| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 25/KT/2011 Burmistrza Miasta Myszków; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 27 maja 2011r.

w przedmiocie powierzenia Gminie Myszków prowadzenia zadania p.n.: "Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 791 (Al.Wolności) od km 20+033 do km 21+833 - uzupełnienie i skompletowanie dokumentacji"

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach:

Adama Matusiewicza Marszałka Województwa Śląskiego

Aleksandry Gajewskiej-Przydrygi Wicemarszałka Województwa Śląskiego

a

Gminą Myszków, z siedzibą w Myszkowie przy ul. Kościuszki 26 reprezentowaną przez Burmistrza Włodzimierza Żaka.

§ 1.

1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie Myszków prowadzenia zadania p.n.: "Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 791 (Al.Wolności) od km 20+033 do km 21+833 - uzupełnienie i skompletowanie dokumentacji".

2. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 791 (Al.Wolności) na odcinku od km 20+033 do km 21+833 wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej było przedmiotem porozumienia nr 13/KT/2006 z dnia 23 marca 2006 r. zawartego pomiędzy Gminą Myszków i Województwem Śląskim, które to porozumienie zostało częściowo zrealizowane, a wygasło z dniem 15 grudnia 2010 r.

3. Zakres zadania objętego porozumieniem nr 13/KT/2006 obejmował opracowanie dokumentacji projektowej DW 791 na terenie Gminy Myszków i Koziegłowy dotyczącej przebudowy jezdni, budowy chodników, budowy kanalizacji deszczowej, budowy kanalizacji sanitarnej i przebudowy urządzeń obcych w przypadku wystąpienia kolizji, przy czym Województwo Śląskie finansowało wyłącznie elementy dokumentacji projektowej części drogowej tj. przebudowy drogi, budowy chodników, budowy kanalizacji deszczowej, przebudowy urządzeń obcych w przypadku wystąpienia kolizji.

4. Województwo Śląskie poniosło w 2009 r. koszt w wysokości 76.291 zł na opracowanie dokumentacji projektowej części drogowej zadania objętego porozumienia nr 13/KT/2006.

5. Koszt opracowania dokumentacji projektowej części sanitarnej zadania objętego porozumieniem nr 13/KT/2006 poniosła Gmina Myszków.

6. Dokumentacja projektowa w zakresie dotyczącym opracowania projektu budowlanego i wykonawczego oraz innych niezbędnych opracowań do przygotowania zadania do realizacji została zlecona przez Gminę Myszków do wykonania firmie MGGP S.A. z Tarnowa, a w zakresie przygotowania geodezyjnego inwestycji firmie MGGP S.A. z Tarnowa oraz Biuru Usług Geodezyjno-Prawnych Maria Trepka z Myszkowa.

7. Województwo Śląskie powierza Gminie Myszków pełnienie funkcji inwestora w zakresie koniecznym dla prawidłowej realizacji zadania określonego w pkt. 1 w odniesieniu do części drogowej obejmującej przebudowę jezdni, budowę chodników, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę urządzeń obcych w przypadku wystąpienia kolizji dla odcinka drogi wojewódzkiej nr 791 od km 20+033 do km 21+833 na terenie gmin Myszków i Koziegłowy.

8. Uzupełnienie wykonanej w ramach porozumienia nr 13/KT/2006, o którym mowa w pkt. 2, dokumentacji projektowej w części drogowej oraz jej skompletowanie obejmuje:

a. opracowanie projektu budowlanego przebudowy drogi wojewódzkiej nr 791 (Al. Wolności) wraz z projektami wykonawczymi, przedmiarami robót, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, projektem zmiany oraganizacji ruchu drogowego na czas budowy, operatami wodnoprawnymi i kosztorysami inwestorskimi oraz stosownie do potrzeb innymi projektami i elementami wymaganymi do uzyskania wymaganej prawem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego będącego przedmiotem porozumienia. Dokumentacja projektowa zlecona do wykonania firmie MGGP S.A. z Tarnowa dla części drogowej winna być przygotowana na podstawie wytycznych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach dostępnych na stronie internetowej http://www.zdw.katowice.pl (zał.1A, 1B, 1C, 1D, 1F),

b. przygotowanie geodezyjne inwestycji - mapę zasadniczą po wprowadzeniu zmian wynikających z regulacji stanu prawnego nieruchomości w istniejącym pasie drogowym, przygotowanie projektów podziału nieruchomości przewidzianych do nabycia na poszerzenie pasa drogowego oraz dla zlokalizowania separatorów. Dokumentacja geodezyjna zlecone do wykonania firmie MGGP S.A. z Tarnowa winna być wykonana zgodnie z wymaganiami do części geodezyjnej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach dostępnych na stronie internetowej http://www.zdw.katowice.pl (zał. 1E),

c. przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego dotyczącego przebudowy drogi wojewódzkiej nr 791 (Al. Wolności) dla zakresu obejmującego przebudowę jezdni, budowę chodników, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę urządzeń obcych w przypadku wystąpienia kolizji dla odcinka drogi wojewódzkiej nr 791 od km 20+033 do km 21+833 na terenie gmin Myszków i Koziegłowy.

9. Gmina Myszków uzyska opinie niezbędne do przygotowania wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zakresu obejmującego przebudowę jezdni, budowę chodników, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę urządzeń obcych w przypadku wystąpienia kolizji dla odcinka drogi wojewódzkiej nr 791 od km 20+033 do km 21+833 na terenie gmin Myszków i Koziegłowy. Wymagane w tym celu pełnomocnictwo zostanie udzielone przez Zarząd Województwa Śląskiego wskazanemu przedstawicielowi Gminy Myszków na wniosek Burmistrza. Wniosek o udzielenie pełnomocnictwa winien zostać złożony po pozytywnym zaopiniowaniu przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach kompletnego projektu budowlanego i dokumentacji geodezyjnej.

10. Gmina Myszków uzyska, w imieniu zarządcy drogi - Zarządu Województwa Śląskiego, wymaganą prawem decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej, o której mowa w pkt. 8 lit. c. Wymagane w tym celu pełnomocnictwo zostanie udzielone przez Zarząd Województwa Śląskiego wskazanemu przedstawicielowi Gminy Myszków na wniosek Burmistrza. Wniosek w sprawie udzielenia pełnomocnictwa winien zawierać oprócz wymaganych danych osobowych projekt wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przygotowany w standardzie wymaganym przez Wojewodę Śląskiego zaakceptowany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

11. Termin zakończenia rzeczowej realizacji zadania będącego przedmiotem porozumienia wraz z odbiorem końcowym nastąpi do 30 listopada 2011 r.


§ 2.

1. Koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia w 2011 r. wynosi 86.620 zł (osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset dwadzieścia złotych).

2. Koszt zadania, o którym mowa w pkt 1, określono na podstawie umowy zawartej przez Gminę Myszków z wykonawcą tj. firmą MGGP S.A. z Tarnowa.

3. Województwo Śląskie posiada środki finansowe na zabezpieczenie udziału finansowego w 2011 r. w wysokości 86.620 zł.

4. Na realizację zadania objętego porozumieniem Gmina Myszków otrzyma dotację celową obejmującą udział finansowy Województwa Śląskiego w kwocie wynikającej z poniesionych i udokumentowanych kosztów.

5. W przypadku, gdy wystąpią inne koszty ponad te określone w pkt 1, koszty te w całości poniesie Gmina Myszków.

§ 3.

1. Zarząd Województwa Śląskiego przekaże Gminie Myszków środki finansowe dotacji celowej określonej w § 2 pkt 4 na pisemny wniosek Burmistrza, na wskazany rachunek budżetu gminy, w terminie 14 dni od daty jego dostarczenia.

2. Do wniosku, o którym mowa w pkt 1 należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie: protokołu odbioru końcowego zadania, pozytywnych opinii Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, o których mowa w § 5 pkt 2 oraz rachunków i faktur.

3. Za dzień przekazania dotacji celowej uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Województwa Śląskiego.

4. W przypadku wystąpienia kar umownych należnych od wykonawcy projektu kary te podlegają zwrotowi na następujący rachunek bankowy 70 1560 1111 0000 9070 0003 5181 Województwa Śląskiego wraz ze stosownym wyjaśnieniem sytuacji, której dotyczą.

§ 4.

1. Koszty prac dodatkowych, nie objętych umowami z wykonawcami, związanych z uzupełnieniem dokumentacji bądź jej korektą celem doprowadzenia do zgodności z wytycznymi i wymaganiami, o których mowa w § 1 pkt 8, leżą po stronie Gminy Myszków i nie mogą obciążać budżetu Województwa Śląskiego. Prace te winny być przeprowadzone staraniem Gminy Myszków i na jej zlecenie.

2. Wzór harmonogramu realizacji zadania stanowi załącznik do niniejszego porozumienia.

3. Gmina Myszków będzie na bieżąco monitorować zgodność realizacji zadania z harmonogramem uzgodnionym odrębnie przez Gminę z Wydziałem Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i przekazywać niezwłocznie informację o zaistnieniu okoliczności mogących mieć wpływ na opóźnienie realizacji harmonogramu wraz z propozycją działań zaradczych.

4. Dopuszcza się zmiany ww. harmonogramu w formie pisemnej uzgodnionej przez Gminę Myszków z Wydziałem Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, z zastrzeżeniem, iż wydłużenie terminu zakończenia i odbioru będzie możliwe jedynie po udokumentowaniu przez Gminę zaistnienia okoliczności niewynikających z zaniechania lub nieprawidlowego działania stron porozumienia, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach lub wybranego wykonawcy.

5. Wydłużenie terminu zakończenia zadania na rok 2012 wymagać będzie zgody Zarządu Województwa Śląskiego.

§ 5.

1. Nadzór nad realizacją zadania, o którym mowa w § 1 sprawował będzie działający w imieniu Województwa Śląskiego - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

2. Gmina Myszków dokona odbioru końcowego dokumentacji projektowej dla części drogowej, o której mowa w § 1 po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach do poszczególnych jej części.

3. Upoważnieni przedstawiciele Województwa Śląskiego mogą przeprowadzić kontrolę realizacji zadania objętego porozumieniem.

§ 6.

1. Rozliczenia dotacji o której mowa w § 2 pkt 4 należy dokonać w terminie do 30 dni od dokonania odbioru końcowego zadania poprzez przedstawienie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii dokumentu zapłaty oraz opisu zakresu rzeczowego zrealizowanych prac.

2. Niewykorzystana w danym roku dotacja podlega zwrotowi do budżetu województwa śląskiego zgodnie z postanowieniami art. 251 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.

3. Środki dotacji celowej udzielonej na realizację zadania objętego porozumieniem wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na rachunek udzielającego dotacji zgodnie z postanowieniami art. 252 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.

§ 7.

Gmina Myszków oświadcza, że:

a. dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do prowadzenia zadania;

b. przeprowadziła wymagane procedury przetargowe celem wyboru wykonawcy zadania zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych;

c. dokumentacja projektowa i geodezyjna we wszystkich jej elementach zostanie sporządzona zgodnie z wytycznymi i wymaganiami Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, o których mowa w § 1 pkt 8.

§ 8.

1. Porozumienie zawiera się na okres do 31 grudnia 2011 r.

2. Realizacja przebudowy drogi wojewódzkiej nr 791 (Al. Wolności) w Myszkowie w zakresie objętym projektem będzie przedmiotem odrębnych postępowań.

§ 9.

Wszystkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 10.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych na tle niniejszego porozumienia należy do sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Województwa Śląskiego.

§ 11.

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 12.

Niniejsze porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Województwo Śląskie Gmina Myszków

MARSZAŁEK


Adam Matusiewicz


WICEMARSZAŁEK


Aleksandra Gajewska-Przydryga

BURMISTRZ


Włodzimierz Żak


Wzór Załącznik do porozumienia

HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA: "PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 (AL. WOLNOŚCI) OD KM 20+033 DO KM 21+833 - UZUPEŁNIENIE I SKOMPLETOWANIE DOKUMENTACJI"

Lp.

Nazwa dokumentu lub czynności wykonanej lub do wykonania

Kto wykonuje

Przewidywany termin realizacji

Jest +

Brak -

1

Uchwała o zabezpieczeniu środków finansowych na realizację zadania:

Województwo

2

Podpisanie porozumienia dotyczącego realizacji zadania

3

Uzyskanie opinii Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach i odbiór zadania

4

Przekazanie środków finansowych

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »