| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 37/KT/2011 Wójta Gminy Pawłowice; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 29 kwietnia 2011r.

w przedmiocie powierzenia Gminie Pawłowice prowadzenia zadania p.n.: " Koncepcja budowy ciągu pieszorowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 (ul. Pszczyńska) w Pawłowicach"

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach:

Adama Matusiewicza Marszałka Województwa Śląskiego

Aleksandry Gajewskiej-Przydrygi Wicemarszałka Województwa Śląskiego

a

Gminą Pawłowice z siedzibą w Pawłowicach przy ul. Zjednoczenia 60 reprezentowaną przez Wójta Damiana Galuska.

§ 1.

1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie Pawłowice prowadzenia zadania p.n.: „ Koncepcja budowy ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 (ul. Pszczyńska) w Pawłowicach”.

2. Województwo Śląskie powierza Gminie Pawłowice pełnienie funkcji inwestora w zakresie koniecznym dla prawidłowej realizacji zadania określonego w pkt 1.

3. Zakres rzeczowy zadania określonego w pkt. 1 obejmuje:

a) opracowanie koncepcji budowy ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 (ul. Pszczyńska) w Pawłowicach na odcinku o długości około 1650 m od ul. Zjednoczenia do granic Gminy,

b) przeprowadzenie analizy własności nieruchomości znajdujących się na obszarze planowanego ciągu pieszo-rowerowego i wskazanie na jej podstawie lokalizacji ciągu pieszo-rowerowego przez określenie strony drogi wojewódzkiej nr 933, po której ciąg pieszo-rowerowy winien być zaprojektowany,

c) wykonanie prac geodezyjnych polegających na: wznowieniu istniejących granic lub ustaleniu nowych granic dla nieruchomości planowanych do zajęcia pod inwestycję objętą porozumieniem.

4. Termin zakończenia rzeczowej realizacji zadania określonego w pkt 1 wraz z odbiorem końcowym planowany jest do 30 listopada 2011 r.

§ 2.

1. Szacunkowy koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynosi 100.000 zł (sto tysięcy złotych) i obejmuje: koszt opracowania koncepcji, przeprowadzenia analizy własności nieruchomości znajdujących się na obszarze planowanej inwestycji i wykonanie prac geodezyjnych.

2. Gmina Pawłowice uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 100 % kosztu określonego w pkt 1.

3. Gmina Pawłowice posiada środki finansowe na zabezpieczenie kosztów realizacji zadania w wysokości 100.000 zł (sto tysięcy złotych).

4. Województwo Śląskie nie uczestniczy w kosztach realizacji zadania.

5. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego Gmina Pawłowice niezwłocznie powiadomi Zarząd Województwa Śląskiego o rzeczywistym koszcie realizacji zadania stanowiącego przedmiot porozumienia.

6. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego koszt realizacji zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynikający z najkorzystniejszej oferty wykonawcy przekroczy kwotę, o której mowa w pkt 1, zwiększony koszt zadania zostanie poniesiony przez Gminę. W przypadku braku mozliwości sfinanasowania zwiększonego kosztu zadania Gmina odstąpi od porozumienia.

7. Rzeczywisty koszt realizacji zadania zostanie określony po zawarciu umowy/ów z wybranym/mi wykonawcą w aneksie do niniejszego porozumienia.

8. Gmina Pawłowice udzieli Województwu Śląskiemu pomocy finansowej na realizację zadania stanowiącego przedmiot porozumienia w wysokości rzeczywistego kosztu zadania ustalonego w aneksie, o którym mowa w pkt 7,w formie dotacji celowej, której zasady przekazania i rozliczania określi odrębna umowa.

9. Na realizację zadania objętego porozumieniem Gmina Pawłowice otrzyma dotację celową w kwocie wynikającej z poniesionych i udokumentowanych kosztów.

§ 3.

1. Zarząd Województwa Śląskiego przekaże Gminie Pawłowice środki finansowe dotacji celowej określonej w § 2 pkt 9 na pisemny wniosek Wójta, na wskazany rachunek budżetu gminy, w terminie 14 dni od daty jego dostarczenia.

2. Do wniosku wymienionego w pkt 1 należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie: protokołu odbioru zadania, pozytywnej opinii Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, o której mowa w § 5 pkt 2 oraz rachunków i faktur.

3. Za dzień przekazania dotacji celowej uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Województwa Śląskiego.

§ 4.

1. Strony ustalają, że wyłonienia wykonawcy/ów oraz zawarcia umowy/ów dokona Gmina Pawłowice zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych.

2. Gmina Pawłowice przeprowadzi wymagane procedury przetargowe celem wyłonienia wykonawcy/ów zadania.

3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w części dotyczącej opisu przedmiotu zamówienia zostanie przedłożona do uzgodnienia Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

4. Gmina Pawłowice niezwłocznie powiadomi Zarząd Województwa Śląskiego oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach o zawarciu umowy/ów z wykonawcą/ami oraz przekaże potwierdzoną/e za zgodność z oryginałem kopię tej/tych umowy/ów. O ile taka okoliczność wystąpi, Gmina Pawłowice przekaże potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aneksu do umowy niezwłocznie po jego zawarciu, z zastrzeżeniem pkt 6.

5. Na podstawie przekazanej kopii umowy/ów zostanie sporządzony aneks, o którym mowa w § 2 pkt 7 określający rzeczywisty koszt zadania.

6. Wszelkie koszty za prace dodatkowe lub nieprzewidziane nie wchodzące w zakres określony w umowie/ach z wykonawcą/ami, z zastrzeżeniem pkt 7, podlegają osobnemu uzgodnieniu pomiędzy stronami porozumienia i wymagają zawarcia aneksu. Określenie szczegółowego zakresu tych prac wymaga spisania protokołu konieczności przez przedstawicieli Gminy Pawłowice i Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

7. Koszty prac związanych z poprawą dokumentacji przygotowanej niezgodnie z wytycznymi i wymaganiami, o których mowa w § 1 pkt 3, związanych ze zmianą kompletnej dokumentacji projektowej leżą po stronie Gminy Pawłowice i nie mogą obciążać budżetu Województwa Śląskiego.

8. Wzór harmonogramu realizacji zadania stanowi załącznik do niniejszego porozumienia.

9. Gmina Pawłowice będzie na bieżąco monitorować zgodnośc realizacji zadania z harmonogramem uzgodnionym odrębnie przez Gminę z Wydziałem Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i przekazywać niezwłocznie informację o zaistnieniu okoliczności mogących mieć wpływ na opóźnienie realizacji harmonogramu wraz z propozycją działań zaradczych.

10. Dopuszcza się zmiany ww. harmonogramu w formie pisemnej uzgodnionej przez Gminę Pawłowice z Wydziałem Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, z zastrzeżeniem, iż wydłużenie terminu zakończenia i odbioru będzie możliwe jedynie po udokumentowaniu przez Gminę zaistnienia okoliczności niewynikających z zaniechania lub nieprawidlowego działania stron porozumienia, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach lub wybranego wykonawcy

11. Wydłużenie terminu zakończenia zadania na rok 2012 wymagać będzie zgody Zarządu Województwa Śląskiego.

§ 5.

1. Nadzór nad realizacją zadania, o którym mowa w § 1 sprawował będzie działający w imieniu Województwa Śląskiego - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

2. Gmina Pawłowice dokona odbioru końcowego koncepcji i prac geodezyjnych, o którym mowa w § 1 po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach nt. wykonanych koncepcji i prac geodezyjnych.

3. Upoważnieni przedstawiciele Województwa Śląskiego mogą przeprowadzić kontrolę realizacji zadania objętego porozumieniem.

§ 6.

1. Rozliczenia dotacji o której mowa w § 2 pkt 9 należy dokonać w terminie do 30 dni od dokonania odbioru końcowego zadania poprzez przedstawienie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii dokumentu zapłaty oraz opisu zakresu rzeczowego opracowanej koncepcji i wykonanych prac geodezyjnych.

2. Niewykorzystana w danym roku dotacja podlega zwrotowi do budżetu województwa śląskiego zgodnie z postanowieniami art. 251 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.

3. Środki dotacji celowej udzielonej na realizację zadania objętego porozumieniem wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na rachunek udzielającego dotacji zgodnie z postanowieniami art. 252 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.

§ 7.

Gmina Pawłowice oświadcza, że:

a) dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do prowadzenia zadania;

b) przeprowadzi wymagane procedury przetargowe celem wyboru wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych;

c) koncepcja i prace geodezyjne we wszystkich ich elementach zostaną sporządzone zgodnie z ustaleniami dokonanymi z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

§ 8.

1. Porozumienie zawiera się na okres do 31 grudnia 2011 r.

2. Opracowanie projektu budowy ciągu pieszo-rowerowego w ciagu drogi wojewódzkiej nr 933 (ul. Pszczyńska) w Pawłowicach w zakresie objętym koncepcją będzie przedmiotem odrębnych postępowań i uzgodnień między stronami.

§ 9.

Wszystkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 10.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych na tle niniejszego porozumienia należy do sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Województwa Śląskiego.

§ 11.

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 12.

Niniejsze porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Województwo Śląskie Gmina Pawłowice

MARSZAŁEK


Adam Matusiewicz


WICEMARSZAŁEK


Aleksandra Gajewska-Przydryga

WÓJT


Damian Galusek


WZÓR Załącznik do porozumienia

HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA: "KONCEPCJA BUDOWY CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 933 (UL. PSZCZYŃSKA) W PAWŁOWICACH"

Lp.

Nazwa dokumentu lub czynności wykonanej lub do wykonania

Kto wykonuje

Przewidywany termin realizacji

Jest +

Brak -

1

Uchwała o zabezpieczeniu środków finansowych na realizację zadania:

Województwo

Gmina

2

Podpisanie porozumienia/umowy dotyczących
realizacji zadania

3

Przygotowanie SIWZ

4

Przeprowadzenie postępowania przetargowego

5

Podpisanie umowy z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą

6

Uzyskanie opinii Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach i odbiór zadania

7

Przekazanie środków finansowych

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Sikora

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »