| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 24/KT/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 27 maja 2011r.

w przedmiocie powierzenia Miastu i Gminie Żarki prowadzenia zadania p.n.: "Projekt budowy chodników oraz remontu nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 789 (ul. Koziegłowska) w Żarkach"

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach:

Adama Matusiewicza Marszałka Województwa Śląskiego

Aleksandry Gajewskiej-Przydrygi Wicemarszałka Województwa Śląskiego

a

Miastem i Gminą Żarki, z siedzibą w Żarkach przy ul. Kościuszki 15/17 reprezentowanym przez Burmistrza Klemensa Podlejskiego.

§ 1.

1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Miastu i Gminie Żarki prowadzenia zadania p.n.: "Projekt budowy chodników oraz remontu nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 789 (ul. Koziegłowska) w Żarkach".

2. Województwo Śląskie powierza Miastu i Gminie Żarki pełnienie funkcji inwestora w zakresie koniecznym dla prawidłowej realizacji zadania określonego w pkt 1.

3. Zakres rzeczowy zadania określonego w pkt. 1 obejmuje:

a. opracowanie kompletnego projektu budowlanego budowy chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 789 (ul. Koziegłowska) po stronie zachodniej na odcinku od ul. Myszkowskiej do ul. Spadowej, a po stronie wschodniej na odcinku od ul. Myszkowskiej do ul. Czarka oraz opracowanie projektu remontu nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 789 (ul. Koziegłowska) na odcinku projektowanych chodników w Żarkach oraz stosownie do potrzeb innych projektów i elementów wymaganych do uzyskania wymaganej prawem decyzji zezwalajacej na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego będącego przedmiotem porozumienia. Dokumentacja projektowa zlecona do wykonania przez Miasto i Gminę Żarki firmie ABS Ochrona Środowiska Sp. z o.o. z Katowic przygotowywana jest na na podstawie wytycznych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach dostępnych na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl/ (zał.1A, 1B, 1C, 1D, 1F),

b. przygotowanie geodezyjne inwestycji zlecone do wykonania przez Miasto i Gminę Żarki firmie ABS Ochrona Środowiska Sp. z o.o. z Katowic prowadzone jest na podstawie wymagań do części geodezyjnej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach dostępnych na stronie internetowej http://www.zdw.katowice.pl (zał. 1E),

c. przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego będącego przedmiotem porozumienia.

4. Miasto i Gmina Żarki uzyska opinie niezbędne do przygotowania wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego będącego przedmiotem porozumienia. Wymagane w tym celu pełnomocnictwo zostanie udzielone przez Zarząd Województwa Śląskiego wskazanemu przedstawicielowi Miasta i Gminy Żarki na wniosek Burmistrza. Wniosek o udzielenie pełnomocnictwa winien zostać złożony po pozytywnym zaopiniowaniu przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach kompletnego projektu budowlanego i dokumentacji geodezyjnej.

5. Miasto i Gmina Żarki uzyska wymaganą prawem decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego będącego przedmiotem porozumienia. Wymagane w tym celu pełnomocnictwo zostanie udzielone przez Zarząd Województwa Śląskiego wskazanemu przedstawicielowi Miasta i Gminy Żarki na wniosek Burmistrza. Wniosek w sprawie udzielenia pełnomocnictwa winien zawierać oprócz wymaganych danych osobowych projekt wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację dla zamierzenia budowlanego będącego przedmiotem porozumienia przygotowany w standardzie wymaganym przez Wojewodę Śląskiego zaakceptowany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

6. Termin zakończenia rzeczowej realizacji zadania określonego w pkt 1 wraz z odbiorem końcowym nastąpi do 30 listopada 2011 r.

§ 2.

1. Koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynosi 115.800 zł (sto piętnaście tysięcy osiemset złotych).

2. Koszt zadania, o którym mowa w pkt 1, określono na podstawie umowy zawartej przez Miasto i Gminę Żarki z wykonawcą tj. firmą ABS Ochrona Środowiska Sp. z o.o. z Katowic.

3. Miasto i Gmina Żarki uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 34.000 zł (trzydzieści cztery tysiące złotych).

4. Miasto i Gmina Żarki posiada środki finansowe na zabezpieczenie udziału finansowego w 2011 r. w wysokości 34.000 zł.

5. Województwo Śląskie uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 81.800 zł (osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset złotych).

6. Województwo Śląskie posiada środki finansowe na zabezpieczenie udziału finansowego w 2011 r. w wysokości 81.800 zł.

7. Miasto i Gmina Żarki udzieli Województwu Śląskiemu pomocy finansowej na realizację zadania stanowiącego przedmiot porozumienia w wysokości swojego udziału finansowego o którym mowa w pkt 3, w formie dotacji celowej, której zasady przekazania i rozliczania określi odrębna umowa.

8. Na realizację zadania objętego porozumieniem Miasto i Gmina Żarki otrzyma dotację celową obejmującą udział finansowy Miasta i Gminy Żarki w kwocie wynikającej z poniesionych i udokumentowanych kosztów.

9. W przypadku, gdy wystąpią inne koszty ponad te określone w pkt 1, koszty te w całości poniesie Miasto i Gmina Żarki.

§ 3.

1. Zarząd Województwa Śląskiego przekaże Miastu i Gminie Żarki środki finansowe dotacji celowej określonej w § 2 pkt 8 na pisemny wniosek Burmistrza, na wskazany rachunek budżetu gminy, w terminie 14 dni od daty jego dostarczenia.

2. Do wniosku, o którym mowa w pkt 1 należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie: protokołu odbioru końcowego zadania, pozytywnej opinii Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, o której mowa w § 5 pkt 2 oraz rachunków i faktur.

3. Za dzień przekazania dotacji celowej uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Województwa Śląskiego.

4. W przypadku wystąpienia kar umownych należnych od wykonawcy projektu kary te podlegają zwrotowi na następujący rachunek bankowy 70 1560 1111 0000 9070 0003 5181 w części równej udziałowi Województwa Śląskiego w kosztach realizacji, o którym mowa w § 2 pkt 5 wraz ze stosownym wyjaśnieniem sytuacji, której dotyczą.

§ 4.

1. Miasto i Gmina Żarki oświadcza, że wyłonienie wykonawcy zadania oraz zawarcie umowy zostało dokonane przez Miasto i Gminę Żarki zgodnie z przepisami ustawy prawo zamowień publicznych.

2. Miasto i Gmina Żarki przeprowadziła wymagane procedury przetargowe celem wyłonienia wykonawcy zadania.

3. Koszty prac związanych z uzupełnieniem dokumentacji bądź jej korektą celem doprowadzenia do zgodności z wytycznymi i wymaganiami, o których mowa w § 1 pkt 3, leżą po stronie Miasta i Gminy Żarki i nie mogą obciążać budżetu Województwa Śląskiego. Prace te winny być przeprowadzone staraniem Miasta i Gminy Żarki i na jej zlecenie.

4. Wzór harmonogramu realizacji zadania stanowi załącznik do niniejszego porozumienia.

5. Miasto i Gmina Żarki będzie na bieżąco monitorować zgodność realizacji zadania z harmonogramem uzgodnionym odrębnie przez Miasto i Gminę Żarki z Wydziałem Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i przekazywać niezwłocznie informację o zaistnieniu okoliczności mogących mieć wpływ na opóźnienie realizacji harmonogramu wraz z propozycją działań zaradczych.

6. Dopuszcza się zmiany ww. harmonogramu w formie pisemnej uzgodnionej przez Miasto i Gminę Żarki z Wydziałem Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, z zastrzeżeniem, iż wydłużenie terminu zakończenia i odbioru będzie możliwe jedynie po udokumentowaniu przez Miasto i Gminę zaistnienia okoliczności niewynikających z zaniechania lub nieprawidlowego działania stron porozumienia, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach lub wybranego wykonawcy.

7. Wydłużenie terminu zakończenia zadania na rok 2012 wymagać będzie zgody Zarządu Województwa Śląskiego.

§ 5.

1. Nadzór nad realizacją zadania, o którym mowa w § 1 sprawował będzie działający w imieniu Województwa Śląskiego - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

2. Miasto i Gmina Żarki dokona odbioru końcowego projektu, o którym mowa w § 1 po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach do poszczególnych jego części.

3. Upoważnieni przedstawiciele Województwa Śląskiego mogą przeprowadzić kontrolę realizacji zadania objętego porozumieniem.

§ 6.

1. Rozliczenia dotacji, o której mowa w § 2 pkt 8 należy dokonać w terminie do 30 dni od dokonania odbioru końcowego zadania poprzez przedstawienie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii dokumentu zapłaty oraz opisu zakresu rzeczowego zrealizowanych prac.

2. Niewykorzystana w danym roku dotacja podlega zwrotowi do budżetu województwa śląskiego zgodnie z postanowieniami art. 251 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.

3. Środki dotacji celowej udzielonej na realizację zadania objętego porozumieniem wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na rachunek udzielającego dotacji zgodnie z postanowieniami art. 252 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.

§ 7.

Miasto i Gmina Żarki oświadcza, że:

a. dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do prowadzenia zadania;

b. dokumentacja projektowa i geodezyjna we wszystkich jej elementach zostanie sporządzona zgodnie z wytycznymi i wymaganiami Zarządu Dróg Wojewódzkch w Katowicach, o których mowa w § 1 pkt 3.

§ 8.

1. Porozumienie zawiera się na okres do 31 grudnia 2011 r.

2. Realizacja budowy chodników oraz remontu nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 789 w Żarkach w zakresie objętym projektem będzie przedmiotem odrębnych postępowań i uzgodnień między stronami.

§ 9.

Wszystkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 10.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych na tle niniejszego porozumienia należy do sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Województwa Śląskiego.

§ 11.

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 12.

Niniejsze porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Województwo Śląskie Miasto i Gmina Żarki

MARSZAŁEK


Adam Matusiewicz


WICEMARSZAŁEK


Aleksandra Gajewska-Przydryga

BURMISTRZ


Klemens Podlejski


Wzór Załącznik do porozumienia

HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA: "PROJEKT BUDOWY CHODNIKOW ORAZ REMONTU NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 789 (UL. KOZIEGŁOWSKA) W ŻARKACH"

Lp.

Nazwa dokumentu lub czynności wykonanej lub do wykonania

Kto wykonuje

Przewidywany termin realizacji

Jest +

Brak -

1

Uchwała o zabezpieczeniu środków finansowych na realizację zadania:

Województwo

Miasto i Gmina Żarki

2

Podpisanie umowy/porozumienia dotyczącego realizacji zadania

3

Uzyskanie opinii Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach i odbiór zadania

4

Przekazanie środków finansowych

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MojeBiuro24

MojeBiuro24.pl jest platformą dedykowaną biurom rachunkowym w celu ułatwienia pracy księgowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »