| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 29/KT/2011 Burmistrza Miasta Ustroń; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 27 maja 2011r.

w przedmiocie powierzenia Miastu Ustroń prowadzenia zadania p.n.: "Projekt przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 941 z ul. Skoczowską i ul. Wiejską w Ustroniu Nierodzimiu"

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach:

Adama Matusiewicza Marszałka Województwa Śląskiego

Aleksandry Gajewskiej-Przydrygi Wicemarszałka Województwa Śląskiego

a

Miastem Ustroń, z siedzibą w Ustroniu Rynek 1 reprezentowanym przez Burmistrza Ireneusza Szarzec.

§ 1.

1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Miastu Ustroń prowadzenia zadania p.n.: "Projekt przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 941 z ul. Skoczowską i ul. Wiejską w Ustroniu Nierodzimiu".

2. Województwo Śląskie powierza Miastu Ustroń pełnienie funkcji inwestora w zakresie koniecznym dla prawidłowej realizacji zadania określonego w pkt 1.

3. Zakres rzeczowy zadania określonego w pkt. 1 obejmuje:

a. opracowanie kompletnego projektu budowlanego przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 941 z ul. Skoczowską i ul. Wiejską w Ustroniu Nierodzimiu oraz stosownie do potrzeb innych projektów i elementów wymaganych do uzyskania wymaganej prawem decyzji zezwalajacej na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego będącego przedmiotem porozumienia. Dokumentacja projektowa winna być przygotowana na podstawie wytycznych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach dostępnych na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl/ (zał.1A, 1B, 1C, 1D, 1F),

b. przygotowanie geodezyjne inwestycji na podstawie wymagań do części geodezyjnej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach dostępnych na stronie internetowej http://www.zdw.katowice.pl (zał. 1E),

c. przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego będącego przedmiotem porozumienia dla zakresu obejmującego przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 941.

4. Miasto Ustroń uzyska opinie niezbędne do przygotowania wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego będącego przedmiotem porozumienia dla zakresu obejmującego przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 941. Wymagane w tym celu pełnomocnictwo zostanie udzielone przez Zarząd Województwa Śląskiego wskazanemu przedstawicielowi Miasta Ustroń na wniosek Burmistrza. Wniosek o udzielenie pełnomocnictwa winien zostać złożony po pozytywnym zaopiniowaniu przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach kompletnego projektu budowlanego i dokumentacji geodezyjnej w zakresie dotyczącym przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 941.

5. Miasto Ustroń uzyska wymaganą prawem decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego będącego przedmiotem porozumienia dla zakresu obejmującego drogę wojewódzką nr 941. Wymagane w tym celu pełnomocnictwo zostanie udzielone przez Zarząd Województwa Śląskiego wskazanemu przedstawicielowi Miasta Ustroń na wniosek Burmistrza. Wniosek w sprawie udzielenia pełnomocnictwa winien zawierać oprócz wymaganych danych osobowych projekt wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację dla zamierzenia budowlanego dotyczącego przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 941w Ustroniu Nierodzimiu przygotowany w standardzie wymaganym przez Wojewodę Ślaskiego oraz zaakceptowany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

6. Termin zakończenia rzeczowej realizacji zadania określonego w pkt 1 wraz z odbiorem końcowym nastąpi do 30 listopada 2011 r.

§ 2.

1. Koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynosi 209.857 zł (dwieście dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem złotych).

2. Koszt zadania, o którym mowa w pkt 1, określono na podstawie umowy zawartej przez Miasto Ustroń z wykonawcą tj. firmą CONSUL Engineering Sp. z o.o. z Tychów.

3. Miasto Ustroń uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokosci 41.971 zł.

4. Miasto Ustroń posiada środki finansowe na zabezpieczenie udziału finansowego w 2011 r. w wysokości 41.971 zł.

5. Województwo Śląskie uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokosci 167.886 zł.

6. Województwo Śląskie posiada środki finansowe na zabezpieczenie udziału finansowego w 2011 r. w wysokości 167.886 zł.

7. Miasto Ustroń udzieli Województwu Śląskiemu pomocy finansowej na realizację zadania stanowiącego przedmiot porozumienia w wysokości swojego udziału finansowego o którym mowa w pkt 3, w formie dotacji celowej, której zasady przekazania i rozliczania określi odrębna umowa.

8. Na realizację zadania objętego porozumieniem Miasto Ustroń otrzyma dotację celową obejmującą udział finansowy Miasta Ustroń i Województwa Śląskiego w kwocie wynikającej z poniesionych i udokumentowanych kosztów.

9. W przypadku, gdy wystąpią inne koszty ponad te określone w pkt 1, koszty te w całości poniesie Miasto Ustroń.

§ 3.

1. Zarząd Województwa Śląskiego przekaże Miastu Ustroń środki finansowe dotacji celowej określonej w § 2 pkt 8 na pisemny wniosek Burmistrza, na wskazany rachunek budżetu Miasta, w terminie 14 dni od daty jego dostarczenia.

2. Do wniosku, o którym mowa w pkt 1 należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie: protokołu odbioru końcowego zadania, pozytywnej opinii Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, o której mowa w § 5 pkt 2 oraz rachunków i faktur.

3. Za dzień przekazania dotacji celowej uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Województwa Śląskiego.

4. W przypadku wystąpienia kar umownych należnych od wykonawcy projektu kary te podlegają zwrotowi na następujący rachunek bankowy 70 1560 1111 0000 9070 0003 5181 w części równej udziałowi Województwa Śląskiego w kosztach realizacji zadania wraz ze stosownym wyjaśnieniem sytuacji, której dotyczą.

§ 4.

1. Miasto Ustroń oświadcza, że wyłonienie wykonawcy zadania oraz zawarcie umowy zostało dokonane przez Miasto zgodnie z przepisami ustawy prawo zamowień publicznych.

2. Miasto Ustroń przeprowadziło wymagane procedury przetargowe celem wyłonienia wykonawcy zadania.

3. Koszty prac związanych z uzupełnieniem dokumentacji bądź jej korektą celem doprowadzenia do zgodności z wytycznymi i wymaganiami, o których mowa w § 1 pkt 3, leżą po stronie Miasta Ustroń i nie mogą obciążać budżetu Województwa Śląskiego. Prace te winny być przeprowadzone staraniem Miasta Ustroń i na jego zlecenie.

4. Wzór harmonogramu realizacji zadania stanowi załącznik do niniejszego porozumienia.

5. Miasto Ustroń będzie na bieżąco monitorować zgodność realizacji zadania z harmonogramem uzgodnionym odrębnie przez Miasto z Wydziałem Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i przekazywać niezwłocznie informację o zaistnieniu okoliczności mogących mieć wpływ na opóźnienie realizacji harmonogramu wraz z propozycją działań zaradczych.

6. Dopuszcza się zmiany ww. harmonogramu w formie pisemnej uzgodnionej przez Miasto Ustroń z Wydziałem Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, z zastrzeżeniem, iż wydłużenie terminu zakończenia i odbioru będzie możliwe jedynie po udokumentowaniu przez Miasto zaistnienia okoliczności niewynikających z zaniechania lub nieprawidlowego działania stron porozumienia, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach lub wybranego wykonawcy.

7. Wydłużenie terminu zakończenia zadania na rok 2012 wymagać będzie zgody Zarządu Województwa Śląskiego.

§ 5.

1. Nadzór nad realizacją zadania, o którym mowa w § 1 sprawował będzie działający w imieniu Województwa Śląskiego - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

2. Miasto Ustroń dokona odbioru końcowego projektu, o którym mowa w § 1 po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach do poszczególnych jego części w zakresie dotyczącym przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 941w Ustroniu Nierodzimiu.

3. Upoważnieni przedstawiciele Województwa Śląskiego mogą przeprowadzić kontrolę realizacji zadania objętego porozumieniem.

§ 6.

1. Rozliczenia dotacji o której mowa w § 2 pkt 8 należy dokonać w terminie do 30 dni od dokonania odbioru końcowego zadania poprzez przedstawienie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii dokumentu zapłaty oraz opisu zakresu rzeczowego zrealizowanych prac.

2. Niewykorzystana w danym roku dotacja podlega zwrotowi do budżetu województwa śląskiego zgodnie z postanowieniami art. 251 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.

3. Środki dotacji celowej udzielonej na realizację zadania objętego porozumieniem wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na rachunek udzielającego dotacji zgodnie z postanowieniami art. 252 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.

§ 7.

Miasto Ustroń oświadcza, że:

a. dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do prowadzenia zadania;

b. dokumentacja projektowa i geodezyjna we wszystkich jej elementach zostanie sporządzona zgodnie z wytycznymi i wymaganiami Zarządu Dróg Wojewódzkch w Katowicach, o których mowa w § 1 pkt 3.

§ 8.

1. Porozumienie zawiera się na okres do 31 grudnia 2011 r.

2. Realizacja przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 941 z ul. Skoczowską i ul. Wiejską w Ustroniu Nierodzimiu w zakresie objętym projektem będzie przedmiotem odrębnych postępowań i uzgodnień miedzy stronami.

§ 9.

Wszystkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 10.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych na tle niniejszego porozumienia należy do sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Województwa Śląskiego.

§ 11.

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 12.

Niniejsze porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Województwo Śląskie Miasto Ustroń

MARSZAŁEK


Adam Matusiewicz


WICEMARSZAŁEK


Aleksandra Gajewska-Przydryga

BURMISTRZ


Ireneusz Szarzec


Wzór Załącznik do porozumienia

HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA: "PROJEKT PRZEBUDOWY SKRZYŻOWANIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 941 Z UL. SKOCZOWSKĄ I UL. WIEJSKĄ W USTRONIU NIERODZIMIU"

Lp.

Nazwa dokumentu lub czynności wykonanej lub do wykonania

Kto wykonuje

Przewidywany termin realizacji

Jest +

Brak -

1

Uchwała o zabezpieczeniu środków finansowych na realizację zadania:

Województwo

Miasto Ustroń

2

Podpisanie umowy/porozumienia dotyczącego
realizacji zadania

3

Uzyskanie opinii Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach i odbiór zadania

4

Przekazanie środków finansowych

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Szukampracy.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »