwe do zastosowania.

8. Zapewnienie dojścia i dojazdu do drogi publicznej może być realizowane poprzez:

1) bezpośredni dostęp do wydzielonych liniami rozgraniczającymi ulic publicznych;

2) pośrednio poprzez wyznaczenie dojścia i dojazdu uwzględniając ustalenia §8 ust. 2 pkt 7 .

Rozdział 5.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej.

§ 12.

1. Zapisane w ustaleniach planu parametry sieci uzbrojenia technicznego, takie jak, średnice rurociągów, napięcie linii elektroenergetycznych i tym podobne, należy traktować jako orientacyjne i nie są to wielkości wiążące w postępowaniach administracyjnych dla nowych sieci oraz modernizacji sieci istniejących.

2. Dopuszcza się możliwość zmiany tras istniejących sieci uzbrojenia technicznego.

3. Dopuszcza się zmianę przebiegu istniejących sieci infrastruktury technicznej w przypadku ich remontu, przebudowy lub z innych względów technicznych.

§ 13.

System zaopatrzenia w wodę

1. Ustalenia dotyczące systemu zaopatrzenia w wodę :

1) nakaz pokrycia zapotrzebowania na wodę z miejskiej sieci wodociągowej;

2) nakaz wyprzedzającej, bądź równoczesnej realizacji sieci wodociągowej dla zaopatrzenia w wodę terenów wyznaczonych w planie pod lokalizację nowych zakładów przemysłowych, szczególnie wodochłonnych;

3) dopuszcza się zachowanie układu istniejącej, miejskiej sieci wodociągowej;

4) dopuszcza się prowadzenie nowych sieci wodociągowych w ciągach wszystkich dróg i ulic, istniejących oraz projektowanych.

§ 14.

System odprowadzenia ścieków

1. Ustalenia dotyczące systemu odprowadzania ścieków :

1) nakaz stosowania rozdzielczego systemu kanalizacyjnego, z odprowadzeniem ścieków sanitarnych do oczyszczalni ścieków Śródmieście oraz Mikulczyce, a wód deszczowych, poprzez separatory wstępnego podczyszczania ścieków, do cieków powierzchniowych;

2) nakaz wyprzedzającej bądź równoczesnej realizacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla obsługi terenów wyznaczonych w planie pod lokalizację zakładów przemysłowych;

3) nakaz budowy lokalnych urządzeń do oczyszczania ścieków przemysłowych, przez zakłady wytwarzające ścieki zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego;

4) nakaz poddania procesowi podczyszczania wód opadowych z terenów o funkcjach przemysłowych, przed wprowadzeniem ich do cieków powierzchniowych, bądź ziemi;

5) dopuszcza się zachowanie przebiegów istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej;

6) dopuszcza się prowadzenie nowej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej we wszystkich istniejących oraz projektowanych drogach i ulicach.

§ 15.

System zaopatrzenia w gaz

1. Ustalenia dotyczące systemu zaopatrzenia w gaz:

1) dopuszcza się dostawę gazu siecią gazową średnio i niskoprężną zasilaną z miejskiego systemu gazowniczego;

2)dopuszcza się realizację nowej sieci gazowniczej dla zaopatrzenia w gaz nowych odbiorców, zgłaszających takie zapotrzebowanie;

3) dopuszcza się lokalizację stacji redukcyjno pomiarowych gazu w miejscach nie wyznaczonych w planie pod takie zainwestowanie, jeśli wynikać to będzie z potrzeby zaopatrzenia w gaz nowych odbiorców.

§ 16.

System zaopatrzenia w ciepło

1. Ustalenia dotyczące systemu zaopatrzenia w ciepło:

1) dopuszcza się zaopatrzenie w ciepło z istniejącej sieci ciepłowniczej

2) dopuszcza się zachowanie przebiegów istniejącej sieci ciepłowniczej;

3) dopuszcza się zaopatrzenie w ciepło z lokalnych źródeł ciepła (kotłowni), z wykorzystaniem ekologicznych paliw, głównie energii elektrycznej i innych.

§ 17.

System zaopatrzenia w energię elektryczną

1. Ustalenia dotyczące systemu zaopatrzenia w energię elektryczną:

1) dopuszcza się zachowanie przebiegu istniejących linii elektroenergetycznych;

2) dopuszcza się wymianę napowietrznych linii energetycznych na linie kablowe;

3) dopuszcza się prowadzenie nowych linii kablowych we wszystkich ciągach istniejących i projektowanych dróg i ulic oraz wzdłuż tras nie zapisanych w planie;

4) dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń związanych z zasilaniem energią elektryczną, na terenach nie wyznaczonych w planie pod takie zagospodarowanie, jeśli wynikać to będzie z potrzeby zaopatrzenia w energię elektryczną odbiorców.

Rozdział 6.
Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 18.

1. Na terenie objętym planem nie występują tereny i obiekty zaliczone do ochrony jako dobra kultury współczesnej oraz wymagające ochrony konserwatorskiej.

Rozdział 7.
Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych oraz rozmieszczenia inwestycji celu publicznego

§ 19.

1. Przestrzeń publiczną stanowią:

1) tereny lub części terenów o funkcjach:

a) usługi administracji;

b) usług handlu;

c) zieleni urządzonej w tym ogólnodostępne parki, skwery, zieleńce;

2) ogólnodostępne place i miejsca postojowe;

3) ciągi piesze, rowerowe i pieszo-rowerowe.

2. Zasady kształtowania zagospodarowania terenu przestrzeni publicznej:

1) nakaz przestrzegania zasady zapewnienia dostępności w korzystaniu z przestrzeni publicznej dla osób niepełnosprawnych w tym w ramach wyznaczonych ogólnodostępnych miejsc postojowych należy przeznaczyć dla osób niepełnosprawnych i w czytelny sposób oznaczyć, co najmniej 5% miejsc, lecz nie mniej niż 1 stanowisko.

2) nakaz stosowania, akcentów plastycznych i oświetlenia w sposób nawiązujący do otoczenia oraz przestrzegania zasady segregacji ruchu pieszego i kołowego.

3) dopuszcza się stosowanie zasad zagospodarowania terenów przestrzeni publicznych dla innych nie wskazanych wyżej terenów.

3. Rozmieszczenie inwestycji celu publicznego :

1) sieci infrastruktury technicznej są inwestycjami celu publicznego,

2) tereny przeznaczone w planie dla realizacji obiektów służących zaopatrzeniu w wodę, energię elektryczną, gaz, ciepło, odprowadzenie ścieków i wód opadowych, przeznaczone są dla realizacji inwestycji celu publicznego.

4. Zasady umieszczania urządzeń reklamowych, znaków i innych elementów informacji wizualnej:

1) nakaz zachowania jednorodnego charakteru elementów nośnych dla wizualnej informacji, w tym urządzeń reklamowych;

2) dopuszcza się lokalizację elementów reklamowych i informacyjnych w pasach drogowych oraz obszarach przyległych do nich, gdzie przy ich sytuowaniu należy stosować przepisy odrębne.

Rozdział 8.
Zasady dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów.

§ 20.

1. Zasady określone w niniejszym paragrafie od dnia obowiązywania niniejszego planu nie ograniczają możliwości zagospodarowania terenu zgodnie ze wskazanymi w planie podstawowymi lub uzupełniającymi przeznaczeniami terenu.

2. Zapisy niniejszego paragrafu dotyczą sytuacji braku zgodności dotychczasowego sposobu użytkowania ze wskazanymi w niniejszym planie podstawowymi lub uzupełniającymi przeznaczeniami terenu traktowanymi jako docelowy sposób zagospodarowania.

3. O ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej – do czasu docelowego zagospodarowania dopuszcza się zachowanie dotychczasowego sposobu zagospodarowania i użytkowania istniejących obiektów i terenów pod niżej wymienionymi warunkami:

1) do czasu docelowego sposobu zagospodarowania, powierzchnie dotychczasowego sposobu użytkowania są traktowane jak przeznaczenie uzupełniające i obliczane jak w definicji „powierzchni przeznaczenia uzupełniającego” lecz bez prawa zwiększania ich powierzchni z zastrzeżeniem punktu 4 niniejszego ustępu;

2) dopuszcza się w ramach utrzymania dotychczasowego sposobu zagospodarowania i użytkowania wykonywanie w istniejących obiektach robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z zachowaniem ilości powierzchni dotychczas użytkowanej z zastrzeżeniem punktu 4 niniejszego ustępu;

3) dopuszcza się wykonanie w budynku robót polegających na remoncie istniejących lub zakładaniu nowych instalacji związanych z dotychczasowym sposobem użytkowania z zastrzeżeniem punktu 4 niniejszego ustępu;

4) dopuszcza się rozbudowę o pomieszczenia pomocnicze w wielkości do 10% powierzchni użytkowanej w sposób dotychczasowy a wyliczonej jak powierzchnia przeznaczenia uzupełniającego, lecz nie więcej niż 200m2 .

4. Na terenach przeznaczonych w planie pod komunikację, do czasu budowy projektowanych ulic, dopuszcza się realizację tymczasowych rozwiązań komunikacyjnych, pod warunkiem, że nie uniemożliwią realizacji docelowych ustaleń planu.

Dział C.
USTALENIA STREFOWE

Obszar planu znajduje się w całości na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych – GZWP nr 329 „Bytom”, w związku z powyższym: nakaz ochrony wód podziemnych i powierzchniowych poprzez uregulowanie gospodarki ściekowej i gospodarki odpadami oraz likwidację istniejących źródeł zanieczyszczeń.

Rozdział 9.
Strefy stanowiące prawo miejscowe

§ 21.

Strefa terenu górniczego - STG

1. Oznaczenie strefy na rysunku planu symbolem: STG

Na obszarze strefy ustala się:

1) Nakaz uzyskania przed pozwoleniem na budowę opinii właściwego terytorialnie urzędu górniczego w zakresie wprowadzenia niezbędnych zabezpieczeń przed wpływem działalności górniczej.

Dział D.
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 22.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zabrzu.

2. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

3. Dla terenu objętego niniejszą zmianą planu traci moc uchwała Nr XLIII/562/09 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 14 września 2009 r.

4. Uchwałę powierza się do wykonania Prezydentowi Miasta Zabrze.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zabrzu


mgr Marian Czochara


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/125/11
Rady Miejskiej w Zabrzu
z dnia 4 lipca 2011 r.
Zalacznik1.jpg

Rysunek planu wraz z wyrysem ze strudium


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/125/11
Rady Miejskiej w Zabrzu
z dnia 4 lipca 2011 r.

Na podstawie art. 7, ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/, art. 3 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami/, oraz art. 111, ust. 2, pkt 1 ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami/, w oparciu o "Prognozę skutków finansowych uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zabrze dla terenów położonych w północnej części miasta Zabrze na terenie oznaczonym symbolem B.31.PG.PP,SM,UR "

Rada Miejska w Zabrzu

rozstrzyga o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej których realizacja należy do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania

1. Na obszarze objętym zmianą planu dopuszcza się lokalizację, zmiany przebiegu, modernizację, przebudowę oraz likwidację istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym tych które mogą należeć do zadań własnych gminy. W związku z powyższym, w niniejszym rozstrzygnięciu, uwzględnia się możliwość realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które mogą należeć do zadań własnych gminy.

2. Źródłem finansowania inwestycji wymienionych w ust. 1 będą

1) budżet miasta,

2) środki finansowe jednostek którym gmina powierzyła realizację w/w zadań z zakresu infrastruktury technicznej,

3) fundusze pomocowe (pomocowe fundusze unijne, dotacje i pożyczki z funduszy krajowych),

4) środki wniesione do budżetu ze sprzedaży gruntów gminnych,

5) zainteresowane podmioty.

3. Inwestycje wymienione w ust. 1 będą realizowane w razie konieczności i w miarę możliwości finansowych gminy, pozyskiwanych środków finansowych oraz w oparciu o aktualne potrzeby określone w budżetach gminy.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/125/11
Rady Miejskiej w Zabrzu
z dnia 4 lipca 2011 r.

Na podstawie art. 7. Ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 3 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami/

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ZABRZE DLA TERENÓW POŁOŻONYCH W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI MIASTA ZABRZE NA TERENIE OZNACZONYM SYMBOLEM B.31.PG,PP,SM,UR.

§ 1.

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), mając na uwadze brak złożonych uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rada Miejska w Zabrzu stwierdza brak potrzeby rozpatrzenia w przedmiotowej sprawie.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Izabela Sikora

Prawnik, rzecznik patentowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »